Eating

 1. Hungry
  饿

  È
 2. Eat food (rice)
  Chī fàn
 3. Not hungry.
  不饿

  Bù è
 4. To want (verb)


  Yào
 5. Come and eat
  来吃

  Lái chī (Lái chī fàn ba)
 6. Would you like to eat?
  Nǐ yào chī fàn ma?
 7. No, thank you
  不要,谢谢你/ 不要,谢谢

  Bùyào, xièxiè nǐ/Bùyào, xièxiè
 8. I am very hungry.
  我很饿

  Wǒ hěn è.
 9. I want to eat.
  我要吃饭

  Wǒ yào chī fàn.
Author
frrukospr
ID
36868
Card Set
Eating
Description
Some basic words and phrases about eating.
Updated