UQTWJAGDHBSX

 1. ecologia
  L’ecologia és la ciència que estudia les característiques dels éssers vius i les del medi on viuen, així com les relacions que estableixen els éssers vius entre ells i amb el medi.
 2. Ecositema
  Es el conjunt d’éssers vius que es troben en un fragment de biosfera i les relacions que s’hi produeixen (entre ells i entre ells i el medi).
 3. biosfera
  Es el conjunt de diferents parts de la geosfera, l’atmosfera i la hidrosfera que formen la Terra. Presenten unes condicions que hi permeten el desenvolupament de la vida i és on habiten els éssers vius.
 4. Ecosfera
  Es el conjunt de tots els ecosistemes de la Terra.
 5. Biocenosi
  Conjunt d’éssers vius que habiten en un determinat ecosistema.
 6. Biòtop
  Medi físic o lloc on els éssers vius d’un ecosistema desenvolupen la seva vida, i les condicions ambientals que el caracteritzen.
 7. COMUNITAT
  Agrupacions de poblacions de diferents espècies que viuen en un lloc determinat, entre les quals s’estableixen relacions d’interdependència.
 8. POBLACIÓ
  Grups d’organismes de la mateixa espècie que viuen en un àrea i temps determinats.
 9. FACTORS BIÒTICS
  • Relacions entre els éssers vius d’un ecosistema.
  •  Poden ser:
  • Intraespecífiques (de la mateixa espècie)
  • Colonials
  • Familiars
  • Gregàries
  • Socials

  Competeixen per l’aliment, per l’espai, per la llum i per la parella.

  Té un efecte negatiu sobre els individus. Condueix a la reducció de la supervivència i de la reproducció dels individus que competeixen. 

  La competència intraespecífica és un agent de l'evolució

  • Interespecífiques (diferent espècie)
  • La competència interespecífica es produeix quan dues espècies diferents competeixen pel mateix recurs.

  • Depredació (+/-)
  • És l'activitat de captura o mort que exerceixen uns individus(depredadors) sobe uns altres (preses).

  Una de les espècies surt clarament perjudicada ja que serveix d'aliment a l'altra espècie que surt beneficiada (+/-).

  • Parasitisme (+/-)
  • És la relació que s'estableix quan el paràsit viu a costa dels fluids nutritius de l'hoste, al qual perjudica sense causar-li la mort a curt termini.

  • Hi ha dos tipu de paràsits:
  • -ectoparàsits: viuen a l'exterior de l'hoste. Exemple, paparra.
  • -endoparàsits: viuen a l'interior de l'hoste. Exemple; cuc intestinal.

  •  Mutualisme (+/+)
  • És la unió de dues espècies on les dues obtenen un benefci, milloren la seva suervivència, desenvolupament o reproducció.

  •  Simbiosi (+/+)
  • És la forta unió de dues espècies que arriba a causar una gran interdependència entre elles.

   Comensalisme (+/0)

  • Relació entre dues espècies en la que el comensal, se'n beneficia sense afectar de forma significativa a l'hoste.
 10. FACTORS ABIÒTICS
  • .Climàtics: temperatura, humitat, vent
  • .Físics i químics: salinitat, llum, pressió i concentració de CO2
  • .Factors edàfics: tipus de roques.
 11. NINXOL ECOLÒGIC
  El nínxol ecològic representa el conjunt de recursos que una espècie pot utilitzar i la varietat de condicions que tolera.
Author
paulaycftyaefuGCAUYYJA
ID
355492
Card Set
UQTWJAGDHBSX
Description
Updated