Vegeťák

 1. neuromediátory
  • ACh - pregangliové všude, parasympatikus, nadledviny, potní žlázy
  • NA - postgnagliový sympatikus
 2. Alfa-1
  • kožní, slizniční, splanchnická vazokonstrikce
  • Mydriáza
  • snižení Nitroočního tlaku
  • Stiskanje Maternici
  • ejakulacia
  • Močový svěrač
  • Na+ reabsorbtion
  • Glykogenolýza a glukoneogeneze

  • Mozkový serotonin
  • Anorexie

  • Gq -> Phospholipáza C -> Inositoltrifosfát-> Calcium release -> Protein kináza C
  • Also diacylglycerol
 3. Alfa-2
  • Presynaptický zpětně-vazebný anti-noradrenalin v cévách
  • I v CNS snižuje celkový tonus sympatiku

  • lokální vazokonstriktor
  • Konstrikce koronárních artérií
  • agregace destiček
  • Snižuje nitrooční tlak
  • Sedace, analgezie
  • Relax trávení
  • soustředění
  • Inhibice lipolýzy
  • Glukagon nad inzulin

  Gi -> Blokuje adenylyl cyklázu -> menj cAMP -> menj Protein kináza A
 4. Beta obecně
  • Gs -> Adenylyl cykláza -> cAMP -> Protein kináza A
  • Also otevření Kalciovek z EC přímo
 5. Beta-1
  • Aktivace SERCA -> víc potom available, pozitiv inotropy (a nástup uvolnění, pozitiv lusitropy)
  • Otevření vnějších kalciovek -> more calcium, pozitiv inotropy
  • Otevřené Kaliovky -> rychlejší repolarizace, menší refrakterní perioda
  • Rychlejší uvolňění calcia z troponinu I, pozitiv lusitropy
  • Otevření HCN v SA a Purkinje -> Otevření při více pozitivních voltážích -> pozitiv chronotropy

  Renin

  • Relaxace bladderu
  • Husté sliny

  Lipolýza
 6. Beta-2
  Blokuje Myosin light-chain kinázu, zabraňuje cross-bridge spojení a kontrakci hladké svaloviny

  Naproti tomu facilituje kontrakci pruhovaných svalů

  • Prokrvení srdce, jater, svalů
  • Bronchodilatace
  • Inzulin i Glukagon, glykogenolýza
  • Relaxace Uteru
  • Relaxace GIT

  • Relaxace bladderu
  • Relaxace seminálního kanálku

  Přímý Trigger motornervů -> zimní třes
 7. Beta-3
  • Lipolýza
  • Termogeneze
 8. Isoprenalin
  • Beta-1
  • Beta-2
 9. Adrenalin
  • Beta-1 a Alfa-1
  • následně Beta-2

  nejprve zvýší tlak, pak hypotonicita (beta-2)

  • 0,01 mg/kg iv - resuscitace
  • 0,3-5 mg - anafylaktický šok
  • lokální vazokonstriktor
 10. Noradrenalin
  • Alfa-1 a Beta-1
  • víc alfa-1 než Adrenalin -> stejný tlak ale méně destruktivní na srdce

  při akutní hypotenzi, adrenalin při resuscitaci
 11. Dopamin
  • nízká dávka - Beta-1, Beta-2
  • Vyšší dávka - Alfa-1, Beta-1, Beta-2
  • Následně Noradrenalin (prekurzor)
 12. Dobutamin
  SELEKTIVNĚ INOTROPNÍ - nezvyšuje chronotropii!
 13. Midodrin
  Periferní Alfa-1 - močový svěrač, ortostatická hypotenze
 14. Fenylefrin, nafazolín, -olin
  Alfa-1, dekongesce sliznic

  návykovst a dlouhodobě malformační, týden a kombinovat s hyalorunanem
 15. Klonidin, brimonidin
  Alfa-2, snižují nitrooční tlak

  brimodin lepší na srdce
 16. Metyldopa
  • Alfa-2 (tlumení sympatiku centrálně i periferně (neg.feedback k NA)
  • Antihypertenzivum gravidorum
 17. Dexmedetomidin
  • Alfa-2 (sedace, analgezie)
  • Anestetikum
 18. Salbutamol, Terbutalin, -erol, Formoterol
  • Beta-2
  • Bronchodilatans
  • Tokolytika
 19. Efedrin, Kokain, Amfetamin, pseudoefedrin
  • Potencují uvolňování, zejména noradrenalinu
  • NÁVYKOVÉ
 20. Efedrin, pseudoefedrin
  • dekongestant
  • na chřipku celkově

  pseudoefedrin pod dohledem, na kokain
 21. Metylfenidat
  • Zabraňuje zpět-vychytávání
  • ADHD
 22. Modafinil
  • Zabraňuje zpět-vychytávání
  • Narkolepsie
 23. Atomoxetin
  • Zabraňuje zpět-vychytávání
  • ADHD, syndrom neklidných nohou
 24. Inhibitory monoaminoxidázy
  • Monoaminoxidáza degraduje štěrbinový noaradrenalin
  • Antidepresiva
 25. antiobezitika
  nepřímá sympatomimetika
 26. Reserpin
  • rauwolfia serpentina
  • blokátor syntézy NA
  • antihypertenzivum
  • antipsychotikum - proti maniodepreseivní psychóze a schizofrenii
 27. Tamsulozin, -osin
  • alfa-1 blokátor
  • Relaxace hypertrofické prostaty
  • snaha o co nejmenší účinek na cévní alfa-1
 28. Dexazosin, Urapidil
  • Alfa-1 blokátory na hypertenzi
  • snižují i tonus v míše
  • primárně na periferní potíže se sympatikem
  • Erektilní dysfunkce
 29. Tricyklická antidepresiva, antipsychotika, anitepileptika
  Alfa-1 blokátory - hypotenze
 30. Fentolamin, Fenoxybenzamin
  Feochromocytom (alfa-1 blokátory)
 31. Hydrofilní BB
  Odstraňovány ledvinami
 32. Lipofilní BB
  • Nežádoucí účinky po přestupu HEB
  • P450 polymorfism silně dependent
 33. BB kontraindikace a VÚ
  zvyšují LDL a dysforii

  • Beta-1 blokátory:
  • akutní selhání - prohloubení
  • těžká nedokrvenost
  • převodní poruchy
  • bradykardie
  • feochromocytom - nejprve alfa-1 blokace především, moc vysoký odpor

  • Beta-2 blokátory:
  • blokují ovolňování inzulinu
  • blokují bronchodilataci - plicňá onemocněňá

  SnIŽuJ´NitRoočNí TlAK
 34. Karvedilol, labetalol
  alfa i beta blokátory

  • labetalol pro gravid
  • karvedilol antihypertenzivum
 35. Internal Sympatomimetic Activity
  snižuje účinek BB - buď ju mají, ibo nět
 36. Bisoprolol, metoprolol, betaxolol, atenolol, esmolol
  • Beta-1 selektivní BB bez ISA
  • Ve vysokých dávkách blokují i Beta-2
 37. Nebivolol, cartenolol, sotalol, timolol, propranolol, levobunolol
  Blokují Beta-1 i Beta-2 - plicní onemocnění, blokují uvolňování inzulinu (cukrovka)

  Nebivolol a cartenolol ale také vazodilatují
 38. Srdce parasympatikus
  Nikotin - za současného působení sympatiku a parasympatiku převládne parasympatikus

  • negativně chronotropní
  • negativně dromotropní
  • negativně inotropní

  Cévy - vazodilatace, při nikotinu převládá sympatikus
 39. Muskarin
  • M2 - tlumí hladkou svalovinu (svěrače)
  • M3 - kontrahuje hladkou svalovinu (motilita)

  • žlázy
  • iris, corpus ciliare

  svěrače, i fekální, detrusor

  Srdce

  Bronchokonstrikce

  Pot

  (Vochomůrka)
 40. Nikotin
  • Nn - Druhý gangliový neuron sympatiku i parasympatiku, Nadledviny
  • Nm - nervosvalová ploténka
  • N-alfa4beta2 - CNS
  • N-alfa7 - CNS
 41. mydriaticum/mioticum
  • karbachol - mioza (parasympatomimeticum)
  • atropin, tropikamid - mydriaza (parasympatolitikum)
 42. Pilokarpin
  SNiŽujE nITRoOčNí tlAK
 43. Vareniklin
  alfa4beta2 - odvykání kouření, nevzniká závislost
 44. Otrava nikotinomimetikem
  • Sympatikomimeze (nadledviny, přímá vazokonstrikce)
  • Křeče
  • CNS
 45. Otrava muskarinomimetikem, resp. parasympatikomimetikem
  • Vazodilatace, bradykardie
  • mioza, fokusace
  • průjem
  • dyspnoe
  • CNS
 46. Fysostigmin
  • AChe inhibitor
  • Otrava parasympatikolytikem
 47. Tryciklická antidepresiva, neuroleptika, inhalační anestetika, antiparkinsonika, spasmolytika
  Anti-cholinergní účinek, parasympatolytikum
 48. Pyridostigmin, -stigmin, ambenonium
  Reverz inhibitory AChE

  • neurogenní ileus, pooperační ileus
  • PARÉZY
  • retence moče
  • MYASTHENIA
 49. Donepezil, Rivastigmin, galantamin
  • Reverz AChE inhibitory
  • Alzehimer
 50. Malathion
  • IREVERZ AChEI
  • Svrab
 51. Oximy - obidoxim
  Reaktivátor AChE - na sarin, soman, tabun, (novičok?), moderní zemědělství, aj.
 52. Atropin
  • Atropa belladona, blín, durman
  • Blokátor Muskarinur
  • Slinné žlázy, bronchiální žlázy, potní žlázy - především
  • Srdce - uvolní vagovou kontrolu

  • Před operací
  • Po novičoku

  • Předávkování beta-blokátory
  • Bradykardicko-hypotenzní syndrom při akutním infarktu

  Na zahřátí - pocení - jen vysoké dávky, na dítě nízké
 53. Skopolamin
  • Anti-emetický
  • kinetózy
 54. Biperiden, procyklidin, benzatropin
  • Anti-cholinergní pro mozek
  • Parkinson
 55. Ipratropium, tiotropium
  • Parasympatolytika bronchodilatans
  • astma
  • CHOPN
 56. oxybutyn, tolterodin, darifenacin, solifenacin, fesoterodin, trospium
  Parasympatolytika na močový měchýř (overactive bladder)
 57. VÚ parasympatolytik
  • suchost, zácpa, nemočení, nepocení, tachykardie
  • cykloplegie - rozmazané vidění na blízko, midriáza
  • CNS - halucinace, obluzenost, koma, KŘEČE
Author
Agolic
ID
355306
Card Set
Vegeťák
Description
Dle Lékařské repetitorium Farmakologie - Votava, Slíva
Updated