testy z ELFu II

 1. Určete všechny věcně správné intuitivní definice vyplývání. Výrok Z vyplývá z výroků P1, …, Pn, právě když …
  Vyberte jednu nebo více možností:
  a. Z nemůže být pravdivý, jsou-li P1, …, Pn  nepravdivé.
  b. Z nemůže být nepravdivý, jsou-li P1, …, Pn  pravdivé. 
  c. vždy, jsou-li premisy P1, …, Pn  pravdivé, je Z pravdivý. 
  d. platí, že Z je pravdivý právě tehdy, když jsou P1, …, Pn  pravdivé.
  e. je Z pravdivý vždy, jsou-li P1, …, Pn  pravdivé. 
  f. je Z pravdivý a P1, …, Pn jsou rovněž pravdivé.
  b,c,e
 2. Určete všechny věcně správné definice platnosti úsudku. Úsudek je platný, když …


  Vyberte jednu nebo více možností:
  a. jeho závěr je pravdivý.
  b. jeho závěr nemůže být nepravdivý.
  c. jeho závěr je pravdivý, jsou-li jeho premisy pravdivé. 
  d. jeho závěr je nutně pravdivý.
  e. jsou-li jeho premisy pravdivé, jeho závěr je pravdivý.
  c,e
 3. Úsudek „A je větší než B. Tudíž, B je menší než A.“ je … (určete všechny správné odpovědi)
  Vyberte jednu nebo více možností:
  a. platný, protože jeho závěr logicky vyplývá z premisy.
  b. výrokově-logicky platný
  c. neplatný, protože jeho závěr z premisy logicky nevyplývá. 
  d. neplatný v analytickém smyslu (tj. s významovými postuláty).
  e. platný v analytickém smyslu (tj. s významovými postuláty)
  c,e
 4. Exaktní definice pojmu (logického) vyplývání (tj. logického důsledku) zní (určete všechny správné odpovědi)
  Vyberte jednu nebo více možností:
  a. Formule B  logicky vyplývá z formulí A1,…,An, právě když B je pravdivá při všech interpretacích, při nichž jsou pravdivé A1,…, An. 
  b. Formule B výrokově-logicky vyplývá z formulí A1,…,An, právě když B je pravdivá při všech valuacích, při nichž jsou pravdivé A1,…, An.
  c. Formule B  vyplývá z formulí A1,…,An, právě když platí, že při všech interpretacích, při nichž jsou pravdivé A1,…, An, je pravdivá B. 
  d. Formule B  logicky vyplývá z formulí A1,…,An, právě když B je pravdivá při všech valuacích, při nichž jsou pravdivé A1,…, An.
  e. Formule B vyplývá z formulí A1,…,An, právě když B je pravdivá za všech okolností, kdy jsou pravdivé A1,…,An.
  a,c
 5. Díky existenci jak klasických, tak neklasických logik rozpoznáváme tyto druhy vyplývání (určete všechny správné odpovědi):
  Vyberte jednu nebo více možností:
  a. vyplývání v epistemické logice
  b. predikátově-logické vyplývání
  c. výrokově-logické vyplývání 
  d. vyplývání v logice vyššího řádu
  e. (logické) vyplývání 
  f. vyplývání v intuicionistické logice
  g. vyplývání v modální logice
  h. vyplývání ve vícehodnotové (např. trojhodnotové či fuzzy) logice
  c,e
 6. Image Upload 1
  Vyberte jednu z nabízených možností:
  B.
 7. Image Upload 2
  Vyberte jednu z nabízených možností:
  D.
 8. Určete tu formuli, která není pravdivá při vyobrazené intepretaci I predikátů A a B (konstanty interpretujeme jako obvykle, např. I(a)=alfa).
  Image Upload 3
  Vyberte jednu z nabízených možností:

  E.
 9. Axiomatická teorie je dána …
  Vyberte jednu z nabízených možností:
  C.
 10. Pro konkrétní axiomatickou teorii je podstatné (určete všechny správné odpovědi)
  Vyberte jednu nebo více možností:
  a. axiomy a pravidla PL
  b. speciální (mimologické) symboly 
  c. speciální (mimologické) axiomy 
  d. pravidla PL
  e. speciální (mimologická) pravidla
  b,c
 11. M |= T; T |= A; T |- A popořadě znamenají … (určete všechny správné možnosti)
  Vyberte jednu nebo více možností:
  a. teorie T je pravdivá v modelu M; A (logicky) vyplývá z předpokladů T; T dokazuje  A  
  b. struktura M je modelem T; A je sémantickým důsledkem T; A je dokazatelná z T  
  c. teorie T je pravdivá v modelu M; A je sémantickým důsledkem T; T dokazuje  A  
  d. struktura M je modelem T; A (logicky) vyplývá z předpokladů T; A je dokazatelná z T  
  e. teorie T je pravdivá v modelu M; A je sémantickým důsledkem T; A je dokazatelná z T
  všechno je správně
 12. PL1 je bezesporná, což znamená, že …
  Vyberte jednu z nabízených možností:
  A.
 13. PL1 není rozhodnutelná (Church, Turing), což znamená, že neexistuje algoritmus, který by o každé formuli PL1 rozhodnul, zda …
  Vyberte jednu z nabízených možností:
  A.
 14. PL1 je korektní teorií T, poněvadž … (určete všechny správně možnosti)
  Vyberte jednu nebo více možností:
  a. jestliže T|-A, tak T|=A 
  b. všechny její teorémy jsou logicky pravdivé 
  c. jí syntakticky ověřené úsudky tvaru T|-A jsou skutečně platné, tj. T|=A 
  d. skutečně platné úsudky tvaru T|=A  jsou jí syntakticky ověřeny, tj. T|-A
  e. jestliže T|=A, tak T|-A
  a,b,c
 15. PL1 je úplnou teorií T (Gödel), poněvadž … (určete všechny správně možnosti)
  Vyberte jednu nebo více možností:
  a. jí syntakticky ověřené úsudky tvaru T|-A jsou skutečně platné, tj. T|=A
  b. jestliže T|-A, tak T|=A
  c. všechny logické pravdy (vyjádřitelné jazykem PL1) jsou jejími teorémy 
  d. skutečně platné úsudky tvaru T|=A  jsou jí syntakticky ověřeny, tj. T|-A 
  e. jestliže T|=A, tak T|-A
  c,d,e
 16. První Gödelova věta o neúplnosti zjednodušeně řečeno tvrdí, že …
  Vyberte jednu z nabízených možností:
  C.
 17. Druhá Gödelova věta o neúplnosti zjednodušeně řečeno tvrdí, že …
  Vyberte jednu z nabízených možností:
  D.
 18. PL1 a PL2 jsou popořadě …
  B=bezesporná; Ú=úplná; R=rozhodnutelná; -X znamená, že teorie/logika nemá vlastnost X
  Vyberte jednu z nabízených možností:
  A.
 19. Formule ¬F(a) je pravdivá, resp. nepravdivá, když I(F)= ...
  Nechť U={a,b,c}; I(a)=a.
  (i) {a,b} ; (ii) {a,c}; (iii) {b,c}; (iv) {c}; (v) {b}.

  Vyberte jednu z nabízených možností:
  B.
 20. Formule ∃x ¬R(x,a) je pravdivá, když I(R)= ... (označte všechny správné možnosti)
  Nechť U={a,b,c}; I(a)=a.

  Vyberte jednu nebo více možností:
  a. 0 (prázdná množina)
  b. UxU
  c. {<a,a>, <b,a>,<c,a>}
  d. {<b,c>,<c,a>}
  e. {<b,a>, <c,a>}
  a,d,e
 21. Formule ∃x (P(x) ∧ ¬Q(y)) je pravdivá, když... (označte všechny správné možnosti)
  Nechť U={a,b,c}.
  Vyberte jednu nebo více možností:
  a. I(P) je sjednoceno s I(Q)
  b. I(P)={a,b}, I(Q)={b,c}
  c. I(P)=U, I(Q)=0
  d. I(P)={b}, I(Q)={a,b}
  e. I(P) má neprázdný průnik s I(Q)
  b,c
 22. Formule ∃x (P(x)∨Q(x)) je nepravdivá, když... (označte všechny správné možnosti)
  Nechť U={a,b,c}.
  Vyberte jednu nebo více možností:
  a. I(P) obsahuje jako svou vlastní podmnožinu I(Q)
  b. sjednocení I(P) a I(Q) nic neobsahuje
  c. I(P)=0, I(Q)={a}
  d. I(P)=I(Q)
  e. I(P)=I(Q)=0
  b,e
 23. Formule ∀x (P(x) → ∃y R(x,y)) je pravdivá, když... (označte všechny správné možnosti)
  Nechť U={a,b,c}.

  Vyberte jednu nebo více možností:
  a. I(P)={a,b}, I(R)={<b,a>,<b,b>}
  b. I(P)={a,b,c}, I(R)={<b,a>,<b,b>}
  c. I(P)={a,b}, I(R)={<a,b>,<b,b>}
  d. I(P)={a,b}, I(R)=UxU
  e. I(P)=0, I(R)={<a,b>,<b,b>}
  Image Upload 4
 24. Leibnizův zákon identity nerozlišitelných entit říká, že
  Vyberte jednu z nabízených možností:
  A.
 25. Inkluze, průnik a sjednocení množin/tříd M a N se (popořadě) definuje pomocí
  (a) M(x) ∧ N(x),
  (b) M(x) ∨ N(x),
  (c) M(x) → N(x)

  Vyberte jednu z nabízených možností:
  a. (a), (c), (b)
  b. (c), (b), (a)
  c. (b), (a), (c)
  d. (a), (b), (c)
  e. (b), (c), (a)
  f. (c), (a), (b)
  f
 26. Relace „být matka“ je
  Vyberte jednu z nabízených možností:
  B.
 27. Nechť U={a,b,c}. Relace R obsahuje tyto dvojice <a,a>,<b,b>,<c,c>, <a,b>,<b,c>,<a,c>,<c,a>.
  R má tedy tyto vlastnosti:
  Vyberte jednu z nabízených možností:
  C.
 28. Relace R typu ekvivalence a relace typu částečného uspořádání jsou (popořadě) definovány takto
  (a)  Refl(R) ∧ Antisym(R) ∧ Tranz(R)
  (b)  Total(R) ∧ Antisym(R) ∧ Tranz(R)
  (c)  Refl(R) ∧ Sym(R) ∧ Tranz(R)

  Vyberte jednu z nabízených možností:
  a. (a), (b)
  b. (b), (c)
  c. (a), (c)
  d. (c), (a)
  e. (c), (b)
  f. (b), (a)
  d
 29. Určete, které z následujících relací jsou relacemi ostrého uspořádání
  (a) rovnost =, (b) nerovnost, (c) menší nebo rovno než, (d) být vlastní podmnožinou, (e) být podmnožinou

  Vyberte jednu z nabízených možností:
  a. (b) , (d)
  b. (c) , (e)
  c. (c) , (d)
  d. (a) , (c)
  e. (a) , (e)
  f. (b) , (c)
  b
 30. Určete označení následujících pravidel (popořadě)
  ∀x A(x)
  ----------
  A(a) (kde a je nová nebo již použitá konstanta)
  a dále

  ∃x A(x)
  ----------
  A(a) (kde a je nová konstanta)

  Vyberte jednu z nabízených možností:
  a. ∀I, ∃I
  b. UI, ∃E
  c. UI, EG
  d. ∀I, ∃E
  e. UI, ∃I
  b
 31. Určete pravidla (a správné pořadí jejich aplikace), která vedla k ustavení
  ∀x (A(x) → B(x)) ,  A(a) |- ∃x B(x)

  Vyberte jednu z nabízených možností:
  D.
 32. Určete pravidla (a správné pořadí jejich aplikace), která vedla k ustavení
  ∃y∀x R(x,y) |- ∀x∃y R(x,y)

  Vyberte jednu z nabízených možností:
  B.
 33. Určete pravidla (a správné pořadí jejich aplikace), která vedla k ustavení
  ∀x (A(x) → ¬B(x)) , ∀x (C(x) → A(x)) |- ∀x (C(x) → ¬B(x))

  Vyberte jednu z nabízených možností:
  C.
 34. Určete pravidla (a správné pořadí jejich aplikace), která vedla k ustavení
  ∀x (A(x) → B(x)) , ∃x (C(x) ∧ A(x)) |- ∃x (C(x) ∧ B(x))

  Vyberte jednu nebo více možností:
  a. ∃E, ∧E, ∧E, UI, MP, ∧I, ∃I
  b. UI, ∃E, ∧E, MP, ∧E, ∧I, ∃I
  c. ∃E, UI, ∧E, ∧E, MP, ∧I, ∃I
  d. UI, ∃E, ∧E, ∧E, MP, ∧I, ∃I
  e. ∃E, ∧E, UI, ∧E, MP, ∧I, ∃I
  a,c,e
 35. Určete pravidla (a správné pořadí jejich aplikace), která vedla k ustavení
  ∀x (A(x) → ¬B(x)) , ∃x (B(x) ∧ C(x)) |- ∃x (C(x) ∧ ¬A(x))

  Vyberte jednu z nabízených možností:
  D.
 36. Určete pravidla (a správné pořadí jejich aplikace), která vedla k ustavení
  ∀x (A(x) → B(x)) , ∃x (A(x) ∧ ¬C (x)) |- ∃x (B(x) ∧ ¬C(x))

  Vyberte jednu nebo více možností:
  a. UI, ∃E, ∧E, MP, ∧E, ∧I, ∃I
  b. ∃E, UI, ∧E, ∧E, MP, ∧I, ∃I
  c. ∃E, UI, ∧E, MP, ∧E, ∧I, ∃I
  d. ∃E, UI, MP, ∧E, ∧E, ∧I, ∃I
  e. UI, ∃E, ∧E, ∧E, MP, ∧I, ∃I
  b,c
 37. Určete správné pořadí formulí důkazu
  ∀x∃y (A(x) ∧ ¬B(y)) |- ∃y ∀x (¬B(x) ∧ A(x))
  Image Upload 5

  Vyberte jednu z nabízených možností:
  A.
 38. Určete pravidla (a správné pořadí jejich aplikace), která vedla k ustavení
  ∀x (P(x) → ¬( x=a))  |-  ¬P(a)

  Vyberte jednu z nabízených možností:
  C.
 39. Určete pravidla (na pořadí nezáleží, na počtu aplikací záleží), která vedla k ustavení
  ∀x (¬A(x) → B(x)) , ∃x (¬A(x) ∧ C(x)) |- ∃x (C(x) ∧ B(x))

  Vyberte jednu z nabízených možností:
  B.
Author
iren
ID
355206
Card Set
testy z ELFu II
Description
predikatova logika, od sedme prednasky vcetne
Updated