08x Petr Abelard

 1. Které okolnosti musíme podle Abélarda zohlednit (kromě jiných), abychom správně pochopili text či nějaké tvrzení v něm?
  Vyberte jednu nebo více možností:
  a. zda byl text schválen papežem
  b. historické okolnosti vzniku textu
  c. formu daného tvrzení
  d. skutečné autorství daného tvrzení
  e. zda je dané tvrzení míněno jako rozhodný autorův postoj
  správně je vše krom a
 2. Při přepisování náboženských textů docházelo podle Abélarda k chybám např. tím, že neznámé bylo nahrazeno známějším.
  A/N
  ano
 3. Abélard tvrdí, že aplikace jím doporučovaných postupů vede k vysvětlení všech rozporů ve spisech otců.
  A/N
  N
 4. Abélard se velmi často dovolává Augustinových názorů, ale přesto i u něj nachází jeden metodologický prohřešek. Jaký?
  Vyberte jednu z nabízených možností:  C.
 5. Abélard několikrát zmiňuje Augustinův spis Retraktace, který má v jeho metodologických úvahách značný význam. Proč?Vyberte jednu z nabízených možností:  B.
 6. Pokuste se v latinském textu dohledat ekvivalent slovesa "pochybovat" z českého překladu (s různými odvozeninami tohoto slova se ve filosofii často potkáte)!
  dubitare
 7. Jak Abélard vysvětluje, že i v textech proroků mohou být omyly?
  Vyberte jednu nebo více možností:
  a. Proroci neměli milost prorokování vždy.
  b. Proroctví byla vždy zcela pravdivá, omyly se v nich objevily jen kvůli chybám při opisování.
  c. Proroci měli někdy za úkol udržet lidi ve střehu falešným děsivým proroctvím.
  d. I ve chvíli, kdy aktuálně měli milost prorokování, nebyli osvíceni ve všem.
  e. Proroci byli jen lidé a mohli lhát kvůli své slávě
  a,d
 8. Kdo podle Abélarda lže?
  Vyberte jednu z nabízených možností:
  D.
 9. Jaké jsou příčiny rozporů ve spisech křesťanských autorit podle Abélarda?
  Vyberte jednu nebo více možností:
  a. popis proměnlivých smyslově vnímatelných skutečností 
  b. snaha o komplexnost, včetně uvedení názorů heretiků 
  c. mnohoznačnost, užití synonym 
  d. nedostatečná erudice křesťanských myslitelů
  e. chyby při opisu textu
  vše krom d
 10. Kdo je pro Abélarda při jeho úvahách o čtení náboženských textů největší autoritou?
  Vyberte jednu z nabízených možností:
  A.
 11. Ve velmi důležité a hutné pasáži 103 Abélard popisuje kroky, které bychom měli učinit na cestě k dosažení poznání. Seřaďte kroky ve správném pořadí:
  Image Upload 1
 12. Abélard nabádá ke kritice náboženských textů.
  A/N
  A
 13. Abélard se přiklání k Augustinovu doporučení, že o všech spisech kromě Písma můžeme kriticky přemýšlet, a dokonce o nich máme svobodně posuzovat.
  A/N
  A
 14. Abélard se odvolává na Aristotelovu výzvu, abychom _____.
  Vyberte jednu z nabízených možností:
  D.
 15. Jak se Abélard obecně staví k rozporům mezi výroky svatých?
  Vyberte jednu nebo více možností:
  a. Rozpory vznikají jen z našeho nedostatečného chápání.
  b. Snaží se z nich udělat syntézu.
  c. Jejich výroky obhajuje, neboť jim je vnukl Bůh.
  d. Připouští reálné nesrovnalosti, protože Bůh mohl svatým vnuknout různé pravdy v závislosti na historických okolnostech
  a,c
 16. Abélard přiznává Augustinovi - a pouze jemu - takovou autoritu, že o jeho slovech nelze pochybovat.
  A/N
  N
 17. Jaké doklady důrazu na rozum a jeho kompetence najdeme v Abélardově textu?
  Vyberte jednu nebo více možností:
  a. Postupuje přísně sylogisticky.
  b. Odmítá věroučné texty, jejichž obsah není plně vysvětlitelný rozumem.
  c. Formuluje racionální kritéria posuzování spisů.
  d. Požaduje opakovaná empirická potvrzení nejasných míst.
  e. Nabádá k přemýšlení a pochybování o textech.
  c,e
Author
iren
ID
355205
Card Set
08x Petr Abelard
Description
df
Updated