empower b2

 1. Talep
  Demand (n)
 2. Talep etmek
  Demand (v)
 3. Talebi karşılamak
  • Meet the demand
  • (Meet the demands of modern life)
  • (There is a huge demand for new cars.)
 4. -e rağmen
  • 1. Despite
  • 2. In spite of
  • (Despite the rain, I went out.)
 5. Engel olmak, çatışmak
  • interfere with (v)
  • (Anxiety can interfere with children's performance at school.)
 6. Burnunu sokmak, (birisinin işine) karışmak
  Interfere (v)
 7. Karşılaşmak, rastlamak
  • Encounter (v)
  • Come across (v)
  • Run into (v)
 8. Adapte olmak, uyum sağlamak
  Adapt to (v)
 9. Adaptasyon, intibak (uyum sağlama)
  • Adaptation (n)
  • (Adaptation to a new environment/school/city/job)
 10. Tehdit
  • Threat (n)
  • (The country is under the threat of war.)
 11. Tehdit etmek
  • Threaten (v)
  • (He threatened to kill us.)
 12. Tehditkâr
  • Threatening (adj)
  • (His voice sounded threatening.)
 13. Büyük bir çoğunlukla
  Predominantly (adv)
 14. Çoğu, genelde, baskın olan
  Predominant (adj)
 15. Yıkılmak, çökmek
  Collapse (v)

  (The buildings collapsed after the 9/11 attacks.)
 16. Depresyon
  Depression (n)
 17. Depresyona sokmak
  Depress (v)
 18. Öznel, kişisel bakış açısı ile
  Subjective (adj)
 19. Sinir bozucu, rahatsız edici, gıcık)
  annoying (adj)

  (Traffic jam is annoying.)
 20. Objektif, nesnel, tarafsız
  Objective (adj)
 21. Amaç, hedef
  • Aim (n)
  • Purpose (n)
  • Target (n)
  • Goal (n)
  • Objective (n)
 22. Yaygın, geniş çaplı, kapsamlı
  Extensive (adj)
 23. Değerlendirmek (öğretmenin sınav kağıdını değerlendirmesi gibi)
  Evaluate (v)
 24. Muazzam, heybetli, kocaman
  Tremendous (adj)
 25. olağanüstü düzeyde, son derece
  Tremendously (adv)
 26. Algılamak
  Perceive (v)
 27. 1. Algılama
  2. Algı
  Perception (n)
 28. 1. Sinirlendirmek, kızdırmak
  2. Tahriş etmek
  Irritate (v)
 29. 1. Sinir bozucu
  2. Tahriş edici
  Irritating (adj)
 30. Sırf, salt, yalnızca, only
  Merely (adv)
 31. Öngörülebilir
  Predictable (adj)
 32. Öngörülemez
  Unpredictable (adj)
 33. Öngörmek
  Predict (v)
 34. Direnmek, karşı koymak, mukavemet etmek
  Resist (v)
 35. Direnç, rezistans
  Resistance (n)
 36. Özellik
  • 1. Characteristic
  • 2. Feature
  • 3. Trait (personality traits)
  • 4. Attribute
  • 5. Property
 37. Dirençli
  Resistant (adj)
 38. Ilımlı
  Moderate (adj)
 39. Uyarmak, uyarıcı etki yaratmak
  Stimulate (v)
 40. öngörülebilirlik
  Predictability (n)
 41. Öngörülemezlik
  Unpredictability (n)
 42. Öngörü
  Prediction (n)
 43. Kesinlikle (3.0076=3.0076)
  Exactly
  Accurately (adv)
 44. Uyarıcı etken
  • Stimulus (singular noun)
  • Stimuli (plural noun)
 45. uyarılmış
  Stimulated (adj)
 46. Girişim, teşebbüs
  Attempt (n)
 47. Teşebbüs etmek, girişimde bulunmak
  Attempt (v)
 48. Bağdaştırmak
  Associate with (v)
 49. Oran
  • 1. Rate
  • 2. Proportion
 50. Elemek
  Eliminate (v)
 51. 1. Önlem, tedbir
  2. Ölçü
  Measure (n)
 52. Gerekli önlemleri almak
  Take the necessary measures
 53. Aşı
  Vaccine (n)
 54. Aşılama
  Vaccination (n)
 55. Endişe
  Concern (n)

  (The main concern is to be able to provide for his family.)
 56. taklit etmek
  Imitate (v)
 57. Bağımlı
  Addictive (adj)
 58. Bağımlılık
  Addiction (n)
 59. Alışmak
  Become used to + noun/ verb+ing
 60. Geri çekilme
  Withdrawal (n)
 61. Geri çekilmek
  Withdraw (n)
 62. Uygulamak
  • Implement (v)
  • Apply (v)
 63. (Bir sebebe) dayandırmak, atfetmek
  • Attribute to (v)
  • (Obesity can be attributed to bad habits.)
  • (I attribute my success to hard work.)
 64. 1. Mal mülk
  2. Özellik
  Property (n)
 65. Başlatmak
  Initiate (v)
 66. Gençlik
  Youth (n)
 67. 1. Derhal olan, çabuk, hızlı
  2. Acil
  Immediate (adj)
 68. Derhal
  Immediately (adv)
 69. Tetiklemek
  Trigger (v)
 70. Kaygı
  Anxiety (n)
 71. Atamak
  Assign (v)
 72. Onaylamak
  Confirm (v)
 73. alttan yukarıya ittirmek
  artırmak (fiyat)
  Boost (v)
 74. (Değerini) tahmin etmek, değer biçmek
  Estimate (v)
 75. Olgun (daha çok insanlar için)
  Mature (adj)
 76. Make better, daha iyi hale getirmek
  • 1. Enhance
  • 2. Improve
 77. Sık
  Frequent (adj)
 78. Sık sık / often
  Frequently (adv)
 79. Nedenini açıklamak, hesap vermek
  Account for (v)
 80. İçermek
  Involve (v)
 81. İlgilendirmek; alâkadar etmek
  Concern (v)
 82. About (hakkında)
  Concerning (adv)

  I will help you with the problems concerning your exam.
 83. endişeli
  Concerned (adj)
 84. Yapabilirlik, yapabilme kapasitesi olma
  Capability (n)
 85. Beceri
  Ability (n)
 86. Sakatlık (engel)
  Disability (n)
 87. Yapılabilirlik
  Doability (n)
 88. 1. Canlılık
  2. Yaşayabilirlik
  Viability (n)
 89. Baş harfler
  Initial letters
Author
BanuOrenk
ID
355139
Card Set
empower b2
Description
Updated