10c sylogismy: který výrok vyplývá z premis, cvičení

 1. Všechny pravoúhelníky jsou čtyřstranné.
  Všechny čtverce jsou pravoúhelníky.
  ----------
  a) Všechny čtverce jsou čtyřstranné.
  b) Některé čtverce jsou čtyřstranné.
  c) Žádné čtverce nejsou čtyřstranné.
  d) Některé čtverce nejsou čtyřstranné.
  a-barbara
 2. Žádné elipsy nemají strany.
  Všechny kruhy jsou elipsy.
  ----------------
  a) Všechny kruhy mají strany.
  b) Některé kruhy mají strany.
  c) Žádné kruhy nemají strany.
  d) Některé kruhy nemají strany.
  c - celarent
 3. Vše protivné je nepříjemné.
  Některé tchýně jsou protivné.
  --------------------
  a) Všechny tchýně jsou nepříjemné.
  b) Některé tchýně jsou nepříjemné.
  c) Žádné tchýně nejsou nepříjemné.
  d) Některé tchýně nejsou nepříjemné.
  b - darii
 4. Žádný sympaťák není pobuda.
  Někteří herci jsou sympaťáci.
  ---------------
  a) Všichni herci jsou pobudové.
  b) Někteří herci jsou pobudové.
  c) Žádní herci nejsou pobudové.
  d) Někteří herci nejsou pobudové.
  d - ferio
 5. Všichni vojáci jsou v armádě.
  Někteří piloti nejsou v armádě.
  ----------------------
  a) Všichni piloti jsou vojáci.
  b) Někteří piloti jsou vojáci.
  c) Žádní piloti nejsou vojáci.
  d) Někteří piloti nejsou vojáci.
  d - baroco
 6. Nic přehnané není odůvodněné.
  Všechny nároky jsou odůvodněné.
  -------------------------
  a) Všechny nároky jsou přehnané.
  b) Některé nároky jsou přehnané.
  c) Žádné nároky nejsou přehnané.
  d) Některé nároky nejsou přehnané.
  c- cesare
 7. Každé těleso je hmotné.
  Žádná idea není hmotná.
  --------------------
  a) Každá idea je těleso.
  b) Některá idea je těleso.
  c) Žádná idea není těleso.
  d) Některá idea není těleso.
  c - camestres
 8. Žádní polárníci nejsou zimomřiví.
  Někteří výzkumníci jsou zimomřiví.
  ----------------
  a) Všichni výzkumníci jsou polárníci.
  b) Někteří výzkumníci jsou polárníci.
  c) Žádní výzkumníci nejsou polárníci.
  d) Někteří výzkumníci nejsou polárníci
  d - festino
 9. Někteří šachisté nejsou šampióni.
  Všichni šachisté jsou hráči.
  ------------------------
  a) Všichni hráči jsou šampióni.
  b) Někteří hráči jsou šampióni.
  c) Žádní hráči nejsou šampióni.
  d) Někteří hráči nejsou šampióni.
  d - bocardo
 10. Všechny obdélníky jsou pravoúhlé.
  Některé obdélníky jsou rovnostranné.
  ------------------
  a) Vše rovnostranné je pravoúhlé.
  b) Něco rovnostranné je pravoúhlé.
  c) Nic rovnostranné není pravoúhlé.
  d) Něco rovnostranné není pravoúhlé
  b - datisi
 11. Někteří právníci jsou soudci.
  Všichni právníci jsou vystudovaní.
  -------------------
  a) Všichni vystudovaní jsou soudci.
  b) Někteří vystudovaní jsou soudci.
  c) Žádní vystudovaní jsou soudci.
  d) Někteří vystudovaní nejsou soudci.
  b - disamis
 12. Žádní modernisté nejsou postmodernisté.
  Někteří modernisté jsou staromilci.
  -----------------------
  a) Všichni staromilci jsou postmodernisté.
  b) Někteří staromilci jsou postmodernisté.
  c) Žádní staromilci nejsou postmodernisté.
  d) Někteří staromilci nejsou postmodernisté.
  d - ferison
 13. Každý počítač je stroj.
  Žádný stroj nemyslí.
  -------------------
  a) Vše, co myslí, je počítač.
  b) Něco, co myslí, je počítač.
  c) Nic, co myslí, není počítač.
  d) Něco, co myslí, není počítač.
  c - calemes
 14. Některé rostliny jsou okrasné.
  Vše okrasné je hezké.
  -------------------------
  a) Všechno hezké jsou rostliny.
  b) Něco, co je hezké, jsou rostliny.
  c) Nic hezké nejsou rostliny.
  d) Něco, co je hezké, nejsou rostliny
  b - dimatis
 15. Žádná práce není bez námahy.
  Něco bez námahy je snadné.
  -----------------
  a) Všechno snadné je práce.
  b) Něco snadného je práce.
  c) Nic snadného není práce.
  d) Něco snadného není práce
  d - fresison
 16. V níže uvedených Vennových diagramech jsou zaznačeny dvě obecné premisy nějakých kategorických sylogismů. Křížek navíc značí neprázdnost příslušného termínu. Určete ten závěr, jenž je vždy tvaru QSP (kde Q je kvantifikátor a S a P predikáty), který z těchto premis vyplývá a formulujte ho obecně slovně (tj. „Všechna/Některá S jsou/nejsou P“). Tím, že je zajištěna neprázdnost, můžeme pracovat i s oslabenými mody sylogismů, jež ke své platnosti zajištění neprázdnost potřebují.

  Image Upload 1
  „Některá S jsou P“ (jde o případ modu barbari).
 17. Image Upload 2
  „Některá S nejsou P“ (jde o případ modu celaront nebo cesaro).
 18. Image Upload 3
  „Některá S nejsou P“ (jde o případ modu camestros nebo calemos).
 19. Image Upload 4
  „Některá S jsou P“ (jde o případ modu darapti).
 20. Image Upload 5
  „Některá S jsou P“ (jde o případ modu bamalip).
 21. Image Upload 6
  „Některá S nejsou P“ (jde o případ modu felapton nebo fesapo).
 22. V níže uvedených Vennových diagramech jsou zaznačeny premisy kategorických sylogismů (a to těch, u nichž nemusí být doplněna neprázdnost termínů). Určete závěr, jenž je vždy tvaru QSP (kde Q je kvantifikátor a S a P predikáty), který z těchto premis vyplývá, a formulujte ho obecně slovně (tj. „Všechna/Některá S jsou/nejsou P“):
  Image Upload 7
  „Všechna S jsou P“ (jde o případ modu barbara)
 23. Image Upload 8
  „Žádná S nejsou P“ (jde o případ modu celarent nebo cesare).
 24. Image Upload 9
  „Některá S jsou P“ (jde o případ modu darii nebo datisi).
 25. Image Upload 10
  „Některá S nejsou P“ (jde o případ modu ferio, ferison, festino nebo fresison)
 26. Image Upload 11
  „Některá S nejsou P“ (jde o případ modu baroco).
 27. Image Upload 12
  „Žádná S nejsou P“ (jde o případ modu camestres nebo calemes).
 28. Image Upload 13
  „Některá S nejsou P“ (jde o případ modu bocardo).
 29. Image Upload 14
  „Některá S jsou P“ (jde o případ modu disamis nebo dimatis)
 30. Ověřte platnost následujících úsudků pomocí Vennových diagramů:
  Všichni lidé jsou smrtelní.
  Všichni filosofové jsou lidé.
  Sókratés je filosof.
  -----------------------------
  Sókratés je smrtelný.
  Úsudek je platný.
 31. Některé zuby jsou bílé.
  Všechno bílé je krásné.
  --------------------
  Něco bílého nejsou zuby
  Úsudek není platný, závěr nevyplývá z premis – vyplývá věta „Některé zuby jsou krásné“
 32. Všichni státníci jsou politiky.
  Někteří státníci jsou inteligentní.
  Někteří politici nejsou státníci.
  --------------------------------
  Někteří politici nejsou inteligentní
  Úsudek není platný.
 33. Žádný materialista není objektivní idealista.
  Žádný subjektivní idealista není materialista.
  ----------------------------------
  Někteří nejsou objektivními idealisty a zároveň nejsou subjektivními idealisty.
  (Víceslovné označení „být objektivní idealista“ můžeme pro zjednodušení považovat za monadický predikát; podobně pro „být subjektivní idealista“.)
  Úsudek není platný. Úsudek by byl platný, kdyby bylo zaručeno, že vždy existují materialisté
 34. Žádný narkoman není policista.
  Každý dealer je narkoman.
  Adam je dealer.
  ---------------------------
  Adam není policista
  Úsudek je platný
 35. Všichni učitelé jsou vychovatelé.
  Všichni učitelé jsou vysokoškoláci.
  Michal je učitel.
  --------------------------
  Někteří vychovatelé jsou vysokoškoláci.
  Úsudek je platný – tím, kdo je zároveň vychovatel a vysokoškolák, je přinejmenším Michal.
Author
iren
ID
354979
Card Set
10c sylogismy: který výrok vyplývá z premis, cvičení
Description
predikatova logika
Updated