x02 stoicismus VII.kniha DL

 1. Stoikové připisují živým bytostem instinkt (pud) a - některým - rozum. Co platí o poměru těchto dvou činitelů?
  Vyberte jednu nebo více možností:
  a. Rozumné bytosti mají za úkol potlačit v sobě zvířecí instinkty a vést rozjímavý racionální život.
  b. Instinkt vede živočichy k rozkoši, rozum k dobru.
  c. Rozum i instinkt jsou od přírody, proto rozumná bytost má žít podle obou činitelů.
  d. Pouze instinkt je od přírody.
  e. Rozum je omylný, instinkt neomylný.
  Image Upload 1 0.75/1
 2. A ještě jednou trochu stoické (výrokové) logiky: Z nepravdivého soudu může vyplynout pravdivý závěr a stejně tak z pravdivého soudu může vyplynout nepravdivý závěr.
  ano/ne
  ne
 3. Svět či kosmos je podle stoiků věčný, protože jsou věčné jeho počátky.
  ano/ne
  ne
 4. Přiřaďte odpovídající morální hodnotu následujícím "věcem":
  umírněnost, nemírnost, zdraví, mužnost, nemoc
  x dobro, zlo, indiferentní
  Image Upload 2
 5. Jaký je podle stoiků poměr mezi dobrem a zlem?
  Vyberte jednu z nabízených možností:
  a. Představují dvě nezávislé paralelní řady entit.
  b. Jsou to protiklady bez středního členu podobně jako ctnost a špatnost.
  c. Je mezi nimi prostě to, co není ani dobré ani zlé.
  d. Představují krajní body plynulé škály.
  d to není:) tipuju b...?:)
 6. Stoikové zastávají názor, že některé činy jsou spravedlivější než jiné.
  ano/ne
  ne
 7. Další trocha stoické, tedy výrokové logiky: Které z následujících úsudků nejsou v souladu s Chrýsippovými "nedokazovanými úsudky"?
  Vyberte jednu nebo více možností:
  a. Jestliže sněží, pak mrzne. Nesněží. Tedy nemrzne.
  b. Jestliže sněží, pak mrzne. Nemrzne. Tedy sněží.
  c. Jestliže sněží, pak mrzne. Sněží. Tedy mrzne.
  d. Jestliže sněží, pak mrzne. Nemrzne. Tedy nesněží
  a,b
 8. Stoický kosmos (svět) se od epikúrejského liší především tím, že neobsahuje prázdno a že je řízen božským rozumem.
  ano/ne
  ano
 9. Které z následujících jevů stoikové už uměli vysvětlit v souladu s moderními poznatky?
  Vyberte jednu nebo více možností:
  a. zatmění Slunce
  b. duhu
  c. četnost zatmění Měsíce
  d. střídání ročních období
  e. komety a meteory (nejprve musíte přijít na to, jak jsou tyto jevy v textu nazývány!)
  a,c
 10. Co platí o stoickém pojetí světa?
  Vyberte jednu nebo více možností:
  a. Stejně jako v epikúreismu existuje několik světů, ale jedné podoby.
  b. Svět je tělesné povahy a nachází se uprostřed netělesného prázdna.
  c. Svět nemá hranici, neboť je tvaru koule.
  d. Svět má tvar, který je ideální pro pohyb.
  e. Svět má tvar koule, protože koule je tvořena jedinou plochou.
  b,d
 11. K čemu přirovnávají stoikové celek filosofie?
  Vyberte jednu nebo více možností:
  a. k orné půdě
  b. k vejci
  c. ke kostem
  d. k jablku
  e. k živočichovi
  f. ke koláči
  b,e
 12. Na základě čeho stoikové soudí, že Slunce je větší než Země?Vyberte jednu nebo více možností:
  a. Země vrhá kuželovitý stín.
  b. Slunce má všechny účinky ohně.
  c. Kdyby bylo menší, nemohlo by z takové dálky dodávat tolik tepla.
  d. Slunce osvětluje nejen Zemi, nýbrž i nebe.
  a,d
 13. Trocha stoické, tedy výrokové logiky: Které z následujících úsudků jsou v souladu s Chrýsippovými "nedokazovanými úsudky"?Vyberte jednu nebo více možností:
  a. Není pravda, že sněží a mrzne. Sněží. Tedy mrzne.
  b. Sněží nebo mrzne. Nemrzne. Tedy nesněží.
  c. Není pravda, že sněží a mrzne. Sněží. Tedy nemrzne. d. Sněží nebo mrzne. Nemrzne. Tedy sněží.
  c,d
 14. O dobru platí dvě následující tvrzení: 1. Dobrem je ctnost. 2. Dobro je přirozenou dokonalostí rozumné bytosti jako rozumné bytosti.
  ano/ne
  ano
 15. Jaký je podle stoiků poměr mezi ctností a špatností?
  a. Středním členem mezi nimi jsou pevné pojmy.
  b. Existuje mezi nimi složitý kauzální nexus.
  c. Představují krajní body plynulé škály.
  d. Jsou to protiklady bez středního členu.
  není to a:) tipuju d?
 16. Představte si, že jste dosáhli mravní dokonalosti podle stoických předpisů a jste dokonale ctnostní na základě vědění o dobru. Můžete svou ctnost znovu ztratit a stát se běžným nedokonalým člověkem?
  Vyberte jednu nebo více možností:
  a. Ano, stejně jako ztrácíme např. paměťové schopnosti, můžeme ztratit i vědění o dobru a ctnosti.
  b. Ano, aspoň dočasně ve stavu oslabených rozumových schopností. 
  c. Ne, protože vědění je přece trvalé.
  b,c
 17. Smyslem stoického přirovnání filosofie např. k zahradě je ukázat, že filosofie je něčím přirozeným.
  ano/ne
  ne
 18. Podle stoiků dokonce člověk, který má ctnosti, může být špatným člověkem.
  ano/ne
  ano
 19. Co znamená ústřední mravní příkaz "žít v souhlase s přírodou"?Vyberte jednu nebo více možností:
  a. vzdát se výdobytků civilizace a vrátit se k životu primitivních lidí
  b. milovat přírodu a chránit ji
  c. žít ctnostně
  d. žít v souhlase s vlastní přirozeností i přirozeností celého kosmu
  e. žít podle rozumu
  c,d,e
 20. V čem se shoduje epikúrejské a stoické pojetí lidské duše?
  Vyberte jednu nebo více možností:
  a. Duše je materiální.
  b. Duše je ontologicky nadřazená tělu a může v principu existovat bez něj.
  c. Duše je centrem smyslového vnímání.
  d. Duše není nesmrtelná.
  e. Lidská duše je odvozena od duše kosmu.
  Image Upload 3 0.17/1
Author
iren
ID
354865
Card Set
x02 stoicismus VII.kniha DL
Description
seminar
Updated