test 10 Aristoteles

 1. Nevyčerpatelným zdrojem pohybu celého kosmu je ...
  první nehybný hybatel
 2. Kritice Platónovy teorie idejí se Aristotelés věnuje především ve spise
  Vyberte jednu z nabízených možností:  B.
 3. Podle jakých kritérií rozlišuje Aristotelés vědy?
  Vyberte jednu nebo více možností:
  a. podle cíle
  b. podle ontologických charakteristik předmětu
  c. podle období jejich ustavení v dějinách
  d. podle epistemologického východiska - empirické/neempirické
  e. podle využitelnosti pro běžný život
  a,b
 4. V čem spočívá lidská blaženost jako poslední cíl mravního života?
  Vyberte jednu z nabízených možností:
  A.
 5. Aristotelés člení vědy do tří skupin. Z hlediska poznání mají nejvyšší status vědy ...
  teoretické
 6. Zařaďte všechny vědy či znalosti do jim odpovídajících skupin podle Aristotelova vymezení!
  Image Upload 1
  Image Upload 2
 7. Co je v Metafyzice VII-VIII nakonec určeno jako οὐσία (úsia = "podstata/jsoucnost") v nejvyšší míře?
  Vyberte jednu z nabízených možností:
  B.
 8. Jakou větou začíná sedmá kniha Metafyziky?Vyberte jednu z nabízených možností:  B.
 9. Co je předmětem myšlení nehybného hybatele?
  Vyberte jednu z nabízených možností  A.
 10. Které z následujících pojmů Aristotelés zkoumá jako potenciální odpovědi na otázku po οὐσία (úsia = "podstata/jsoucnost") v VII. knize Metafyziky?
  Vyberte jednu nebo více možností:
  a. obecno (τὸ καθόλου)
  b. nejsoucno (τὸ μὴ ὄν)
  c. podmět (ὑποκείμενον)
  d. jsoucno (τὸ ὄν)
  e. rod (γένος)
  f. bytnost (τὸ τί ἦν εἶναι)
  a,c,e,f
 11. Aristotelés tvrdí (viz Met. IX 8), že z hlediska času skutečnost je i není dříve než možnost. Tím porušuje zákon sporu.
  ano/ne
  ne
 12. Které z následujících pojmů řadí Aristotelés v povinné části Met. VII pod pojem "podmět"?
  Vyberte jednu nebo více možností:
  a. složení látky a tvaru
  b. látka
  c. tvar
  d. obecno
  e. rod
  a,b,c
 13. Prof. Krob na jaře velmi ocení, budete-li vědět, jaký je podle Aristotela vztah mezi časem a pohybem. Jaký tedy je podle Metafyziky XII 6?
  Vyberte jednu z nabízených možností:  B.
 14. Látka nemůže být podle sedmé knihy Metafyziky οὐσία (úsia = "podstata/jsoucnost"), protože není odloučená.
  ano/ne
  ano
 15. Aristotelés výslovně (v Met. IX 7) odlišuje např. kov jako látku sochy a toto konkrétní množství kovu jako látku této určité sochy, např. "Rhódského kolosu".
  ano/ne
  ano
 16. Na základě druhé kapitoly VIII. knihy Metafyziky správně přiřaďte různé způsoby jsoucnosti lavice!
  lavice jako desky a nýty
  lavice jako sedadlo určené k odpočinku a uvolnění
  lavice jako desky a nýty sestavené za účelem usednutí a odpočinku


  Image Upload 3
  Image Upload 4

  Image Upload 5
 17. Příčinou pohybu planet a hvězd je podle Aristotela ... dokonalé uspořádání kosmu/přitažlivost Země/samopohyb planetárních sfér/nehybný hybatel Tuto příčinu je možné ztotožnit s ... bohem/chaosemi/deou Dobra/osudem .
  • nehybný hybatel
  • bohem
 18. Nejvyšším dobrem v rámci etiky je podle Aristotela  οὐσία/δύναμις/εὐδαιμονία/ἐνέργεια , které může člověk dosáhnout díky  rozumové/žádostivé/vyživovací/vnímací  mohutnosti duše
  • εὐδαιμονία
  • rozumové
 19. VIDEO: Podle Aristotela nemůže být politický člověk dokonale blažený, neboť mu v rámci jeho funkce nezbývá dostatek volného času.
  ano/ne
  ano
Author
iren
ID
354692
Card Set
test 10 Aristoteles
Description
df
Updated