test 05 eleate

 1. Které vlastnosti Parmenidés přisuzuje jsoucnu?
  Vyberte jednu nebo více možností:
  a. Je neukončené.
  b. Bylo, je a bude.
  c. Nevzniklo.
  d. Je nehybné.
  e. Ve středu je nejkoncentrovanější a nejsilnější.
  f. Je jedno.
  a,c,d,f
 2. Mezi názvy Zénónových aporií najdeme:
  Vyberte jednu z nabízených možností:  C.
 3. Zénón ve svých aporiích používal jako logickou metodu důkaz ...
  sporem
 4. Podle Parmenida je správné jedině tvrzení, že _____.
  Vyberte jednu z nabízených možností:
  C.
 5. Melissovo pojetí jsoucna se od Parmenidova liší v následujících charakteristikách:
  Vyberte jednu z nabízených možností:  A.
 6. Jeden ze Zénónových argumentů proti mnohosti stojí na tom, že kdyby bylo mnoho jsoucen,
  Vyberte jednu z nabízených možností:  C.
 7. Melissos říká: "Vždy bylo, co bylo, a vždy bude". Jak to odůvodňuje?
  Vyberte jednu z nabízených možností:  B.
 8. Podle Xenofana dávají lidé vlastnosti bohům na základě
  Vyberte jednu z nabízených možností:
  B.
 9. Bohyně Parmenidovi vyjevuje, že myslet a být je totéž. Co z toho plyne?
  Vyberte jednu z nabízených možností:
  B.
 10. Zénón svými aporiemi nevyvracel tvrzení o _____.
  Vyberte jednu z nabízených možností:  B.
 11. Parmenidés podobně jako Zénón říká, že jsoucno je dělitelné, neboť co není dělitelné, to nemá žádnou velikost a neexistuje to.
  ano/ne
  ne
 12. VIDEO: Aristotelés vyvrací Zénónovu aporii z naší scénky tvrzením, že _____.
  Vyberte jednu z nabízených možností:  A.
 13. Jsoucno jako jsoucno se podle Parmenida  /mění pouze ve smyslově vnímatelných vlastnostech/mění při zachování celkové kvantity/mění jen velmi pomalu/vůbec nemění , protože  změna by mohla znamenat pouze změnu jeho jsoucnosti/je relativně stálé/jinak by byl porušen zákon zachování hmoty/změny ve vnímatelných vlastnostech pozorujeme
  • vůbec nemění
  • změna by mohla znamenat pouze změnu jeho jsoucnosti
 14. O jsoucím jakožto jsoucím Parmenidés tvrdí, že  nemohlo... vzniknout/možná vzniklo a možná nevzniklo/nutně vzniklo , protože jinak by  bylo... bez příčiny/bylo vnitřně rozporné/dodnes neexistovalo
  • nemohlo vzniknout
  • bylo vnitřně rozporné
Author
iren
ID
354685
Card Set
test 05 eleate
Description
df testy
Updated