07 cich + chut

 1. každé smyslové ústrojí se skládá ze specializovaných buněk, které zpracovávají informace a mění je na vzruchovou aktivitu. Ta je senzorickými nervy odváděna do CNS. Smyslové buňky dělíme podle stavby na:... Charakterizuj je
  • primární smyslové b.: modifikované neurony s krátký čivým výběžkem(dentrit) a na opačném pólu dlouhý vodivý výběžek (neurit), který předává inf dalšímu neuronu nerv.dráhy
  • sekundární: modifikovaná epitelová b., má pouze čivý výběžek a je opředena dendrity 1.neuronu příslušné dráhy

  čichové mají vlastní axon, chutové jsou kontaktní a nemají vlastní axon
 2. receptory pro čich a chuť patří do kategorie...
  • chemoreceptorů
  • telereceptory - na dálku
 3. kolik čichových buněk má člověk?
  10-20mil
 4. sliznici nosu dělíme na...
  regio olfactoria + respiratoria
 5. popiš primární smyslovou čichovou buňku
  • skládá se z:
  • dentritů - čivé výběžky vystupující nad úroveň sliznice ("čichové vlásky", cilie)
  • tenký axon - ty se spojují do svazků = nn.olfactorii

  Image Upload 1

  • Image Upload 2
  • Image Upload 3
 6. čichové buňky reagují pouze na látky ...
  • rozpustné v hlenu, ve kterém jsou čich.bunky zanořeny
  • aby došlo k detekci změny - musí bý t velká aspoň 30%
  • vjemu závisí na počtu genů
 7. velikost čichového vjemu závisí na počtu genů, kolik jich má člověk a kolik pes nebo slon?
  člověk cca 400, pes 8000, slon 20000
 8. čichové nervy prostupují skrze který kostěnný útvar?
  lamina cribrosa ossis ethmoidalis a zakončují se u neuronů v bulbus olfactorius
 9. kombinace receptorových kódů pro pachy?
  Image Upload 4
 10. čichové receptorové buňky jsou obklopeny tyčinkovitými podpůrnými buňkami. Ve spodní části epitelu se také nacházejí krátké ... buňky
  • bazální
  • =nediferencované elementy, kt.neustále vytvářejí nové čichové receptory
 11. povrch čichového epitelu je kryt tenkou vrstvou hlenu, který je vytvářen okolními ...
  podpůrnými buňkami a žlázkami nacházejícími se ve vrstvě pojivové tkáně/lamina propria
 12. co jsou glomeruli olfactorii?
  • specifická synaptická spojení, mezi axony čichových buněk po vstupu do bulbus olfactorius, kde se bohatě větví a pojí se s mitrálními neurony
  • (mitrální neurony přenášejí čich.informace do dalších částí mozku, např LS)
  • sbírání inf z mnoha receptorových buněk k jedinému glomerulu významným způsobem zesiluje signál vedený k mitrálním neuronům

  Image Upload 5

  Image Upload 6
 13. vyjmenuj jednotlivé typy caliculi gustatorii
  papillae vallatae, foliatae, filiformes, fungiformes

  Image Upload 7

  Image Upload 8
 14. kde všude se nacházejí chuťové pohárky
  • sliznice dut.ústní- jazyk, sliznice patra
  • sliznice epiglottis a hltanu
 15. chuťový pohárek je tvořen skupinou primárních nebo sekundárních smysl,buněk? + popiš jeho stavbu
  • sekundárních
  • chuťový pohárek=kulovitý shluk 50-100epiteliálních buněk

  Image Upload 9

  Image Upload 10
 16. rozmístění chutí na jazyku?
  • Image Upload 11
  • nově chuť pro MK a umami
 17. jemné čivé výběžky chuť.buněk prostupují skrze ... do dutiny ústní
  porus gustatorius
 18. s přibývajícím věkem počet chuťových pojárků...
  klesá (děti mají silnější chuťové vjemy)
 19. poškozené a spálené buňky v chuťových pohárcích jsou obnovovány jednou za...
  7-10dní, díky dělícím se bazálním buňkám
 20. receptor CD36?
  pro mastné kyseliny, např.linolové; čím hůře vnímáme chutě MK, tím více tuky jíme a tím jsme tlustější:)

  panexin 1?
Author
iren
ID
354480
Card Set
07 cich + chut
Description
sery
Updated