01x uvod NS

 1. Co všechno dělá NS? Obecné blabla...
  • Reaguje na změny zevního prostředí, adaptuje se na ně a přitom zachovává svou celistvost-rovnováhu
  • Za pomocí smyslových b. Shromažďuje info z vnitřního /vnějšího prostř. - ty analyzuje a na základě jejich vyhodnocení pak ovlivňuje činnost výkonných orgánů
 2. Srovnej humorální a nervovou regulaci
  • Humorální je fylogeneticky starší, signálem je chem.aktivní látka /hormon) uvolněná do KO, přenos info je pomalý a působí generalizovaně
  • Nervová je fyl.mlapdá, převod info prostř. Nerv. Vzruchů je velmi rychlý, přesný a lokalizovaný
  • Oby systémy propojeny (např.mediátory jsou chem.látky, někt. Neurony produkují hormony)
 3. Vysvětli reflex
  • Rce organismu na změny prostředí
  • Změny zevního + vnitřního prostředí jsou registrovány RECEPTORY, které je transformují na NERVOVÝ VZRUCH/IMPULS
  • Informace se prostř. Nerv. Vzruchů dostávají SENZITIVNÍ/AFERENTNÍMI vlákny do CNS, zde jsou zpracovány a výsledná informace je vedena EFERENTNÍMI/MOTORICKÝMI vlákny k EFEKTORU
  • Image Upload 1
 4. Jaké útvary mohou být efektorem
  Hladká svalovina, srdeční, příčně pruhovaná + žlázy
 5. Popiš fční rozdíl mezi neurony a gliemi
  • Neurony-přenos a zpracovávání informací
  • Glie- zajišťují výživu, slouží jako pojivo a ochrana neuronů,izolují nerv.vlákna...
 6. Dělení neuronů dle počtu výběžků
  • Uni,bi,multipolární
  • Image Upload 2
 7. Stavba multipol.neuronu
  • Větší počet krátkých a bohatě větvených dendritů + jeden dlouhý neurit
  • Nejčastější
 8. Rozdíly v myenilizaci neuronů v závislostí na fylogenetickém stáří
  • Fyl.starší:obal axonu jednoduchý, nerv.vlákna jsou do schwannových buněk pouze vnořena,proto mají šedavý vzhled
  • Fyl.mladší: schwan.buňky vytváří kolem axonu spirálovitě uspořádané lamely, tzv. Myelinový obal, který vlákna izoluje - bílá barva
 9. Čím je vrstva myelinu silnější, tím...
  Je vedení nerv.vzruchu rychlejší
 10. Jsou dendrity multipolárních nerv.buněk myelinizovány?
  Nejsou, zůstávají šedé
 11. Popiš strukturu a kde najdeme bipolární neurony
  • Neurit + dendrit
  • Zejm.v senzorických gangliích smyslových orgánů (ggl vestibulare, spirale cochleae; stratum ganglionare retinae)
 12. Co to jsou a kde najdeš pseudounipolární neurony?
  • Zvláštní typ pův.bipolárních neuronů, vyvinuly se z nich během ontogenetického vývoje, když splynuly krátké úseku neuritu a dendritu v blízkosti perikarya
  • Z těla neuronu pak odstupuje pouze jeden krátký výběžek, který se záhy dělí na periférní a centrální raménko
  • PERIFÉRNÍ RAMÉNKO vykonává fci dendritu x CENTRÁLNÍ vstupuje do CNS a vede vzruch na příslušná jádra mozku n.míchy
  • Až na jednu výjimku umístěny v senzitivních gangliích míšních a hlavových nervů
 13. Jsou myelinizována raménka pseudouni neuronu?
  Obě dvě jsou:)
 14. Unipolární neurony - vznik,kde
  • Vznikly modifikací z bi.n.,kdy jeden z výběžků zanikl
  • V malém počtu, některé primární smyslové buňky
 15. Co je to synapse?
  • Kontakt,kde se uskutečňuje přenos nerv.vzruchu z jednoho neuronu na druhý, prostř.mediátorů
  • Image Upload 3
 16. Klasifikace neuronů z fčního a topografického hlediska
  Senzitivní,motorické a interneurony
 17. Senzitivní neurony-co+dělení
  • Vedou vstupní informace od receptoru do CNS
  • 1)SOMATOSENZITIVNÍ-přivádějí inf z povrchu těla (exterocepce) n. Pohybového aparátu (propriocepce) do centra reflexu
  • 2)VISCEROSENZITIVNÍ-přivádějí inf z vnitřních orgánů (interocepce) do centra reflexu
  • 3)SENZORICKÉ-přivádějí inf.ze specializovaných smysl.orgánů (neurony sluchové, zrakové, čichové vestibulární a chuťové dráhy)
 18. Motorické neurony_co+dělní
  • Odvádějí výstupní info z centra reflexu k efektoru
  • 1)SOMATOMOTORICKÉ-k PPS
  • 2)VISCEROMOTORICKÉ-k žlázám, hladké a srdeční svalovině
 19. Co vytváří visceromotorické neurony?
  Autonomní systém (vegetativní,útrobní nervy), řídí činnost vnitřních orgánů a zahrnuje,na základě fčních odlišností a lokalizace neurony sympatické a para
 20. Fce interneuronů+kde
  • Vloženy mezi senzitivní a motorické neurony
  • Fce:propojení jednotl.oddílů CNS mezi sebou navzájem, vliv na fci specifických neuronů ve smyslu aktivace/inhibice
 21. Dělení neuronů podle průněhu neuritu:
  Projekční, komisurální, asociační neurony
 22. Projekční neurony
  • Vysílají neurity ascendentně k vyšším nebo descendentně k nižším etážím CNS
  • Ascendentní n. Vedou vždy vstupní infrmace směrem do centra refexu a jsou senzitivní
  • Descendentní n. Vedou eferentní inf od centra reflexu a jsou motorické
 23. Komisurální neurony
  Spojují stejná-homotopická místa P a L strany mozku a míchy
 24. Asociační neurony
  Propojují na jedné straně CNS (ipsilaterálně, homolaterálně) místa vývojově příbuzná, která plní různou fci
 25. Vyjmenuje jednotlivé etáže CNS
  • Medulla spinalis - jednoduché reflexy, mikce, defekace...
  • Mozk.kmen- medulla oblongata, pons varoli, mesencephalon
  • Cerebellum
  • Diencephalon
  • Telencephalon
 26. Z morfologického hlediska je CNS tvořena...
  Substantia grisea + alba
 27. Substantia grisea
  • Odpovídá šedavě zbarveným okrskům nerv.tkáně, vzniká nakupením perikaryí, příp. Také tzv. Neuropilem
  • Perikaria vytvářejí více či méně ohraničené útvar uvnitř CNS = jádra, NUCLEI
  • Šedá hmota je rovněž uložena vrstevnatě na povrchu někt. Částí mozku jako kůra-cortex cerebri,cerebelli
  • V centrální části mozk. Kmene se nachází difuzně rozptýlená šedá hmota s četnými drobnými jádry navzájem spojenými nerv.vlákny - formatio reticularis
 28. Co je to neuropil
  Nemyelinizované dendrity, neurity + gliové buňky
 29. Dělení nerv.jader podle typu neurony,které je tvoří
  • Motorická: NUCLEI ORIGINIS
  • Senzitivní: NUCLEI TERMINATIONIS
 30. Co je to formatio reticularis
  Difuzně rozptýlená šedá hmota s četnými drobnými jádry navzájem spojenými nerv.vlákny, síťovitého vzhledu
 31. Co tvoří bílou hmotu cns?
  Myelinizované neurity, vyplňují prostor mezi šedou hmotou,n.ji obklopují
 32. Jak jsou uspořádána vlákna v bílé hmotě?
  Mohou být uspořádána do více či méně ohraničených pruhů, které se pak mohou dle fce označovat jako tractus=nerv. Dráha; z topografického hlediska jako svazek=lemniscus, fasciculus či provazec=funiculus
 33. Co je to tractus
  • Svazek neuritů, jejichž perikaria tvoří přesně definovaný útvar šedé hmoty (jádro, oblast MK) a které probíhají společně k jiné šedé hmotě
  • Lze tak také označit řetězec neuronů, po kterém se šíří kvalitativně stejné informace - např.zraková dráha
  • Podle počtu skupin neuronů zapojených v řetězci nerv.dráhy lze rozlišit dráhy jedno- a víceneuronové
 34. Odkud kam vede tractus corticospinalis
  Z MKůry k motorickým jádrům med.obl.
 35. Objasni pojem fasciculus,funiculus, lemniscus
  Topograficky ohraničené svazky nerv.vláken bez ohledu na jejich původ,průběh a fci
 36. PNS
  • Spojuje periferii těla s CNS
  • Převádí inf v obou směrech
  • Zahrnuje svazky nerv.vláken,kt.se sdružují v různě silné provazce-periférní nervy
 37. Kde jsou uložena perikarya neuronů,jejichž vlákna vytvářejí periferní nervy?
  V jádrech míchy n. Mozku; příp. Také v gangliích příslušného nervu, dle toho rozeznáváme nervy míšní/31 a havové/12
 38. Nervy autonomního systémumají četné neurony uloženy...
  Mimo CNS v periferii (v gangliích a vegetativních pleteních kolem cév i ve stěně orgánů)
 39. Popiš stručně vývoj NS
  • Vzniká z ektodermu uloženého na zadní straně zárodečného terčíku nad chorda dorsalis-neuroektoderm
  • Nejprve vzniká podélně orientovaná neurální loténka-okraje ploténky se postupným dělením buněk poněkud zvedají nad úroveň okolního ektodermu a střední část ploténky se prohlubuje
  • Neurální ploténka se mění v neurální rýhu, ta se popstupně zanořuje do epidermis, její okraje se spojují a vzniká neurální trubice
  • Na hlavovém konci se oobjevuje mírné rozšíření
  • Před uzavřením medilární trubice se při obou okrajích rýhy oddělí souvislý pás neuroektodermových buněk jakožto gangliová lišta
  • Ta je základem spinálních ganglií a senzitivních IX+X.hlavového nervu
  • Ostatní ganglia hlavových nervů vznikají z izolovaných ostrůvků buněk uložených nad gangliovou liětou
  • Image Upload 4
 40. Alární plus bazální ploténka
  • Pův.buňky neuroektodermu se uvnitř vznikající neurální trubice postupně diferencují
  • Vlastní trubice se postupně vnitřně diferencuje na dva páry plotének, které jsou od sebe oddděleny podélně probíhajícími rýhami-SULCI LIMITANTES
  • Na dorz.str. leží tzv. ALÁRNÍ PLOTÉNKY, zde se tvoří základ budoucích dostředivých/senzitivních neuronů, ze kterých vystupují ascendentní dráhy
  • Na ventr. Str. Tzv.BAZÁLNÍ PLOTÉNKY, z jejich neuronů vznikají dostředivá/motorická jádra; axony jejich neuronů vybíhají do periferie a tvoří podklad motorických nervů


  Image Upload 5
 41. Diferenciace uvnitř bazální a alární ploténky
  • Uvnitř obou plotének probíhá další diferenciační proces-formují se oblasti,které jsou zodpovědné za řízení fcí viscerálních nebo somatických částí těla
  • V a.p.leží při sulcus limitans zóna viscerosenzitivní (sbírá inf z vnitřních orgánů), dorzálně od ní leží při střední rovině zóna somatosenzitivní (sbírá dostředivé inf z kůže a pohybového aparátu)
  • V b.p. je při sulcus limitan uložena zóna visceromotorická (axony jejich neuronů jdou k hladkým svalovým buňkám orgánů, buňkám myokardu a žláz; ventrálně leží zóna somatomotorická (axony jejich neuronů inervují PPS,které se vyvinuly z mesodermu somitů)
 42. Zóna brachiomotorická
  • Jaderná zóna, která se diferencuje v oblasti b.p. v mozk.kmeni
  • Inervuje PPS, které vznikly z materiálu pův.žaberních oblouků
  • Image Upload 6
 43. Zóna senzorická
  V oblasti a.p., u jejíchž neuronů končí neurity přicházející od neuronů specializovaných smyslových orgánů (čidlo sluchové a rovnovážné)
 44. Základní mozkové váčky,dělení
  • 1)RHOMBENCEPHALON
  • MYELENCEPHALON: medulla oblongata
  • METENCEPHALON: pons varoli + cerebellum
  • 2)MESENCEPHALON: již se dále nedělí
  • 3)PROSENCEPHALON: diencephalon+telencephalon
  • Image Upload 7
 45. Je sulcus limitans zachován i v definitivním stavu?
  Ano,pomáhá k určení, zda se konkrétní jádra CNS vyvinula z ploténky a. Či b.
Author
iren
ID
354431
Card Set
01x uvod NS
Description
prevzatu z okruhu na ancu
Updated