02 studium filozofie na FF

 1. Kdy a kde byla ve svých počátcích v Brně vyučována filozofie?
  • Zahájení výuky na filozofické fakultě 1921/22
  • Filosofický seminář otevřen hned od počátku, společně s klasickou, románskou, slovanskou, germánskou filologií a historickým seminářem.
  • Sídlo v přízemí budovy na Gorkého (Falkensteinerově), původně budova chlapeckého sirotčince z roku 1872.
  • Pod filosofický seminář patří i psychologie, pedagogika, sociologie a hudební věda.
 2. První vedoucí filozofického semináře:
  Otakar Zich – Mihajlo Rostohar – Vladimír Hoppe
 3. Kteří další vyučující na FF působili v letech 1921-39?
  • Arnošt Inocenc Bláha
  • Josef Tvrdý
  • Josef Ludvík Fischer
  • Otokar Chlup
  • Mirko Novák

  Přednášky klasických filologů:

  • František Novotného (překladatel Platóna)
  • Karel Svoboda (Zlomky předsokratovských myslitelů)

  Interdisciplinarita, experimentální výzkum
 4. Jak vypadala výuka na FF v letech 1945-89
  • Obnovení semináře – vedoucí J. L. Fischer
  • 1950 – přejmenování seminářů na katedry, od 1950/51 ze semináře vytvořena katedra dějin filozofie se subkatedrami psychologie a pedagogiky, odloučily se v roce 1953/54
  • Od 1954 kolektiv Jiří Cetl, Jiří Gabriel, Karel Hlavoň, Josef Macháček a Lubomír Nový, 1965 přichází Pavel Materna
  • Konec 60. let mezi externími učiteli Jan Patočka, od 1970 musí odejít Nový, v polovině 70. let Materna
  • Počátek 70. let Ivana Holzbachová, Josef Krob od 1983, Jan Zouhar od 1988
  • Materna se vrací v roce 1991, Nový v roce 1990

  Výuku zajišťovala i Katedra dialektického a historického materialismu
 5. jak vypadala výuka na FF po roce 89?
  • 1989 katedra přejmenována na katedru filozofie, vedoucí Lubomír Nový, po jeho smrti 1996 Josef Šmajs, od 2000 Jan Zouhar (do 2012)
  • Důraz na logiku (P. Materna – Transparentní intenzionální logika TIL), dějiny filozofie, dějiny české filozofie (L. Nový, J. Gabriel, J. Zouhar, H. Pavlincová)
  • Lubomír Nový (1930–1996)
 6. jak vypadá výuka filozofie dnes
  • Analyticky orientovaná filozofie (systematická filozofie, metodologie) – Bělohrad (etika),
  • Picha (epistemologie, argumentace),
  • Raclavský (filozofie jazyka, logika),
  • Jastrzembská (epistemologie, metodologie vědy),
  • Krob (ontologie, filozofie sci-fi),
  • Mácha
  • Přesahy do kontinentální/německé filozofie –
  • Brázda (etika),
  • Mácha (filozofie jazyka)
  • Dějiny filozofie – Petrželka (antická a středověká filozofie),
  • Pichová (francouzská filozofie /literatura),
  • Špelda (dějiny novověku, dějiny vědy),
  • Holzbachová (dějiny společnosti)
  • Česká filozofie – Zouhar, Pavlincová (Jastrzembská, Pichová)
 7. které tři hlavní zdroje informaci se při výuce filozofie nabízejí?
  • Časopisy
  • Studia philosophica
  • Pro-fil (open access)

  • Publikace
  • https://filozofie.phil.muni.cz/vyzkum/publikace?year=2019
  • Slovník českých filozofů (Gabriel et al. 1998, aktualizováno)
  • https://filozofie.phil.muni.cz/vyzkum/publikace/scf/abecedni-seznam

  • Jednota filozofická
  • Tradiční blok přednášek – sestavení podle zájmu vyučujících a studentů, hosté domácí i zahraniční
  • http://jednota-filozoficka.cz/
 8. co víš o jednotě filozofické?
  Jednota filozofická (JF) byla ustavena v Praze (po vzoru Jednoty českých matematiků a fyziků) jako „spolek pro pěstování filozofie, jejž v život uvedla snaha po česku pracovat na poli nejušlechtilejším“. Zahajovací schůze JF se konala 3. 7. 1881. Jako zakladatel JF je v úředních dokumentech uváděn posluchač filozofie Georg Guth (Jiří Guth-Jarkovský).
 9. jaké zdroje má student FF v současnosti k dispozici?
  • Hlavní orientace – Filosofická první pomoc
  •     https://elf.phil.muni.cz/elf3/course/view.php?id=2459
  • Katedra filozofie
  •     https://filozofie.phil.muni.cz/ + FB
  • Encyklopedie:
  • https://www.iep.utm.edu/ - The Internet Encyclopedia of Philosophy (IEP)
  • https://plato.stanford.edu/ - Stanford Encyclopedia of Philosophy (SEP)
  • Filozofické časopisy (open access):
  • Pro-Fil (CZ) - http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/profil
  • Diametros (PL) - https://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/diametros
  • Filozofické časopisy ČR/SK:
  • Filosofický časopis
  • Studia Philosophica (Brno)
  • Organon F http://www.klemens.sav.sk/fiusav/organon/?q=en
  • Predátorské časopisy: Beall's list  - https://beallslist.weebly.com/

  • Knihovny – odkazy na katalogy a databáze: https://www.knihovny.cz/
  • Národní knihovna ČR  - https://www.nkp.cz/
  • Moravská zemská knihovna - https://www.mzk.cz
  • Knihovna FF MU- http://knihovna.phil.muni.cz

  Jazyková správnost: http://prirucka.ujc.cas.cz/

  • Internet:
  • Philosophy matters EN
  • https://twitter.com/PhilosophyMttrs?fbclid=IwAR1DuEe6W42oazSHvuddM6R4k_YzzcHaX8BcRaamKdnXiJV6d-1YREO7lPE

  • Audio EN:
  • History of philosophy without any gaps https://historyofphilosophy.net/
  • Philosophy bites https://philosophybites.com/
  • Hi-phi nation https://hiphination.org/

  • Video CZ:
  • J. Peregrin (UK) https://www.youtube.com/user/jperegrin/videos
  • M. Petříček (UK) https://www.youtube.com/watch?v=mBkE82oaFmM
  • J. Petrželka (MU) – antická filozofie https://www.youtube.com/channel/UClKBXATKeO47-BS47ucI1-Q/videos

  • Video EN:
  • Crash Course Philosophy https://www.youtube.com/user/crashcourse/featured
  • Ted Talks https://www.ted.com/talks?sort=newest&topics%5B%5D=philosophy
  • Kurzy:
  • https://www.coursera.org/search?query=philosophy&
  • MIT https://ocw.mit.edu/courses/find-by-topic/#cat=humanities&subcat=philosophy
  • Audiovizuální materiály při výuce ZSV (přehled a zhodnocení zdrojů)
  • https://is.muni.cz/auth/th/iub6q/
 10. jaký je profil absolventa filozofie?
  • Chcete porozumět textu, pochopit jeho strukturu, smysl, prostředky a cíle? Studium filozofie vás naučí racionálně přesvědčovat, rozpoznat argumenty a pojmenovat jejich slabá místa. Seznámíte se s tradičními odpověďmi na tradiční otázky o obecné povaze světa a člověka. Budete ale čelit i otázkám netradičním, které mají zdánlivě nepřijatelné, burcující odpovědi.
  • Studium filozofie na Masarykově univerzitě je výjimečné důrazem na metodické uvažování a rozvoj interpretačních a kritických schopností. A zároveň také systematickým výkladem tradičních problémů i hodnotových systémů a zohledňováním výsledků přírodních věd.
  • Díky tomu si osvojíte speciální dovednosti, které vám umožní pochopit, hodnotit a prezentovat složité sdělení a získáte široký, tematicky neomezený arzenál kritických nástrojů.
  • Páteř studia tvoří přednášky věnované soudobým diskusím nad obecnými filozofickými pojmy, hodnotami a pravidly, které provází praktická cvičení a četba.
  • Schopnost vnímat jiné perspektivy, se kterými nesouhlasíme

  • Uplatnění absolventů
  • Filozofie vás lépe než kterékoli jiné studium vybaví formulačními, kritickými a obecně analytickými dovednostmi.
  • Zvládnete pochopit problém, srozumitelně ho popsat, navrhnout nebo vyhledat obecné kontury možných řešení a zvážit jejich přednosti.
  • Absolventi programu Filozofie se tak uplatňují zejména na komunikačních a analytických pozicích mediálních firem, v marketingových odděleních, v public relations, pracují jako editoři, působí ve vzdělávacích institucích či pracují jako konzultanti.
  • Vedle toho existuje velká řada pracovních pozic, které výše popsané schopnosti vyžadují, avšak je nezbytné si ještě doplnit znalosti speciální. Absolventi programu pak působí jako mediátoři v oddělení vnitřních vztahů, pracují na manažerských pozicích či se specializují na krizové řízení a komunikaci.
Author
iren
ID
354120
Card Set
02 studium filozofie na FF
Description
...
Updated