01b uvod do logiky

 1. tzv. ontologický důkaz
  Image Upload 1


  teze, jež je závěrem tohoto úsudku, je podpořena premisami; pokud je daný úsudek svou formou logicky v pořádku (v daném případě je), tak ten, kdo uzná předpoklady (premisy) toho úsudku, tj. přijímá je jako pravdivé, tak je veden k tomu uznat i jeho závěr (= přenos pravdivosti z premis na závěr)
 2. (jazykově formulovaný) úsudek je skupina vět následujícího tvaru...
  • Image Upload 2
  • při lineárním zápisu je závěr oddělen pomocí symbolu ∴
 3. úsudek U je platný právě tehdy, když...
  • jeho závěr Z vyplývá z jeho premis P1, P2,... Pn
  • tato definice předpokládá definici vyplývání - z ní plyne, že úsudek přenáší pravdivost z premis na závěr (tj. jsou li pravdivé premisy, tak je závěr nutně také pravdivý)
 4. jaké přívlastky lze přisoudit pojmu "úsudek"? Které ne? (platnost x pravdivost)
  Image Upload 3
 5. Jak zní "předběžná" definice vyplývání?
  Věta Z vyplývá z vět P1, P2, ... Pn právě tehdy, když platí, že za všech okolností, kdy jsou pravdivé věty P1, P2, ... Pn, je pravdivá rovněž věta Z.

  Image Upload 4
 6. popiš charakter logiky
  • - vztah vyplývání je nezávislý na aktuálním stavu světa (empirii), tj. příslušné  poznatky logiky jsou apriorní (neempirické), podobné jako v matematice
  • - chápeme-l i logiku jako svého druhu aplikovanou matematiku, tak tu je určitý  vztah k empirii, totiž ke konkrétním úsudkům, neboť význam jejich vět se  odvíjí i od aktuálního stavu jazyka
  • - normativnost logiky - díky popisu platnosti úsudky logika nevyhnutelně  vytyčuje standardy a stává se tak do jisté míry normativní

  • - moderní logika  je formální logika (,,symbolic logic"): paralelně existují různé logické systémy, různé logiky (např. výroková l., predikátová l., modální výroková l., ...), jež se liší svou strukturou i účelem
  • - při studiu úsudků je abstrahováno od všeho, co je nepodstatné - idealizace,  model
  •    mimologické výrazy jsou nahrazovány symboly, proměnnými
  •    zvýrazněna je tak logická forma výrazu a tedy úsudku
  •    úsudek je platný, pokud je logicky správný svou formou
  • - formalizace vět a úsudků je řízena snahou o přesnost (zvolený logický systém je pak expresívní) a na druhou stranu o jednoduchost (vlastnosti různých logických systémů)

  Image Upload 5
 7. definuj pojem výrok
  • výrok je věta (vzácně: sémantický obsah věty), která je pravdivá, nebo nepravdivá (má smysl ptát se, zda je pravdivá či ne)
  • u výroku lze tedy položit otázku: Je pravda, že...?
  • výroky NEJSOU věty rozkazovací, přací, tázací a někdy i oznamovací (např. "ahoj")
  • namísto "p" můžeme říkat "Je pravda, že p" či "Platí p", příp. "Tvrdím p"
 8. výroky dělíme na:
  • jednoduché - atomické, elementární
  • složené - molekulární
 9. k čemu slouží výrokové proměnné a výrokové spojky?
  • výrokové proměnné reprezentují jednoduché výroky (p,q...)
  • výrokové spojky (kterým v přirozeném jazyce odpovídají gramatické spojky) jsou prostředkem pro složení jednoduchých výroků do složeného výroku
 10. co je princip bivalence/dvouhodnotovosti? Kterým zákonem je princip vyjádřen?
  • každý výrok je pravdivý, nebo nepravdivý
  • - princip je vyjádřen zákonem vyloučeného třetího (p ∨ ¬p)
  • - existuje možnost reformulace, kdy je připuštěna absence pravdivostní hodnoty - neklasická logika
 11. co je princip kompozicionality?
  Pravdivostní hodnota výroku je jednoznačně určena (tj. je funkcionálně odvislá od) pravdivostními hodnotami jeho složek, tj. pravdivostními hodnotami dilčích výroků a sémantikou spojek, jež tyto dilčí výroky spojují

  formulovali jej Frege a Church
 12. porovnej výhody a nevýhody VL
  Image Upload 6
 13. jaké je využití VL?
  Image Upload 7
Author
iren
ID
353639
Card Set
01b uvod do logiky
Description
VÝROKOVÁ LOGIKA
Updated