TPO_drugi_del

  1. POSTOPEK ZAJEMA ZAHTEV:
    • -pridobivanje-analiza-specifikacija
    • -validacija-specifikacija zahtev PO
  2. LASTNOSTI ZAHTEV:
    • -Pravilne-Jasne in Jedrnate-Enoumne-Potrebne
    • -Popolne-Konsistentne-Izvedljive-Uporabne-Preverljive
    • -Sledljive-Spremenljive
  3. PREVERLJIVOST ZAHTEV:
    • -hitrost-velikost-enostavnost uporabe-zanesljivost-robustnost
    • -prenosljivost
  4. RAZLIČNI POGLEDI NA SISTEM:
    • -zunanji pogled-pogled vzajemnega delovanja
    • -pogled strukture-pogled obnašanja
  5. UML -> jezik za opis zahtev in specifikacij:
    • -14 vrst diagramov
    • -RAZREDNI diagram -> statična struktura sistema(razredi in relacije)
    • -diagram PRIMEROV UPORABE ->interakcija sistema z okoljem
    • -diagram AKTIVNOSTI ->dinamično obnašanje sistema z vidika aktivnosti
    • -diagram STANJ ->vsa možna stanja objekta in način prehajanja med njimi
    • -diagram ZAPOREDJA ->medsebojno delovanje procesov
  6. DVA NIVOJA NAČRTOVANJA:
    • -Načrtovanje arhitekture kako sistem razdeliti na enote
    • kako so enote med seboj povezane opis zunaj vidnih lastnosti enot
    • -Načrtovanje modulov -> kasnejše nač. odločitve zadevajo
    • implementacijo posameznih enot
  7. NAČRTOVANJE JE: Kreativenproces-> ugotoviti,
    • kako implementirati zahteve, intelektualen izziv
    • -Rutina pri reševanju -> ponovna uporaba/prilagoditev
    • obstoječe kode/rešitev
    • -Kloniranje ->izposoja načrta/kode v celoti z majhnimi prilagoditvami
    • -Referenčni model -> generična arhitektura za določeno aplikacijsko domeno
    • -Arhitekturni stil ->generične rešitve programske arhitekture
    • (npr. Odjemalec/strežnik)
    • -Odločitve načrtovalca -> vrsta aplikacije, porazdeljenost sistema,
    • arhitekturni stil, način dokumentiranja in evalvacije
  8. PROCES NAČRTOVANJA:
    -modeliranje-analiza-dokumentacija-pregled-načrt arhitekture PO
  9. NAČRTOVALSKE METODE:
    • -funkcionalna dekompozicija-podatkovno usmerjena dekompozicija-
    • -procesno usmerjena dekompozicija-dogodkovno usmerjena dekompozicija-
    • -objektno usmerjeno načrtovanje
  10. MODEL PREGELDOV 4+1:
    • logični, procesni, fizični, razvojnipogled
    • + konceptualni-> povezuje 4 poglede
  11. ARHITEKTURNI STILI:
    • -interaktivnost->model pogled nadzornik,MVA,MVP,PAC
    • -struktura->večslojna arhitektura, cevovodi in filtri
    • -podatki->repozitoriji
    • -namestitev-odjemalec strežnik, P2P
    • -sporočila-objavi naroči
  12. GLAVNI PRINCIPI PRI NAČRTOVANJU:
    • Modularnost –Vmesniki-Skrivanje informacij
    • -Inkrementalni razvoj-Abstrakcija-Splošnost
  13. POVEZANOST - vrste:
    • -vsebine -> en modul spreminja drugega -> popolna odvisnost
    • -skupna -> skupni podatki več modulov
    • -kontrolna -> modul prenaša podatke ali vrača kode
    • -pod. struktura -> prenos kompleksnih pod. struktur med moduli
    • -podatkovna -> prenos (nestrukturiranih) podatkov med moduli
    • -nepovezanost
  14. KOHEZIJA:
    • -naključna -> nesorodni deli združeni v modul zaradi prikladnosti
    • -logična -> skupna le logična struktura kode
    • -časovna -> deli uporabljeni v istem času pri izvajanju
    • -proceduralna -> funkcije pripadajo sorodni akciji ali namenu
    • -komunikacijska -> operacije nad isto množico podatkov
    • -zaporedna -> deli modula povezani zaporedno
    • -funkcijska -> vsi el. potrebni za dobro definirano funkcijo v enem modulu
  15. VZORCI:
    • -5 vzorcev ustvarjanja
    • -7 strukturnih vzorcev
    • -11 vedenjskih vzorcev
    • FactoryMethod - ogradi kodo ki jo ustvari objekt
    • Decorator - dinamično dodajanje v objekt
    • Iterator - premikanje po elementih objekta
    • AbstractFactory - Ustvari izhod iz več družin razredov
    • Singelton - zagotovi da ima razred tudi globalni dostop do enega primerka
  16. ELEMENTI VZORCA:
    • ime -> smiselna referenca na vzorec
    • opis problemskega področja -> kdaj in zakaj uporabimo ta vzorec
    • opis rešitve ->ponavadi predstavljeno grafično
    • izjava o posledicah uporabe vzorca ->rezultati in kompromisi
  17. SKUPINE ANTIVZORCEV:
    Razvojni(20),arhitekturni(18),upravljalski(14)
  18. UPRAVLJANJE KONFIGURACIJ:
    Upravljanje različic, integracija sistema, sledenje problemov
  19. 3 KORAKI TESTIRANJA:
    • Test enot, Test integracije, Test sistema
    • -Pregledkode -> beremo kodo, primerjava kode s
    • specifikacijo in načrtom, dokaz pravilnosti
    • -Prevajanjekode -> odprava sintaktičnih napak
    • -Testiranje-> priprava in izvedba testnih primerov
  20. 4 KORAKI TESTIRANJA SISTEMA:
    • funkcionalnitest -> sistem opravlja funkcije, navedene v zahtevah
    • performančnitest -> sistem ustreza nefunkcionalnim zahtevam
    • sprejemnitest -> sistem ustreza naročnikovemu razumevanju zahtev
    • Namestitvenitest -> sistem deluje na lokaciji
  21. DRUGO TESTIRANJE:
    • Primerjalnitest -> množica realnih testnih primerov, ocenitev
    • performensa za vsak testni primer
    • Pilotnitest -> testna namestitev sistema, manj formularen in strukturiran
    • Alfatest -> oblika pilotnega testa pri razvijalcih (med razvojem)
    • Betatest -> pilotni test pri uporabnikih
    • Vzorednotestiranje -> kadar nov sistem nadomesti starega (primerjava sistemov)
  22. VRSTE VZDRŽEVANJA:
    • Popravljalno -> takojšno popravilo odkritih problemov
    • Prilagodljivo -> ohranja uporabnost v spreminjajočem se okolju
    • Izpolnjevalno -> izpolnjevanje funkcij, izboljšanje kakovosti, performensa
    • Preventivno -> odkritje in popravilo skritih napak, preden pridejo na plano
  23. POSTMORTEM-> ocena vseh vidikov projekta po končanem razvoju:
    • 1. Načrt in razglasitev pregleda projekta
    • 2. Zbiranje nepristranskih informacij o projektu
    • 3. Izvedba informativnega sestanka
    • 4. Izvedba pregleda objekta
    • 5. Objava rezultatov
  24. EVALVACIJA VIROV:
    • -Viri->ljudje, čas in denar
    • -Evalvacija virov->zrelostni model za ljudi, donostnost naložbe
    • -Kakovost virov
Author
wolf
ID
350495
Card Set
TPO_drugi_del
Description
fdsfsd
Updated