TPO vse

 1. POSTOPEK ZAJEMA ZAHTEV:
  • -pridobivanje-analiza-specifikacija
  • -validacija-specifikacija zahtev PO
 2. LASTNOSTI ZAHTEV:
  • -Pravilne-Jasne in Jedrnate-Enoumne-Potrebne
  • -Popolne-Konsistentne-Izvedljive-Uporabne-Preverljive
  • -Sledljive-Spremenljive
 3. PREVERLJIVOST ZAHTEV:
  • -hitrost-velikost-enostavnost uporabe-zanesljivost-robustnost
  • -prenosljivost
 4. RAZLIČNI POGLEDI NA SISTEM:
  • -zunanji pogled-pogled vzajemnega delovanja
  • -pogled strukture-pogled obnašanja
 5. UML -> jezik za opis zahtev in specifikacij:
  • -14 vrst diagramov
  • -RAZREDNI diagram -> statična struktura sistema(razredi in relacije)
  • -diagram PRIMEROV UPORABE ->interakcija sistema z okoljem
  • -diagram AKTIVNOSTI ->dinamično obnašanje sistema z vidika aktivnosti
  • -diagram STANJ ->vsa možna stanja objekta in način prehajanja med njimi
  • -diagram ZAPOREDJA ->medsebojno delovanje procesov
 6. DVA NIVOJA NAČRTOVANJA:
  • -Načrtovanje arhitekture kako sistem razdeliti na enote
  • kako so enote med seboj povezane opis zunaj vidnih lastnosti enot
  • -Načrtovanje modulov -> kasnejše nač. odločitve zadevajo
  • implementacijo posameznih enot
 7. NAČRTOVANJE JE: Kreativenproces-> ugotoviti,
  • kako implementirati zahteve, intelektualen iziv
  • -Rutina pri reševanju -> ponovna uporaba/prilagoditev
  • obstoječe kode/rešitev
  • -Kloniranje ->izposoja načrta/kode v celoti z majhnimi prilagoditvami
  • -Referenčni model -> generična arhitektura za določeno aplikacijsko domeno
  • -Arhitekturni stil ->generične rešitve programske arhitekture
  • (npr. Odjemalec/strežnik)
  • -Odločitve načrtovalca -> vrsta aplikacije, porazdeljenost sistema,
  • arhitekturni stil, način dokumentiranja in evalvacije
 8. PROCES NAČRTOVANJA:
  -modeliranje-analiza-dokumentacija-pregled-načrt arhitekture PO
 9. NAČRTOVALSKE METODE:
  • -funkcionalnadekompozicija-podatkovnousmerjena dekompozicija-
  • -procesno usmerjena dekompozicija-dogodkovnousmerjena dekompozicija-
  • -objektnousmerjeno načrtovanje
 10. MODEL PREGELDOV 4+1:
  • logični, procesni, fizični, razvojnipogled
  • + konceptualni-> povezuje 4 poglede
 11. ARHITEKTURNI STILI:
  • -interaktivnost->model pogled nadzornik,MVA,MVP,PAC
  • -struktura->večslojna arhitektura, cevovodi in filtri
  • -podatki->repozitoriji
  • -namestitev-odjemalec strežnik, P2P
  • -sporočila-objavi naroči
 12. GLAVNI PRINCIPI PRI NAČRTOVANJU:
  • Modularnost –Vmesniki-Skrivanje informacij
  • -Inkrementalni razvoj-Abstrakcija-Splošnost
 13. POVEZANOST - vrste:
  • -vsebine -> en modul spreminja drugega -> popolna odvisnost
  • -skupna -> skupni podatki več modulov
  • -kontrolna -> modul prenaša podatke ali vrača kode
  • -pod. struktura -> prenos kompleksnih pod. struktur med moduli
  • -podatkovna -> prenos (nestrukturiranih) podatkov med moduli
  • -nepovezanost
 14. KOHEZIJA:
  • -naključna -> nesorodni deli združeni v modul zaradi prikladnosti
  • -logična -> skupna le logična struktura kode
  • -časovna -> deli uporabljeni v istem času pri izvajanju
  • -proceduralna -> funkcije pripadajo sorodni akciji ali namenu
  • -komunikacijska -> operacije nad isto množico podatkov
  • -zaporedna -> deli modula povezani zaporedno
  • -funkcijska -> vsi el. potrebni za dobro definirano funkcijo v enem modulu
 15. VZORCI:
  • -5 vzorcev ustvarjanja
  • -7 strukturnih vzorcev
  • -11 vedenjskih vzorcev
  • FactoryMethod - ogradi kodo ki jo ustvari objekt
  • Decorator - dinamično dodajanje v objekt
  • Iterator - premikanje po elementih objekta
  • AbstractFactory - Ustvari izhod iz več družin razredov
  • Singelton - zagotovi da ima razred tudi globalni dostop do enega primerka
 16. ELEMENTI VZORCA:
  • ime -> smiselna referenca na vzorec
  • opis problemskega področja -> kdaj in zakaj uporabimo ta vzorec
  • opis rešitve ->ponavadi predstavljeno grafično
  • izjava o posledicah uporabe vzorca ->rezultati in kompromisi
 17. SKUPINE ANTIVZORCEV:
  • Razvojni(20),arhitekturni(18),upravljalski(14)
  • 3 KORAKI TESTIRANJA:
  • -Pregledkode -> beremo kodo, primerjava kode s
  • specifikacijo in načrtom, dokaz pravilnosti
  • -Prevajanjekode -> odprava sintaktičnih napak
  • -Testiranje-> priprava in izvedba testnih primerov
  • 4 KORAKI TESTIRANJA SISTEMA:
  • funkcionalnitest -> sistem opravlja funkcije, navedene v zahtevah
  • performančnitest -> sistem ustreza nefunkcionalnim zahtevam
  • sprejemnitest -> sistem ustreza naročnikovemu razumevanju zahtev
  • Namestitvenitest -> sistem deluje na lokaciji
 18. DRUGO TESTIRANJE EVALUACIJA:
  • Primerjalnitest -> množica realnih testnih primerov, ocenitev
  • performensa za vsak testni primer
  • Pilotnitest -> testna namestitev sistema, manj formularen in strukturiran
  • Alfatest -> oblika pilotnega testa pri razvijalcih (med razvojem)
  • Betatest -> pilotni test pri uporabnikih
  • Vzorednotestiranje -> kadar nov sistem nadomesti starega (primerjava sistemov)
 19. VRSTE VZDRŽEVANJA:
  • Popravljalno -> takojšno popravilo odkritih problemov
  • Prilagodljivo -> ohranja uporabnost v spreminjajočem se okolju
  • Izpolnjevalno -> izpolnjevanje funkcij, izboljšanje kakovosti, performensa
  • Preventivno -> odkritje in popravilo skritih napak, preden pridejo na plano
  • POSTMORTEM-> ocena vseh vidikov projekta po končanem razvoju:
  • 1. Načrt in razglasitev pregleda projekta
  • 2. Zbiranje nepristranskih informacij o projektu
  • 3. Izvedba informativnega sestanka
  • 4. Izvedba pregleda objekta
  • 5. Objava rezultatov
 20. EVALVACIJA VIROV:
  • -Viri->ljudje, čas in denar
  • -Evalvacija virov->zrelostni model za ljudi, donostnost naložbe
  • -Kakovost virov
Author
wolf
ID
350378
Card Set
TPO vse
Description
gfdgfdgfdgd
Updated