Udalosti v biologii

 1. A
  B
 2. Co objavil roku 1600 Ján Jesenský z Jeseného?
  1. verejná pitva v Praze
 3. Co objavil roku 1628 William Harvey?
  publikoval objav krvného obehu (1619 objav bol určený) , skutočná funkcia plúc, položil základy fyziologie
 4. Co objavil roku 1651 William Harvey?
  vše živé pochádza z vajíčka-´´omne vivum ex ovo´´ ( popiera preformismus a teoriu samooplození)
 5. Co objavil roku 1668 Anthon van Leeuwenhoek ?
  pozoroval čevené krvinky - objav obeh krve v kapilárach
 6. Co objavil roku 1671 Anthon van Leeuwenhoek ?
  zkonštruoval mikroskop sám, krátka ohnisková vzdialenosť, zvačšenie 270x
 7. Co objavil roku 1674 Anthon van Leeuwenhoek ?
  pozoroval kvasinky a (spermie(1677)) - preforismus teória
 8. Co objavil roku 1683 Anthon van Leeuwenhoek ?
  prvý krát popísal bakterie (tyčinkovité a kulovité ) a prvoky
 9. Co objavil roku 1746 Carle Linné?
  "Soustavu přírody" (Systema naturae), Vytvořil pojem druh jako základ přirozené soustavy organismů, Druhy jím popsané jsou označovány zkratkou „L.“, zakladatel botanické a zoologické systematické nomenklatury
 10. Co objavil roku 1784 Jirí Procháska ?
  priekopník reflexního pojetí nervových procesu , ,,úvaha o činnosti nervovej sústavy´´, 1. uvažoval o funkčních spojeních nervových buniek
 11. Co objavil roku 1802 J.B.Lamarck a G.R. Treviranus ?
  nezávisle na sebe zaviedli termín ´´biologia´´
 12. Co objavil roku 1805 G.Cuvier?
  dielom ´´lecons d´ánatomie comparee´´ - učebnicí srovnavaci anatomie - polozil základy anatomie , zakladatel paleontlogie, myšlienky o katalysmatech (obrovských katastrofách)
 13. Co objavil roku 1809 Jean Baptiste Lamarck?
  zformuloval evolučnú teóriu - Dedičnosť získaných vlastností - posobením prostredia získavaju jedinci vlastnosti kt prenášaju na potomstvo, podal 1. ucelený názor na vývoj prirody - Philosophie zoologique
 14. Co objavil roku 1825 Jan Evangelista Purkyň?
  1. práca o bunečné podstate (jádra ve vajíčku), rasinky-pohyb, popis bunky chrupavkové, gangliove, Purkynove bunky v mozečku, purkynov axom, purkynove vlakna v srdci, nazval bunečnú hmotu - protoplazma
 15. Co objavil roku 1828 K.E. v. Bear ?
  zalozil embryologiu - dielom ´´de ovi mammalium et hominis genesis ´´- o vajíčku savcú a lidském vyvoji
 16. Co objavil roku 1837 Jan Evangelista Purkyň?
  potvrdil bunečnú teóriu
 17. Co objavil roku 1838 Matthias Jacoba Schleiden?
  stavba rastlinnej bunky , bunečná teorie
 18. Co objavil roku 1839 Matthias Jacoba Schleiden jQuery112405375185036327298_1575476371234?
  bunečná teória __?1838
 19. Co objavil roku 1839 Theodor Schwann?
  Bunečná teória- všetky živé organizmy majú bunečný základ , rozšíril bunečnú teorii o živočíchy
 20. Co objavil roku 1850 Francis Galton?
  vytroril odbor Eugenika - zušlachtenie genofondu ludstva
 21. Co objavil roku 1850 Louis Pasteur?
  1850-1890 - základy mikrobiologie a imunologie , zaoberal sa študiom bakterii, objavil proces kvasenia u mikroorganizmov a vypracoval metodu tepelné sterilizace, vývratenie teorie samooplození
 22. Co objavil roku 1858 Rudolf Virchow?
  Každá bunka pochádza z bunky - ,,Omnis cellula e cellula´´- 1855 , (s K. Rokitanským základy Bunečné patologie )
 23. Co objavil roku 1859 Charles Darwin?
  Teória prírodného výberu - variabilita potomstva je podmienkou k selekcii jedincou s vhodnými vlastnostami - darwinizmus - zaklad moderní teorie evoluce - 1. krát v ucelenej forme formuloval
 24. Co objavil roku 1859 Jan Evangelista Purkyň?
  podstata rastlinného a zvieracieho organizmu je trojí: tekutá, vláknitá, zrnitá
 25. Co objavil roku 1865 Johann Gregor Mendel?
  (pokus s chrachom)vysvetlil zákonitosti ktorými sa riadi prenos dedičných znakov= mendlove zákony , základy genetiky , (1854-1865 základné experimenty ), zákony dedičnosti majú štatistický charakter
 26. Co objavil roku 1866 E.Heackel?
  základný biogenetický zákon - ontogeneze je zkráteným opakovaním fylogeneze - ekologia nauka o vzájoných vzťahoch medzi organizmi a ich prostredím
 27. Co objavil roku 1866 Ernest Haeckel?
  biogenetický zákon - je ontogeneze stručnou rekapitulací fylogeneze príslušného organizmu - zjednodušené
 28. Co objavil roku 1866 Johann Gregor Mendel?
  publikoval prácu (nepochopená v jeho dobe- potvrdená správnost po 1900 ) 2 práce tiskem
 29. Co objavil roku 1869 Johann Friedrich Miescher ?
  Z jader bílých krvinek izoloval směs různých látek bohatých na fosfát, kterou pojmenoval nuklein a skrývaly se za ní nukleové kyseliny DNA a RNA. Je tedy považován za objevitele DNA
 30. Co objavil roku 1871 Charles Darwin?
  diela - Vznik druhu prírodným výberom , Pôvod človeka a pohlavní výber
 31. Co objavil roku 1882 Robert Koch ?
  objav povodcu tuberkulózy (mycobacteria tuberculosis)a cholery(Vibrio cholera ) , ako 1 izoloval čistu kulturu mikroorganizmu Baccilus anthracis ( pôvodca sneti slezinné ) , študoval bakterie, zakladtel mikrobiologie
 32. Co objavil roku 1885 Louis Pasteur?
  očkovanie proti vztekline
 33. Co objavil roku 1904 I.P.Pavlov ?
  Nobelova cena za objav v oblasti fyziologie zažívaní
 34. Co objavil roku 1905 R. Koch ?
  Nobelová cena za výzkum a objavy v oblasti liečenia tuberkulózy
 35. Co objavil roku 1907 Jan Janský ?
  objavil všetky 4 krvné skupiny (nezávisle od iných)
 36. Co objavil roku 1908 Godfrey Harold Hardy?
  Objavitel zákona o geneticé rovnováze populace - H.-W. zákon p2+2pq+q2=1- publikoval článok v časopise science - Wilhelm Weinberg - rovnaký záver
 37. Co objavil roku 1908 I.Mečnikov ?
  Nobrlova cena za prácu o imunite
 38. Co objavil roku 1909 W.Johannsen?
  zaviedol termín Gen, genotyp, fenotyp
 39. Co objavil roku 1913 Vilém laufberger?
  urobil experimentálnu premenu axolotla , formuloval hypotezu o bunečné mrížce, objavil a kristalizoval feritin-tkánovou bielkovinu s vysokým obsahom Fe, prácou Vzruchové teorie (1947) Kybernetický pristup k vede - metoda spaciokardiografie
 40. Co objavil roku 1919 Thomas Hunt Morgan ?
  potvrdil že chromozomy sú nositelom genetické informace ( k výskumu použil mucu octomilku)
 41. Co objavil roku 1920 Louis Pasteur ????
  organizmy nevznikajú samostaene ale sú tvorené už existujúcimi organizmy,vyvrátil teoriu o vzniku živých organizmov samooplodnením
 42. Co objavil roku 1920 Thomas H.Morgan?
  karyotyp ocomilky - geny sú na chromozomu usporiadané linearne za sebou
 43. Co objavil roku 1921 Frederick Banting, Ch.H.Best ?
  izoloval inzulin a poprve použil k liečbe diabetu
 44. Co objavil roku 1924 A.I.Oparin?
  kniha - Pôvod života - teória o vzniku a vývoji života na zemi procesom abiogeneze ( ????chemosyntézou ??? )
 45. Co objavil roku 1928 A. Fleming?
  penicili 1. antibiotikum - objav , z plesne Penicillium notatum, princip učinok na bakterialnu stenu
 46. Co objavil roku 1928 Frederick Griffith?
  pokusy s bakterii streptococcus Pneumoniae ( zanety plúc/smrt) - transformačný princíp
 47. Co objavil roku 1933 T.H. Morgan ?
  nobelova cena za vysvetlenie funkce chromozomu pri studiu dedičnosti
 48. Co objavil roku 1944 O.T.Avery, C.H.Mac Leod, M.Mc Carthy?
  Experimentálne na bakteriach Streptococus pneumoniae dokázali- DNA ako látku určujúcu dedičné vlastnosti organizmu, nosič genetické informace
 49. Co objavil roku 1945 A.Fleming, E.B.Chain a H.W.Florey?
  nobelova cena objavenie 1. antibiotik - penicilin
 50. Co objavil roku 1953 F.Sanger ?
  objav struktury bílkovinné molekuly (insulin)
 51. Co objavil roku 1953 J.D.Watson a F.Crick,M.H.F.Wilkins?
  objavili štruktúru deoxyribonukleové kyseliny DNA- je tvorená 2 polynukleotydovými reťazcami - aj Rosalind Franklinová
 52. Co objavil roku 1962 J.D.Watson,F.Crick, M.H.F.Wilkins?
  nobelova cena za objav struktury DNA
 53. Co objavil roku 1966 H.G.Khorana?
  rozlúštenie genetického kodu
 54. Co objavil roku 1966 P.Rous ?
  nobelova cena za objav 1. známeho retroviru - Rousova sarkomu
 55. Co objavil roku 1968 M.W.Nirenberg, G.Khoran?
  nobelova cena za vyriešenie genetického kodu (1966 bol vyriešený - podielala sa na ňom aj S. Ochoa )
 56. Co objavil roku 1968 R.Holley?
  nobelova cena za vyriešenie štruktúry tRNA
 57. Co objavil roku 1969 M.Delbruck, A.D.Hershey, S.E. Luria?
  nobelova cena za objavy týkajuce sa molekulárni biologie bakteriofaga
 58. Co objavil roku 1975 D.Baltimore, R.Dulbecco, H.M. Temin?
  nobelova cena za objavy v oblasti nádorových virov - za objav reverzni transkriptáze (1970)
 59. Co objavil roku 1978 Robert Edwards?
  1. dieťa zo skúmavky- in vitro fertilizace
 60. Co objavil roku 1989 M.Bishop, H. Varmus?
  nobelova cena za molekulární analýzu retrovirových proviru a za výkum funkce onkogenu
 61. Co objavil roku 1989 T.Cech, S.Altman?
  nobelova cena za objav autokatalytické RNA
 62. Co objavil roku 1997 Ian Wilmut, čech- Josef Fulka?
  naklonovanie ovečky Doly
 63. Co objavil roku 1997 S.B.Prusiner ?
  nobelova cena za objav Prionu
Author
sampe12
ID
349841
Card Set
Udalosti v biologii
Description
Dejiny biologie I - vyznamne udalosti
Updated