virtualni antropologie

 1. proč vyšetřovat mumie RTG?
  rentgenová vyšetření egyptských a jihoamerických mumií umožňující zobrazit nálezy bez nutnosti  porušit kartonáže, obalové vrstvy nebo  vlastní tělo mumie. Důkazy přítomnosti předmětů u těla, zachovalost vnitřních  orgánů, přítomnost nádorů a zlomenin  nebo poškození lebky mumie mumifikačními technikami jsou jen některá základní  uplatnění radiologických metod. Významnost těchto záznamových a vyšetřovacích  postupů dokládá i skutečnost, že první  vyšetření mumifikovaného těla proběhlo  záhy (několik měsíců) po objevení paprsků  X Wilhelmem Conradem Roentgenem  v roce 1895.
 2. v čem spočívá virtuální antropologie?
  • = propojení záznamu lidského
  • těla (povrchu těla, měkkých tkání, orgánů
  • i kostí) s vizualizačními prvky 3D grafiky a
  • analytickými nástroji v prostředí počítače.
  • Získané 3D virtuální modely se stávají
  • počítačovými replikami nálezů, které
  • v reálném světě podléhají neodkladnému
  • rozkladu, mohou být opotřebovány nebo
  • nenávratně poškozeny manipulací, transportem nebo odběrem vzorků na genetickou či chemickou analýzu.
  • neinvazivní a bezkontaktní
  • studium biologie člověka.
  • + umožnuje rekonstrukci podoby
  • + umožnuje 3D tisk vzniklého modelu (=stereolitografie)
 3. Morfologie nálezů je zaznamenána
  ve formě ...
  • oblaku bodů, které
  • jsou vzájemně propojeny a tvoří malé
  • plošky neboli polygony. Odtud pochází
  • obecný název pro virtuální modely – sítě
  • nebo polygonální modely
 4. Vedle tvaru
  a velikosti je však každý objekt definován
  také
  • texturou
  • např. zbarvení pokožky.
 5. V současnosti dostupné technologie
  virtuální antropologie můžeme
  rozdělit do dvou skupin.
  • 1) První skupina se
  • váže na radiodiagnostická a radiologická
  • pracoviště klinického nebo technického
  • zaměření a je přímým pokračovatelem
  • paleoradiologie. Vůdčí technologií v této oblasti je počítačová
  • tomografie
  • 2) Druhou skupinu technických novinek
  • ve virtuální antropologii zastupují
  • skenovací zařízení, kde je nosičem
  • informace o morfologii objektu laserový
  • nebo světelný paprsek
 6. výhody CT?
  • Tento postup nabízí možnosti zobrazit
  • vedle povrchu vyšetřovaného objektu
  • také vnitřní strukturu a její prostorové
  • souvislosti. Tato skutečnost přináší
  • značné výhody u vyšetření oblastí, které jsou skryty lidskému oku, například dutiny
  • kostí, hluboké vrstvy měkkých tkání či
  • ochranných obalů. Nejvýznamnější využití
  • této technologie našla antropologie při
  • výzkumu již zmíněných mumifikovaných
  • těl. Pečlivou virtuální preparací lze oddělit
  • a samostatně zobrazit zachované vrstvy
  • těla – od kůže, přes kost, až po zbytky
  • mozku nebo jiných vnitřních orgánů. Také
  • u křehkých nálezů vyzvednutých v bloku
  • s okolním sedimentem je možné nález
  • preparovat bez toho, aby se nerozpadl
 7. podstata zachycení morfologie pomocí laseru?
  • Laserový paprsek je
  • vysílán ze zdroje směrem k objektu, od něj
  • se odráží a na zpáteční cestě je zachycován
  • čidlem. Plynulý posun paprsku po povrchu
  • objektu umožňuje zaznamenat jeho
  • celkový tvar.
 8. optické scanery?
  • pracují na principu
  • fotogrammetrie a samotný záznam je
  • identický s principem digitálního fotoaparátu.
  • Párová optická zařízení – dvojice
  • fotoaparátů, jsou konstruována tak, aby
  • zachycovala předmět v konstantní vzdálenosti
  • pod přesně stanoveným úhlem.
 9. jaké znáš softwary virtuální antropologie?
  • POVRCHOVÉ 3D MODELY
  • triangulační 3D laserové skenery: NextEngine, MikroScan
  • fotogrammetrie: aplikace 123D catch (např. zub)
  • optické scanery: Vectra + aplikace Face sculptor (pro živé)

  • EDITACE 3D MODELŮ
  • editační: meshlab, GOM inspect, amira

  • ANALÝZA DIGITÁLNÍCH MODELŮ
  • Landmark
 10. jak zpracujeme objemová data?
  • Segmentace (prahování)
  • Rendering (vykreslování) 3D modelu
 11. jak fungují metody povrchového skenování?
  • pracují na principu fyzického kontaktu
  • skeneru se snímaným předmětem nebo
  • pracují se světlem odraženým od povrchu
  • skenovaného předmětu. Protože se
  • získaná data omezují pouze na povrch
  • snímaného objektu, neobsahují žádnou
  • informaci o jeho vnitřní struktuře,
  • hovoříme o tzv. povrchových datech
 12. typy povrchových dat?
  • 1) tzv. bodový mrak (angl. point cloud)
  • - množina diskrétních bodů,
  • umístěných v jednom trojrozměrném
  • prostoru v přesně daných pozicích, definovaných
  • hodnotami (x,y,z) kartézských
  • souřadnic. Bodový mrak je primárním
  • výstupem povrchového skenování, body
  • mraku jsou považovány za body povrchu
  • modelovaného předmětu.
  • 2) Polygonální síť (mesh) je soustavou
  • jednotlivých vrcholů (bodů, vertices) hran spojujících tyto vrcholy (edges)
  • a jimi vymezených plošek, polygonů (facet,
  • faces). Na rozdíl od bodového mraku
  • se jedná o spojitý útvar, mnohostěn,
  • který má jednolitou plochu a může být
  • kompletně uzavřen
 13. výhody polygonální sítě?
  • umožňuje také složitější
  • analýzy modelu (např. rovinné řezy
  • nebo měření objemu) a připojení barevné
  • povrchové textury.
 14. na čem všem závisí editace modelů?
  - na rozlišení - u polygonálních modelů více dat - obtížnější zpracování
 15. zásady focení pro 3D analýzu
  • dostatečné pokrytí úhlů
  • co nejvyšší nastavení clony - proostření
  • stativ
  • při vysokých hodnotách expozice - časovou spoušť
  • všechny snímky s jednou zoomovou vzdáleností
  • měřítko:)
  • bez blesku
 16. meshlab?
  • volně dostupná aplikace zaměřená na zpracování a editaci polygonálních modelů
  • např: odstranění redundantních dat, defektních polygonů, nežádoucí částí sítě; vyplňování děr; redukce rozlišení
 17. landmark?
  • = volně dostupnou aplikací pro editaci, analýzu a interpretaci morfometrických dat. Aplikace umožňuje editaci bodů na povrchu digitálních modelů, export prostorových souřadnic těchto bodů a komparaci modelů na základě rozdílů v poloze definovaných bodů.
  • Body jsou editovány jako tzv. primitives, tj. buď jako
  • 1 samostatné body,
  • 2 body rozmístěné na křivce nebo ploše
  • 3 nebo jako body definující vzdálenost
 18. princip CT?
  • -objemová data, řezy (určujeme jejich vzdálenost a tlouštku)
  • Metoda využívá adsorpce rentgenového paprsku vysílaného pohybující se rentgenkou, což umožňuje záznam objektu z mnoha úhlů. Na základě slábnutí radiace dopadající na senzory (díky jejímu pohlcování závislému na hustotě objektu – např. rozdílných tkání lidského těla) určuje složitý výpočtový algoritmus prostorové uspořádání struktur adsorbujících záření
 19. princip MR
  • princip
  • nukleární magnetické rezonance ve velmi
  • silném magnetickém poli. Při medicínském
  • využití MRI je vzhledem k vysokému
  • obsahu vody v lidském těle využíváno
  • rezonance jader vodíku (obsahujících
  • jeden proton) v magnetickém poli. Tato
  • metoda je vhodná především pro zobrazování
  • měkkých tkání (ze všech neinvazivních
  • zobrazovacích metod poskytuje
  • jejich nejkontrastnější vizi). Na výsledném
  • zobrazení jsou od sebe jednotlivé tkáně
  • zřetelně odlišeny, což je dáno rozdílnou
  • odpovědí různých tkání na magnetické
  • pole o stejné hodnotě (v závislosti na
  • obsahu vody).
Author
iren
ID
348381
Card Set
virtualni antropologie
Description
szk
Updated