13. Krestanska civilizace

 1. Označení politického, právního a mocenského uspořádání založeného na premisách křesťanského náboženství, prosazujícího své principy kultury, vzdělanosti, životní filozofie a etiky. Křesťanství vzniklo během 1.–2. století n.
  l. v oblasti Syropalestiny, v Malé Asii a šířilo se do centra římského říše zejména zásluhou ... a jeho misijní činnosti.
  • Pavla z Tarsu (kolem 3 n. l. – kolem 67 n. l.)
  • Vznik křesťanské civilizace je však mnohem pozdější, souvisís christianizací nejprve římské říše a poté dalších území Evropy, která byladokončena teprve v pozdním středověku
 2. jsou si podle bible žena a muž rovnoprávni?
  Nerovnoprávnost pohlaví byla v Pavlově teologii zdůvodněna- žena je tvorem méně dokonalým než muž, protože muž byl stvořen podle obrazu Božího, kdežto žena byla vytvořena podle obrazu muže, a je mu tudíž podřízena. Dalším důvodem je to, že zavinila dědičný hřích
 3. co (a kdy) udělal císař konstantin pro náboženství?
  • Ediktem milánský - 313 - křesťanství s „pohanským“ náboženstvím zrovnoprávněno
  • spatřil ve snu kříž a slyšel slova: v tomto znamení zvítězíš
  • sám ale zůstal dlouho pohanem a nechal se pokřtít až těsně před smrtí
 4. kdo přeložil bibli do latiny?
  Jeden z nejkultivovanějších učenců 4. století Hieronymus (Jeroným) - Vulgata
 5. Koncem ...století byly zakázány „pohanské kulty“ a křesťanství se stalo jediným oficiálním náboženstvím římského impéria (Imperium Romanum).
  • 4.
  • Pak už nic nebránilo v další asimilaci antiky a římský papež si přivlastnil titul původního pohanského „velekněze“ – pontifex maximus a učinil z něho svou oficiální hodnost.
 6. odkud přišel abraham ve starém zákoně?
  • z uru:); žil v tam době chamurappiho - proto se odrážejí v bibli:)
  • + babylonská věž
 7. příběh o noemovi a potopě se odehrávají v...
  mezopotámii
 8. syn abrahamův byl...
  a další osud židů?:)
  • josef, potomci se přestěhovali do egypta - ale tam se zrovna stavěli pyramidy:) Mojžíš je vyvedl všechny ven - 1250bc - založili si izrael s jeruzalémem:)
  • po šalamounovi se říše rozdělila na izrael a judu - dobyto asyřany (cca720)
  • -nabukadnesar odvedl zidy do babylonského zajetí, židé se vrátili až r.538 po dobytí babylonu
 9. kristus se narodil v době římského císaře...
  octaviana augusta (31-14bc)
 10. proč bylo křestanství tak úspěšné?
  • bůh má rád všechny
  • vznešení římané, pro které bylo nejdůležitější právo, nevířícně kroutili hlavami, ale chudina radostné zvěsti (euangelion)naslouchala - o božské milosti 
  • lidé věřící v jediného boha nechtěli sypat kadidlo císařovi, přestali uctívat císařské sochy
 11. proč byl kristus ukřižován?
  byl obviněn že se chtěl stát králem židů
 12. co provedl nero?:)
  • 37-68
  • změkčilý, ješitný, nedůvěřivý lenoch
  • dal zavraždit svou ženu Octavii, matku agrippinu i učitele
  • neustále se bál že ho taky někdo zavraždí
  • v římě vypukl hrozný požár, v té době měl přes milion obyvateů, více než sto tisíc ztratilo střechu nad hlavou
  • nero během požáru stál na balkóně v kapitolu a zpíval píseň o pořáru říma, který sám založil - to lid pobouřilo (do té doby pořádal slavnostni a ještě ho brali), začalo se šeptat, že řím zapálil Nero
  • -našel si obětního beránka - křesťany, oni přece hlásají že svět musel zaniknout, aby mohl nastoupit svět nový - nechal je zatýkat a vraždit
  • svědek=martyr, křestané se nevzdaly a přinášeli dál zprávy o novém učení
 13. po smrti nera na trůn nastoupil Titus Flavius Vespasianus (79-81), který po dva roky obléhal...
  • jeruzalém
  • - zapálili i svatostánek
  • -židé rozprášeni do všech světových stran, neměli žádnou vlast
  • -všichni se jim smáli ptž i mezi pohany neochvejně dodržovali své zvyky a víru v jediného boha
Author
iren
ID
348100
Card Set
13. Krestanska civilizace
Description
malina
Updated