08 Tibetská civilizace

 1. rozloha tibetu?
  • zabírá tak asi jednu osminu rozlohy ČLR. Tibetské vysokohorské plató, v jehož západní části Tibet leží, představuje nejrozsáhlejší, nejvyšší a zároveň i nejnehostinnější náhorní plošinu světa (zhruba 2,5 milionu km2, průměrná výška 4 500 m)
  • Na této náhorní plošině pramení největší asijské řeky Chuang-che (žlutá řeka), Čchang-ťiang (Dlouhá řeka, známá též jako Jang-c’- ťiang), obě ústící do Ţlutého moře v Tichém oceánu
 2. kdy byl tibet poprvé osídlen?
  Tibetská náhorní plošina začala být trvale osídlována poměrně pozdě, pravděpodobně až začátkem našeho letopočtu, i když řídké stopy prvotního osídlení nalézáme již v paleolitu a neolitu
 3. základ k budoucímu sjednocení celé země, jež uskutečnil král ... S tímto panovníkem se na scéně dějin vynořuje raně feudální tibetský stát s většinou atributů, které se státu
  přisuzují, jako jsou ústřední vláda, vlastní zákonodárství, vojsko, styky s
  ostatními zeměmi, tj. konkrétně s Indií a Čínou. Do jeho doby spadá i uvedení
  buddhismu z Indie a vytvoření vlastního tibetského písma
  Songcän Gampo (605–650)
 4. co bylo obsahem čínsko-tibetské smlouvy z let 821–822?
  • „Velký král Tibetu a velký král Číny,
  • jsouce spřízněni jako synovec a strýc, se dohodli na spojenectví svých říší. (…)
  • Obě země se budou přidržovat hranice, která nyní mezi nimi existuje. Všechno
  • na východ od ní je země Velké Číny; všechno na západ od ní je země Velkého
  • Tibetu. (…) Tato slavnostní úmluva zakládá velikou epochu, kdy Tibeťané
  • budou šťastni v zemi tibetské a Číňané v zemi čínské.“
 5. kdy se tibetské království rozpadlo?
  V roce 842 se jednotné tibetské království rozpadlo a na troskách kdysi mocné Tibetské říše vznikla řada drobných feudálních knížectví. Tibet, jmenovitě jeho centrální část, procházel tehdy obdobím vnitřních otřesů, provázených hlubokým úpadkem politického a kulturního života
 6. Politické vakuum v centrálním Tibetu, vzniklé v 9. století v důsledku rozpadu ústřední královské moci a trvající bezmála dalších 400 let až do poloviny 13. století, umožnilo vznik četných
  • náboženských sekt v zemi
  • Jednotlivé kláštery, shromažďující okolo sebe početné stoupence, se záhy staly středisky nejen náboženského, nýbrž i všeho kulturního, hospodářského a politického života dané oblasti.
 7. Pozornosti Tibeťanů neušel sjednocovací proces mezi mongolskými kmeny, probíhající koncem 12. století a dovršený na počátku 13. století vůdcem kmene Mongolů Temudžinem, zvaným ...
  Čingischán (1206–1227) - zřízení mongolského „protektorátu“ - vazalství vůči ústřední mongolské vládě v Pekingu - Čínská dynastie Ming, která vystřídala mongolskou dynastii Jüan, nedokázala nikdy někdejší vazalský poměr Tibetu k říši obnovit
 8. co byla zač sekta Sakjapu?
  • nejsilnější sekta v době roztříštěnosti
  • uzavřely s mongoly vztah „lamy-obětníka a
  • laika-almužníka“
  • příliš mnoho politické přízně jüanského dvora mělo pro ni zhoubné následky. Koncentrace bohatství a světské moci v rukou privilegované sekty, pro jejíž příslušníky neplatil příkaz mnišského celibátu, poškodilo morálku i dobré jméno této kdysi ctností a učeností proslulé sekty - nástup světských panovníků - Královský rod Phagmodu
 9. Souběžně s poměrně častým střídáním světských vládců v Tibetu neustávaly
  ani boje mezi jednotlivými sektami tibetského buddhismu. Na pozadí hlubokého morálního úpadku a náboženské nesnášenlivosti vystoupil se svou reformou tibetského mnišství slavný...
  Congkhapa (1357–1419)
 10. Congkhapa založil kterou sektu?
  • Gelugpa (podle barvy obřadní pokrývky hlavy jejích příslušníků nazývaná též sektou „žlutých miter“), zdůrazňující striktní řád, mravně bezúhonný život a hluboké filozofické vzdělání, se měla v příštích stoletích stát rozhodující duchovní a později i světskou silou v zemi.
  • V této sektě byl po Congkhapově smrti zaveden systém dvou nejvyšších převtělenců, dalajlamy a pančhenlamy, který jen s nepatrnými změnami přetrval do našich dnů
 11. kdo je dalajlama?
  titul nejvyšších duchovních představených sekty Gelugpy a zároveň, shodou historických okolností, nejvyšších světských vládců Tibetu  posledních 300 letech. Slovo dalaj je mongolské a znamená „oceán, moře“; tibetské slovo lama znamená „nejvyšší“ (a přeneseně „mnich“). Znamená tedy dalajlama „oceánový lama“, tj. duchovní, jehoţ ctnost a učenost jsou bezbřehé jako oceán
 12. jak to bylo s nástupnictvím dalajlamy?
  • složité vyhledávání jeho převtělence: byla dotazována státní věštírna, shledávána zvláštní znamení a úkazy na nebi i zemském povrchu, vykládány sny svatých lamů, z nichž se usuzovalo na místo narození, rodinu atd. dalajlamova nástupce.
  • U dvouletých až tříletých chlapečků-kandidátů se zkoumaly zvláštnosti jejich tělesných tvarů (například dlouhé ušní boltce apod.) a v případě souběhu více uchazečů byli podrobeni testu, který spočíval ve správném určení předmětů patřících zesnulému dalajlamovi (například růženec, rituální vadžra, modlitební knížky, psací potřeby atd.)
  • A když i tak byl výsledek nerozhodný, losovalo se: do zlaté urny (serbum), kterou k tomu účelu věnoval čínský císař Čchien-lung (1736–1795), se vkládaly lístečky se jmény zbylých uchazečů a císařský zástupce ve Lhase (amban) jejich vytažením rozhodl s definitivní platností o novém dalajlamovi.  V době své nezletilosti, tj. do osmnácti let, se dalajlamové drželi stranou všeho  vnějšího dění, pilně studovali a připravovali se na svou duchovní dráhu, zatímco za ně a jejich jménem vládli regenti (gjalcchab). Ti v nejednom případě zneužili svého postavení a obratně se postarali o předčasný odchod nejednoho nezletilého dalajlamy na onen svět …
 13. kdo byli pančhenlamové?
  • pančhenlamovští převtělenci odvozují od Congkhapova žáka a nástupce ve funkci opata gandänského kláštera Khädub Geleg Palzangpa (1385–1438)
  • Jejich volba se řídí obdobnými pravidly jako volba dalajlamů.
  • Tradičním sídlem pančhenlamů je gelugpovský klášter Tašilhünpo poblíž žikace
  • duchovní a světská moc pančhenlamů se omezuje pouze na tento klášter
  • dle některých jsou převtělenci buddhy, kdežto dalajlamové toliko převtělenci bódhisattvy.
 14. Novým prvkem v dosavadním politickém vývoji Tibetu a v jeho vztazích s Čínou byl zásah ... , první cizí mocnosti, která se začala hospodářsky a politicky o Tibet zajímat
  • Anglie
  • britský ozbrojený vpád do Tibetu v letech 1903–1904, před kterým hledal 13. dalajlama útočiště v Mongolsku a v Číně, a anglo-tibetská, tzv. Lhaská dohoda ze 7. září 1904, hrozící nebezpečím vytržení Tibetu z organismu mandžuské říše, vyvolaly na straně Číny zvýšený zájem o vnitropolitický vývoj v Tibetu a zefektivnění její kontroly nad tamní situací
Author
iren
ID
348080
Card Set
08 Tibetská civilizace
Description
malina
Updated