03 Egypt

 1. jak nazývali egypťané širokou bažinatou nilskou deltou?
  Tuto oblast s úrodnou černozemí staří Egypťané vždy považovali za svoji skutečnou a jedinou domovinu a výstižně ji také nazvali „Černou zemí“ (Kemet), na rozdíl od přilehlých nehostinných pouští „Červené země“ (Dešret).
 2. čím bylo způsobeno zaplovování delty nilu?
  Svůj zvláštní přírodní ráz získal Egypt v době cca před 25 000 lety, kdy došlo k dlouhodobým podnebním změnám v celé severovýchodní Africe a kdy se země napojila na srážkoodtokový systém mohutné sopečné Etiopské vysočiny. A právě díky zdejšímu jarnímu tání sněhu a prudkým dešťům se veletok Nil začal pravidelně vylévat ze svých břehů a po dobu čtyř měsíců v roce (od června do září) zaplavoval celé své údolí v Egyptě až po oblast delty. Obrovské přívaly vod s sebou rok co rok přinášely tmavé úrodné bláto a hlínu se zbytky organických látek, představujících kvalitní přírodní hnojivo, což vedlo k zavlažování a zúrodňování nilských břehů.
 3. kdy začalo v egyptě zemědělství?
  v 7. tisíciletí př. n. l.

  Hérodotos před téměř 2 500 lety přiléhavě nazval Egypt „darem Nilu“
 4. počátky umělého zavodňování v Egyptě klademe do...
  Teprve z konce 3. tisíciletí př. n. l. pocházejí písemné zprávy o budování zavlažovacích zařízení, kanálů a stavidel
 5. jak se sociálně lišil horní a dolní egypt?
  • Jih a sever země (Horní Egypt a Dolní Egypt) se tehdy od sebe lišily v mnoha směrech.
  • Hlavní rozdíl spočíval v tom, že v hornatém Horním Egyptě převládala společnost lovců a kočovníků, zatímco v nížině a bažinách Dolního Egypta (delty) žili usedlí zemědělci.
 6. Podnět k vytvoření jednotného egyptského státu na přelomu 4. a 3. tisíciletí př. n. l. vzešel z ...
  Horního Egypta, odkud se postupně také šířila moc místních vládců směrem na sever i na jih. Poslední hornoegyptský vládce Štír rozšířil svou moc až k dnešní Káhiře a jeho nástupci Narmer a Aha ovládli kolem roku 3100 př. n. l. celou deltu
 7. V době sjednocení Obou zemí bylo na rozhraní Horního Egypta a Dolního Egypta založeno nové sídelní město ...
  • město Bílé zdi (později Mennefer, řecky Memfis).
  • první panovník MENES - 3100BC
 8. Hned po sjednocení, kdy se už běžně používalo písmo a kalendář, byla země rozdělena do krajů (nomů). Jejich počet se postupně ustálil na ...
  42, přičemž 22 krajů bylo v Horním Egyptě a 20 v Dolním Egyptě
 9. vyjmenuj jednotlivá období egyptské říše + datuj
  • Archaická doba (1.–2. dynastie: 3000–2700 př. n. l.)
  • období Staré říše (3.–6. dynastie: 2700–2180 př. n. l.)
  • První přechodná doba (7.–11. dynastie: 2180–1994 př. n. l.)
  • Střední říše (12. dynastie: 1994–1797 př. n. l.)
  • Druhá přechodná doba (13.–17. dynastie: 1797–1543 př. n. l.)
  • Nová říše (18.–20. dynastie: 1543–1080 př. n. l.)
  • Třetí přechodná doba (21.–24. dynastie: 1078–715 př. n. l.)
  • Pozdní doba (25.–31. dynastie: 715–332 př. n. l.)
 10. který nález dokumentuje počátky hieroglyfického písma?
  • nálezy expedic káhirské pobočky Německého archeologického ústavu v královském pohřebišti v Abydu, kde se při výzkumu hrobky vládce Štíra podařilo objevit soubor téměř dvou set drobných slonovinových, kostěných a kamenných štítků, do nichž byly z jedné strany vyryty rozličné značky, představující například počítací čárky, lidské postavy, části lidského těla, zvířata, ptáky, rostliny, různé stavby a lodě. Štítky byly vždy opatřeny malým kulatým otvorem, aby mohly být připevněny provázkem
  • Použité značky prokazatelně mají fonetickou hodnotu a také je lze číst jako skutečné hieroglyfy
  • hieroglyfy = svaté znaky
  • písař ze všech povolání nejúznávanější
  • např. vosiris - nakreslili trůn (vos) a oko (iris) + praporek (=znamení bohů)
  • rozluštěno ptž se našel oboujazyčný text (ještě v řečtině)
  • psáno na papyrus - rákos z nilu; psalo se na dlouhé pásy které se svinovaly
 11. jaké období označujeme jako epochu stavitelů pyramid?
  • Po skončení Archaické doby (1.–2. dynastie: 3000–2700 př. n. l.) začalo v Egyptě období Staré říše (3.–6. dynastie: 2700–2180 př. n. l.), označované jako epocha stavitelů pyramid
  • CHEOPS - 2500BC: rozkázal že všichni poddaní musí pracovat na stavbě jeho hrobky; všechno se muselo tahat a posouvat ručně, znali jen páky a kladky:); 100 tisíc lidí po třicet let mezi polními pracemi
 12. co je princip maat?
  • ideál mravního řádu
  • Tento dokonalý princip, jenž vznikl v okamžiku stvoření světa, zaručoval například pohyb souhvězdí, střídání tří ročních období (záplavy, pučení a žní), pravidelně se opakující životodárnou nilskou záplavu, život rostlin a zvířat, zrození a smrt
  • V žádném egyptském textu se nedochovala definice pojmu maat. Nicméně Egypťané zřejmě přesně věděli, co to slovo znamená
  • Každý Egypťan se měl snažit po celý život „kráčet po boží cestě“, což znamenalo řádně se chovat a dodržovat maat, aby se mohl po smrti bez obav podrobit poslednímu soudu v síni Obou pravd před samotným vládcem onoho světa Usirem
 13. Princip maat se naplňoval například ...
  • vzorně vykonával své povolání,
  • nezneužíval svého postavení,
  • byl neustále a za všech okolností věrný panovníkovi – bohu žijícímu na zemi, přinášel bohům stanovené obětiny,
  • vydatně pomáhal slabým a chudým,
  • miloval svoji manželku a svědomitě se staral o rodinu
 14. jak došlo k rozpadu staré říše?
  • pětisetleté období Staré říše dospělo k svému konci, když se během vlády panovníka 6. dynastie Pepiho II. prohlubovala neutěšená hospodářská situace, rozpadla se jednotná státní správa a upadala zemědělská výroba. Na úkor panovníka získali moc správci jednotlivých krajů, kteří si počínali zcela samostatně.
  • Následující První přechodnou dobu (7.–11. dynastie- 2180–1994 př. n. l.) potom charakterizuje bezvládí v zemi, kdy docházelo k útokům na Egypt zvenčí, obsazování východní delty asijskými kočovníky a k hladovým bouřím.
  • Politickou a hospodářskou krizi ještě umocnily zhoršující se klimatické poměry (ubývání srážek, celkové oteplování, nízká nilská záplava a sucho).
 15. kdo se stal Znovusjednotitelem země?
  • Mentuhotep (II.) - skutečný zakladatel následujícího období prosperity Střední říše
  • (12. dynastie: 1994–1797 př. n. l.)
 16. Střední říše skončila vládou Amenemheta IV. a panováním jeho manželky Sebekneferu, která jako první žena v egyptských dějinách používala plnou královskou titulaturu.
  Po smrti královny Sebekneferu nastala podle současného chronologického řazení ...
  Druhá přechodná doba (13.–17. dynastie: 1797–1543 př. n. l.), kdy se v rychlém sledu střídali málo známí panovníci.
 17. období nové říše - kdo+kdy?
  • (18.–20. dynastie: 1543–1080 př. n. l.), kdy se na faraonském trůnu vystřídali všichni slavní Amenhotepové, Thutmosové a Ramessovci.
  • Nejvyšším oficiálním božstvem v zemi byl Amon
 18. Zjednodušeně se dá říci, že všem velkým panovníkům, slavným stavitelům a válečníkům Nové říše se vymykají postavy cílevědomé a mírumilovné vládkyně .... a náboženského reformátora ...
  • Hatšepsuty
  • Amenhotepa IV. (Achnatona), jenž se prohlásil za syna slunečního boha Atona a zvěstovatele jeho vůle
 19. jak došlo ke konci nové říše?
  • skončila vládou posledních Ramessovců. Tehdy se zhoršila hospodářská situace, vzrostla korupce, poklesla moc panovníků na úkor Amonova kněžstva, docházelo k sporům o trůn a Egypt pozbyl opěrné body v jižní Palestině a Núbii.
  • Za Ramesse XI. vypukl v zemi hladomor a občanská válka a došlo k rozdělení Egypta na Deltu a Horní Egypt.
  • Hlavním rysem následující Třetí přechodné doby (21.–24. dynastie: 1078–715 př. n. l.) byla roztříštěnost Egypta na samostatné územní celky, ovládané místními vládci
 20. která dynastie se označuje jako „sajská renesance“?
  • V Pozdní době (25.–31. dynastie: 715–332 př. n. l.) vyniká vláda panovníků 26. dynastie (663–525 př. n. l.), která se označuje jako „sajská renesance“.
  • Název pochází ze sídelního města těchto králů- Sajs (dnešní Sá el-Hagar) v západní nilské deltě.
 21. jak egyptská říše skončila?
  Posledním velkým panovníkem 26. dynastie byl Ahmose II. (řecky Amasis), který se snažil uzavřít spojenectví s řeckými státy a zajistit obranu Egypta před vážným nebezpečím, které na východě představovala narůstající moc perské říše. Perské hrozbě se však Egypt neubránil. Vojsko Ahmosova syna a nástupce Psammteka III. bylo v roce 525 př. n. l. poraženo Peršany vedenými králem Kambýsem v bitvě u Pelusia (dnešní Tell el-Faramá na severozápadním pobřeţí Sinaje).
 22. v roce ... Egypťané vítali Alexandra Makedonského jako osvoboditele země od perské poroby.
  332 př. n. l.
 23. egyptské náboženství bylo pohanské - vysvětli
  • věřili ve více bohů
  • např. OSIRIS + ISIS - nejdříve vládli jako králové
  • sluneční bůh AMON; každý faraon jeho synem
  • V PODSVĚTÍ BŮH SE ŠAKALÍ HLAVOU anubis
  • -stavěli obelisky (z řečtiny "kopí") před chrámy
  • - posvátná i zvířata, zejména kočky; sfinka též mocným božstvem
  • -duše po smrti člověka opouští tělo, ale potřebuje ho i nadále, nemělo by se proměnit v prach - proto balzamifikace - natřeli je mastmi a zabalily do dlouhých pásů
  • -mumie položeny do dřevěné, ty do kamenné rakve a ty do skalního hrobu, nebo cheops si nechal vybudovat celou kamennou horu:); hroby = byty pro duše, které přicházejí navštívit své tělo, proto tam byly obrazy z života mrtvého, potraviny apod.
 24. původ egypťanů?
  těžko říct, co se koster týče odlišné nálezy z horního i dolního egypta; sever přístupnější, víc namíchaný:)
 25. všechno staré bylo svaté, jen dvakrát se lid vzbouřil, kdy?
  • 1) po cheopsovi, kolem r.2100bc - poddaní se pokusili všechno změnit, zabili dozorce faraona, vyvlekli mumie z hrobů - změna majetkových poměrů, ale nakonec se všechno vrátilo ke starému...
  • 2) achnaton (1370bc) - eg. víra mu přišla nepravděpodobná, bůh je jen jeden a to je slunce, jehož paprsky všechno utvářejí a udržují; smíte se modlit jen k němu!, přestěhoval se do nového paláce, nové obrazy - změna perpektivy:); ale lidem se to moc nezdálo a tak se po jeho smrti vrátili ke starým obyčejům
Author
iren
ID
348071
Card Set
03 Egypt
Description
malina
Updated