08 Doba laténská

 1. V době laténské je střední evropa pod vlivem kterého etnika?
  • střední Evropa pod vlivem Keltů – Keltové jsou jednotícím prvkem Evropy
  • v 5. a 6.stol. B.C. zmínky v řeckých a římských pramenech o Keltech (Galech)
  • vznik bohatého prostředí
  • invaze Keltů na V a J – na J podmanění Popádí, roku 387 B.C. vyplenění Říma, 279 B.C. vpád do Řecka (Delfy)
  • v Malé Asii založen stát Malá Galácie (listy Galaťanům)
  • po roce 225 B.C. začíná Řím vytěsňovat Galy z Itálie
  • 189 B.C. vznik římské prvincie Gálie
  • 51 B.C. dokončení obsazení francouzských území Gaiem Juliem Caesarem – Zpráva o válce galské
 2. Kdy se keltové dostávají na naše území? Kterým kmenem?
  Doba laténská

  České země osídleny Kelty ve 2. polovině 5.stol. B.C. kmenem Bójů
 3. proč název laténská?
  • název laténská – Latény (naleziště ve Švýcarsku)
  • v 5. století v oblasti Francie a Švýcarska vykrystalizovali Keltové → hlavní obyvatelé oblastí v době laténské
 4. na východní moravě byla v době laténské jaká kultura?
  púchovská kultura
 5. jakými činnostmi se zabývali keltové?
  • zabývali se zemědělstvím, chovem dobytka, tkalcovstvím, zpracováním železa, hrnčířstvím
  • mlýnky na mletí obilí ležák (dole), běhoun (nahoře), nemlelo se otáčením, ale posunováním dopředu a dozadu
  • hrnčířství – kvalitní keramika, vypalována na vertikální hrnčířské peci → dvě komory, topilo se dole → plamen oddělený od nádob; teplota 800-1000°C (podle pokusu); vypalování v redukčním prostředí → černá keramika (častá u Keltů) x vypalování se vzduchem → červená keramika
  • zpracování železa – železářská pec se zahloubenou nístějí; železná ruda se nadrtila a nasypala do vrchní části, železo + dřevěné uhlí → vhánění vzduchu → vytavení železa
  • bronzové předměty – spony, řetězy, nákrčníky, náramky, nápažníky
 6. pohřební ritus u keltů?
  postupně se měnil, ve starší fázi spíše kostrový, postupně přibývá žárový pohřební ritus
 7. periodizace doby laténské
  • LTA – 450-400 BC
  • LTB – 400-250 BC
  • LTC – 250-150 BC
  • LTD – 150-50 BC → keltská oppida, neznáme mnoho hrobů, Keltové mizí
  • LTB a LTC → vrchol keltského osídlení, plochá pohřebiště Keltů
  • členění na základě hrobového inventáře → především spon (módní prvek, rychle se vyvíjely a měnily, hlavně jejich konstrukce)
 8. charakteritzuj Latén A na našem území
  • první vlna keltské migrace
  • na V Moravu zasahuje Púchovská kultura ze Slovenska
  • projevuje se v sídlištích, ne v pohřebištích
 9. latén A - lokality?
  • Ježkovice-Černov LTA – hradisko, na Vyškovsku, výšinná poloha, opevněné hradisko → tři příkopy, železný depot (nůž, klíč atd.)
  • Bořitov-Písky – sídliště, otopné zařízení uprostřed → ohniště → nad ním dýmník; kulové jamky → hřeben střechy, vnitřní struktury
 10. Latén B + Latén C: hlavní rysy?
  • plochá keltská pohřebiště
  • žárové i kostrové hroby, v Laténu C přibývají žárové hroby
  • na pohřebištích zřejmá diferenciace obyvatel, některé hroby bez výbavy, jiné bohatě vybaveny
  • pochovávání v natažené poloze, nohy směřují k J
  • muži – zbraně (meče, kopí), štít, opasek, nádoby, zvířecí kosti (kanec)
  • ženy – náramky, nánožníky, nápažníky, zvířecí kosti (vepřové)
  • nález hrobu ženy a dítěte – náramky, nánožníky, spony na šaty

  • Sociální stratifikace
  • projevuje se zejména ve výbavě hrobů, ve složení potravy se nepotvrdila
 11. Latén B + Latén C - lokality?
  • Němčice nad Hanou LTCobjev mincí → z dálkového obchodu s jihem Evropy, jihozápadem a východem Evropy x objev mincí ražených na místě; důležité centrum obchodu
  • Pohřební ritus LTB a LTC - plochá pohřebiště, kostrový pohřeb na pohřebištích; jde vidět sociální postavení zemřelých
  • Maloměřice, Holubicehroby směrem sever-jih; v natažené poloze, ruce podél těla, bohatá výbava → sociální stratifikace
  • hrob ženy – náramky, nánožníky → vysoké sociální postavení; nápažník, dvě spony → spínaly ženské šaty
  • hrob muže – např. v Hustopečích; zbraně (meč)
  • Hustopeče – dvojhrob muže a ženy; muž – štít, meč; žena – náramky, spony
  • Mšecké Žehrovice LT C1-D – dvorec v jehož sousedství jáma s kamennou hlavou (kolem krku měla nákrčník), keltská svatyně
  • Leondiny u Lince – šachta se skelety, kontakt s ohněm; skelety 8 mužů, 3 žen, 2 dětí, 2 zajíců a 1 psa; zranění, opálení, napíchnutí na kůl, přivázání → lidské oběti
  • Gournay, Francie – keltský kultovní objekt
 12. antropologicé odhady demografie doby laténské
  • muži – 170 cm; ženy – 145-160 cm
  • průměrný věk dožití – 40 let (ženy umíraly dříve)
  • nejvyšší zaznamenaný věk – 65-70
  • počet obyvatel v Čechách a na Moravě – 70 – 300 tisíc
 13. Zápisky G.J. Caesara
  • Commentarii de bello Gallico
  • Kelty ve Francii nazýval Galové → podrobil je
  • v jeho zápiscích se zmiňuje o tom, že Galové jsou oddání náboženství a kultu bohů, druidi (keltští kněží) se pak účastní obětem bohům (lidské oběti, popravy v ohni)
  • V sedmi knihách popisuje Caesar svá galská tažení a bitvy z let 57-51 př. n. l., ale i přírodu a zvyky starých Keltů, Germánů a Britanů. V Zápiscích o válce galské také Caesar popsal šifru (dnes známá jako Caesarova šifra), kterou využíval pro vojenskou komunikaci. 
  • Celé zápisky jsou psané v er–formě (tedy ve třetí osobě, Caesar o sobě mluví jako o „něm“), čímž chtěl zdůraznit jistou objektivnost.
 14. charakterizuj latén D
  • keltská oppida; opevněné lokality – centrum moci, hospodářství, obchodu, vzájemně propojená síť oppid
  • opevněná hradbou
  • zánik oppid znamenal zhroucení celého systému
  • Typy hradby – svislé trámy + kamenná hradba, dřevěné opevnění, na vnitřní straně násep, po kterém se dalo vyběhnout (murus gallicus)
  • Urbanizace – již od eneolitu, období vzniku měst a pak období, kdy města nejsou → tvar sinusoidy

  • Oppidum (snad z latinského ob pedes, obydlené místo, které bylo kvůli hradbám nutné obejít) je obecně opevněné sídliště s výraznými rysy města.
  • Je to označení, které užívali Římané, vlastní keltský výraz se nedochoval,
  • vykazovala značnou rozmanitost ve velikosti (od několika hektarů po sto a více). 
  • Na oppidech je doložena intenzivní výrobní činnost. Nacházejí se zde kovářské dílny
 15. jak došlo k zániku oppid?
  • zánik oppid není násilný, spíše došlo k odchodu obyvatelstva
  • zánik oppid u nás souvisí s rozpadem oppid v celé Evropě, souvislost pravděpodobně s příchodem Dáků, kteří narušili vzájemný obchod
  • keltská kultura vydržela na Slovensku – Bratislava
 16. znáš oppida v čechách?
  • Závist, České Lhotice, Hrazany, Nevezice, Stradonice, Třísov
  • Oppidum Staré Hradisko u Prostějova – vznik kolem roku 150 BC, zánik 50 BC; hradba → charakteristická, brány; vnitřní struktura – část osídlená, cesty, ohrazení areálů → dvorce, 1 dvorec – 45-60 obyvatel, asi 40 dvorců → 2500 obyvatel; nálezy: doklady obchodu, mince, doklady o ražbě mincí → keltské motivy napodobovaly řecké, distribuce žernovů
  • Hostýn – klešťovitá brána, valy, jezírko → kultovní?, funkce: kultovní
  • Nové Dvory u Kutné Hory – pohřební ritus, LT C2-D1; dva jedinci (muž na břiše) 30-50 let a asi žena 14-30 let; nedokončený pohřební ritus
 17. co je to Duhovka?
  • Duhovka je lidový název pro zlaté keltské mince – statéry. Raženy byly patrně v období od 3. do 1. století př. n. l. a nacházejí se v celé oblasti někdejší laténské kultury, od střední Francie přes Porýní, Bavorsko, Rakousko až do Uher (dnešní Maďarsko).
  • Keltové našich zemí přicházeli do styku a užívali nejčastěji makedonské statéry, které také nejstarší keltské mince napodobují.
Author
iren
ID
347745
Card Set
08 Doba laténská
Description
unger
Updated