04 eneolit

 1. členění eneolitu
  • časný a starší eneolit (4300 – 3000 BC) 
  • - kultura nálevkovitých pohárů KNP

  • střední eneolit (3000 – 2600 BC)
  • – bodenský kulturní komplex, kultura s kanelovanou keramikou KKK

  • mladší eneolit (2600 – 2300 BC)
  • - Morava →  jevišovická kultura (JK);
  • - Čechy → řivnáčská (ŘK)

  • pozdní eneolit (2300 – 2000/1800 BC)
  • - šňůrová kultura (ŠK),
  • - kultura zvoncovitých pohárů (KZP)

  Image Upload 1
 2. hlavní charakteristika eneolitu v bodech
  • Dovršena eneolitická revoluce (přechod od lovecko-sběračského způs. života, k životu zemědělskému), nová technika – orba!!! Tu zvládali muži – přechod k patriarch. společnosti
  • Užívání „vozu“
  • První kovy: Cu + Au; kov umožňuje sériovou výrobu ; měděnná industrie: sekerky, sekeromlaty, sekery s „tulejkou“,ale v době bronzové už se zase zapomnělo
 3. Měděná industrie eneolitu - hlavní charakteristika
  • kov umožňuje sériovou výrobu
  • první kov → zlato, hned potom měď
  • nástroje: sekyrky (napodobují tvary neolitických sekyrek → složité připevnění k topůrku), sekyrky s tulejkou (otvor v sekyře → vynález → v době bronzové zanikly), dýky, ozdoby
 4. Kultura nálevkovitých pohárů KNP - vyjmenuj hlavní lokality
  • Ústí pohárů ve tvaru nálevky
  • Větší množství ohrazovaných areálů
  • např. Rmíz Laškova, 17.5ha, ochranný charakter?, v tomto příp. společensko-mocenské centrum oblasti, celý systém příkopů – symbolická úloha – pokračování rondelů? Smyslem dělat společnou práci, která měla nějaký náboženský význam? Každá kultura, kt. chce vydržet, musí mít nějakou společnou vizi.; nalezen val – pozůstatek hradby z nasucho kladených kamenů, příkop š.3,4m, hl.1m x násep – jen nasypaná hlína bez konstrukce
  • např. Hrad u Bílovic, hradisko KNP, nedaleko prostějova, na výše položeném místě, opět hradba, příkop; rekonstrukce, podle datování vznik hradby 3458bc, problematika současnosti v případu fce opevněn, z obrany kontraproduktivní – pod hlavní hradbou s ochozem další malá hradba, za kterou se mohl účastník schovávat – palisáda možná není současná, současně by to mohlo existovat pouze vříp., kdy by se nepočítalo s obrannou fcí, nějaká ohrada
  •     
  • Menší důraz na pohřební ritus, z dob KNP známo několik mohyl s určitou konstrukcí, v hrobech skříňka s keramikou, někt. příslušníci spol. pohřbívání pod mohylami, ale zdaleka se nejednalo o všechny

  např. hroby KNP. Slatinky a Alojzov, pohřby v jámě KNP V…, náměšť na Hané – hrob ženy 30-50let, trpěla skafokefálií (předčasná obliterace lebečních švů), Harrisovy linie na holenních kostech – důsledek metabol. Onemocnění; přehled dobytčete a muže v jámě KNP v Žádovicích
 5. kultura s kanelovanou keramikou - v jaké lokalitě?
  • Mladší fortifikace
  • Hlinsko u lipníka nad bečvou, rekonstrukce brány, domu (dřevěná konstrukce, propletená proutím, oplácaná hlínou), též hrob ženy nad 60let (hodně), od narození pouze 30 zubů plus zborcená krční páteř; doklady četné textilní výroby, přesleny, často zdobené (aby si to ženy poznaly), nalezena též antropomorfní plastika a zoomorfní, s MMK se to nedá moc srovnat, figurky tak tak poznatelné
 6. Řivnáčská kultura v Čechách ŘK - lokality?
  • Výšinné sídliště na Homolce u Stehelčevsi, archeol. Výzkum zde proběhl už za 1.rep, ve spolupráci s amer. Expedicí, lokalita má několik ohrazení a vstupů, když má více bran – ohrazení nemuselo mít obranný charakter, po obvodu sídlištní domu, střed prázdný, max. různé zásobní jámy (aby všichni na vše viděli?:)
  • Sídliště nad mlýnem Denemarkem u Kutné Hory
  • starší fáze: palisáda; trvání 30 – 50 let; 92 – 162 obyvatel ; rostlinná výroba, chov dobytka; sila – 31, průměrný objem 8 hl → celkem 240 hl; obilí ke spotřebě v nádobách; hodně lov → zdroj obživy; soběstačnost; výšinné sídliště
  • mladší fáze: likvidace starší osady; jednolitý útvar; 6 opevňujících linií; skalní pevnost; dva prostory oddělené palisádou; sídlo významného jedince → opevněné sídlo a kultovní místo
 7. Šňůrová kultura ŠK - lokality?
  • Známá jen z pohřebních nálezů (ostatní kultury známe i ze sídlišť a ohrazených sídlišť), přestali provádět příkopy, sídlištní nálezy nejsou,bydleli,ale nezasado země, rituální strach zasahovat do matky země?; vyráběli keramiku – z hlíny, ta se ale brala ze země - ?
  • Někt. poháry zdobeny otisky šňůry, zdaleka ne všechny keramika takto zdobena

  •  Hroby ŠK ve Vikleticích, muži pohřbeni na boku, ženy na levém, ve skrčené poloze, v rohu velká nádoba – souvislost s pohř. Obřady, byl v ní nějaký nápoj – spíš něco alkoholického, zkvašeného, které se při pohřbu pilo z pohárů
  • Výjimečně doklady dvou hrobů,naproti sobě muž a žena – antipodické uložení

  •  Hustota obyv. 1,5-2os na km2 (dnes 131); dospělí umírali většinou před 40 lety; muži 170cm, ženy 162 (poměrně slušný počet kosterního materiálu)
  • Důležitý chov dobytka – nomádský způsob života, možná žili na nějakých vozech…?
  • Marefy, hrob ženy, se zlatými vlasovými ozdobami, nákrčník, nádoby, bohatě vybavený
  • Ivanovice na Hané, muž na pravém boku
  • Hrob ŠK z nemilan, muž 20-40let, pokus o rekonstrukci obličeje
  • Žárové hroby, x většinou kostrově, nespálená těla, např. Eulau, Německo, 4jedinci násilnou smrtí, genetická příbuznost
  • Nádoby, čepel, kostěná dláta…
 8. Kultura zvoncovitých pohárů KZP: charakteristika + lokality
  • Někt. nádoby tvar zvonce, velmi pěkně zdobená;
  • charakteristické nátepní destičky, většinou v hrobech mužů, jsou z kostí, mají provrty (4a více, někdy jen 2), předpokládá se, že destičky chráněly zápěstí ruky před úderem tětivou – lukostřelci, časté též nálezy hrotů šípů, zápěstí si chránili nějakou bandáží jejíchž součástí byla nátepní destička
  • Pohřeb: ve skrčené poloze, většinou nespálená těla, muži na levém boku, ženy na pravém rozdíly mezi pohlavími se dodržovaly; char. Hroby, kt. Bývají někdy ohrazeny ještě dalším příkopem

  • Hoštice, hrob, jedinec na L boku, ve skrčené poloze, s hroty šípů, za zády toulec se šípy, asi i luk, ten se nezachoval, na L ruce destička
  • Tišice(2500-300bc), šípy a destičky – nějaká amazonka?, když v rodině chyběl muž, přebrala žena jeho fci
  • Hrob v Tvořihrázi na znojemsku, zlaté destičky z čelenky u lebky, žena na P boku, zvoncovité poháry, mísa, džbáneček
  • Prosiměřice, hrob s dvěma příkopy kolem, ve vnějším žárový hrob
  • Hulín-Pravčice 2, objeveno při budování dálnice, našlo se tu hodně zlata, gramy – váhová hodnota nepatrná,ozdoby do vlasů, hrob H63, z kostí se nenašlo skoro nic, nátepní destička – muž x žena?, též žárový hrob, na dno umístěné spálené kosti
  • Hoštice za hanou, nalezeno 157 hrobů KZP, 143skeletů, 136 kostrových, 4 žárové, 136 hrobů, 37m, 39ž, 54dětí, datování 2480-2130bc, muži 44ženy 40let
  • Cribra orbitalia – typy anémie, rojevy na lebce, oční důlky, klesající tendence od LnK přes VK a MMK – první generace zemědělců to ještě úplně nepochopila
 9. Antropologické zhodnocení KZP v Čechách v bodech
  • 115 jedinců
  • vysoká úmrtnost v dětství (1/3)
  • počet dospělých mužů – 3x více než žen
  • výška žen 155 cm, mužů 168 cm
  • časté zubní kazy
  • žárové pohřby → 8%
  • středoevropské skupiny KZP se liší od populací západní Evropy

  • Rekonstrukce stravy:
  • Spektrální anaýza kostí: stroncium ukazuje na rostl. stravovací závislost, Zi na zvyšující podíl proteinové složky, u dětí zvýšení draslíku, Fe a Cu – signalizuje přísun proteinů z krve domacích zvířat (asi jejich pravidelná domácí výživa) (pro analýzu susí odebírat i vzorky půdy…)
 10. co to byly menhiry?
  • (z bretonštiny men – kámen a hir – dlouhý)
  • kámen postavený ve svislé poloze, typy: samostatně stojící nebo vytváří urč. Řady
  • v Bretagni
  • Výška 0,5m, ojediněle víc než 20m, dodnes stojící 10-12m; hm až 350t
  •  Neolit až doba bronzová
  •  Interpretace:
  • observatoře (řady sloužily k vytyčení urč směru), sluneční kult, kult mrtvých, kult plodností
  • Analogie:
  • v povodí Cross River v Africe na ploše 900km2 a295kamenných stél z 18-19st., vztyčené na památku rodových stařešinů
  • Na hrobech vládců v madagaskaru dřevěné sloupy

  U carnacu 1099menhirů, délka 1165m, na začátku a na konci kruhové n. polokruhové uspořádání

  • nejpravděpodobněji souvislost s kultem zemřelých, ti pohřbeni někde jinde, kámen vztyčen na „jeho památku“, oni si nejspíš mysleli, že v kameni žije duše zemřelého, že se zde přestěhovala
  • pomníky padlých amerických vojáků v normandi, většinou převáželi USA domů, ale vznikla řada pomníků, kt. Nejsou nad hroby, kruhový areál se sochou
 11. DOLMENY
  • svislé, jeden vodorovný kámen, kolektivní pohřebiště, nad dolmen stávaly mohyly
  • Dolmen (z bretonského dol – stůl a men – kámen, tedy „kamenný stůl“) prehistorická megalitická stavba z velkých nepravidelných kamenných bloků, zpravidla gigantických rozměrů, patrně zbytek vnitřního prostoru pohřebních mohyl. Dolmeny jsou dochovány v různých částech světa, v Evropě (především západní) od neolitu po dobu bronzovou.
Author
iren
ID
347730
Card Set
04 eneolit
Description
unger
Updated