07 zivot na vesnici a ve meste

 1. nejrozšířenější sídelní forma v raném novověku je ...
  • vesnice
  • 70-80% populace žilo právě na vesnici.
  • Existovaly samoty a malé osady, ale v nich žila pouze zanedbatelná část populace
 2. čím se lišila vesnice od města?
  • Vesnice se od měst nelišila primárně velikostí ale právním postavením.
  • „Z podstaty vesnice nikterak nevyplývá, že by měla málo domů, jelikož je známo, že lze najít vesnice, které mají dvě, tři až čtyři sta ohnišť, a naproti tomu lze najít města, která se nesestávají z více než padesáti či šedesáti stavení.“
  • H. Zedler Grosses Universal-Lexikon (1732-1750)
 3. jak byla vesnice uspořádána?Jaké typy znáš?
  • Vesnice – velmi rozmanitá skupina sídel s různou velikostí, prostorovým uspořádáním, politickým postavením atd.
  • Prostorové uspořádání vesnice – různé typy v závislosti na příčinách založení, terénu atd.
  • V českém prostředí nejčastějšími typy byly vsi návesní nebo řadové.
  • Mnoho vesnic vznikalo bez organizačního plánu pouhým shlukováním usedlostí (shlukové vesnice).
  • V závislosti na terénu tvořily některé vsi pouze rozptýlené skupiny obydlí (zejm.v horských oblastech)
  • Prostorové uspořádání vesnic bylo většinou výsledkem dlouhodobého vývoje a neexistovala ostrá hranice mezi jednotlivými prostorovými typy.
 4. Podoba prostorového uspořádání a skladby obyvatelstva vsí závisela na jakých faktorech?
  • Hlavní pracovní a výrobní zaměření vsí
  • – rostlinná výroba a chov dobytka, vinařství, domácká řemesla, hornictví atd.
  • Politické postavení vsí vůči vrchnosti
  • – vsi téměř zcela nezávislé na vrchnosti (minimum – více v západní Evropě),
  • - vesnice přináležející pod jednoho či více pánů se samosprávou a určitými právy (většina),
  • - vesnice přímou součástí vrchnostenského panství bez vlastní samosprávy.
  • Poloha jednotlivých vsí 
  • poblíž města, daleko od ostatních sídlišť.
  • Ekonomická závislost vesnic
  • – některé téměř soběstačné, jiné závislé na okolních sídlech.
 5. popiš strukturu vesnického obyvatelstva
  • Obyvatele vesnice tvořili několik sociálních skupin mezi kterými byly neostré hranice.
  • Sedláci vlastnili selskou usedlost a obživu zabezpečovali zemědělským využíváním vlastního pozemku.

  Nádenícižili mimo selskou usedlost ve vlastním obydlí – malý zemědělský provoz – nutnost přivýdělku na velkých statcích.

  Vesničtí řemeslníci – v samostatných usedlostech bez větších pozemků – odkázáni na řemeslnické zakázky ze statků.

  Domácí dělnícibez vlastních větších pozemků, obživa závislá na prodeji vyrobeného zboží na nadregionálním trhu

  Čeleď a vesnická chudina – bez vlastního obydlí – čeleď součástí domácnosti sedláků, chudina bez obydlí odkázána na žebrotu a pomocné námezdní práce
 6. charakterizuj blíže skupinu sedláků
  • Elitní vrstva vesnické společnosti. Majitelé většiny pozemků na vesnici.
  • Sedláci netvořili homogenní skupinu. Výrazné rozdíly v rozloze pozemků a velikosti majetku.
  • Rozhodující roli na vesnici měla úzká vrstva majitelů velkých statků.
  • Podíl sedláků z celkového počtu vesnických domácností kolísal v závislosti na regionu od 80 do 30%.
  • Postupně se zvyšoval podíl obyvatelstva, které se neživilo výlučně zemědělstvím.
 7. charakterizuj blíže skupinu nádeníků
  • Většinou druhorozené děti méně majetných sedláků (po vyplacení případného dědického podílu nebo dlouhé čelední službě si mohli dovolit pořídit vlastní domek a založit domácnost).
  • Malý zemědělský provozpouze základní obživa za příznivých podmínek.
  • Odkázáni na přivýdělek na velkých statcích – většinou pouze sezónní práce.
  • Muži se nechali najímat k různým pracím (dřevorubci, povozníci)
  • Při nedostatečném příjmu si přivydělávali domácí prací (tkalcovství)
 8. charakterizuj blíže skupinu vesnických řemeslníků
  • Zejména ve větších vesnicích a oblastech s odbytem jejich výrobků.
  • Žili ve vlastních domech s pouze minimální zahradou a pozemkem k hospodaření. Obživa ze zakázek sedláků.
  • Neorganizováni v cechovních sdruženích – poměrně nezávislí.
  • Lišili se různorodou činností s různou mírou společenského uznání. Uznávaní kováři, koláři a mlynáři naopak koželuhové a pohodní považováni za nepočestné.
 9. charakterizuj blíže skupinu domácích dělníků
  • Postupné navyšování počtu domácích dělníků na vesnici od 16. století – v 18. století již značné procento vesnické populace.
  • Postupné vyvazování těchto rodin ze závislosti na selském prostředí.
  • Závislost na výkyvech trhu – možnost slušného živobytí ale bez větších rezerv – v případě špatného odbytu hrozba rychlé chudoby.
  • Bez vlastnictví půdy – z hlediska prestiže na okraji vesnické společnosti.
  • Sňatek nevázán na převzetí domu – proto možno dříve – větší nárůst této sociální vrstvy oproti sedlákům.
 10. charakterizuj blíže skupinu čeledi a chudiny
  • Skupina obyvatel bez vlastního obydlí.
  • Čeledíni a děvečkyve společenství domu sedláků – za službu platba – možnost založení nádenické domácnosti.
  • Podruhové – součástí domácnosti sedláka i s rodinami žili v jeho domě.
  • Další skupinu tvořili různi cizinci, pobudové, staří lidé bez zabezpečení, žebráci atd.
  • Dachau v Německu v roce 1675 – podíl obyvatel bez příbytku 36%.
 11. Každá domácnost na vesnici tvořila do značné míry samostatnou jednotu se značnou autonomií a svobodou rozhodování.
  V mnoha oblastech ovšem kolektivní zájem převažoval a pán domácnosti se podřizoval obecním pravidlům. Jakým?
  • 1. Existence veřejných obecních zařízení v mnoha obcíchprádelna, obecní studny, pekárna – nutná pravidla jejich využívání.
  • V některých vesnicích obecní chudobinec a pastouška ojediněle i lázně.
  • 2. Velmi složité a neuspořádané byly prostorové vztahy polností a luk jednotlivých statků i obecních pozemků a jejich využívání bez společné domluvy nemyslitelné.
  • Většina pozemků ohrazena ploty – ochrana před zvěří i dobytkem – nutnost společné údržby.
  • Koordinace práce na polích a lukách – mnohdy přístup jen přes sousední pozemky.
  • Koordinace začátků polních prací, začátků sklizně, využívání úhoru apod.
  • 3. Společný dohled nad vesnickým dobytkem – lepší využívání pastvin stálý dohled nad dobytkem ochrana před krádežemi a zvěří.
  • Kontrola a vymezování území vesnice vůči jiným obcím.
  • 4. Společným pravidlům podléhala také ochrana proti ohni, dohled nad klidem a pořádkem, udržování cest, péče o chudé atd.

  Sousedská výpomoc nezbytná při mimořádných událostech – výpůjčka dobytka, nářadí, pomoc při porodech, nemoci, neštěstí atd.
 12. jak fungovala vesnická samospráva?
  • Obyvatelstvo vesnic podléhalo v různé míře místní pozemkové vrchnosti, která vyžadovala dávky, omezovala práva vesničanů a vykonávala soudní moc.
  • Ve většině případů byla však vrchnost odkázána na pomoc sedláků a vesnic při dodržování stanovených pořádků.
  • To dávalo vesnické samosprávě poměrnou volnost jednání při regulaci společenského vesnického života.
  • Do mnohých záležitostí postupně ve větší míře zasahoval stát, který v některých případech ochraňoval sedláky před zásahy pozemkové vrchnosti.
  • Vesnická samospráva postupem času neformální pravidla a normy vesnického soužití převáděla do písemné podoby (artikule, selské řády) a za jejich porušení mohl následovat postih.
 13. popiš strukturu vesnické samosprávy
  • Centrální orgán většinou obecní shromáždění – nejméně jednou ročně setkání všech plnoprávných hospodářů ve vesnici (hlavní slovo bohatí sedláci).
  • Kontrola obecního hospodaření, vyhlašování a schvalování vesnických řádů, volba obecních úředníků (konšelé 3-6).
  • V čele vesnické samosprávy byl rychtář (fojt, správce) – ten byl jmenován místní vrchností či zeměpánem. Zastupoval zájmy obce vůči vrchnosti, ale zároveň fungoval jako zástupce vrchnosti v obci.
  • Obecní úředníci (konšelé) zastávali všechny veřejné úkoly v obci (zajištění hranic pozemků a katastrů, dohled nad požárními a policejními ustanoveními, dohled nad řemeslnými provozy v obci – mlýny, kovárny, lazebny, hostince – a další činnosti.
  • Jmenování zvláštních pověřenců – polesný, hajný, ponocný, dráb, obecní pastýři a další.
 14. Jak fungovalo soudnictví?
  • Vesnický soud – nástroj k uchování vesnického pořádku – zástupci obce
  • Přejímal úlohy civilního a trestního práva – dědické smlouvy a převody vlastnictví, kontrola vrchnostenských práv, porušování hranic pozemků, vesnického pořádku, mravnostní a drobné majetkové delikty.
  • Hrdelní soud který řešil vraždy, krádeže, žhářství apod. náležel do pravomoci vrchnosti. Soud zasedal většinou v rychtě či úřadu vrchnostenského správce. V mnoha případech probíhalo zasedání venku často pod smírčí lípou.
  • Vesnický soud měl pravomoc ukládat tresty. Většinou peněžité tresty, krátké vězení a menší potupné tresty
 15. popiš Vztahy mezi vesničany církví a vrchností
  • Faráři nejen duchovními pastýři a kazateli – ale i vlastníky (vrchností), které byli vesničané nuceni odvádět dávky.
  • Na jedné straně vnímán kladně – křty, požehnání, svatby, pohřby – úcta k farářovým vědomostem.
  • U odvodů dávek se ovšem vnímal jako vrchnost a mohl se stát protivníkem ve sporu.
  • Většinou však dávky akceptovány a farář užíval vážnosti.
  • Nepřátelství pokud překročil vesnické normy – poměry se ženami, podvody, luxusní život atd.
  • Církev chránila faráře – napadení duchovního bylo těžkým hříchem a tresty byly tvrdé. Vztahy mezi vrchností a sedláky často napjaté, ale vysloveně protipansky jednali sedláci jen ve výjimečných situacích.
  • Zpravidla uznávali vrchnostenská práva šlechty a klášterů – požadované dávky a robotu odváděli pokud zůstávaly v takových mezích, aby nenarušovaly selská práva a tradice a zajistili jim slušné přežití.
  • Pokud vrchnost nerespektovala práva a tradice – nebyli pasivní a využívali všech prostředků – podání stížností – odepírání dávek a roboty – aktivní odpor.
  • Ve šlechtických, měšťanských a církevních kruzích převládal negativní vztah k vesničanům.
  • Značná míra nadřazenosti, přezíravosti, nechuti, opovržení a obav.
  • Sedláci nazýváni ukoptěnými hnojokydy, močhuby, slamotrusy – někdy i ostřeji jako sběř, bestie, selská chátra.
  • Dobrý vztah sedláků k panovníkovi – od středověku vnímán jako ochránce poddaných.
  • Ve vyšších vrstvách sedlák také zdrojem zábavy – v různých dílech zobrazován jako hloupý a směšný venkovan marně se snažící napodobovat způsoby měšťanů či šlechticů.
  • Vztahy mezi měšťany a vesničany na bázi kulturní a hospodářské – vesničan přejímal některé kulturní vzory z městského prostředí
Author
iren
ID
347623
Card Set
07 zivot na vesnici a ve meste
Description
morkovsky prednasky
Updated