08 pojmy

 1. ambit
  křížová chodba - čtvercový klenutý ochoz kolem rajského dvora v klášterní budově n.kolem poutního kostela
 2. Apsida
  • – polokruhovitý výklenek s kněžištěm, oltářem ve velkomoravských a románských stavbách – rotundách i bazilikách s obdélným půdorysem
  • na východní straně
 3. Aquamanile
  nádobka na vodu – kněz si z ní lil vodu na ruce, vymýval kalich vína, nebo k mytí rukou po hostinách – tvar koně
 4. Barbakán
  opevnění okrouhlého nebo vícebokého tvaru vestavěné do příkopu před bránou,se kterou je spojeno krčkem hradby, cesta se v něm většinou zalamovala
 5. bašta
  • prvek aktivní obrany polokruhového, polygonálního n.pravoúhlého půdorysu
  • vůči vnitřnímu prostoru uzavřená n.otevřená
 6. Bazilika
  • románský nebo velkomoravský kostel pravoúhlého půdorysu – kněžiště (místo pro oltář), chór (prostor mezi oltářem a lodí s nejasnou funkcí) loď , případně nartex a atrium (místo pro ty, kdo se připravují na křest)
  • křes.chrám který se vyvinul z antické civilní stavby
 7. Benediktini
  • členové řádu zal. Sv. Benediktem z Nursie (480 – 543) – založil komunitu na hoře Monte Cassino, patří mezi řády mnišské, důraz na život v odloučení, př. St Galen, Břevnov, Rajhrad, Olomouc, Třebíč
  • ORA ET LABORA; oddělení od světského prostředí
 8. Brakteát
  mince Přemysla Otakara II, ražená jen z jedné strany – mohlo být raženo víc kusů najednou; stříbrná
 9. Bergfrit
  – hlavní útočištná věž hradu, možnost posledního útočiště, př. Obřany
 10. berma
  prostor mezi vnitřním okrajem příkopu a čelní stranou hradby
 11. Calefactorium
  ohřívárna s krbem, odkud byly vytápěny i okolní prostory, v klášterech jediná místnost, kde se topilo
 12. Cellarium
  sklep v klášteře
 13. cimbuří
  zubaté zakončení parapetní zídky chránící ochoz na hradbě; tvořeno střídáním zubů (stínek) a výřezů (proluk)
 14. Cisterciáci
  • reformovaná větev benediktýnského řádu, vznik ve Francii ve 12. století (u Dijonu), zakl. Opat Robert a sv. Bernard,  typické – jednoduché stavby bez věž a barevných oken (odvádí od Boha) zaměřen na hospodářství (zaváděli nové zemědělské metody) a kolonizaci nových území, př. Sedlec u Kutné hory, Žďár nad Sázavou, Velehrad, Porta Coeli
  • šířili gotiku
 15. denár
  stříbrná mince ražená v čechách od 10. a na moravě od 11.st
 16. Desky zemské – Desky půhoné
  právní dokument – majetkové poměry, prodeje, zápisy soudu
 17. Dóm
  – katedrála
 18. Dominikáni
  jeden z mendikantských řádů zal. Sv. Dominikem (1170-1221), zaměřeni na kazatelskou činnost, práce mezi městským obyvatelstvem, př. Brno
 19. Donjon
  věž románského hradu, která plnila obytnou i obrannou funkci, vstup nad úrovní terénu, dostatečně velké místnosti v patrech vybavené krby a osvětlené okny
 20. Dormitář
  společná ložnice mnichů
 21. dvorec
  • forma šlechtického sídla, lišící se od hradu a tvrze menším důrazem na opevnění
  • do polo.13.st. zde běžně sídlila šlechta
 22. eskarpa
  • vnitřní stěna příkopu
  • (též kontraeskarpa)
 23. esovitá záušnice
  • ozdoba hlavy. 11.-13.st.
  • v podobě kroužku, obvykle z barevného kovu, zakončeného kličkou, připevňována na čelenkovou pásku
 24. falc
  sídlo římskoněmeckých císařů s funkcí sídlištní, hospodářskou kultovní a reprezentační, v ČR v chebu
 25. filigrán
  zlatnická technika užívající různě splétané jemné stříbrné nebo zlaté drátky
 26. flankování
  boční postřel prostory u úpatí hradby
 27. Fundace
  založení kostela nebo kláštera, fundátor měl povinnost zřídit klášterní provizorium a zajistit klášter především pozemkovým majetkem
 28. ganerbenburg
  vnitřně rozdělený hrad, více majitelů
 29. Ghetto
  část středověkého města určená pro určitou soc. skupinu – židé, v Brně součástí Měnínské čtvrti
 30. Grangie
  hospodářské dvory cisterciáckých klášterů
 31. Groš pražský
  mince ražená od roku 1300 do 1600 Václavem II v kutnohorské mincovně
 32. haustorium
  studna ve středu klášterního rajského dvora
 33. Hradba
  kamenné opevnění hradu či města, nejen obraná funkce, ale i vymezení prostoru města (jiné zákony uvnitř a vně), vystupují z nich věže pro lepší boční ostřelování – flankování
 34. Parkánová hradba
  další nižší hradba před hradbou hlavní, prostor mezi nimi = parkán
 35. hradisko
  • raně středověké opevněné místo; sídla vládnoucí vrstvy, střediska kultu, výroby. obchodu i jako centra státní správy
  • stávali na místě zvané hradiště
 36. Hipokaust
  podlahové topení, zatopilo se ve sklepě, potom se vymetl popel a teplý vzduch proudil průduchy, př. Rokštejn, minoritský klášter v Jihlavě
 37. hřeblo
  nástroj k čistění srsti koní
 38. jáma vlčí
  prostora pod podlahou průjezdu, v níž se pohybovala protiváha mostovky padacího mostu
 39. Johanité
  • rytířský řád (vzniká ve 12.st.) původem z Palestiny, v Brně Johanitská komenda s ubytováním pro poutníky v okolí Pekařské ulice
  • v 13.st.se ústředí přesunulo na Kypr
  • v 16.st.zisk Malty - maltézští rytíři
 40. kalefaktorium
  ohřívárna, jediná vytápěná místnost v někt.klášterech, obvykle vedle kuchyně
 41. Kaptorga
  drobná schránka, kterou člověk nosil u sebe, často na řetízku na krku, často zdobená, obsahovala amulety související s křesťanstvím, ale i pohanskými rituály – kůstka, rostlina, látka, mohla být pro konkrétní příležitost př. Ochranu nemocného
 42. Karner
  –  (lat. Carnarium – márnice, kostnice), hřbitovní dvoupodlažní kaple – v horním patře liturgie, ve spodním kostnice, kruhový nebo polygonální půdorys
 43. Kartuziáni
  mnišský řád,vznik ve 12. st, pouze mužský, přísná pravidla, laikům přístup do kláštera zakázán, dosud nikdy reformován, žili v samostatných domečcích, jídlo podáváno okénkem, jen jednou týdně společné, zaměření na intelektuální činnost, vysoký dožitý věk mnichů, př. Brno – Královo Pole
 44. Kartuzie/ Kartouze
  klášter Kartuziánů, přeneseně výraz pro vězení
 45. Kastel
  pravidelná hradní stavba s více věžemi – hlavně nárožními, př. Konopiště
 46. Katedrála
  velký kostel  – 1. sídlo biskupa, 2. má postranní kaple a ochoz
 47. komenda
  nejnižší správní a hospodářská jednotka rytířských řádů; v čele stojí komtur
 48. klauzura
  prostory kláštera uzavřené druhému pohlaví
 49. Ossarium
  kostnice, místo pro uložení kostí z narušených hrobů, prostá jáma nebo zvláštní místnost či budova, př. Brno – pod kostelem sv. Jakuba
 50. konvrš
  člověk který se obrátil od světského k duchovnímu životu, laický bratr, kterému bývalo svěřováno hospodářské zabezpečení komunity
 51. krojidlo
  součást rádla nebo pluhu ve tvaru nože
 52. Kuše
  lukostříl, střelná průrazná zbraň silnější než luk, pro chudinu zakázána
 53. Kvadratura
  ambit – křížová chodba kolem rajského dvora v klášteře / prostor přiléhající ke kostelu v benediktýnském klášteře
 54. latrán
  opevněné podhradí připomínající městečko
 55. Lavabo
  obřadní umyvadlo v sakritstii kostelů nebo v klášterním refektář, často tvořeno kovovou nádrží na vodu s ozdobným kohoutkem, dolní část pak tvořena kovovou nebo kamennou mísou zasazenou do zdi
 56. Leprosarium
  prostor pro pobyt malomocných (nakažených leprou), izolovaný od obydlí zdravých
Author
iren
ID
347612
Card Set
08 pojmy
Description
unger skripta
Updated