Substantiva 3. deklinace - vazby

 1. abdōmen acūtum
  náhlá příhoda břišní (obecný termín pro akutní potíže v oblasti břišní dutiny)
 2. anamnēsis allergica (AA)
  alergická anamnéza
 3. ante tempus
  před časem před nějakou dobou (bez bližší specifikace)
 4. tempore remōtō
  dávno v dávné době
 5. eōdem tempore
  současně v témže čase
 6. corpus metallī
  kovové těleso
 7. corpus vitreum
  sklivec
 8. dēns axis
  výběžek čepovce
 9. (diagnōsis) per exclūsiōnem
  diagnóza / diagnostika vylučovací metodou
 10. dislocātiō ad axim
  typ dislokace: fragment se vychýlí z původní osy tak že s kostí tvoří úhel
 11. dislocātiō ad latus
  typ dislokace: fragmenty jsou vzájemně posunuty do strany (mediálně laterálně ventrálně či dorzálně) ale jejich dlouhé osy zůstávají rovnoběžné
 12. dislocātiō ad longitūdinem
  typ dislokace: fragmenty zůstávají v původní ose kosti buď se stažením úlomků přes sebe (tzv. cum contrāctiōne), nebo s jejich oddálením (tzv. cum distrāctiōne)
 13. dislocātiō ad peripheriam
  typ dislokace: fragment rotuje v ose
 14. incīsiō et ēvacuātiō abscessūs
  naříznutí a vypuštění abscesu
 15. in anamnēsī
  podle anamnézy v anamnéze
 16. intrā operātiōnem
  během operace při operaci
 17. lateris dextrī
  (l. dx. / lat. dx.) na pravé straně vpravo
 18. lateris sinistrī
  (l. sin. / lat. sin.) na levé straně vlevo
 19. lateris utrīusque
  (l. utr. / l. utrq. / lat. utr. / lat. utrq.) na obou stranách vpravo i vlevo
 20. lēge artis (l. a.)
  v souladu s pravidly lékařské vědy
 21. medulla ossium
  kostní dřeň
 22. orīginis ignōtae
  neznámého původu
 23. pectus carīnātum
  tzv. ptačí hrudník (vrozená deformita hrudníku při níž je hrudník zploštělý ze stran se zvětšeným předozadním rozměrem a vyčnívajícím sternem)
 24. per ōs (p. o.)
  ústy ústně
 25. restitūtiō ad integrum
  úplné vyléčení vyléčení bez následků
 26. sanātiō per prīmam intentiōnem
  „vyléčení na první pokus“ (o zhojení rány přímo bez komplikací a s hladkou jizvou, synon. k per prīmam)
 27. sanātiō per secundam intentiōnem
  „vyléčení na druhý pokus“ (o zhojení rány až po zkomplikování původního hojení infekcí a hnisáním jizva bývá nepravidelná synon. k per secundam)
 28. vasa vasōrum
  drobné cévy vyživující stěny cév větších
Author
Agolic
ID
347544
Card Set
Substantiva 3. deklinace - vazby
Description
Základy lékařské terminologie (latina) Substantiva 3. deklinace - vazby LF1 Zdroj: https://udl.lf1.cuni.cz/file/6173/b00363-slovnik-pro-akrok-18-19.pdf
Updated