02 zemedelci

 1. charakterizuj proměnu zemědělců ve středověku
  • = nejpočetnější vrstva, živící se zemědělstvím a chovem dobytka
  • 9.st.:sociálně pročleněná společnost, v zemědělství vedle svobodných i nevolníci a otroci
  • -9.st. základ svobodní rolníci rodového společenství (poddáni zeměpánovi,kterému odváděli dávky)
  • -12.st.postupné znevolňování, rozklad rodové společnosti, začátek feudalizace
  • -15.st znevolňování se mění na poddanství na základě smlouvy, zvyšování daňového zatížení (až 20%)
 2. co znamenala druhá vlna slovanské kolonizace?
  co znamenala třetí vlna slovanské kolonizace?
  co znamenala čtvrtá vlna slovanské kolonizace?
  • 2.vlna= osidlování vyšších poloh a břehů menších vodotečí - 8.st.
  • 3. vlna = připojením k přemyslovskému státu (zánik VM) - podmínky nového osídlení; poč. 11.st
  • 4.vlna = podíl Němců, kolonizace neosídlených území + přechod na emfyteutické právo
 3. definuj emfyteutické právo
  • pro držitele usedlostí, po splnění vybraných povinností (zejména odvodů) - možnost odprodeje produktů na trzích + dědičné držení v mužské linii 
  • 13.st.
 4. sídlištní jednotkou zemědělců byla...
  • vesnice o několika usedlostech nebo dvůr vedený privilegovanou osobou
  • v 13. st. lepší organizace - půdorysy vesnic pravidelné a usedlosti stavěny podle schématu, rozdělení plužin.... často uchováno až do 20.st. (do kolektivizace a velkovýroby)
 5. jak vypadaly pohřebiště zemědělců?
  poměrně chudá výbava
 6. jak docházelo k zániku vesnic?
  • řada jich zanikla v důsledku koncentrace do větších celků
  • vliv změny vodního toku - odlesnění způsobovalo povodně
  • malá výnosnost půdy
  • odchod obyvatel do větších sídlišť (kde bylo bezpečněji)
  • války spíše impulzem, neobnovení vesnice mělo hlubší socioekonomické kořeny
 7. popiš hlavní zdroj obživy zemědělců v 6-8.st. (= STARŠÍ DOBA HRADIŠTNÍ)
  • pěstování obilí (pšenice, ječmen, žito, oves, proso) i luštěnin (hrách, čočka)
  • chov dobytka (kráva, prasa, ovce, kůň, koza)
 8. jak probíhalo obdělávání půdy v 6.-8.st? (= STARŠÍ DOBA HRADIŠTNÍ) Jaké byly výnosy?
  • příprava půdy jednoduchým rádlem, zprvu bez železné radlice, později se symetrickou radlicí
  • půda kypřena do hloubky 5-10cm
  • selo se na jaře a na podzim
  • výnosy: někdy 2-3násobek, jindy se odhaduje stonásobek
  • zákl.žňové nářadí = srp
  • obilí pro výsev se skladovalo v podzemních zásobnicových jámách s úzkým hrdlem a rozšířenou spodní částí
  • obilí pro spotřebu skladováno v truhlách
 9. jak vypadaly vesnice zemědělců v 6-8.st? (= STARŠÍ DOBA HRADIŠTNÍ)
  • sestávaly z několika usedlostí (typicky deseti), někdy uspořádaných do kruhu či půlkruhu
  • zemnice = obydlí na zhruba čtvercovém půdorysu na ploše do 20m2, zahloubená 1m s kamennou pecí v rohu
  • konstrukce tvořena kůly, stěny z proutí a omazány hlínou a rákosem
  • střech tvořena doškami z rákosu či slámy
  • ve třech postavena do jednoho měsíce
  • v zimě vevnitř 10-12stupnu (problém kouř v horní části)
  • někdy součástí ruční mlýn ze dvou kamenný žernovů; semletí kila zrní na mouku na chléb 20-40minut (na kaši stačila hrubší zrna)
  • chléb se pekl v pecích mimo obydlí, s hliněnou kupolí (exp. březno u loun)
 10. popiš pohřbívání zemědělců v 6-8.st (= STARŠÍ DOBA HRADIŠTNÍ)
  • své mrtvé spalovali - víra v nesmrtelnou duši, kremaci její přechod usnadňovala
  • řada variant žárových hrobů: ploché ve vrstvě, s hromádkami, jamkové popelnicové a i bezpopelnicové
  • zlomky zvířecích kostí - pohřební ritus?
  • na Moravě a na slovensku nejsou žárová pohřebiště rozsáhlá (výjimka přítluky - 436 hrobů)
  • pozůstatky do nádob pražského typu nebo rovnou do jamky
  • skleněné korálky, hřebeny, nože, přezky

  • mohylová pohřebiště - mladší, 8. st., nádoby s vlnkovou výzdobou
  • urny na kůly a kolem vysypány mohyly

  "domy mrtvých" = dřevem vymezené čtverce s nárožím směřujícím do světových stran; symbolický příbytek, který byl před nasypaním mohyly zapálen
 11. vyjmenuj lokality dokládající pobyt slovanských zemědělců v 6-8.st (= STARŠÍ DOBA HRADIŠTNÍ)
  • březno u loun
  • roztoky
  • mutěnice

  • Image Upload 1
  • Image Upload 2
  • Image Upload 3
  • Image Upload 4
 12. jak se lišil způsob života zemědělců ve střední a starší době hradištní?
  Image Upload 5
 13. popiš přechod od žárového ke kostrovému pohřebnímu ritu
  • postupně, začalo být prováděno zemědělským obyvatelstvem od 1.pol.9.st
  • možnou roli hrálo i křesťanství
  • navzdory christianizaci se udržovaly staré pohřební rituály
  • dochavány mohylníky z 11.st. převážně v lesnatém terénu
  • jednotlivé mohyly většinou kruhového až oválného půdprysu
  • obvyklá orientace: západ-východ (hlavou k západu)
  • předměty v hrobech 9.-10.st: související s oděvem - přezky, náušnice, prsteny... + milodary (nádoby, zbraně)
  • objevují se i doklady pohřebních zvyků: vykuřování, pohřební hostina, rituální rozbíjení nádob, skořápky vajec ad.
  • 11.-12.st. - postupná unifikace s minimem milodarů + zakládání kostelních hřbitovů
  • v evropě v této době kostelní pohřebiště běžná, v ČR ještě stále řadová svědčící o rozvolněných rodových vazbách (ale ve středohradištní době skupinové pohřby)
  • v čechách kostelní hřnitovy častější než na moravě - odraz pevnější struktury církevní organizace vázané od r.973 na pražské biskupství, vliv knížete Břetislava
  • zvlášť na venkově stále převládají pohanské zvyky
  • předměty v hrobech 11-12.st:
  • Image Upload 6
 14. vyjmenuj lokality dokumentující život zemědělců ve střední době hradištní (9-10.st.)
  • sady u uherského hradiště
  • palonín
  • morkůvky
  • diváky

  • Image Upload 7
  • Image Upload 8
  • Image Upload 9
  • Image Upload 10
  • Image Upload 11
  • Image Upload 12 Image Upload 13
 15. charakterizuj život zemědělců v mladší době hradištní (11.-12.st.)
  • příliš se nelišil od předchozích období
  • kolonizace do méně úrodných oblastí ↦ nové zemědělské postupy + sídliště

  • stále se zvyšující tlak státu na nadvýrobek, z něhož byla zajišťována vojenská ochrana
  • výskyt mincí u zemědělců
 16. vyjmenuj lokality dokumentující život zemědělců v mladší době hradištní 11.-12.st
  • Mstěnice u Hrotovic
  • Diváky

  • Image Upload 14
  • Image Upload 15
  • Image Upload 16
  • Image Upload 17
 17. jak se změnil život zemědělského obyvatelstva ve 13.st?
  • zintenzivnění hospodářství
  • právní postavení zemědělců
  • klimatické optimum - další vlna kolonizace - velká středověkká kolonizace: odlesnění velkých ploch ↦ negativní ekologické důsledky
 18. jak se mění zemědělská sídliště od 13.st?
  • mají pravidelnější půdorys - osou vesnice se stává vodoteč nebo cesta, usedlosti řazeny pravidelně vedle sebe; náves uzaviratelná branami
  • někdy ves uspořádána do kruhu - vizuální přehled
  • zejména z právních a daňových důvodů intervilán ohrazen
 19. jak vypadá ve 13. st. zemědělský dům a jeho vybavení?
  • Image Upload 18
  • Image Upload 19
 20. jak vypadají ve 13.st. a dále produkční plochy zemědělců a jakým způsobem jsou obdělávány?
  • Image Upload 20
  • Image Upload 21
  • Image Upload 22
 21. jak vypadá pohřební ritus zemědělského obyvatelstva po 13.st?
  • Image Upload 23
  • Image Upload 24
  • Image Upload 25
 22. jaké znáš lokality dokládající život zemědělců po 13.st?
  • Image Upload 26
  • Image Upload 27
  • Image Upload 28
  • Image Upload 29
  • Image Upload 30
  • Image Upload 31
  • Image Upload 32
  • Image Upload 33
  • Image Upload 34
  • Image Upload 35
  • Image Upload 36
  • Image Upload 37
  • Image Upload 38
 23. v 16.st. docházelo k přestavbě mnoha usedlostí. Jaká výbava venkovských domů svědčí vyšší životní úrovni obyvatel?
  kachlová kamna
 24. vysvětli problémy s pohřby jinověrců zejména v 16. století
  • Image Upload 39
  • Image Upload 40
 25. jaké lokality dokumentují život zemědělců na počátku novověku?
  Image Upload 41
Author
iren
ID
347507
Card Set
02 zemedelci
Description
unger skripta
Updated