01 + 02 novovek vymezeni a vyvojove etapy

 1. Časové vymezení
  • Periodizace dějin je vždy určitou dodatečnou konstrukcí, která vychází ze zájmu vymezit oblast historického zájmu.
  • Počátek ani konec dané epochy není možné vymezit jednotlivým rokem a v různých oblastech se taková periodizace může i značně lišit.
  • Chronologie období novověku:
  • Raný novověk
  • Počátek:
  • nejčastěji 1492 – objevení Ameriky Kryštofem Kolumbem
  • 1517 – uveřejnění 95 tezí o reformaci církve Martina Luthera
  • 1526 – bitva u Moháče
  • Konec raného novověku:
  • 1789 Velká francouzská revoluce

  • Vrcholný novověk - Různé datování různými autory.
  • Často 1789-1914 – toto období nazýváno dlouhým 19. stoletím

  • Moderní dějiny
  • 1914 - počátek první světové války až současnost
 2. OBDOBÍ NAŠEHO ZÁJMU TVOŘÍ 16. AŽ 18. STOLETÍ - charakterizuj
  • Duchovně-kulturní vzmach renesance a humanismu
  • Objevitelské zaoceánské výpravy Španělů a Portugalců
  • Protestantská reformace
  • Vznik nového typu státu (teritoriální vedený panovníkem jako jeho přestavitelem)
  • Rozšíření knihtisku kolem roku 1447 Johannes Gutenberg
  • Rozvoj vědy (kartografie, fyzika, astronomie, medicína)
 3. Metodologické vymezení
  • Studium dějin kultury prochází od 70. let 20. století řadou dynamických změn.
  • Vedena diskuze nejen o metodách a interpretacích, ale i o samotném předmětu historického studia.
  • Krize všezahrnujících dějinných koncepcí, kritika myšlenky kontinuálního pokroku (modernizace, racionalizace).
  • Nestačí popis a analýza politických, vojenských a hospodářských dějin („velkých“ dějin).
  • Rozvoj mezioborových výzkumů kulturněhistorických disciplín (antropologie, archeologie, etnografie, sociální historie, studia každodennosti, dějiny mentalit, demografie atd.)

  • ANTROPOLOGIE A STUDIA DĚJIN KULTURY
  • Dnešní pojetí kultury stále výrazněji zahrnuje antropologický aspekt.
  • Historické bádání o sociokulturní problematice postupně začalo reflektovat metody a teorie sociální a kulturní antropologie a její pojmosloví.
  • Okruh témat historického bádání se aplikací těchto metod velmi rozšířil.
  • Rozvoj studia:
  • vztahu člověka a prostředí v minulosti,
  • antropologie města a venkova a jejich vzájemných interakcí,
  • struktura rodiny, generační poměry, dětství, stáří,
  • postavení muže a ženy ve společnosti,
  • problémy normálnosti a nenormálnosti ve společnosti,
  • člověk a instituce atd.
 4. co je to Historická antropologie?
  • Definice: Velmi problematická, jednotná definice neexistuje; Do značné míry vymezena tematicky
  • Pokus zachytit dobové vnímání dějinných událostí jejich aktéry
  • Historická antropologie: historická disciplína, která se zabývá konkrétním jedincem v dějinách. Zkoumá jeho jednání, postoje, pocity, způsob myšlení a snaží se je interpretovat v rámci jeho dobového způsobu vnímání.
  • Richard van Dülmen (1937-2004) – jeden z hlavních přestavitelů a tvůrců současného pojetí historické antropologie; Dülmen, R.: Historická antropologie. Vývoj, Problémy, úkoly. Praha 2002
  • Historická antropologie jako samostatná disciplína vznikla na přelomu 70. a 80. let 20. století a ve svých metodách vyšla z kulturní antropologie, sociálních dějin, dějin lidové kultury, mikrohistorie, dějin mentalit a dějin každodennosti.
  • Tematicky i metodicky se vymezila vůči tradiční makrostrukturální historiografii, která vnímá dějiny jako relativně jednotný lineární vývoj a v jeho rámci studuje ne jedince, ale společenské vrstvy a třídy a strukturální procesy jako je např. modernizace či urbanizace apod.
  • Jedním z hlavních problémů, které se historická antropologie snaží řešit je hranice, která vzniká mezi tzv. objektivními dějinnými strukturami a subjektivním chováním. Jinak řečeno, do jaké míry je člověk ve svém chování omezován svým prostředím (které je výsledkem dějinného vývoje) a do jaké míry je schopen v tomto prostředí uplatnit svou individualitu.
  • Pokus o rekonstrukci minulosti tak, jak ji prožívali její účastníci
  • Předpoklad uzavřenosti, autonomnosti a do jisté míry nepochopitelnosti lokálních kulturních systémů (dnes přírodní národy, v minulosti „známí“ v Evropě)
 5. vyjmenuj Některá témata antropologie novověku
  • Člověk v průběhu života
  • (početí, těhotenství, porod, šestinedělí, dětství a jeho vnímání světem dospělých, dospívání, výchova a vzdělání, sňatek a manželské soužití, stáří, zaopatření ve stáří, smrt a pohřeb).
  • Domácnost a rodina
  • (jedinec v sítích rodinných vztahů, kultura bydlení, stravování, stolování, oblékání, atd.).
  • Člověk a jeho sociální interakce
  • (pokrevní a nepokrevní příbuzenské vztahy, sousedské vztahy, člověk začleněný do hierarchické společnosti, čest a sociální postavení)
  • Venkov a město dva různé světy
  • Člověk a víra
  • (náboženské a pověrečné představy, magie atd.)
  • Člověk na okraji společnosti
  • Práce a volný čas
 6. jaká byla periodizace vývojových období v novověku?
  • V tehdejším učeném pojetí průběh života vnímán nejprve cyklicky a poté stupňovitě s vzestupnou a sestupnou fází.
  • Jednotlivá dělení se lišila a zpočátku nezahrnovala žádné přesné věkové údaje a jejich určení bylo pouze rámcové.
  • Jednotlivé stupně nebyly vnímány v rámci života jednotlivce, ale spíše se vztahovaly ke skupinám vrstevníků, kteří sdíleli určitá schémata v chování a v oblasti přípustného a zakázaného.
  • Ve starším období raného novověku životní cyklus znázorňován jako kolo života často znázorňující roli štěstěny v jeho průběhu, později stupně života vyjadřující vzestupné a sestupné fáze života.
  • Průběh života nejprve členěn na 7 fází později 12 fází v šestiletém rozdělení.

  • Sedmero věků člověka – J.A. Komenský Orbis sensualium pictus – Norimberk 1658 
  • 1. dítě
  • 2. pachole-děvčátko,
  • 3. mládenec-děvče,
  • 4. jinoch-panna,
  • 5. muž-žena,
  • 6. stařec-stařena,
  • 7. kmet-babička sešlá
 7. charakterizuj ranné dětství v období novověku
  • Přesnější vymezení dětství jako životní etapy se v evropském prostředí vytvořilo až v průběhu 18. století (v 16. a 17. století děti do 10 let věku).
  • Jasná hranice mezi dětstvím a dospíváním také neexistovala.
  • Všichni potomci určitého manželského páru žijící v domácnosti a podléhající pravomoci pána domu označováni jako děti.
  • Z právního hlediska byl rozhodující jejich svobodný stav a podřízenost otci.
  • Jiná úloha dětí v životě než dnes.
  • Citově intenzivní a láskyplná péče o děti – pro většinu žen nedosažitelný přepych. Více než citový vztah matky k dítěti hrály vnější podmínky (vysoká úmrtnost dětí, ekonomická situace domácnosti).
  • Velká role potomstva v chodu domácnosti – pracovní síly, možnost zabezpečení rodičů ve stáří ale také ekonomická zátěž domácnosti.
  • Vztahy rodičů a dětí byly charakterizovány jak jejich starostí a hrdostí na děti, tak často tvrdým zacházením a nevšímavostí. Děti členy domácnosti – ale rozhodně ne v centru dění.
 8. jak bylo v novověku vnímáno narození dítěte?
  • Narození dítěte znamenalo naplnění sňatku.
  • Mít děti a být plodným bylo v novověku nezbytné k tomu, aby člověk mohl požívat plné úcty a všech práv. Mít děti bylo samozřejmostí a záměrem.
  • Bezdětnost považována za boží trest.
 9. shrň Pro a proti těhotenství
  • V lidové kultuře se lidé většímu počtu dětí většinou nebránili – považovali těhotenství za boží úděl.
  • Negativní vnímání bezdětného manželství – na vině byla většinou žena, ale i bezdětní mužové byli často vystaveni posměchu.
  • Mnoho návodů jak zajistit plodnost – vycházely z dřívějších tradic, ale pronikaly i do „lékařských“ spisů. (např. snědení žaludu, pomazání ženina pupku oslím mlékem, pohazování novomanželů různými plodinami apod.).
  • Ovšem používaly se i prostředky proti otěhotnění – odvary z majoránky, rozmarýnu a četné pověrečné a magické praktiky.
  • Odsuzování snah zabránit těhotenství ze strany církve – v lidové tradici se např. v manželství s více dětmi tolerovaly.
  • Ostré odsuzování svobodných matek a nemanželských dětí v lidové kultuře, církvi i vrchnostenské správě. Nebezpečné důsledky forem soužití a hospodářského chodu společnosti.
 10. jak se stavěla novověká společnost k potratům?
  • Prováděny zejm. v případě nemanželského otěhotnění. Často mladé dívky, děvečky, služky – strach ze společenského opovržení a potrestání. Utajování těhotenství a případné zabití novorozeněte.
  • Prostředky pro potrat různé zejména různé nápoje z jedovatých bylin nebo zvedání těžkých břemen, skákání z výšky či tlačení na břicho.
  • Následovaly velmi přísné tresty jak pro vlastní matky tak osoby které jim při potratu či zabití dítěte pomáhaly – většinou smrt a často i mučení.
  • Jedním z trestů vražedkyně novorozence bylo uložení do hrobu a probití srdce kůlem.
 11. charakterizuj Období před porodem
  • Zjišťování těhotenství – zejména ve venkovském prostředí dlouho nejistota o těhotenství, často sama těhotná dlouho nevěděla, vynechání menstruace nebylo průkazným znakem, jasnější až ve druhé polovině – břicho (život) a pohyby plodu.
  • Možné omyly nezkušených porodních bab či sousedek – falešné těhotenství
  • Ve šlechtickém prostředí pozorněji sledováno – již při vynechání menstruace se hovořilo o tzv. „naději“.
  • Příznaky těhotenství nejasné i podle „učených knih“ – např. podle knihy Matouše Dačického z Wolkenberga Zahrádka růžová žen plodných z roku 1576 se za příznaky těhotenství považovaly – bolest hlavy, závratě, těkavé oči, zřetelnější pulz, bolesti a tvrdnutí prsou, zvracení, bolest v podbřišku, střídání nálad a chuť jíst nepoživatelné látky.
 12. charakterizuj Výjimečnost ženy v období těhotenství
  • Těhotná žena zažívala v období raného novověku na jedné straně určité výjimečné postavení, ale na druhé straně ji ekonomická nutnost a chod hospodářství nutily zejména u chudších vrstev společnosti zastávat téměř veškeré práce až do vysokého stupně těhotenství.
  • Od zjištění těhotenství byla žena vnímaná jako někdo, kdo se ocitl v trvalém ohrožení. Těhotenství opředeno množstvím pověr a praktik. Těhotná žena a její plod pod vlivem nečistých sil – mnoho praktik mělo ochránit ženu i plod a umožnit jeho udržení a řádný vývoj v těle matky.
  • Převládalo také přesvědčení o určitém nebezpečí ženy, která byla v tomto stavu (některé druhy práce se nezdaří, koně se splaší atd.). Žena v těhotenství se neměla, pokud to nebylo např. z pracovních důvodů nezbytné, zdržovat mino domácí prostor.
  • Ochrana těhotných žen i právně – soudní případy byly často pozastaveny a na těhotných nebylo možné uplatňovat útrpné právo.
 13. charakterizuj porod v raném novověku
  • Narození dítěte očekáváno s radostí, ale i s obavami – každý porod představoval pro matku i dítě smrtelné ohrožení. Přežití matky i dítěte považováno za dar boží a je předmětem oslav.
  • Porodu se většinou nenechával volný „přirozený“ průběh – dělala se celá řada opatření proto, aby proběhl zdárně.
  • Při porodech uplatnění zkušeností, základních lékařských znalostí a pověrečných praktik.
  • Porod především záležitostí žen pomoc sousedek, zkušené starší ženy, porodní báby. Přítomnost lékaře kromě nejvyšších vrstev běžnější až od 18.století.
  • Muži v domě z účasti při porodu většinou vyloučeni extrémní případ doložen z Hamburku 1521 upálen lékař přihlížející porodu v ženském přestrojení
  • výjimky - ženy rodící na mužově klíně; zvyk „stát po boku ženy v její těžké hodince, aby pak s ní měli v životě více trpělivosti“
 14. charakterizuj Lékařské znalosti a lidové „pověrečné“ praktiky při porodu
  • Znalosti o početí a těhotenství vycházely dlouho z antické lékařské vědy a filozofie.
  • Aristoteles – jediným a výhradním činitelem početí je muž, žena je pouze nádoba, ve které plod dozrává.
  • Galénos – přiznává i ženě podíl na vzniku nového života.
  • Spor přívrženců těchto škol až do 17. století.
  • 1672 Reinier De Graaf – teorie o existenci vajíčka ve vaječnících a jeho zrání ve folikulu.
  • Odpor u Aristotelových přívrženců – Pierre Roussel v 18. století „Nevím, jestli se ženy smíří s názorem, který je staví na úroveň slepic“
  • Od 16. století vychází i „odborná“ porodnická literatura
  • 1513 německý lékař Eucharias Rösslin „Der Schwangeren Frauen und Hebammen Rosengarten“ - rychlé rozšíření po celé Evropě.
  • 1519 český překlad lékaře Mikuláše Klaudiána „Zpráva a naučení ženám těhotným a babám pupkořezným“
  • Další příručky následovaly. Snaha nabídnout terapeutické postupy použitelné při „odborném“ i laickém porodu.
 15. popiš rozdíly mezi normálním fyziologickým a komplikovaným porodem
  • Fyziologický porod
  • tišení a uklidňování rodičky, příprava porodního pole, vyšetřování správné polohy dítěte.

  • Komplikované porody
  • V případě odchylek od fyziologického porodu byla šance na přežití rodičky i dítěte poměrně malá.
  • Komplikované případy – časté zabití dítěte v těle matky a jeho vytažení po kusech.
  • Císařský řez známý ale použití jen výjimečně – většinou u mrtvých žen při pokusu o zachránění dítěte.
  • Historicky doložený úspěšný zákrok 1610 Jeremias Trautman z Wittenbergu. Ale hluboko do 19. století úmrtnost vysoká.
  • U komplikovaných porodů se užívalo různých chirurgických nástrojů. Většinou se jednalo o různé háky. Průlomový vynález porodnických kleští. Na přelomu 16. až 17. v rodině Chamberlainů – střežené rodinné tajemství předávané z generace na generaci – pravá konstrukce těchto kleští odhalena až roku 1818. Mezitím byly ovšem vyvinuty i jinde a úspěšně používány.
 16. popiš Magické a lidové praktiky při porodu
  • Uspíšení a usnadnění porodu: různé praktiky – napařování, podkuřování,natřásání rodičky, čichání ke smrdutým věcem, pití kořalky apod.
  • Ochrana při porodukladení ostrých železných předmětů pod lože rodičky (sekera, nůžky).
  • Rozšířená víra v předurčení osudu dítěte (v českém prostředí sudičky – předurčovaly počet let dožití, bude-li bohaté nebo chudé, jakou sejde smrtí)
  • Ve vyšších vrstvách – hvězdopravci, astrologové, vykladači osudu.
  • Mnohým přikládána větší důležitost než lékařským postupům
  • Drahé kameny zavěšené v průběhu těhotenství na krku a levé ruce
  • Podkuřování rodidel holubím nebo čapím trusem
  • Urychlování porodu pomocí uměle vyvolaného kýchání
  • V průběhu porodu přivázání srdce z čerstvě zabité slepice na levé stehno rodičky
  • Přetržení uzdičky pod jazykem novorozeněte aby se mohlo dítě normálně vyvíjet (záněty, vykrvácení)
 17. charakterizuj Porodní praxi u nižších sociálních vrstev
  • Nové poznatky medicíny pouze omezeně.
  • Nejčastěji domácí porod za asistence sousedek.
  • Nedostatek porodních báb zejména na venkově, ve městech lepší situace.
  • Poznatky pouze z tradice a z vlastních empirických zkušeností.
  • Pomůcky při porodu pouze základní – porodní křesla, nůžky na přestřižení pupeční šňůry.
  • Povinné školení porodních bab až ve druhé polovině 18. století.
  • Porodníci asistovali při porodu až od 18. století většinou u bohatších vrstev při komplikovanějších porodech.
 18. charakterizuj Období po porodu
  • Po porodu žena uložena do nejlepší postele v domě často v rohu světnice a oddělena plátěnými plentami (koutnicemi).
  • Dítě po porodu vykoupáno v teplé vodě a někdy pomazáno olejem. Koupele potom každý den – uši se měly před proniknutím vody chránit.
  • Dítě zabaleno do povianu a rituálně předáno matce a uloženo k levému prsu co nejblíže srdci. Věřilo se, že ve společném loži „vytáhne“ matka z dítěte všechny případné neduhy.
  • Ve vyšších vrstvách společnosti, pokud to bylo možné tak zpočátku obstarala kojení přivolaná kojnásoudilo se, že mlezivo šestinedělky je pro dítě škodlivé. Teprve v 18. století bylo toto přesvědčení vyvráceno a doporučovalo se kojit co nejdříve.
 19. jak probíhal Křest?
  • Křtem se z malého stvoření stala sociální bytost, člověk se jménem a místem v rodině i společnosti. Žít bez křtu znamenalo vyvržení ze společnosti.
  • Křest – církevní svátost – zažehnáno nebezpečí pro duši dítěte vyplývající z prvotního hříchu.
  • Smrt nepokřtěného dítěte vnímána jako obrovská tragédie. Zejména pro dítě, které čekalo věčné zatracení. Smrt pokřtěného novorozeněte vnímána daleko méně tragicky.
  • Křest dítěte v případě nezbytí porodní báby, obvykle 2 až 3 den po porodu v kostele, u movitějších lidí i doma.
  • Vhodný výběr kmotrů a kmoter – duchovní otcové a matky, značná role v budoucím životě dětí, svědkové legitimního narození dítěte, při úmrtí rodičů vyživovací povinnost.
  • Volba jména – po rodičích či kmotrech, jména světců po jejichž ochranu dítě spadalo. Módní vlny podléhající společenským vzorům.
 20. co byla Rituální očistná koupel?
  • Po oslavách křtin následovala v některých oblastech rituální koupel – spojeno s očistnými rituály (např. plivání do vody pro ochranu dítěte apod.)
  • Vodě z rituální koupele byly připisovány magické vlastnostipečlivá volba místa vylití (u chlapců např. u jasanu, buku, javoru aby byl zdravý, otužily a vysoký, u děvčat k jabloni aby bylo milé sladké a příjemné)
 21. charakterizuj šestinedělí
  • Rodička v šestinedělí
  • Po porodu nastalo období, kdy byla rodička považována za nečistou, byla odloučena od okolí a podrobována různým omezením. Období 6 neděl po porodu bylo považováno za velmi nebezpečné a rodička s novorozencem byli vystaveni působení zlých sil.
  • V tomto období byla sama nebezpečná, protože se věřilo, že vyvolává negativní reakce lidí, zvířat, věcí i živlů. Po porodu žena uložena a izolována tzv. koutě umístěném v levém rohu čelní strany světnice – oddělena od okolí většinou plátěnými plentami (koutnicemi).
  • Tento prostor představoval posvátné místo a magickou ochranu matky i dítěte. Měl samozřejmě praktické, hygienické a estetické funkce – klid a soukromí rodičky.
  • Do prostoru kouta měla přístup většinou pouze porodní bába a později matka a kmotra.
  • Společenská izolace šestinedělky – její přítomnost na poli, vesnici a jiných veřejných místech může působit různé živelné pohromy (krupobití, požár, povodeň) neúrodu, úhyn dobytka atd.
  • Omezený pohyb rodičky v rámci domu, ale do sklepa na půdu či dvůr již nesměla. Kritická byla hraniční místa (rozcestí, ploty atd.) a období dne (poledne, půlnoc, svítání, soumrak).
  • Omezení činností – práce na poli a zahradě, čerpání vody ze studny, pečení chleba, krmení zvířat, praní prádla atd.
  • V době šestinedělí bylo zvykem přinášet do domácnosti rodičky různé pokrmy a dary na přilepšenou (nošení do kouta).
  • Pro ukončení šestinedělí různé přechodové rituály – postupně zakotven církevní obřad tzv. uvádění v kostele. Zejména z ekonomických důvodů byl obřad uvádění v kostele někdy uspíšen a proběhl např. už 3 týdny po porodu. V lidové kultuře se však vyžadovalo dodržování omezení a zákazů po dobu 6 týdnů.

  • Slavnosti šestinedělek
  • Po návratu z kostela často následovala hostina a oslavy určené ženám (na počátku raného novověku a někde i v pozdějších obdobích bylo dokonce mužům zakázáno se oslav účastnit). Později se mohli závěru oslav účastnit i ženatí muži.
  • Často velmi bujaré a nákladné oslavy – četná kritika ze strany vrchnosti a církve. Taková oslava mohla zcela zruinovat a zadlužit chudší domácnost.
Author
iren
ID
347504
Card Set
01 + 02 novovek vymezeni a vyvojove etapy
Description
morkovsky prednasky
Updated