01 uvod stredovek

 1. z jakých hledisek lze studovat život lidí v minulosti?
  • z časového hlediska: příběhy lidí, konkrétn události, jejich proměny...
  • z prostorovho hlediska: konkrétní území - dúm, vesnice, říše...; geomorfologické jednotky
  • ze sociálného: socioekonomické vztahzy, náboženství...
  • nebo: stavební typ, způsob obživy, studium artefaktů...
 2. definuj archeologickou antropologi
  • součást historické a.,která zkoumá dějiny z pohledu samotných aktérů - každodenní život
  • z důvodu kvantity písemných pramenů - typicky počátek novověku; ale snaží se využívat jiné archeologické prameny než písemné
  • viz le Goff: "středověkký člověk a jeho svět", 1999; nebo "člověk českého středověku" Martina Nodla , 2002
  • + van Dülmen
  • studuje prostor ovládaný člověkem a jeho aktivity
  • cíl: rekonstrukce života lidí v minulosti
 3. vyjmenuj základní metody arche antropologie
  • terénní odkryvy: systematické výzkumy trvající zpravidla více sezón
  • ošetření nálezů: konzervace a retaurace
  • evidence a dokumentace... může trvat desítky let
  • záchranné výzkumy
  • letecké fotografie + geofyzikální metody - povrchový průzkum
 4. definuj středověk
  • období mezi starověkem (řecko + řím) a industriální společností novověku:)
  • od r.476 (=zánik západořímské říše) po 1492 (kolumbus)
  • ale mírné rozdíly v periodizaci napříč různými státy, např. slovensko navrhuje až po 1526
 5. kdy bylo slovensko začleněno do uherského státu?
  kolem r.1000
 6. stěhování národů bylo od-do
  400-600
 7. kdy mluvíme o velkomoravském období?
  poč.9-10st.
 8. kdy byla doba hradištní?
  600-1250
 9. období raného feudalismu - kdy?
  10-12.st
 10. kdy došlo k vzestupu českého státu mezi evropské velmoci?
  14-poč.15.st.
 11. doba husitská
  1419-1471
 12. jaké je dělení středověku podle českých vládnoucích dynastií?
  • přemyslovci: pol.10.st.- poč.14.st.
  • lucemborkové: ... - poč. 15. st.
  • husitská revoluce (jiří z poděbrad+jagellonci)
 13. jaké bylo klima v českých zemích ve středověku?
  • v době stěhování národů nepříznivé, kolem r.700 příznivější
  • koncem 10. st. suchá a teplá perioda
  • malá doba ledová na přelomu 14 a 15.st.
  • častější záplavy vlivem odlesňování
 14. v první polovině 6.st byly čechy a morava osídleny ...
  slovany
 15. k osídlení slovany došlo patrně ve dvou vlnách, popiš
  • 1) z Malopolska poč.6.st. - zřejmě vojensky organizovaná akce, která narazila na germánské obyvatelstvo (zejm. Longobardy)
  • 2) z karpatské kotliny, vojensky organizována, přelom 6.-7.st.
  • postupně zaujaly nejúrodnější území Moravy na březích řek Moravy, Dyje a svratky
 16. popiš životní styl slovanů v počátcích osidlování
  • sídliště z budov postavených ze dřeva a hlíny s hliněnými n.kamennými pecemi uvnitř
  • zemědělství + chov dobytka
  • kůň sloužil zejména k jízdě
  • KULTURA PRAŽSKÉHO TYPU! - jednoduchý tvar nádob
  • pohřební ritus ŽÁROVÝ (tělo zemřelého spálili a přepálené kosti uloženy buď v nádobě,n.jamce; nad hrobem někdy navršena mohyla s vnitřní kosntrukcí)
 17. od pol.6.st. představovali v panonii (římská provincie) nejvýznamější politickou i vojenskou sílu ...
  avaři
 18. jak se projevil vliv avarů na našem území?
  • na poč.7.st. vznik tzv. Sámova kmenového svazu (v souvislosti s protiavarským povstáním)
  • bronzové ozdoby na opasku (vyšší společenské vrstvy)
  • avaři pohřbívali nespálená těla, postupně převzato slovany
 19. co to byla hradiska?
  • charakteristický fenomén, podle něhož má jméno celé archeo období (od pol. 7.-13.st.)
  • známá z celého území osídleného slovany
  • =centrum hospodářského, správního i náboženského života
  • mohutné hradby ze dřeva a hlíny
  • plocha od méně než 1 hektar, po desítky hektarů
 20. jaká je interpretace ojedinělých hrobů bojovníků z konce 8.st?
  • válka kterou vedl Karel Velký proti avarské moci 788-796; tak trochu kolonizace
  • po zničení avarské moci došlo také k proměnám hmotné kultury - zbraně + šperky
 21. charakterizuj velkomoravskou říši
  • poč.9.st. staromoravské knížectví pod vládou Mojmíra I.
  • + kolem r. 830 připojení nitranského knížectví (vyhnání Pribiny)
  • = vznik nový státní útvar Velká Morava

  • neustálé konfrontace s Franskou říší
  • kníže Rostislav, později Svatopluk (expandoval, připojeny čechy a vislansko + patrně i další území) - počet obyvatel cca 1milion

  konec říše za Mojmíra II. - není zcela objasněno, přispěli maďaři, ale zřejmě i vnitřní rozpad vlády
 22. vztah slovanů ke křesťanství?
  přijato v 1.pol.9.st - organizační struktura kř.byla za byzantské mise K+M reorganizována tak, aby se nestala součástí politického nátlaku franských panovníků - tato snaho skončila r.855 úmrtím arcibiskupa Metoděje
 23. po zániku velkomoravské říše se mocenské centrum přesunulo do...
  čech, především do středu země ovládané přemyslovci (systém hradisek)
 24. kdy bylo založeno pražské biskupství?
  973
 25. jaká byla role slavníkovců v počátcích českého státu?
  • z tohoto rodu pocházel biskup Vojtěch (od r.982 - zavražděn pohanskými Prusy r.997)
  • snažil se (neúspěšně) o emancipaci církve na panovníkovi
  • r.995 vyvraždění slavníkovců - upevnění moci přemyslovců
  • Vyvraždění Slavníkovců byl násilný akt, při němž čeští velmožové 28. září 995 povraždili v Libici členy významného rodu Slavníkovců. Přežil jen Soběslav, Vojtěch a jejich nevlastní bratr Radim. Podle starších podání byl tento akt považován za událost, při níž vznikl český stát, ten už ale existoval a šlo tak spíše o jednu epizodu provázející jeho formování. 
 26. Krize přemyslovského státu koncem 10. a poč. 11. století se projevila tím, že ...
  • Moravu obsadil Boleslav Chrabrý (992-1025)
  • Morava připojená k čechám za knížete Oldřicha a Břetislava byla rozdělena na údělná knížectví. Vojenská ochrana pak umožnila zemědělskému obyvatestvu osídlit některá i sto let pustá místa na jižní moravě
 27. co udělal spytihněv II (1055-1061) aby připojil moravu pevněji k čechám?
  nechal zajmou 300 moravských velmožů a na jejich místo dosadil české velmože a úředníky
 28. kdy bylo založeno olomoucké biskupství?
  • kolem r.1063
  • výrazný představitel - biskup Jindřich Zdík
 29. jak moc byly samostatné čechy a morava koncem 12.st.?
  • 1182 = morava se stala markrabstvím - nebezpečí odpoutání se od čech
  • 1185 - krvavá bitva u loděnic, obnovena integrita přemyslovského státu
  • dobu uklidnění znamenala vláda markrabího Vladislava Jindřicha (1197-1222)
 30. co bylo obsahem zlaté buly sicilské?
  1212: římský král Friedrich II. potvrdil neoddělitelnost MOravy, dědičnost královského titulu a právo českého krále podílet se na volbě římského krále
 31. co způsobilo vzestup hospodářského potenciálu přemyslovského státu ve 13.st?
  • vnitřní kolonizace dosud zemědělsky nevyužitých oblastí
  • těžba stříbra a napojení na evropský obchod
  • ⇒ královský titul pro panovníku + nezávislost na Říši
 32. kdy dochází k proměně hmotné kultury v souvislosti s nástupem řemeslníků?
  polovina 13. st. (P.O.II.)
 33. kdy a kde se začal razit pražský groš?
  po měnové reformě r.1300 v KH
 34. k zavraždění Václava III. došlo v r.
  1306
 35. roku 1335 se Karel IV stal římským císařem, zatímco jeho bratr Jan Jindřich vládl...
  jako markrabí na moravě
 36. co víš o sporu mezi markrabími Joštou a Prokopem?
  • Kulturní a hospodářský rozvoj skončil úmrtím J.J, r.1376 a K.IV. r 1378 - vláda Václava IV. - na Moravě krize, která se projevila válkou mezi J+P
  • v podstatě šlo o spor mezi vyšší šlechtou, městem a církevními institucemi na straně Joštově x nižší šlechtou na straně Prokopově
  • války probíhaly zhruba ve třech etapách (válčením se dalo vydělat líp než řemeslnictvím)
  • smrt Jošty 1411 - Morava se dostává pod přímou vládu Václava IV. - ten umírá 1419 - Zikmund
 37. na území čech a moravy žilo kolem r. 1400 kolik obyvatel...?
  cca 3mil
 38. co víš o husitské revoluci a jejím vlivu na konsolidaci státu?
  • vypukla r. 1419 (Hus upálen 1415)
  • = občánská válka se zásahy zvenčí v podobě křížových výprav
  • motivované hnutí pozdního středověku, vzešlé z české reformace, jež usilovala o dalekosáhlou reformu církve. Husitství se zrodilo z okruhu stoupenců pražského univerzitního mistra Jana Husa, po jehož upálení v roce 1415 se masově rozšířilo
  • Husité sami sebe nazývali kališníky, teprve později začali používat i označení husité, které bylo zprvu chápáno pejorativně,a později utrakvisté.
  • bouřlivější průběh v čechách - zničení celé řady staveb + změna majetkových poměrů
  • bitva u Lipan 1434 - porážka husitů
  • Husitské války byly boje mezi husity a jejich protivníky vedenými králem Zikmundem Lucemburským i mezi husitskými frakcemi navzájem, které probíhaly na českém území v letech 1419 až 1434. Do českých zemí mimo jiné proti husitům zamířily postupně čtyři křížové výpravy. 
  • Po smrti krále Václava IV. v roce 1419 měl podle práva nastoupit na trůn jeho nevlastní bratr Zikmund Lucemburský. Rozbouřená situace v Čechách však vedla k tomu, že se většina národa postavila proti Zikmundově nástupu na trůn. Zejména byla Zikmundovi neprávem dávána vina za upálení mistra Jana Husa. Už za probíhajícího kostnického koncilu bylo některými církevními činiteli hlásáno, že Čechy odpadlé od katolické církve je nutno přivést nazpět třeba i násilím. Obvyklou cestou v této době bylo vyhlášení křížové výpravy.
  • Neúspěchy křížových výprav (především fiaskem končící třetí a čtvrtá) a sílící husitská expanze do okolních zemí (spanilé jízdy) přiměly katolickou Evropu, aby začala s husity hledat diplomatické řešení bezvýchodné situace v českých zemích. O nutnosti s husity vyjednávat přesvědčil papeže kardinál Giuliano Cesarini. Stalo se tak na Basilejském koncilu a po porážce radikálního husitského křídla 30. května 1434 v bitvě u Lipan od spojených katolíků a umírněné části husitů se výsledkem stal kompromis mezi koncilem a husity - Basilejská kompaktáta. Ta byla slavnostně vyhlášena v Jihlavěroku 1436. Zikmund Lucemburský byl poté 14. srpna slavnostně přijat za českého krále. V odporu proti němu nadále pokračovala pouze radikální husitská menšina vedená Janem Roháčem z Dubé. V českých zemích tak vzniknul v Evropě v té době ojedinělý stav dvojí víry, kdy vedle sebe v jedné zemi rovnoprávně žili katolíci s husity.
  • Tento stav byl změněn poté, co na český trůn dosedl kališník Jiří z Poděbrad. Jiří se v roce 1462 obrátil na papeže, aby Čechům potvrdil basilejská kompaktáta a jmenoval Jana Rokycanu pražským arcibiskupem. Papež Pius II. obojí odmítl a to znamenalo, že se husité opět oficiálně stali kacíři. Následující papež Pavel II. proti Čechám vyhlásil křížovou výpravu do jejíhož čela se postavil Matyáš Korvín usilující o českou korunu. Definitivně náboženské boje v zemi končí až kutnohorským náboženským mírem z roku 1485.
  • Na konci vlády Karla IV. byla Česká koruna jedním z nejmocnějších středoevropských států. Přesto tento prudký vzestup měl své stinné stránky: zemědělská produkce dosáhla hranice svých možnostíMor sice v Čechách ani na Moravě nenabyl katastrofických rozměrů, nicméně jeho dopady na mentalitu obyvatelstva byly stále dosti velké.
  • Také původně příznivé klima se v době husitských válek značně ochladilo (tzv. malá doba ledová), což vedlo k vlně hladomorů.
  • Založení pražské univerzity sice pozvedlo Prahu kulturně, avšak na přelomu 14. a 15. století již bylo vzdělanců tolik, že nemohli najít uplatnění. Oslabení vlivu cizinců v roce 1409 Kutnohorským dekretem vedlo ke snížení kvality a vlivu pražské univerzity a dále také ke kulturní izolaci českých zemí. Napětí uvnitř církve vznikalo také kvůli sociálním rozdílům mezi duchovními.
  • Někteří kazatelé upozorňovali na neutěšené poměry v soudobé církvi a potřebu reformy této instituce, která se vzdálila původním ideálům a jejíž představitelé často jednali v rozporu s vlastním učením.
  • Univerzita se navíc stala místem teologicko-filosofického boje – čeští vzdělanci dostali přijetím myšlenek Johna Wycliffa, které do Čech přinesl Jeroným Pražský
 39. kdo byl na českém trůnu po Zikmundovi?
  • ladislav Pohrobek
  • Jiří z Poděbrad x Matyáš Korvín
  • Vladislav Jagellonský
  • Ludvík J. - bitva u Moháče 1526
Author
iren
ID
347496
Card Set
01 uvod stredovek
Description
unger skripta
Updated