Adjektiva 1.+2. deklinace (lékařská latina)

 1. accessōrius
  us,a,um přídatný přídavný
 2. accrētus
  us,a,um přirostlý (např. hernia accrēta)
 3. acquīsītus
  us,a,um získaný
 4. acūsticus
  us,a,um zvukový sluchový
 5. acūtus
  us,a,um (ac.) 1. akutní (omezený na krátký časový úsek s jasnou perspektivou změny stavu); 2. ostrý (2.) oxy-
 6. adamantīnus
  us,a,um diamantový (pouze substantia adamantīna - zubní sklovina)
 7. adhaesīvus
  us,a,um projevující se srůstem / přilnutím / přilnavostí způsobující srůsty / přilnutí / přilnavost
 8. adipōsus
  us,a,um tukový
 9. adspersōrius
  us,a,um zásypový užívaný jako zásyp (pulvis adspersōrius)
 10. adultus
  us,a,um dospělý pro dospělý věk typický (o chorobách)
 11. albus
  us,a,um bílý leuc-
 12. alcoholicus
  us,a,um alkoholový způsobený alkoholem / alkoholismem
 13. aliēnus
  us,a,um cizorodý cizí jiný xen- / all-
 14. alimentārius
  us,a,um způsobený jídlem jídelní
 15. anamnesticus
  us,a,um (anamn.) jsoucí v anamnéze
 16. anxiōsus
  us,a,um úzkostný
 17. aorticus
  us,a,um vztahující se k aortě
 18. apertus
  us,a,um otevřený
 19. apoplēcticus
  us,a,um mrtvicový související s mrtvicí vztahující se k mrtvici
 20. aquōsus
  us,a,um vodový vodnatý
 21. arcuātus
  us,a,um obloukovitý
 22. artēriōsus
  us,a,um tepenný
 23. asper
  aspera, asperum drsný
 24. asthmaticus
  us,a,um astmatický související s astmatem
 25. asymptōmaticus
  us,a,um bezpříznakový neprojevující se žádnými příznaky
 26. atypicus
  us,a,um netypický
 27. auditīvus
  us,a,um sluchový (synon. k auditōrius)
 28. auditōrius
  us,a,um sluchový (synon. k auditīvus)
 29. autonomicus
  us,a,um autonomní
 30. benignus
  us,a,um nezhoubný
 31. bicuspidātus
  us,a,um mající dva hroty dvě špičky
 32. bifidus
  us,a,um rozštěpený na dvě části
 33. bīlifer
  bīlifera, bīliferum vedoucí žluč žlučový
 34. bonus
  us,a,um dobrý eu-
 35. caecus
  us,a,um slepý typhl-
 36. caeruleus
  us,a,um modrý cyan- / kyan-
 37. caesareus
  us,a,um císařský (pouze sectiō caesarea - císařský řez)
 38. calcāneus
  us,a,um patní vztahující se ke kosti patní
 39. calculōsus
  us,a,um projevující se přítomností kamenů (např. cholecystītis calculōsa)
 40. callōsus
  us,a,um mozolnatý mozolovitý (anat. např. corpus callōsum)
 41. canīnus
  us,a,um týkající se špičáků (dosl. „psí“)
 42. capitātus
  us,a,um hlavatý (anat. pouze os capitātum)
 43. carcinomatōsus
  us,a,um rakovinný způsobený rakovinou související s rakovinou
 44. cardiacus
  us,a,um 1. srdeční vztahující se k srdci; 2. vztahující se k česlu
 45. carminātīvus
  us,a,um větrový (tj. s efektem zbavení plynatosti o čajové směsi)
 46. carōticus
  us,a,um vztahující se ke krkavicím
 47. cavernōsus
  us,a,um plný dutin protkaný dutinami
 48. cavus
  us,a,um dutý
 49. cinereus
  us,a,um popelavý šedý
 50. circinātus
  us,a,um kulatý kruhovitý (o vyrážkách ve tvaru kruhu)
 51. circulātōrius
  us,a,um oběhový
 52. circumflexus
  us,a,um zatočený zahnutý
 53. circumscrīptus
  us,a,um ohraničený (klin.)
 54. clausus
  us,a,um uzavřený (frāctūra clausa - zlomenina bez poškození kůže)
 55. coccӯgeus
  us,a,um kostrční
 56. coeliacus
  us,a,um patřící k břišní dutině
 57. comedonicus
  us,a,um projevující se tvorbou komedonů (ucpávky kožních pórů mazem acnē comedonica)
 58. comminūtīvus
  us,a,um (commin.) tříštivý (o zlomenině)
 59. compāctus
  us,a,um hutný pevný
 60. compensātus
  us,a,um kompenzovaný něčím (zejm. o cukrovce kompenzované např. dietou)
 61. complētus
  us,a,um (compl.) úplný kompletní celý
 62. complicātus
  us,a,um komplikovaný
 63. compositus
  us,a,um (comp.) smíchaný sloučený složený
 64. compressīvus
  us,a,um způsobený stlačením stlačený
 65. concentrātus
  us,a,um (conc.) neředěný koncentrovaný
 66. congenitus
  us,a,um vrozený daný od narození
 67. congestīvus
  us,a,um městnavý projevující se / způsobený městnáním stlačováním
 68. cōnoīdeus
  us,a,um kuželovitý
 69. contāctus
  us,a,um způsobený / související s přímým kontaktem
 70. continuus
  us,a,um trvalý soustavný přetrvávající
 71. contūsolacerus
  us,a,um tržně zhmožděný (o druhu zranění)
 72. contūsus
  us,a,um zhmožděný pohmožděný (o druhu zranění)
 73. coracoīdeus
  us,a,um zobcovitý zobákovitý (pouze prōcessus coracoīdeus)
 74. corōnārius
  us,a,um věnčitý
 75. coronoīdeus
  us,a,um zobcovitý zobákovitý (pouze prōcessus coronoīdeus a fossa coronoīdea)
 76. crassus
  us,a,um tlustý pachy-
 77. crībrōsus
  us,a,um vypadající jako síto / cedník (např. lāmina crībrōsa)
 78. cricoīdeus
  us,a,um prstenčitý kruhovitý kulatý (cartilāgō cricoīdea)
 79. croceus
  us,a,um oranžový (spūtum croceum)
 80. cruciātus
  us,a,um zkřížený
 81. cuboīdeus
  us,a,um krychlový krychlovitý vypadající jako krychle (os cuboīdeum)
 82. cūrātus
  us,a,um (+ abl.) léčený něčím
 83. cutāneus
  us,a,um kožní
 84. cysticus
  us,a,um 1. související s měchýřem spec. žlučníkem (anat.); 2. tvořící cysty / měchýřky (klin.)
 85. dēciduus
  us,a,um vypadávající (pouze dēns deciduus - dočasný zub)
 86. dēformātus
  us,a,um (z)deformovaný
 87. dēgenerātīvus
  us,a,um degenerativní
 88. deltoīdeus
  us,a,um mající tvar písmene delta
 89. dentātus
  us,a,um zubatý ozubený
 90. denticulātus
  us,a,um zoubkovaný
 91. dēpressīvus
  us,a,um depresivní
 92. dēstillātus
  us,a,um (dest.) destilovaný
 93. dexter
  dexter, dextra, dextrum pravý (strana)
 94. diabēticus
  us,a,um způsobený cukrovkou vzniklý v důsledku cukrovky související s cukrovkou
 95. diffūsus
  us,a,um rozprostřený neohraničený
 96. digastricus
  us,a,um dvojbříškový
 97. dīgestōrius
  us,a,um trávicí
 98. dīlūtus
  us,a,um (dil.) rozpuštěný naředěný
 99. diphthericus
  us,a,um 1. způsobený záškrtem; 2. způsobující záškrt
 100. dislocātus
  us,a,um (disloc.) posunutý z normální polohy přemístěný dislokovaný (zejm. o kosti při zlomenině)
 101. dissēminātus
  us,a,um rozšířený rozptýlený diseminovaný
 102. dolorōsus
  us,a,um bolestivý projevující se bolestí
 103. dubius
  us,a,um nejistý pochybný (o prognóze)
 104. dūrus
  us,a,um tvrdý sclēr-
 105. effectus
  us,a,um (+ abl.) způsobený něčím
 106. endēmicus
  us,a,um vyskytující se pouze na určitém území endemický (o nemoci)
 107. epidēmicus
  us,a,um epidemický
 108. epigastricus
  us,a,um vztahující se k nadbřišku
 109. epiglōtticus
  us,a,um související s příklopkou hrtanovou (epiglōttis)
 110. epilēpticus
  us,a,um epileptický
 111. equīnus
  us,a,um koňský (pouze cauda equīna - soubor míšních kořenů probíhajících k výstupu z páteře kaudálně od 1. - 2. bederního obratle)
 112. ethylicus
  us,a,um alkoholový způsobený alkoholem / alkoholismem (synon. k alcoholicus)
 113. excavātus
  us,a,um vpadlý propadlý (klin.)
 114. excrētōrius
  us,a,um vyměšovací
 115. externus
  us,a,um (ext.) vnější ecto- / exo-
 116. extrāuterīnus
  us,a,um mimoděložní
 117. felleus
  us,a,um žlučový chol(ē)-
 118. fēminīnus
  us,a,um ženský
 119. fibrōsus
  us,a,um vazivový vláknitý
 120. fissus
  us,a,um rozštěpený rozdvojený (synon. k bifidus)
 121. flāvus
  us,a,um světle žlutý xanth-
 122. fūmātōrius
  us,a,um kuřácký (zejm. bronchītis chronica fūmātōria)
 123. fuscus
  us,a,um (fusc.) žlutohnědý tmavý
 124. gangraenōsus
  us,a,um projevující se / související s gangrénou gangrenózní
 125. gastricus
  us,a,um žaludeční
 126. gastrocnēmius
  us,a,um „tvořící bříško lýtka“ (mūsculus gastrocnēmius je povrchová část m. surae)
 127. generalisātus
  us,a,um rozšířený na celý orgán či organismus (o chorobě)
 128. glūtēus
  us,a,um hýžďový
 129. griseus
  us,a,um šedý pōlio-
 130. gustātōrius
  us,a,um chuťový
 131. gypseus
  us,a,um sádrový
 132. haemolyticus
  us,a,um projevující se rozpadem červených krvinek
 133. haemorrhagicus
  us,a,um krvácivý projevující se krvácením nebo příměsí krve
 134. hāmatus
  us,a,um hákovitý
 135. hēpaticus
  us,a,um 1. jaterní; 2. způsobený poruchou jater
 136. hereditārius
  us,a,um dědičný
 137. hyoīdeus
  us,a,um os hyoīdeum - jazylka [význam samotného adjektiva hyoīdeus není jasnýǾ
 138. hypertonicus
  us,a,um způsobený / související s vysokým krevním tlakem
 139. hypertrophicus
  us,a,um související se zbytněním orgánu / tkáně hypertrofický
 140. hypogastricus
  us,a,um vztahující se k podbřišku podbřiškový
 141. hypoglōssus
  us,a,um podjazykový
 142. chīrurgicus
  us,a,um chirurgický
 143. cholēdochus
  us,a,um vedoucí žluč žlučový (pouze ve spojitosti s termínem ductus cholēdochus)
 144. cholēstaticus
  us,a,um způsobený poruchou odtoku žluči
 145. chronicus
  us,a,um (chron.) chronický (dlouhodobý a zpravidla ne zcela vyléčitelný)
 146. idiopathicus
  us,a,um idiopatický: vzniklý bez jasně určitelné příčiny (synon. k prīmārius)
 147. ignōtus
  us,a,um neznámý
 148. īleōsus
  us,a,um pouze status īleōsus - střevní neprůchodnost synon. k īleus
 149. īliacus
  us,a,um kyčelní týkající se kyčle
 150. īlius
  us,a,um kyčelní (pouze os īlium = kost kyčelní)
 151. imperfectus
  us,a,um nedokončený nedokonalý (např. osteogenesis imperfecta = skupina onemocnění na genetickém podkladě vedoucí ke zvýšené lomivosti kostí)
 152. impressīvus
  us,a,um vtlačený způsobený vtlačením (zejm. o zlomeninách lebečních kostí)
 153. inactivātus
  us,a,um deaktivovaný inaktivovaný
 154. incarcerātus
  us,a,um skřípnutý uskřinutý
 155. incarnātus
  us,a,um zarůstající do masa zarostlý
 156. (in)certus
  us,a,um (ne)jistý
 157. incīsīvus
  us,a,um související se zuby řezáky
 158. incomplētus
  us,a,um (incompl.) neúplný nekompletní necelý
 159. (in)dīrēctus
  us,a,um (ne)přímý (klin. zejm. o tříselných kýlách hernia inguinālis dīrēcta prochází přímo břišní stěnou je vždy získaná vzniká však na podkladě vrozeného oslabení břišní stěny; h. i. indīrēcta prostupuje šikmo tříselným kanálem může být vrozená i získaná)
 160. inductus
  us,a,um způsobený vnějším činitelem (partus inductus - uměle vyvolaný porod gingivītis inducta - zánět dásní vyvolaný např. zubním plakem)
 161. īnfaustus
  us,a,um beznadějný (o prognóze)
 162. īnfectiōsus
  us,a,um nakažlivý infekční
 163. īnflammātus
  us,a,um zanícený
 164. īnfrāspīnātus
  us,a,um podhřebenový
 165. īnsipidus
  us,a,um jsoucí bez chuti (diabētēs īnsipidus)
 166. intāctus
  us,a,um nedotčený nezasažený
 167. intercondylicus
  us,a,um procházející mezi kondyly (klin. o zlomenině synon. k intercondylāris)
 168. intermedius
  us,a,um prostřední (jsoucí mezi dvěma jinými objekty) mes-
 169. internus
  us,a,um (int.) vnitřní endo-
 170. interosseus
  us,a,um mezikostní
 171. intertrochantēricus
  us,a,um procházející oblastí mezi trochantery procházející od jednoho trochanteru ke druhému (o zlomeninách stehenní kosti)
 172. īnversus
  us,a,um obrácený převrácený (situs vīscerum īnversus)
 173. inveterātus
  us,a,um zanedbaný zastaralý
 174. irritātus
  us,a,um podrážděný
 175. ischaemicus
  us,a,um související s / projevující se neprokrvením / neprokrvováním ischemický
 176. ischiadicus
  us,a,um sedací týkající se kosti sedací
 177. lacer
  lacer,lacera,lacerum tržný (o druhu zranění)
 178. lactifer
  lactifer,lactifera,lactiferum mlékovodný vedoucí mléko
 179. laesus
  us,a,um poškozený
 180. lambdoīdeus
  us,a,um mající tvar písmene lambda laparoscopicus,a,um (laparoscop.) prováděný laparoskopem laparoskopický
 181. laparotomicus
  us,a,um prováděný laparotomií (otevřením břišní dutiny)
 182. laryngeus
  us,a,um hrtanový
 183. lātus
  us,a,um široký eury-
 184. laxus
  us,a,um volný uvolněný nenapnutý povolený
 185. līber
  līber,lībera,līberum volný
 186. lobātus
  us,a,um lalokovitý
 187. longus
  us,a,um (long.) dlouhý dolich-
 188. lūcidus
  us,a,um světlý jasný (lūcidum intervallum - přechodné zlepšení)
 189. lūnātus
  us,a,um poloměsíčitý
 190. lūteus
  us,a,um žlutý (do oranžova) xanth-
 191. lymphaticus
  us,a,um lymfatický mízní (synon. k lymphoīdeus; varianta lymphaticus vždy ve spojení s ductus, vās, plexus)
 192. lymphoīdeus
  us,a,um lymfatický mízní (synon. k lymphaticus; ve spojeních s nōdus, nōdulus, organum a systema preferováno lymphoīdeus)
 193. magnus
  us,a,um velký macr- / mega(l)- / gigant-
 194. malignus
  us,a,um zhoubný maligní
 195. malus
  us,a,um špatný cac-
 196. māsculīnus
  us,a,um mužský
 197. mastoīdeus
  us,a,um bradavkovitý
 198. mātūtīnus
  us,a,um ranní vyskytující se ráno
 199. mediānus
  us,a,um středový (ležící ve střední rovině nebo ose těla jako celku orgánu či končetiny)
 200. medicāmentōsus
  us,a,um lékový (např. allergia medicamentōsa alergie na léky)
 201. medius
  us,a,um střední prostřední (jsoucí střední velikosti nebo ležící uprostřed mezi dvěma útvary)
 202. mēchanicus
  us,a,um způsobený mechanickou překážkou
 203. mellītus
  us,a,um medový (pouze diabētēs mellītus)
 204. membrānāceus
  us,a,um blanitý membránovitý
 205. mēningeus
  us,a,um týkající se mozkových či míšních plen
 206. metallicus
  us,a,um kovový
 207. metastaticus
  us,a,um tvořící metastázy
 208. modicus
  us,a,um mírný nezávažný
 209. morsus
  us,a,um způsobený kousnutím (o druhu zranění)
 210. mōtōrius
  us,a,um pohybový motorický
 211. mūcōsus
  us,a,um slizniční slizovitý hlenovitý
 212. multifidus
  us,a,um rozeklaný na více než dvě části (anat.)
 213. multus
  us,a,um mnohý početný poly-
 214. mycōticus
  us,a,um plísňový způsobený plísněmi
 215. necrōticus
  us,a,um 1. projevující se odumíráním tkáně (např. jater při hepatitidě); 2 tvořený odumřelou tkání (např. o nádorech)
 216. nervōsus
  us,a,um nervový
 217. niger
  niger,nigra,nigrum černý melan-
 218. nocturnus
  us,a,um noční nyct- nōn specificātus,a,um (2 slova) (NS) nespecifikovaný blíže neurčený
 219. nōn specificus
  us,a,um (2 slova) nespecifický (vzniklý z nejasných příčin srov. idiopathicus, prīmārius, essentiālis)
 220. nūtrīcius
  us,a,um vyživovací
 221. obductus
  us,a,um (obd.) potahovaný (druh tablety)
 222. oblīquus
  us,a,um šikmý
 223. oblongātus
  us,a,um prodloužený (pouze medulla oblongāta - prodloužená mícha)
 224. oblongus
  us, a, um podlouhlý (pouze fovea oblonga)
 225. obstructīvus
  us,a,um způsobený mechanickou překážkou
 226. obtūrātōrius
  us,a,um 1. mající vztah k forāmen obtūrātum (anat.); 2. ucpávající uzavírající (klin. např. o trombu uzavírajícím celou cévu)
 227. obtūrātus
  us,a,um uzavřený (pouze forāmen obtūrātum - velký otvor v kyčelní kosti)
 228. oculomōtōrius
  us,a,um okohybný
 229. oesophageus
  us,a,um jícnový
 230. olfactōrius
  us,a,um čichový
 231. ōmohyoīdeus
  us,a,um vztahující se k lopatce a jazylce
 232. ophthalmicus
  us,a,um oční
 233. opticus
  us,a,um zrakový
 234. orthostaticus
  us,a,um nastávající při vzpřímení / narovnání
 235. osseus
  us,a,um kostní týkající se kosti
 236. palātīnus
  us,a,um patrový
 237. palliatīvus
  us,a,um paliativní (o způsobech léčby orientovaných na zmírnění obtíží smrtelně nemocných)
 238. paralyticus
  us,a,um způsobený ochrnutím / paralýzou
 239. parasympathicus
  us,a,um mající vztah k parasympatickému nervstvu
 240. parōtideus
  us,a,um příušní
 241. parvus
  us,a,um malý micr-
 242. pathologicus
  us,a,um patologický
 243. pelvicus
  us,a,um pánevní (anat.)
 244. pepticus
  us,a,um způsobený naleptáním sliznice orgánu kyselinou chlorovodíkovou (o vředech v trávicím ústrojí)
 245. peracūtus
  us,a,um velmi akutní velmi prudký
 246. percutāneus
  us,a,um 1. prováděný přes kůži (o zákroku synon. k trānscutāneus); 2. podávaný přes kůži (o léčivu)
 247. perforātus
  us,a,um (perfor.) proděravěný prasklý
 248. permagnus
  us,a,um nadměrně veliký obrovský gigant- / mega(l)-
 249. peronēus
  us,a,um lýtkový
 250. pertrochantēricus
  us,a,um procházející trochanterickým masivem (tj. mezi dvěma trochantery o zlomenině)
 251. petrōsus
  us,a,um 1. skalní; 2. vztahující se ke kosti skalní
 252. pharyngeus
  us,a,um hltanový
 253. phlegmonōsus
  us,a,um související s neohraničeným zánětem (flegmonou)
 254. phrēnicus
  us,a,um brániční vztahující se k bránici
 255. phthisicus
  us,a,um související s tuberkulózou
 256. pigmentōsus
  us,a,um pigmentový (zejm. naevus pigmentōsus)
 257. pius
  us,a,um měkký (pouze pia māter)
 258. plānus
  us,a,um plochý platy-
 259. polypōsus
  us,a,um tvořící polypy bohatý na polypy
 260. popliteus
  us,a,um zákolenní
 261. postoperātīvus
  us,a,um pooperační
 262. posttraumaticus
  us,a,um poúrazový vzniklý v důsledku úrazu
 263. praecipitātus
  us,a,um (praec.) překotný velmi rychlý (partus praecipitātus)
 264. praemātūrus
  us,a,um předčasný
 265. prīmārius
  us,a,um primární: vzniklý bez jasně určitelné příčiny (synon. k idiopathicus)
 266. probātōrius
  us,a,um zkušební pokusný (např. laparotomia probātōria)
 267. profundus
  us,a,um (prof.) hluboký bath(y)-
 268. prōgressīvus
  us,a,um postupující zhoršující se
 269. proprius
  us,a,um (prop.) vlastní aut- / idi-
 270. psӯchicus
  us,a,um duševní psychický
 271. pterygoīdeus
  us,a,um křídlovitý
 272. pūbicus
  us,a,um stydký mající vztah ke kosti stydké
 273. pudendus
  us,a,um stydký nacházející se ve stydké oblasti (např. vēna pudenda externa)
 274. pūnctus
  us,a,um bodný (o druhu zranění)
 275. pūrificātus
  us,a,um vyčištěný čistý
 276. pūrulentus
  us,a,um hnisavý hnisající
 277. pylōricus
  us,a,um vrátníkový
 278. quadrātus
  us,a,um hranatý čtyřhranný
 279. rēctus
  us,a,um přímý rovný orth-
 280. reflexus
  us,a,um zahnutý ohnutý
 281. refluxus
  us,a,um projevující se zpětným tokem
 282. remōtus
  us,a,um vzdálený daleký (časově pouze tempore remōtō)
 283. respīrātōrius
  us,a,um dýchací dechový
 284. retardātus
  us,a,um (retard.) 1. opožděný zpožděný zpomalený; 2. mající zpomalený (tj. prodloužený) účinek (o léčivech)
 285. rheumaticus
  us,a,um revmatický vztahující se k revmatickým nemocem
 286. rhomboīdeus
  us,a,um vypadající jako kosočtverec kosočtverečný
 287. rotundus
  us,a,um okrouhlý kulatý
 288. ruber
  ruber,rubra,rubrum rudý červený erythr-
 289. sacer
  sacer,sacra,sacrum křížový (os sacrum)
 290. salīvārius
  us,a,um slinný ptyal- / sial-
 291. salīvātōrius
  us,a,um slinný mající vztah ke slinným žlázám (pouze nucleus salīvātōrius superior / īnferior)
 292. sānātus
  us,a,um vyléčený vyhojený zhojený
 293. sanguineus
  us,a,um krevní (anat.)
 294. saphēnus
  us,a,um viditelný povrchový (např. vēna saphēna)
 295. sartōrius
  us,a,um krejčovský
 296. scaphoīdeus
  us,a,um loďkovitý (os scaphoīdeum na ruce)
 297. scarlātīnōsus
  us,a,um způsobený spálou
 298. scissus
  us,a,um řezný (o druhu zranění)
 299. sclopētārius
  us,a,um střelný (o druhu zranění)
 300. sectus
  us,a,um sečný (o druhu zranění)
 301. secundārius
  us,a,um druhotný sekundární: vzniklý z nějaké jasně určitelné příčiny
 302. sēnsōrius
  us,a,um smyslový
 303. serōsus
  us,a,um 1 (anat.) obsahující serózní tekutinu (světle žlutou průhlednou nepatologickou kapalinu) např. tunica serōsa; 2. (klin.) vytvářející serózní tekutinu (např. o zánětech produkujících serózní exsudát appendicītis serōsa)
 304. serōtinus
  us,a,um pozdní opožděný (anat. dēns serōtinus - zub moudrosti; klin. partus serōtinus)
 305. serrātus
  us,a,um pilovitý
 306. sesamoīdeus
  us,a,um sezamský vypadající jako sezamová semínka (anat.)
 307. siccus
  us,a,um suchý xer-
 308. sigmoīdeus
  us,a,um esovitý (cōlon sigmoīdeum - esovitá klička tračníku ofic. anat. termín)
 309. sinister
  sinister,sinistra,sinistrum levý
 310. soleus
  us,a,um mūsculus soleus - platýsový / lýtkový sval
 311. spasticus
  us,a,um 1. způsobený křečí; 2. způsobující křeče
 312. specificus
  us,a,um specifický (vzniklý z identifikovatelné příčiny, srov. secundārius)
 313. spīnōsus
  us,a,um ostnatý trnitý
 314. splanchnicus
  us,a,um vztahující se k vnitřnostem
 315. splēnicus
  us,a,um slezinný mající vztah ke slezině
 316. splēnius
  us,a,um obvazový
 317. spongiōsus
  us,a,um houbovitý řídký
 318. spontāneus
  us,a,um samovolný spontánní
 319. spurius
  us,a,um nepravý falešný (pouze costae spuriae a chordae tendineae spuriae)
 320. squāmōsus
  us,a,um 1. mající vztah k šupině kosti (anat.); 2. tvořený šupinami (klin. carcinōma squāmōsum)
 321. sternocleidomastoīdeus
  us,a,um vztahující se ke kosti hrudní kosti klíční a bradavkovitému výběžku
 322. styloīdeus
  us,a,um bodcovitý špičatý
 323. subacūtus
  us,a,um (subac.) přechodný mezi akutním a chronickým (blíže k akutnímu)
 324. subcapitātus
  us,a,um podhlavičkový (zejm. o zlomenině synon. k subcapitālis)
 325. subclāvius
  us,a,um podklíčkový
 326. subcutāneus
  us,a,um (s. c., subcut.) podkožní
 327. subchronicus
  us,a,um přechodný mezi akutním a chronickým (blíže k chronickému)
 328. subīleōsus
  us,a,um pouze status subīleōsus - částečná střevní neprůchodnost synon. k subīleus
 329. subitus
  us,a,um náhlý nečekaný
 330. submūcōsus
  us,a,um podslizniční
 331. substitūtus
  us,a,um (subst.) farmakologicky kompenzovaný (např. hypothӯreōsis substitūta - snížená funkce štítné žlázy farmakologicky kompenzovaná podáváním příslušných hormonů)
 332. subtendineus
  us,a,um nacházející se pod šlachou směřující pod šlachu
 333. subtrochantēricus
  us,a,um procházející oblastí (pásmem širokým cca 5 cm) pod trochantery (zejm. o zlomeninách stehenní kosti)
 334. suprācondylicus
  us,a,um procházející nad kondylem (zejm. o zlomenině synon. k suprācondylāris)
 335. suprāspīnātus
  us,a,um nadhřebenový
 336. suspectus
  us,a,um (susp.) jsoucí v podezření pravděpodobný
 337. suspensōrius
  us,a,um zavěšující upevňující (anat.)
 338. sympathicus
  us,a,um mající vztah k sympatickému nervstvu
 339. tardus
  us,a,um pomalý brady-
 340. tēctus
  us,a,um krytý (perforātiō tēcta je proděravění střeva kryté okolními orgány opakem je perforātiō lībera)
 341. tendineus
  us,a,um šlachový
 342. thōrācicus
  us,a,um hrudní
 343. thӯmicus
  us,a,um brzlíkový týkající se brzlíku
 344. thӯr(e)oīdeus
  us,a,um štítný
 345. thӯreotoxicus
  us,a,um vznikající při hyperfunkci štítné žlázy
 346. tōtus
  us,a,um (gen. tōtīus) celý (např. hypertrophia cordis tōtīus) holo- / pan-
 347. toxicus
  us,a,um způsobený otravou / účinkem jedu
 348. toxonūtritīvus
  us,a,um způsobený přísunem látky působící jako toxin (např. hēpatopathia toxonūtritīva způsobená alkoholem)
 349. trānscutāneus
  us,a,um prováděný přes kůži (o zákroku např. cholangīoscopia trānscutānea - vyšetření žlučových cest otvorem vytvořeným mj. přes kůži synon. k percutāneus)
 350. trānsversārius
  us,a,um mající vztah k útvaru pojmenovanému trānsversus (např. forāmen trānsversārium leží v prōcessus trānsversus - aniž by samo forāmen trānsversārium bylo příčné)
 351. trānsversoplānus
  us,a,um příčně plochý (klin. pēs trānsversoplānus - příčně zploštělá klenba nohy)
 352. trānsversus
  us,a,um (trans.) příčný
 353. trapezius
  us,a,um mající tvar lichoběžníku (např. os trapezium)
 354. trapezoīdeus
  us,a,um mající tvar lichoběžníku (např. os trapezoīdeum)
 355. traumaticus
  us,a,um úrazový traumatický
 356. trigeminus
  us,a,um trojitý trojklanný (nervus trigeminus)
 357. triquetrus
  us,a,um trojhranný (pouze os triquetrum)
 358. tubārius
  us,a,um mající vztah k vejcovodu (tuba uterīna) nebo ke sluchové trubici (tuba auditīva)
 359. tūberculōsus
  us,a,um související s tuberkulózou
 360. tumorōsus
  us,a,um způsobený či související s nádorem / nádorovým onemocněním nádorový
 361. tympanicus
  us,a,um bubínkový mající vztah k ušnímu bubínku
 362. typicus
  us,a,um typický příznačný
 363. ulcerophlegmonōsus
  us,a,um projevující se tvorbou vředů a neohraničeným šířením zánětu
 364. ulcerōsus
  us,a,um vředovatějící projevující se či související s tvorbou vředů
 365. ūrāticus
  us,a,um týkající se kyseliny močové nebo jejich solí (zejm. arthrītis ūrātica = dna)
 366. ūrīnārius
  us,a,um močový
 367. ūrologicus
  us,a,um urologický
 368. uterīnus
  us,a,um děložní související s dělohou
 369. vagus
  us,a,um bludný bloudivý (nervus vagus)
 370. valgus
  us,a,um vbočený (odkloněný k ose těla či končetiny)
 371. vārus
  us,a,um vybočený (odkloněný od osy)
 372. vasomōtōricus
  us,a,um vazomotorický: 1. ovlivňující průsvit cév; 2. související s průsvitem cév
 373. vastus
  us,a,um tlustý široký (mūsculus vastus)
 374. venericus
  us,a,um sexuálně přenosný pohlavně přenosný
 375. vēnōsus
  us,a,um žilní
 376. vērus
  us,a,um pravý (ve smyslu „skutečný“)
 377. vēsīculōsus
  us,a,um váčkovitý měchýřkovitý
 378. vitreus
  us,a,um skleněný
 379. xiphoīdeus
  us,a,um mečovitý vypadající jako meč
 380. zygōmaticus
  us,a,um jařmový lícní
Author
Agolic
ID
347290
Card Set
Adjektiva 1.+2. deklinace (lékařská latina)
Description
Základy lékařské terminologie (latina) Adjektiva 1.+2. deklinace LF1 Zdroj: https://udl.lf1.cuni.cz/file/6173/b00363-slovnik-pro-akrok-18-19.pdf
Updated