09 Bioinformatika

 1. Termín bioinformatika se objevil poprvé až v roce ...
  • 1991
  • Představuje spojení technologií z oblastí
  • –molekulární biologie
  • –informačních technologií

  • Bioinformatika zahrnuje
  • –studium
  • –praktické uchovávání
  • –vyhledávání
  • –zobrazování
  • –manipulaci
  • –a modelování biologických dat

  Potřeba pracovat s velice obsáhlými databázemi si vyžádala vývoj výpočetních nástrojů umožňujících analýzu dat a stanovení jejich vzájemných vztahů.Vývoj vysoce výkonných technologií umožňujících získání molekulárně biologických dat přispěl k jejich dramatickému nárůstu a tím současně zvýšil obtížnost jejich zkoumání a hodnocení ve vztahu k biologickým otázkám

  Image Upload 1
 2. Mezi hlavní oblasti zájmu bioinformatiky patří studium širokého rozmezí biologických dat, zejména:
  • –sekvencí nukleových kyselin
  • –sekvencí proteinů
  • –genů a genových map
  • –expresních profilů
  • –organizace genomů
  • –interakce proteinů
  • –mechanizmy fyziologických funkcí
 3. vyjmenuj Nejdůležitější instituce zabývající se shromažďováním biomedicínských informací
  • V současné době je prostřednictvím Internetu dostupných přibližně 550 databází zabývajících se shromažďováním bioinformací.
  • –Jejich přehled a popis je každoročně publikován ve specializovaném, volně dostupném čísle časopisu Nucleic Acids Research.
  • K nejdůležitějším institucím zabývajícím se, správou dat a vývojem nástrojů pro jejich analýzu a poskytováním informací patří:
  • Evropský institut pro bioinformatiku (EBI) se sídlem v Hinxtonu v UK (http://www.ebi.ac.uk/),
  • Národní centrum pro biotechnologické informace (NCBI) založené původně v rámci Národní lékařské knihovny (NLM) v USA (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/),
  • Centrum pro informační biologii (CIB) založené jako oddělení Národního genetického institutu (NIG) v Mishimě, Japonsko (http://www.cib.nig.ac.jp/).
 4. V každém ze tří hlavních bioinformatických center je spravována genomová databáze sekvencí nukleových kyselin a odpovídajících, z nich přeložených proteinů; vyjmenuj tyto databáze
  • EMBL Nucleotide Sequence Database / European Nucleotide Archive (v rámci institutu EBI) – 1980
  • GenBank (v rámci institutu NCBI) – 1982
  • DDBJ (The DNA Data Bank of Japan) - 1984

  Tři samostatné báze vznikly v důsledku potřeby rychlé dostupnosti databáze sekvencí na jednotlivých kontinentech v době, kdy ještě nebyly rozvinuté vysokorychlostní komunikační sítě.

  Image Upload 2
 5. Ve sféře biotechnologií a medicíny je důležitou stránkou bioinformatiky přístup k publikované vědecké literatuře a také k patentovým archivům. Jednou z největších databází na světe je...
  MEDLINE (PubMed), obrovský archiv odkazů z biologických a biomedicínských odborných časopisů pokrývající období od roku 1965 do současnosti a v poskytující kromě abstraktů také odkazy na celé texty článků u jednotlivých vydavatelů
 6. Jak se data dostanou do databází?
  • Předání dat prostřednictvím WWW portálu
  • BankIt (GenBank)
  • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/WebSub/?tool=genbank
  • Submission Portal
  • https://submit.ncbi.nlm.nih.gov/
  • WebIn (EMBL/European Nucleotide Archive)
  • http://www.ebi.ac.uk/ena/submit
  • Sakura (DDBJ)
  • http://www.ddbj.nig.ac.jp/sub/websub-e.html

  • Samostatná aplikace pro PC
  • –Sequin
  • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Sequin/download/seq_download.html
  • –pro delší sekvence (genomy)
  • –fylogenetické, populační nebo mutační studie obsahující sekvenční přiložení

  • Tbl2asn – batch submissin
  • –command-line program for MAC a Unix
  • –automatizuje vytvoření záznamu sekvence
  • –určený pro celé genomy, EST, STS a zaslání velkých dávek sekvencí

  • Identifikace záznamu v primárních sekvenčních databázích
  • GenBank
  • EMBL-Bank (European Nucleotide Archive, ENA)
  • DDBJ
  • Přístupový kód (Accession Number)
 7. Sekvence proteinů, u nichž byly experimentálně stanoveny jejich aminokyselinové sekvence, charakterizovány jednotlivé proteinové domény a stanovena jejich funkce jsou ukládány v databázi ...
  • SWISS-PROT založené na Univerzitě v Ženevě v roce 1986.
  • Databázi spravuje Švýcarský institut pro bioinformatiku (SIB), který se podílí na vytváření sítě propojených databází sekvencí. Kompletní databázi sekvencí proteinů obsahuje SWISS-PROT spolu s doplňkem označeným TrEMBL, který obsahuje automaticky doplňované překlady kódujících oblastí z databáze sekvencí nukleových kyselin EMBL
 8. Důležitou databází spojenou s proteiny je ..., která se zabývá archivací a analýzou 3-D proteinových struktur.
  PDB (The Protein Databank)
 9. Množství důležitých molekulárně-biologických dat se zvyšuje tak rychle, že je nezbytné mít k dispozici prostředky, pomocí kterých můžeme k těmto datům snadno přistupovat.
  Existují tři prostředky na získávání informací, které umožňují vyhledávání v molekulárně biologických databázích.
  Tyto prostředky jsou vstupním bodem do mnoha integrovaných databází a každý z nich byl vyvinut v jednom ze tří hlavních center pro bioinformatiku.
  Navzájem se liší v databázích, které mohou prohledávat, ve vazbách, které vytvářejí mezi jednotlivými databázemi a ve vazbách vztahujcích se k dalším informacím. 
  Jaké takové prostředky znáš?
  • Entrez (NCBI)
  • Sequence Retrieval System (SRS)
  • DBGET/Link DB
 10. co je to "entrez"?
  • Entrez je vyhledávací systém pro molekulárně biologické databáze vyvinutý v NCBI
  • Je vstupním bodem pro průzkum 45 různých integrovaných databází z nichž řada je virtuálních.

  • K nejvýznamnějším databázím patří
  • –databáze PubMed, umožňující přístup k literární databázi MEDLINE
  • –databáze sekvencí nukleových kyselin a proteinů
  • –databáze 3-D struktur MMDB (Molecular Modeling Database)
  • –skupina databází genomů
  • –taxonomická databáze usnadňující získávání sekvencí na základě taxonomických skupin

  Ze tří vyhledávacích prostředků je Entrez uživatelsky nejpřijatelnější
 11. charakterizuj Sequence Retrieval System (SRS)
  • Na serveru EBI
  • SRS je homogenní rozhraní pro přístup k více než 160 molekulárně databázím

  • Typy databází zahrnují
  • –sekvence a z nich odvozená data
  • –metabolické dráhy
  • –transkripční faktory
  • –3-D struktury
  • –Genomy
  • –Mapování
  • –Mutace
  • –jednonukleotidové polymorfizmy
  • –výsledky získané pomocí analytických nástrojů

  Webové rozhraní umožňuje provádět před vyhledáváním výběr z jednotlivých databází a poskytuje alternativní formuláře pro zadávání vyhledávacích dotazů. Na Internetu běží několik verzí SRS a každá z nich obsahuje jinou sadu databází a analytických nástrojů.
 12. charakterizuj DBGET/Link DB
  • DBGET/Link DB je integrovaný systém pro získávání dat z databází vyvinutý v Institutu pro chemický výzkum na Univerzitě Kyoto v Japonsku
  • Poskytuje přístup do databází, které mohou být dotazovány samostatně.
  • Jako výsledek DBGET prezentuje kromě seznamu vyhledaných záznamů také přehled vazeb na související informace ve všech integrovaných databázích.
  • Další ojedinělou vlastností je propojení na databázi KEGG (Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes), což je databáze regulačních a metabolických drah u organizmů ze známým genomem.
  • V porovnání se SRS a Entrez je však DBGET jednodušší a omezenější vyhledávací prostředek.
 13. popiš postup při Posuzování podobnosti sekvencí
  • Postup stanovení podobnosti
  • textové vyhledávání příbuzných sekvencí v databázích
  • prohledávání databází podle podobnosti sekvencí
  • výpočet lokálního přiřazení (alignment) = uspořádání do 2 pod sebou ležících řádků tak, aby identické zbytky ležely pod sebou
 14. vyjmenuj Nástroje pro vyhledávání lokálních podobností sekvencí + jejich autory
  Sady programů zahrnujících algoritmy pro vyhledávání podobnosti v dostupných databázích sekvencí bez ohledu na to zdali dotazovaná sekvence je DNA nebo protein.  Využívají heuristickou analýzu pro identifikaci krátkých homologických subsekvencí bez mezer s následným rozšiřováním vyhledávání v okolí subsekvencí s cílem získat lokálně seřazené sekvence, do nichž mohou být vloženy mezery

  • BLAST
  • Altschul et al., 1990dostupný na serveru NCBI

  • FASTA
  • Lipman a Pearson 1985, dostupný na serveru EBI
 15. Co je to BLAST?
  • Basic Local Alignment Search Tool
  • –Hledání lokálních podobností
  • –Heuristický přístup založený na Smith-Watermanově algoritmu
  • –Vyhledá nejoptimálnější seřazení sekvencí
  • –Poskytuje data o statistické významnosti
  • –Zobrazuje vzájemně seřazené sekvence
  • –Lokalizuje oblasti sekvencí s vysokou podobností a umožňuje zobrazení jejich primární struktury a funkce

  • Jak BLAST pracuje?
  • Proces zahrnuje 3 kroky
  • 1.Příprava dotazu –rozseká sekvenci na krátké úseky a sestaví z nich vhodnou tabulku
  • 2. Vyhledává shody v databázi
  • 3. Rozšiřuje vyhledávání v oblasti nalezených shod, tak aby byla splněna zadaná kritéria

  • minimální velikost pro nukleotidové sekvence = 7
  • Velikost slova pro proteinové sekvence = 2 nebo 3
 16. jaký je Minimální požadavek pro shodu při vyhledávání v BLAST?
  • Nucleotidový BLAST vyžaduje jednu přesnou shodu
  • Image Upload 3
  • Proteinový BLAST vyžaduje dvě sousedící shody v úseku 40 aa
  • Image Upload 4

 17. Co je substituční matice?
  • Kompletní sada skóre pro všechny kombinace párů zbytků se nazývá substituční matice
  • –Uplatňuje se při srovnání sekvencí proteinů
  • –Stanovuje frekvenci při které každý možný zbytek v sekvencích může být změněn za kterýkoli jiný zbytek během času (evoluce)
  • –Např., hydrofobní zbytek má vyšší pravděpodobnot zachování v příslušné pozici sekvence než jiný.
  • –Každá matrice je určená pro určitý typ vyhledávání – JE TŘEBA VĚDĚT CO  HLEDÁME!
 18. Proč používat substituční matice?
  • 1.Stanovit pravděpodobnou homologii dvou sekvencí.
  • 2.Substituce, které jsou více pravděpodobné získají vyšší skóre
  • 3.Substituce, které jsou méně pravděpodobné obdrží nižší skóre.
 19. srovnej Lokální versus mnohonásobné srovnání
  • Dosud jsme srovnávali pouze dvě sekvence navzájem
  • Podobnosti mezi dvěma sekvencemi se stávají významnými, pokud se vyskytují i u dalších sekvencí
  • Mnohonásobné přiložení sekvencí je srovnání tří a více sekvencí nukleových kyselin nebo proteinů s mezerami vloženými do sekvencí tak, že úseky sekvencí s úplnou nebo částečnou homologií jsou seřazeny nad sebou ve stejném sloupci
  • Může identifikovat podobnosti a identifikovat konzervativní motivy, které nejsme schopni identifikovat lokálním srovnáním

  Image Upload 5
 20. jaké znáš Klasifikační databáze proteinů?
  • PROSITE
  • Pfam
  • PRINTS
  • ProDom
  • SMART
  • Blocks
  • Databáze sekvenčních motivů představují značně roztříštěný soubor zdrojů
  • Asi 30 databází
  • Částečně se překrývají, ale nejsou navzájem propojeny

  • InterPro
  • Integrované vyhledávání ve více databázích umožňuje např. InterPro Scan
 21. Geny tvoří obsahovou složku genomu - jakými charakteristikami se navzájem liší?
  • –Variabilní délka
  • –Jedinečné sekvence
  • –Mnohdy složené z exonů a intronů
  • –Geny pro funkční RNA
 22. Jakým způsobem vyhledávat geny?
  • –1. Metody založené na hledání podobností s již popsanými geny
  • –2. Metody srovnávací genomiky
  • Srovnání více dokončených genomů
  • –3. Využití algoritmů a statistických metod pro analýzu sekvence
  • Hledání signálů

  • Vyhledání otevřených čtecích rámců
 23. Prokaryotický versus eukaryotický gen vyžadují odlišné přístupy - proč?
  Image Upload 6

  • Image Upload 7
  • Image Upload 8
Author
iren
ID
347248
Card Set
09 Bioinformatika
Description
molekularni biologie,CV,prezentace
Updated