Vägteknik

 1. Kulvarnsvärde -
  nötningstest sm simulerar dubbdäcksslitage
 2. Horisontaltrassering -
  används i järnvägssamanhang
 3. Byggnos -
  Där rampen och vägen skiljs åt
 4. Flisighetstal -
  ett mått på kornformen och uttrycker förhållandet mellan kornens medelbredd oh medeltjocklek
 5. Körvidd -
  spårvidd + svepvidd
 6. Körarea -
  spårarea + sveparea
 7. Vägren -
  "Trafikerbart" område utanför körbanan
 8. Körbana -
  Körfälten tillsammans utgör körbanan, t.ex. två filer = en körbana
 9. Vägskäl -
  Två vägar korsar varandra, t-korsning eller 4-vägskorsning
 10. Vägområde -
  Innefattar hela vägens område.

  • vägbanan
  • slänter
  • diken
 11. Skevning -
  kallas en vägbanas lutning i en kurva. skevning är enkelsidigt tvärfall i en (ofta snäv) kurva. Skevning i kurva kompenserar för fordonets sidokrafter.
 12. Bombering -
  Vid rak linje och kurvor med stor radie. Dubbelsidigt tvärfall, 2-3 % lutning
 13. Tvärfall -
  lutning i sidled för att vatten ska rinna av vägen.
 14. Förskjuten korsning -
  korsning som är förskjuten i sidled.
 15. Vertikalkurva -
  Vertikalkurvor används för att anpassa vägens linjeföring till höjdskillnader i terrängen.
 16. Stoppsikt -
  Den fria sikten framför en bil måste vara så lång att det går att stanna inför ett oväntat hinder. Viktigt vid krön
 17. Parallellavfart -
  Förberedande avfartsfällt. Inbromsning sker innan rampen.
 18. Kilavfart -
  Inbromsning sker på avfartsrampen. Ej rekommenderad vid höga hastigheter.
 19. Dimensionerande hastighet -
  Genomsnittlig hastighet som är säker att ha (under goda väglag). Referenshastighet + 10km
 20. Synbarhetsvinkel -
  Vinkel inom vilken ett föremål är synligt.
 21. Referenshastighet -
  är den hastighet som man har valt för att samordna de geometriska elementen vid projekteringen och som samtidigt ska överensstämma med den hastighet man har tänkt tillåta.
 22. Hur väljer man referenshastighet?
  Man tar hänsyn till

  • typ av trafikled
  • vilket nät den ingår i
  • trafikflöde
  • trafiksammansättning
  • terräng och omgivning
 23. Stoppsträckan består av?
  • Reaktionssträcka
  • Bromssträcka
 24. Minsta tillåtna radie i horisontalkurva?
  • man ska kunna köra säkert och bekvämt med hänsyn till sidokrafter
  • man ska kunna se tillräckligt långt
  • man ska inte tvingas bromsa oväntat
  • kurvan ska vara estetiskt tilltalande och passa terrängen
 25. Makrotextur -
  Hur vägytan ser ut och vilken textur den har. t.ex har den tillräckligt med friktion?
 26. Undergrund -
  befintligt material vid vägbyggnad.
 27. Underbyggnad -
  Material som ska till vid vägbygge
 28. Vyerna?
  • Horisontalvy - planritning, visar krökning
  • Vertkalvy - profilritning, visar höjdförhållanden och siktvy (y=1:100 och x=1:2000)
  • Sektionsvy - visar vägens bredd och sidoområde
 29. Sidoområde -
  Dike och slänt. det ska inte vara farligt att åka av vägen
 30. Vägskador?
  • Sprickor
  • Potthål
  • Krackelering
  • Blödning
  • Söndergrävning
 31. Spårskador?
  • Dubbdäcksslitage
  • Sättningsspår (påverkar bärande lagren) FARLIGT
 32. Tillståndsbedömning av vägen?
  • Okulärt
  • VVIS - vägväderinformationssystem
  • Laser-RST
  • Friktionsmätning
 33. Överbyggnad
  • Flexibel - bitumenbundna eller obundna
  • Styv - är uppbyggda med minst ett cementlager
 34. Minimiradie i horisontal geometri?
  • Att se tillräckligt långt
  • Kurvan är fin och passar terrängen
  • Det ska inte vara obekvämt att köra i den
 35. Lagren i väg?
  • Slit - 
  • Bär - bär trafiken
  • Förstärknings - skyddar bärlagret från terrassen. t.ex dränerar och skyddar mot tjäle
 36. Texturerna?
  • MEGA - i meter, ger ojämn körupplevelse
  • Macro - i cm
  • Micro - i mm
 37. Vad är underbyggnaden nu igen?
  Det som ligger mellan undergrund och terrassyta
 38. Vad kallas de tre väglagren tillsammans?
  Överbyggnad
 39. Transportpolitiska mål?
  Transportpolitiska mål

  • Funktionsmål
  • Hänsynsmål

  • Funktionsmål
  • "Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet."

  • Hänsynsmål
  • "Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen dödas eller skadas allvarligt. Det ska också bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås."
 40. Olika nivåer på samhällsplanering EU- National- Regional- Kommunalnivå. Mål inom de olika nivåerna, exempel på planer och projekt.
  • EU-nivå > TEN-T
  • National-nivå > Nationell infrastrukturplan 2018-2029
  • Regional nivå (landsting) > Regionplaner
  • Kommunal nivå > Översiktsplaner, Detaljplaner, Områdesbestämmelser

  TEN-T > Sammanlänka samtliga europeiska regioner, t.ex. Scandinavian-Med-förbindelsen.

  Nationell infrastrukturplan >

  • Bemöta bristande underhåll på järnväg
  • minska miljöpåverkan
  • Skapa förutsättningar för bostäder och bra kommunikationer.
  • T.ex. Getingmidjan, E4/E20

  RUFS 2050

  • Att möjliggöra befolkningstillväxt
  • Minska klimatpåverkan
  • T.ex. regional cykelplan för Stockholms län.

  Kommunalt > cykelplan för Stockholms stad.
 41. Trafiksystemet i Stockholm och dess utmaningar. Exempel.
  Utmaningar är:

  • Flaskhalsar (vatten och sjöar)
  • Få förbindelser i nordsydlig riktning
  • Trängsel
  • De störningskänsliga Essingeleden och Centralbron
 42. Största tillåtna fordonsbredd, längd, höjd och vikt?
  • Bredd: 2,60
  • Längd: 25,25 för långtradare
  • Höjd: ingen begränsning, dock broar oftast 4,5 m
  • Vikt: 74 ton för BK-4
 43. DTS - definition, exempel syfte och användning
  Betyder "dimensionerande trafiksituation"

  Används för att dimensionera bredd på körbana efter olika behov vad gäller trafikanter och sidoavstånd.
 44. Vad innebär begreppet linjeföring?
  Vägens utformning i plan och profil sammanfattas med begreppet "linjeföring".

  I plan består den av cirkelbågar och raklinjer.

  I profil är det vertikalkurvor som är konväxa(krön) eller konkava(sänkor)
 45. Olika typer av korsningar, 
  För/nackdelar med typerna?
  • T-korsning, säkra
  • Fyrvägskorsning, farligast
  • Flervägskorsning, göra flera korsningar eller cirkulationsplats
 46. Traffikplatser, definition, typer, för/nackdelar?
  Trafikplatser är planskilda korsningar. De har stora trafiktekniska fördelar framför plankorsningar. Dock är dom stora och dyra.

  Exempel är ruter och klöver.

  Korsningar med motorväg är alltid planskild.
 47. Vad är en ramp?
  En enkelriktad förbindelse mellan planskilda vägar.
 48. Olika typer av vägskador och hur de uppstår?
  Spår

  • Dubbdäcksslitage
  • tunga fordon

  Sprickor

  • Trafik
  • kyla

  Blödning

  Hög bitumenhalt och hög temperatur

  Potthål

  Söndergrävning
Author
lelo
ID
347160
Card Set
Vägteknik
Description
vägar
Updated