06TEST Klonovani

 1. K transkripci in vitro se používají vektory obsahující promotory bakteriofága T7, T3 a SP6, protože:
  -nejsou specificky rozpoznávány bakteriálními RNA-polymerázami
  -nepřepisují geny na vektoru
  -umožňují přepis genů naklonovaných do vektoru
  • nejsou specificky rozpoznávány bakteriálními RNA-polymerázami
  • umožňují přepis genů naklonovaných do vektoru
 2. Plazmidové vektory s naklonovaným inzertem se do recipientních buněk vnášejí:
  transformací
  transfekcí
  elektroporací
  transdukcí
  • transformací
  • elektroporací
 3. Spojení linearizovaného vektoru s klonovaným fragmentem DNA provádíme: 
  -terminální transferázou 
  -ligázou
  -restrikční endonukleázou
  -DNA-polymerázou
  ligázou
 4. Napište, jak se nazývají vektory obsahující promotor, kterým lze zajistit produkci (přípravu) cizího proteinu v hostitelských buňkách
  expresní vektory
 5. Napište, jak se nazývají  vektory obsahující více počátků replikace (pro různé hostitele)
  • pendlující vektory
  • kyvadlové
  • bifunkční
  • shuttle
 6. Reportérské geny jsou:
  -geny, jejichž exprese je řízena zesilovači (enhancery) nebo silencery
  -geny, jejichž transkripty lze v buňkách snadno identifikovat
  -geny, jejichž proteinové produkty lze v buňkách snadno identifikovat
  geny, jejichž proteinové produkty lze v buňkách snadno identifikovat
 7. Maximální klonovací kapacita  vektorů odvozených od fága lambda je zhruba:
  10 kb
  23 kb
  45 kb
  23 kb
 8. Plazmidy používané pro klonování jsou velké:
  2-5 kb
  200-300 kb
  20-30 kb
  2-5 kb
 9. Inzerční inaktivace je:
  -naštěpení vektoru více než jednou restrikční endonukleázou
  -vyštěpení střední části substitučního vektoru odvozeného z genomu bakteriofága lambda
  -ztráta rezistence k antibiotiku u transformovaných bakterií
  -fenotypový projev začlenění fragmentu DNA do klonovacího místa u transformovaných bakterií
  fenotypový projev začlenění fragmentu DNA do klonovacího místa u transformovaných bakterií
 10. Plazmid pBR325 nese gen pro rezistenci k ampicilinu a gen pro rezistenci k tetracyklinu. Jaké klony se selektují, jestliže cizorodá DNA byla vložena na plazmid pBR325 do genu, který koduje rezistenci k ampicilinu?
  - rezistentní k ampicilinu a citlivé k tetracyklinu
  - rezistentní k ampicilinu i k tetracyklinu
  - citlivé k ampicilinu i tetracyklinu
  - citlivé k ampicilinu a rezistentní k tetracyklinu
  - citlivé k ampicilinu a rezistentní k tetracyklinu
 11. co umožňuje metoda transformace?
  • - umožňuje přenos DNA do buňky, v jejímž fenotypu se vnesená genetická inf projeví
  • - umožňuje přímý přenos lineární n. kružnicové dvouřetězcové DNA do prokaryotické buňky
 12. klon DNA je
  soubor identických molekul, fragmentů nebo úseků DNA, připravených množením molekul DNA v hostitelské buňce
 13. seřaď kroky při klonování DNA:
  -selekce klonů obsahujících rekombinantní DNA
  -příprava rekombinantní molekuly DNA
  -přenos rekombinantní molekuly do hostitelské buňky
  • 1. příprava rekombinantní molekuly DNA
  • 2. přenos rekombinantní molekuly do hostitelské buňky
  • 3. selekce klonů obsahujících rekombinantní DNA
 14. jaké vlastnosti by měl mít klonovací plazmidový vektor?
  • autonomní replikace v bakteriální buňce
  • přítomnost restrikčních míst využitelných pro klonování
  • přítomnost jednoho nebo více markerů pro selekci hostitelské buňky
 15. expresní vektory obsahují:
  1 signály pro iniciaci transkripci
  2 reportérský gen pro selekci v transformovaných buňkách
  3 počátek replikace
  4 signály pro iniciaci translace
  5 geny pro DNA polymerázu
  6 promotor
  7 vazebné místo pro ribozom
  8 klonovací místo
  • 1 signály pro iniciaci transkripci
  • 2 reportérský gen pro selekci v transformovaných buňkách
  • 3 počátek replikace
  • 4 signály pro iniciaci translace
  • 5 NE
  • 6 promotor
  • 7 vazebné místo pro ribozom
  • 8 klonovací místo
 16. pro přípravu homopolymerních konců usnadňujících spojování klonovaných fragmentů DNA použijeme ...
  terminální transférázu
 17. klonovací místo je ...
  • zastoupené pouze jednou v molekule vektoru
  • nachází se v reportérském genu využívaném pro selekci rekombinantních klonů
 18. jaký postup byste zvolili ke zvýšení podílů rekombinantních molekul při klonování cizorodé DNA do EcoRI místa plazmidového vektoru?
  defosforylaci 5´konce vektoru
 19. X-gal se používá...
  jako chromogenní substrát  pro beta-galaktozidázu
 20. vektor odvozený z fága lamda (např. gt10) se do recipientních buněk E.coli vnáší ...
  transdukcí
 21. plazmidové vektory s naklonovaným inzertem se do recipientní buňky vnášejí ...
  • transformací
  • elektroporací
 22. bylo provedeno klonování DNA do vektoru pUC18 nesoucím gen pro rezistenci k ampicilinu (bla) a gen pro beta galaktozidázu (lacZ). Gen bla byl přerušen začleněním klonovaného fragmentu DNA. Na bakteriologických plotnách s živnou půdou obsahující X-gal, IPTG a ampicilin vyrostou transformované bakterie, které přijaly rekombinantní plazmid ve formě ...
  nevyrostou žádné kolonie:)
 23. kolik cílových míst restrikčního enzymu, který byl použit pro klonování, obsahuje rekombinantní plazmid obsahující fragment cizorodé DNA?
  2
 24. Rekombinantní DNA je ...
  molekula vytvořená spojením cizorodé DNA s klonovacím vektorem
 25. kosmidy jsou
  hybridy mezi plazmidy a fágy
Author
iren
ID
347141
Card Set
06TEST Klonovani
Description
molekularni biologie
Updated