04TEST Elektroforeza

 1. DNA v agarózovém gelu obarvená etidiumbromidem po ozáření UV-světlem fluoreskuje:
  zeleně
  modře
  oranžově
  fialově
  oranžově
 2. Které z následujících metod barvení gelů nevyžaduje detekci pod UV-světlem?
  -barvení pomocí SYBR green
  -barvení etidiumbromidem
  -barvení stříbrem
  barvení stříbrem
 3. Zatrhněte správné odpovědi, týkající se přípravy agarózového gelu pro elektroforézu:
  -po vytažení hřebenu z gelu, povrch gelu přelijeme vodou
  -rozvařenou agarózu naléváme po ochlazení na teplotu 20 °C
  -před vytažení hřebenu z gelu, povrch gelu přelijeme elektroforetickým pufrem -rozvařenou agarózu naléváme po ochlazení na teplotu 50 °C
  • -před vytažení hřebenu z gelu, povrch gelu přelijeme elektroforetickým pufrem
  • -rozvařenou agarózu naléváme po ochlazení na teplotu 50 °C
 4. Jako standardy velikosti se při standardní agarózové gelové elektroforéze používají chromozomy kvasinek:
  -restrikční fragmenty DNA fága lambda
  -kovalentně spojené restrikční fragmenty genomové DNA fága lambda
  -restrikční fragmenty genomové DNA člověka
  -bromfenolová modř
  restrikční fragmenty DNA fága lambda
 5. Vyberte správné pořadí vzorků podle jejich elektroforetické mobility v agarózovém gelu vzhledem k poloze startu:
  1. mRNA;
  2. 3500 bp dlouhý fragment dsDNA (lineární);
  3. plazmid o velikosti 3500 bp (forma kruřnicová, nadšroubovicová);
  4. 50 000 bp dlouhý fragment ds DNA (lineární).
  Vzorky seřaďte od startu elektroforézy.
  start-4-2-3-1
 6. Bromfenolová modř se při elektroforéze DNA používá inhibitor nukleáz:
  -pro obarvení DNA při detekci
  -jako indikátor průběhu elektroforézy
  -jako látka o vysoké densitě umožňující nanesení vzorku na gel
  jako indikátor průběhu elektroforézy
 7. Ethidiumbromid se při manipulacích s DNA používá pro:
  -obarvení DNA
  -štěpení DNA
  -nanesení DNA do gelu
  -inaktivaci nukleáz
  obarvení DNA
 8. Nukleové kyseliny putují během elektroforézy:
  -od elektrody záporně nabité ke kladně nabité nebo naopak, v závislosti na konformaci neputují, protože nenesou náboj
  -od elektrody kladně nabité k záporně nabité
  -od elektrody záporně nabité ke kladně nabité
  od elektrody záporně nabité ke kladně nabité
 9. Agaróza je:
  -polymer vznikající radikálovou reakcí 
  -polysacharid složený ze 2 různých typů sacharidů
  -bílkovina
  -polysacharid složený z 1 typu sacharidu
  polysacharid složený ze 2 různých typů sacharidů
 10. Zatrhněte správné odpovědi, týkající se přípravy agarózového gelu pro elektroforézu:
  -agarózu rozvařujeme v elektroforetickém pufru
  -dbáme na to, aby při nalévání nevznikly vzduchové bubliny v gelu
  -před nalitím agarózy do tvořítkau vložíme hřeben
  -agarózu rozvařujeme v destilované vodě
  -po utuhnutí agarózy v tvořítku, vložíme hřeben
  • -agarózu rozvařujeme v elektroforetickém pufru
  • -dbáme na to, aby při nalévání nevznikly vzduchové bubliny v gelu
  • -před nalitím agarózy do tvořítkau vložíme hřeben
 11. Při preparativní agarózové elektroforéze pozorujeme DNA v agarózovém gelu obarvenou etidiumbromidem
  -v ultrafialovém světle o vlnové délce 365 nm
  -v ultrafialovém světle o vlnové délce 254 nm
  -v infračerveném světle
  -v červeném viditelném světle
  -v ultrafialovém světle o vlnové délce 380 - 500 nm
  v ultrafialovém světle o vlnové délce 365 nm
 12. DNA v agarózovém gelu obarvenou etidiumbromidem pozorujeme
  -v ultrafialovém světle o vlnové délce 254 - 302 nm
  -v červeném viditelném světle
  -v ultrafialovém světle o vlnové délce 380 - 500 nm
  -po tmě bez ozáření speciálním světlem
  -v infračerveném světle
  v ultrafialovém světle o vlnové délce 254 - 302 nm
 13. Nukleové kyseliny putují během elektroforézy:
  -od elektrody záporně nabité ke kladně nabité nebo naopak, v závislosti na konformaci
  -od elektrody kladně nabité k záporně nabité 
  -od elektrody záporně nabité ke kladně nabité
  -neputují, protože nenesou náboj
  od elektrody záporně nabité ke kladně nabité
 14. Optimální velikost separovaných molekul nukleových kyselin u standardní agarózové gelové elektroforézy je:
  10 bp – 1 000 bp
  100 bp – 50 000 bp
  10 kbp – 1 000 kbp
  100 bp – 50 000 bp
 15. Optimální velikost separovaných molekul nukleových kyselin u polyakrylamidové gelové elektroforézy je:
  100 bp – 50 000 bp
  10 bp – 1 000 bp
  10 kbp – 1 000 kbp
  10 bp – 1 000 bp
 16. Jako standardy velikosti se při standardní agarózové gelové elektroforéze používají:
  -chromozomy kvasinek
  -restrikční fragmenty genomové DNA člověka
  -restrikční fragmenty DNA fága lambda
  -kovalentně spojené restrikční fragmenty genomové DNA fága lambda
  -bromfenolová modř
  restrikční fragmenty DNA fága lambda
 17. Jako standardy velikosti se při pulzní gelové elektroforéze používají:
  -restrikční fragmenty DNA fága lambda
  -kovalentně spojené restrikční fragmenty genomové DNA fága lambda
  -restrikční fragmenty genomové DNA člověka
  -chromozomy kvasinek
  -bromfenolová mod
  chromozomy kvasinek
 18. Vytvořte dvojice odpovídající uspořádání elektroforézy a používaného nosiče
  • (Horizontální gelová elektroforéza) - agarózové gely
  • (Vertikální gelová elektroforéza) - polyakrylamidové gely
 19. Horní limit separace pro standardní agarózovou gelovou elektroforézu je:
  1 000 bp
  50 000 bp
  2 Mbp
  10 Mbp
  50 000 bp
 20. Horní limit separace pro pulzní gelovou elektroforézu je:
  50 000 bp
  2 Mbp
  10 Mbp
  1 000 bp
  10 Mbp
 21. Nanášecí pufr pro elektroforézu zajišťuje následující požadavky:
  -snížení hustoty nanášeného roztoku
  -zastavení aktivity restrikčních endonukleáz a ukončení štěpení
  -přidání pohyblivého barviva, které má funkci indikátorů průběhu elektroforézy
  -obarvení nukleové kyseliny
  -denaturace vzorku DNA
  -obarvení nanášeného roztoku
  -zvýšení hustoty nanášeného roztoku
  • -přidání pohyblivého barviva, které má funkci indikátorů průběhu elektroforézy
  • -obarvení nanášeného roztoku
  • -zvýšení hustoty nanášeného roztoku
 22. Elektroforetická mobilita fragmentů dvouřetězcové DNA je:
  -nepřímo úměrná dekadickému logaritmu velikosti DNA
  -nepřímo úměrná velikosti DNA
  -přímo úměrná dekadickému logaritmu velikosti DNA
  -přímo úměrná velikosti DNA
  nepřímo úměrná dekadickému logaritmu velikosti DNA
 23. Teplota významně ovlivňuje rychlost migrace nukleových kyselin:
  -při standardní agarózové gelové elektroforéze
  -při pulzní gelové elektroforéze
  -při polyakrylamidové gelové elektroforéze
  • při pulzní gelové elektroforéze
  • při polyakrylamidové gelové elektroforéze
 24. Obsah guaninu a cytozinu významně ovlivňuje rychlost migrace nukleových kyselin
  -při standardní agarózové gelové elektroforéze
  -při denaturační polyakrylamidové gelové elektroforéze
  -při polyakrylamidové gelové elektroforéze
  -při pulzní gelové elektroforéze
  -při standardní agarózové gelové elektroforéze s některými barvivy vázajícími se na DNA
  • při polyakrylamidové gelové elektroforéze
  • při standardní agarózové gelové elektroforéze s některými barvivy vázajícími se na DNA
 25. Které z chemikálií používaných při elektroforéze jsou mutagení nebo karcinogenní?
  EDTA
  etidiumbromid
  polyakrylamid
  akrylamid
  agaróza
  bromfenolová modř
  • etidiumbromid
  • akrylamid
 26. jakou metodu byste použili pro detekci DNA-fragmentu v agarozovém gelu, pokud jeho koncentrace dosahuje řádově 10pg/ml?
  barvení stříbrem
  značení radioaktivním fosforem
  barvení etidiumbromidem
  značení radioaktivním fosforem
Author
iren
ID
347139
Card Set
04TEST Elektroforeza
Description
molekularni biologie
Updated