Instuderingsfrågor PBL

 1. PLANSYSTEMET
  Image Upload 2
  Image Upload 4
 2. Vad menas med "det kommunala planmonopolet"?
  Att det är en kommunal angelägenhet att planera användning av mark- och vattenområden.
 3. Vad menas med "allmänt intresse" och "enskilt intresse"?
  Allmänt intresse - natur och kulturvärden samt miljö- och klimataspekter, som tas i hänsyn vid planläggning och där det finns gemensamt (kommun och stat) för området.

  Enskilt intresse - Övriga juridiska personers intresse för mark- och vattenområden.
 4. Vilka övergripande mål vad avser planläggning finns det i PBL?
  • Ändamålsenlig struktur och estetiskt tilltalande utformning
  • Från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar
  • långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror
  • God ekonomisk tillväxt och effektiv konkurrens
  • Bostadsbyggande och utveckling av bostadsområdet
 5. Vilka "lämplighetsvillkor" finns det vad avser planläggning och och bygglov i PBL?
  Bebyggelse och byggnadsverk ska lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet och hänsyn tas till.

  • Hälsa och säkerhet
  • Jord, berg och vattenflöden
  • Möjlighet till trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering och annan samhällsservice
  • Möjlighet att förebygga vatten- och lutföroreningar och bullerstörningar
  • Risk för olyckor, översvämning och erosion

 6. Vilka grundläggande bestämmelser finns det för utformning och placering av bebyggelse och byggnadsverk?
  Bebyggelse och byggnadsverk ska utformas på avsedd mark på ett lämpligt sätt med hänsyn till:

  • Stads- och landskapsbilden samt natur och kulturvärden på platsen
  • Brandsäkerhet, trafikolyckor och andra olyckor
  • Skydd mot och begränsad verkning av stridshandlingar
  • Behov av hushållning med energi och vatten samt av goda hygien- och klimatförhållanden
  • Möjlighet att hantera avfall
  • Trafikförsörjning och god trafikmiljö
  • Tillgänglighet för personer med nedsatt rörelseförmåga
  • Eventuella framtida förändringar och kompletteringar
 7. Vilka "faciliteter" ska finnas vid planläggning för sammanhållen bebyggelse?
  • Gator och vägar
  • Torg
  • Parker och grönområden
  • Lek, motion och utomhusvistelseplatser
  • Rimlig samhällsservice och kommersiell service
 8. Hur stor omfattning på marken har översiktsplanen?
  Den omfattar hela kommunen!
 9. Hur ofta ska översiktsplanen aktualiseras?
  Kommunfullmäktige ska MINST en gång varje mandatperiod kontrollera om översiktsplanen är aktuell i förhållande till gällande krav
 10. Beskriv i punktform de viktigaste stegen då en översiktsplan blir till (planprocessen vid översiktsplanering)

  10 steg (FSR KUGS AÄÖ)
  1. Förslag - ett förslag på planen upprättas

  2. Samråd - mellan berörda kommuner och landsting gällande den förslagna planen

  3. Redovisning - av resultatet från samrådet

  4. Kungörelse - Förslaget skickas till länsstyrelsen och berörda kommuner

  5. Utställning och granskning - av kommunens förslag, sker efter kungörelse och synpunkter kan lämnas skriftligen under utställningstiden

  6. Granskningsyttrande - ska lämnas av länsstyrelsen under utställningstiden

  7. Sammanställning - av synpunkter under utställningstiden 

  8. Antagande - eller ändringar beslutas av kommunfullmäktige

  9. Ändringar - genomförs i det fall kommunfullmäktige har beslutat om detta

  10. Översyn - av antagen plan ska göras minst en gång under mandatperioden
 11. I vilka situationer ska kommunen göra en detaljplan?
  • Vid ny sammanhållen bebyggelse
  • Vid förändring och bevaring av bebyggelse
  • Vid ny bebyggelse som kräver bygglov eller som kommer få betydande inverkan på omgivning eller miljö
  • I vissa fall vindkraftverk
 12. Vad ska regleras i en detaljplan?
  • Gränser för allmänna platser, kvartersmark och vattenområden
  • Användning och utformning av allmänna platser som kommunen är huvudman för
  • Bestämma användning av kvarters- och vattenområden

 13. 7 exempel på vad som får regleras i en detaljplan.
  • Skydd för allmänna och särskilt värdefulla platser
  • Markytan. Vegetation och markytans utformning och höjdläge
  • Bebyggandets omfattning över och under markytan
  • Bebyggandets användning
  • Placering, utformning och utförande av byggnadsverk och tomter
  • Skydd mot störningar, såsom omgivning, luftföroreningar, buller, skakningar, ljus etc
  • Parkeringars placering och utformning, samt att viss mark ej får användas för parkering
 14. Redogör för förhållandet mellan detaljplan och strandskydd
  Kommunen kan upphäva strandskydd om särskilda skäl föreligger och anledningen till att ta området i anspråk väger tyngre än strandskyddet. Om strandskyddet har upphävts och detaljplanen ändras eller upphör att gälla återgår strandskyddet till att gälla igen.
 15. Vad innebär det för en fastighetsägare att en detaljplans genomförandetid gäller?
  Det innebär att fastighetsägaren, om bygglov föreligger, är tillåten att utföra de byggnationer som ligger inom ramen för planens bestämmelser.

  En detaljplan får inte ändras eller upphävas under genomförandetiden om någon fastighetsägare motsätter sig detta. 

  Detaljplanen är bindande för både fastighetsägare och kommun.
 16. Vilka alternativ har kommunen vad avser detaljplanens giltighet då genomförandetiden gått ut?
  • Marken löses in och detaljplanen genomförs av kommunen.
  • Genomförandetiden förlängs (5 år åt gången)
  • Ny detaljplan eller ändring av detaljplan, ingen ersättning
  • Upphävning av detaljplan, ingen ersättning
 17. Vilka handlingar består detaljplanen av?
  5-6 grejer
  • Plankarta - över området som omfattas av planen och för vilka ändamål områden ska användas
  • Grundkarta
  • Planbestämmelser - vilka obligatoriska och frivilliga bestämmelser som gäller för området
  • Planbeskrivning
  • Illustrationsmaterial
  • Ev. miljökonsekvensbeskrivning - om planen påverkar miljön avsevärt
 18. Vad kallas den karta som beskriver nuläget på marken och som är underlag för detaljplanen?
  Grundkarta
 19. Vad ska planbeskrivningen innehålla för information?
  • Förutsättningar
  • Syfte
  • Hur planen ska tolkas och genomföras
  • Vilka överväganden som har legat till grund och vad planen får för konsekvenser
  • Avvikelser, vilka de är och hur de påverkar
 20. Beskriv i punktform hur en detaljplan blir till (planprocessen vid detaljplanering)

  Också 10 steg (PUSP KgRF AIB)
  1. Planbesked - kommunen redovisar sin avsikt i frågan om att inleda planläggning

  2. Underlag - tas fram för planen

  3. Samråd - mellan kommunen och länsstyrelsen, kända sakägare, hyresgäster, berörda kommuner, bostadsrättsinnehavare, organisationer, etc. Samrådet ska syfta till ett så bra beslutsunderlag som möjligt.

  4. Planförslag - tas fram. Grundkartor, fastighetsförteckning berörda parter...

  5. Kungörelse och granskning - kommunen kungör förslaget som därefter går upp i granskning under en viss tid. Kungörelsen ska vara tydlig och och tillgänglig för alla berörda parter.

  6. Redovisning och ställningstagande av inkomna synpunkter. 

  7. Föreläggande av anspråk på ersättning - måste anmälas från den som kan komma att drabbas av skadan inom en viss tid innan planen antas.

  8. Antagande - Görs av kommunfullmäktige men kan överlåtas till kommunstyrelse eller byggnadsnämnd att anta planen om den inte är av stor vikt.

  9. Berörda parter informeras - länsstyrelsen, lantmäteriet och andra berörda parter kontaktas och meddelas om antagandet av planen.

  10. Beslutet om att genomföra planen vinner laga kraft.
 21. Vad karaktäriserar områdesbestämmelser vad avser omfattning på marken och innehåll?
  • Begränsade områden som inte omfattas av detaljplanen.
  • Reglerar grunddragen för mark och vattenanvändning.
  • Reglerar användning och utformning av mark för gemensam användning samt skydd för mark med särskilt kulturellt eller historiskt värde.
  • Reglerar största tillåtna byggnads- eller bruksarea för fritidshus och deras tomter.
  • Reglerar omfattning av krav på bygg-, rivnings- och marklov.
 22. Vad krävs vad gäller byggnadsverks utformning?
  • Lämpligt för sitt ändamål
  • Ha god form färg och materialverkan
  • Vara tillgängligt för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga
 23. Byggnadsverks tekniska egenskaper?
  • Lämpligt för avsett ändamål
  • Tillräcklig bärförmåga, stadga och beständighet
  • Brandsäkert
  • Bullerskydd
  • Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö
  • Tillgängligt för personer med nedsatt rörelseförmåga osv
 24. Vilka typer av lov finns i PBL?
  • Bygglov - vid nybygge, ombygge eller tillbyggnad
  • Rivningslov - Vid rivning av byggnad eller del av byggnad som krävt bygglov vid uppförandet
  • Marklov -  Vid schaktning och fyllning som avsevärt ändrar höjdläget på tomt eller mark inom allmän plats
 25. Vad menas med förhandsbesked?
  Byggnadsnämnden kan ge ett förhandsbesked gällande bygglovspliktig åtgärd om den som avser vidta åtgärden begär det. Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden tillåts är bindande under 2 år vid den kommande bygglovsansökningen.

  Syftet är att den som planerar bygge i trygghet ska kunna fortsätta projektering och framtagande av bygghandlingar.

  I förhandsbeskedet bedömer kommunen i första hand om en viss åtgärd/byggnad kan tillåtas på en viss plats.
 26. Vad menas med startbesked, byggherrekontroll, kontrollplan, kontrollansvarig, tekniskt samråd, slutsamråd och slutbesked vid bygglov?
  • Startbesked - en åtgärd får inte påbörjas förrän startbesked lämnats
  • Byggherrekontroll - det är BH's ansvar att se till att varje bygg- rivnings- och markåtgärd utförs i enlighet för de krav som gäller för åtgärden
  • Kontrollplan - plan som upprättas av BH och som ska innehålla alla nödvändiga punkter för att en bygg- eller rivningsåtgärd kontrolleras korrekt och kontinuerligt genom hela genomförandet
  • Kontrollansvarig - den som ser till att kontrollerna i kontrollplanen utförs enligt planen. Måste vara certifierad och fristående, inget jäv
  • Tekniskt samråd - samråd mellan byggare och byggnadsnämnd i det fall att kontrollansvarig krävs, ifall BH har begärt samråd eller i det fall det inte är uppenbart obehövligt
  • Slutsamråd - i samband med att byggåtgärder som omfattats av tekniskt samråd avslutas ska byggnadsnämnden kalla till ett slutsamråd där det gås igenom hur kontrollplanen har följts, om det finns avvikelser från de krav som gällde för åtgärden, behov av andra åtgärder, kontrollansvariges utlåtande, etc
  • Slutbesked - i och med byggnadsnämndens slutbesked så godkänns en eller flera åtgärder som anses vara färdiga och byggnaden får tas i bruk om alla krav är uppfyllda.
 27. Vad kallas den karta som beskriver nuläget på marken och som är underlag för bygglov?
  Nybyggnadskarta
Author
lelo
ID
347110
Card Set
Instuderingsfrågor PBL
Description
dehär e grejer det
Updated