Fysisk Planering

 1. Översiktsplan:
  Hela kommunen omfattas. Kommunfullmäktige ska minst en gång per mandatperiod pröva om ÖP är aktuell. 

  • I ÖP ska framgå:
  • Grunddragen i användningen av mark- och vattenområden.
  • Kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.
  • Hur kommunen avser att tillgodose riksintressena och miljökvalitetsnormer.
  • Hur kommunen ska ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med nationella och regionala mål, planer och program för en hållbar utveckling.
  • Landsbygdsutveckling i stadsnära områden.
 2. Regionplan:
  Ska vara vägledande för översiktsplaner. Detaljplaner och områdesbestämmelser.

  Ett regionplaneorgan får anta en regionplan.
 3. Detaljplan:
  • Rättsligt bindande
  • Ska bestämmas av kommunen
 4. Krav att göra DP vid:
  • Ny sammanhållen bebyggelse
  • Om bebyggelse ska förändras/bevaras och om reglering måste ske i ett sammanhang.
  • Ett nytt byggnadsverk om det ger betydande påverkan på omgivningen i ett område med stort bebyggelsetryck.
 5. I DP ska det framgå:
  • Avgränsning av allmänna platser, kvartersmark och vattenområden
  • Användning/Utformning av allmänna platser som kommunen är ansvarig/huvudman för.
  • Bestämma användning av kvartersmark och vattenområden.
Author
luluh
ID
347100
Card Set
Fysisk Planering
Description
PBL
Updated