Fysisk planering

 1. Vad är Lagfart?
  Officiell registrering av förvärv av fast egendom i fastighetsregistrets inskrivningsdel. (sköts av inskrivningsmyndigheten) Den som har lagfart betraktas som ägare av fastigheten och kan företräda fastigheten i olika situationer.
 2. Det kommunala planmonopolet?
  Det är kommunens angelägenhet att ansvara för planläggningen av mark och vatten inom sina gränser. Kommunen har ensamrätt på denna aktivitet.
 3. Förhandsbesked?
  Ett positivt förhandsbesked innebär att sökt åtgärd får utföras om bygglov söks inom 2 år.
 4. En fastighet?
  Består av ett eller flera områden. Till fastigheten kan höra byggnader med mera. Betecknas med namn och nummer.
 5. Servitut?
  Rätten för en fastighet att nyttja en annan fastighet för behov av stadigvarande betydelse. Härskande nyttjar den tjänande. T.ex brunn, väg, etc
 6. Vad/vem är kontrollansvarig?
  En certifierad person som ansvarar för kontroll av åtgärd. Krävs vid alla åtgärder av väsentlig omfattning. Byggherren ansvarar för att kontrollansvarig person finns.
 7. Huvudprinciper av gator?
  1. Nätstruktur

  2. Trädstruktur
 8. Vad är avstyckning?
  Att avskilja ett utrymme från en befintlig fastighet.
 9. Vad är klyvning?
  När flera personer äger en fastighet med en bestämd andel var (samäganderätt), kan en eller flera av delägarna begära att få sin andel utbruten till ett särskilt utrymme (en egen fastighet).
 10. Vad är sammanläggning?
  Fastighet, avstyckningslotter och klyvningslotter kan sammanläggas till en ny fastighet.
 11. Fastighetsreglering? 5 grejer
  1.Överföring av mark eller 3D-fastighetsutrymme från en fastighet eller samfällighet till en annan fastighet eller samfällighet.

  2. Bildande av samfällighet

  3. Överföring av andel i samfällighet från en fastighet till en annan.

  4. Bildande, ändring eller upphävande av servitut.

  5. Överföring av byggnader eller andra anläggningar som berörs av servitut från en fastighet till en annan.
 12. När får fastighetsreglering ske?
  Under förutsättning att lämpligare fastighetsindelning eller eljest mer ändamålsenlig markanvändning vinnes samt att fördelarna härav överväger de kostnader och olägenheter som regleringen medför. Detta kallas BÅTNADSVILLKORET.
 13. Samfällighet
  För ändamål av stadigvarande betydelse för flera fastigheter får samfällighet bildas, om ej ändamålet kan tillgodoses bättre på annat sätt.

  Samfällighet får ej bildas för andra fastigheter än sådana för vilka det är av väsentlig betydelse att ha del i samfälligheten.

  Fastighetens andel i samfälligheten bestämmes efter vad som med hänsyn till omständigheterna är ändamålsenligt och skäligt.
 14. Lämplighetvillkor för fastighetsbildning? 6 grejer
  1. Med hänsyn till benägenhet, omfång och övriga förutsättningar varaktigt lämpad för för sitt ändamål. (lämplig utformning)

  2. Tillgång till vägar

  3. Vatten och avlopp som fastigheten är till för bebyggelse.

  4. varaktig användning för sitt ändamål.

  5. Får ej bildas om ändamålet kan tillgodoses på annat sätt

  6. Tredimensionell fastighet får bildas endast om det är bättre än andra åtgärder.
 15. Image Upload 1
  Image Upload 2
 16. Regionplan. Vem gör? Vad ska den?
  Ett regionplaneorgan FÅR anta en regionplan. 

  • Denna ska: 
  • Vara vägledande för översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser.

  Ange grunddragen för användning av mark och vattenområden samt lokalisering av bebyggelse och byggnadsverk om det är av betydelse för regionen.
 17. Översiktsplanen då?
  Omfattar hela kommunen.

  Är INTE juridiskt bindande.

  Kommunfullmäktige ska minst en gång under mandattiden pröva om översiktsplanen är aktuell.
 18. Av översiktsplanen ska framgå?
  5 grejer
  1. Grunddragen i användning av mark- och vattenområden.

  2. Kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

  3. Hur kommunen ska tillgodose riksintressen och miljö-kvalitetsnormer.

  4. Hur kommunen ska ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med nationella och regionala mål, planer och program för en hållbar utveckling.

  5. Landsbygdsutveckling i strandnära lägen.
 19. Vad är Detaljplanen? Vad bestäms i den?
  Den är JURIDISKT BINDANDE.

  I detaljplanen ska KOMMUNEN bestämma:

  Gränserna för allmänna platser, kvartersmark och vattenområden.

  Användningen och utformningen av allmänna platser som kommunen är huvudman för.

  Bestämma användningen av kvartersmark och vattenområden.
 20. När finns för krav på att göra en Detaljplan? 4 situationer
  Vid ny sammanhållen bebyggelse

  Om bebyggelse ska förändras eller bevaras och om reglering behöver ske i ett sammanhang.

  Ett nytt byggnadsverk om det ger betydande påverkan på omgivningen i ett område med stort bebyggelsetryck.

  I vissa fall för vindkraftverk.
 21. Vad är sammanhållen bebyggelse?
  Bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller -> skiljs åt endast av väg, gata eller parkmark.
 22. Vilken myndighet inrättar en genmensamhetsanläggning?
  Lantmäterimyndigheten genom förrättning.
 23. Vad är en gemensamhetsanläggning? 3 exempel?
  Det är en anläggning som delas av flera fastigheter och tillgodoser "ändamål av stadigvarande betydelse."

  t.ex.

  • Vägar
  • Parkeringsplatser eller garage
  • Vatten- och avloppsanläggningar
  • Lekplatser
  • Grönytor
 24. Hur ofta skall en översiktsplan aktualiseras?
  Varje mandatperiod. (var 4:e år)
 25. Stadstyper, 12 st
  1. Stenstad

  2. Trädgårdsstad

  3. Funktionalistisk stad

  4. Industriområde

  5. Storgårdskvarter

  6. Småstad

  7. Smalhusområde

  8. Institutionsområde

  9. Villastad

  10. Radhusområde

  11. Småhusområde

  12. Handelsområde
 26. Vad kallas den karta som visar nuläget och utgår underlag för upprättandet av en detaljplan?
  Grundkarta.
 27. 5 planhandlingar?
  • Plankarta
  • Grundkarta
  • Planbestämmelser
  • Planbeskrivning
  • Illustrationsmaterial
 28. Vad ingår i en planbeskrivning? 5 ting
  Planeringsförutsättingar.

  Planens syfte.

  Hur planen är avsedd att genomföras.

  De överväganden som legat till grund för planens utformning.

  Om planen avviker från översiktsplanen.
 29. 9 krav på byggnadsverks tekniska utformning?
  • Bärförmåga, stadga, beständighet
  • Säkerhet vid brand
  • Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö
  • Säkerhet vid användning
  • Skydd mot buller
  • Energihushållning och värmeisolering
  • "Lämplighet för det avsedda ändamålet"
  • Tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga
  • Hushållning med vatten och avfall
 30. 3 krav på allmän utformning på byggnad.
  Vara "lämplig för sitt ändamål"

  Ha god form, färg och materialverkan

  Tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga.
 31. Vilka är offentlighetens huvudvillkor?
  Människor behandlas likvärdigt

  Fri cirkulation är tillåten

  Individens integritet och privatliv är skyddade genom anonymitet
 32. Vad och hur lång är genomförandetiden?
  Genomförandetiden startar efter att detaljplanen vunnit laga kraft.

  Den är mellan 5 och 15 år.

  Den är bindande för både fastighetsägare och kommuner. Den får inte ändras (under genomförandetiden) ifall en fastighetsägare motsätter sig det.
 33. När krävs bygglov?
  Vid nybyggnad eller tillbyggnad

  Annan ändring som innebär att:

  • Byggnad tas i anspråk för eller inreds till annat ändamål än vad byggnaden använts till eller enligt senaste bygglov anpassats till
  • Det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri
  • Byggnad byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre avsevärt påverkas på annat sätt
 34. När krävs rivningslov?
  för rivning av byggnad eller del av byggnad som:

  1. är inom område med detaljplan

  2. om områdesbestämmelser anger att rivningslov krävs
 35. När krävs marklov?
  Vid schaktning och fyllning då markens nivå ändras avsevärt. (inte vid byggnation som kräver bygglov. Då testas detta i bygglovet.)

  Vid plantering av skog eller trädfällning på område som är tänkt för bebyggelse.
 36. Vad är ett planbesked?
  Om en detaljplan eller områdesbestämmelse antas, ändras eller upphävs:

  Då ska kommunen redovisa avsikt för att inleda sådan planering.
 37. Vad är "enkelt planförfarande"?
  När arbetet med en detaljplan får förenklas.

  • Detta om:
  • Planförslaget är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande 
  • Inte är av stor vikt eller har principiell betydelse och inte heller kan antas medföra en betydande miljöpåverkan samt saknar intresse för allmänheten
 38. Vad är fysisk samhällsplanering?
  Syftar till förändring av markanvändning. Innefattar studier av samspel och konsekvenser av olika former av markanvändning.
 39. Vem sätter spade i jord?
  • Aktiebolag
  • Handelsbolag
  • Kommanditbolag
  • Statliga bostadsbolag
 40. Vad är skillnaden mellan allmänna och enskilda intressen?
  Allmänna, är stat och kommuners intressen

  Enskilda, är övriga juridiska personers intressen
 41. 7 förutsättningar för markens användning?
  1. Markens beståndsdelar

  2. Historisk utveckling

  3. Intressenter

  • näringsliv
  • stat
  • kommun
  • enskilda markägare
  • intressegrupper
  • allmänhet, etc

  4. Ägarförhållanden och prisbildning på mark

  5. Administrativa förhållanden

  6. Lagar

  7. Nationell resursplanering
 42. Urbana funktioner exempel?
  Byggnader, vägar, hamnar, anläggningar
 43. Vad är ett normativt system?
  Lagar baserade på individuella värderingar.
 44. 5 bedömningsfaktorer vid beslut om markanvändning?
  • Läge
  • Egenskaper
  • Tillgång
  • Omgivningspåverkan på grund av verksamheten
  • Yttre påverkan från omgivningen på verksamheten
 45. Vad är Nybildning av fastighet?
  Avstyckning, klyvning eller sammanläggning
 46. Tillgänglighet för individen från tre perspektiv.
  Fysiskt

  • lutningar
  • avstånd
  • hinder
  • säkerhet

  Socialt

  • Trygghet
  • gemenskap
  • tillhörighet
  • mötesplatser
  • revir

  Rättsligt

  • Tillträde
  • huvudmannaskap
  • ägarförhållanden
  • upplåtelseformer
 47. Ytors indelning

  Rättsligt


  Socialt
  Ytors indelning

  • Rättsligt
  • >allmän plats

  • Socialt
  • >offentlig plats
 48. Avgränsat antal juridiska personer


  Avgränsad mängd människor
  • Avgränsat antal juridiska personer
  • >enskild plats

  • Avgränsad mängd människor
  • >privat plats
 49. Sambruk av mark?
  Sambruk av mark?

  • Samtidigt utnyttjande
  • Tidsdelad
  • Tidssekvenserad användning
 50. FBL är vadå? Kom igen nu :)
  Fastighetsbildningslagen!

  FBL nämns i jordabalken men är en egen lag.
 51. Kap 1 jordabalken
  Fast egendom är jord. Denna är indelad i fastigheter. En fastighet avgränsas horisontellt eller [i 3D].
 52. Var redovisas fastigheter?
  I fastighetsregistret med namn och nummer. (Offentligt)
 53. 5 exempel på fastighet och tillbehör.
  • byggnader
  • ledningar
  • stängsel
  • andra anläggningar för stadigvarande bruk
  • på rot stående träd och andra växter
 54. Vad tillhör byggnader?
  • Bostad
  • Hiss, ledstång, ledning för vatten, kontakter, värmepanna, element, kamin, kakelugn, markis, brandredskap och nyckel

  • Butikslokal
  • Badkar och annan sanitetsanläggning, spis, värmeskåp och kylskåp samt maskin för tvätt eller mangling

  • Samlingslokal
  • Hylla, disk och skyltfönsteranordning
 55. Förändrande och bildande av fastighet hur?
  Fastighetsbildning (nybildning eller fastighetsreglering)

  Prövas vid förrättning som handläggs av lantmäterimyndigheten.
 56. Överlåtelse av fastighet hur?
  Genom köp, gåva, byte eller arv eller bodelning.

  En ny ägare måste söka lagfart inom 3 månader. Detta görs hos fastighetsmyndigheten.
 57. Upplåtelseformerna är fler
  • Äganderätt
  • Ägarlägenhet

  • Hyresrätt
  • Kooperativ hyresrätt

  • Bostadsrätt
  • Tomträtt
 58. Typerna av servitut?
  • Officialservitut
  • Avtalsservitut
  • Lokaliserat servitut, förutbestämt
  • Olokaliserat servitut, frivillig placering
 59. Under genomförandetid gäller garanterad byggrättjQuery112408216057712710547_1558376794677
  Jodå, annars får man ersättning.
 60. Planprocessen
Author
lelo
ID
347098
Card Set
Fysisk planering
Description
Fysisk planering frågor
Updated