10 Metody pro hodnocení složení lidského těla

 1. Výživový stav jedince je výsledkem mnoha provázaných faktorů
  • Množství a kvalita potravy
  • Zdravotní stav
  • Genetické pozadí
  • Životní styl

  • Implikace
  • • Kulturní
  • • Sociální
  • • Zdravotní
  • • Psychologické

  • Metodické/metodologické
 2. Důvody pro hodnocení výživového stavu
  • Celkový nedostatek živin
  • Mapování a náprava v rizikových oblastech
  • Klinické zhodnocení výživového stavu při rozličných onemocněních: 
  • Malabsorpce
  • Poruchy enzymatických systémů
  • Poruchy příjmu potravy
  • Zjištění skupin či jedinců s rizikem obezity či obezitou
  • • Referenční srovnávání
  • • Obezita mnohonásobně zvyšuje riziko civilizačních chorob
  • Osvěta
 3. definuj Kwashiorkor
  Geografické oblasti s rizikem specifického typu podvýživy – proteinová deficience – kwashiorkor

  Image Upload 1
 4. typy metod pro zhodnocení výživového stavu
  • Přímé a nepřímé
  • • Přímé hodnotí přímo výživový stav jedince měřením objektivních kritérií
  • • Nepřímé metody využívají ukazatelů zdraví obyvatelstva, které odrážejí vlivy výživy

  • • Antropometrické
  • • Biochemické, laboratorní metody
  • • Klinické metody
  • • Metody hodnotící stravovací návyky
 5. popiš Klinické vyšetření
  • Nejpraktičtější a nejrychlejší metoda
  • • Škála fyzických ukazatelů spojovaných s malnutricí nebo deficiencí některých vitamínů či nutrientů
  • • Školený examinátor hodnotí specifické a nespecifické znaky – kvalita vlasů, koutky úst, dásně, nehty, pokožku, oči, jazyk…

  • Výhody – jednoduché, levné, neinvazivní
  • Nevýhody – nelze rozpoznat rané fáze; velmi dobrá znalost a školenost výzkumníka (lékař)
 6. Některé znaky výživové nedostatečnosti
  • • Řídké a tenké vlasy – nedostatek proteinu, zinku
  • • Lehce vytrhnutelný vlas – nedostatek proteinu
  • • Krvácející, houbovité dásně – nedostatek vitamínu C, A, K, kyseliny listové a niacinu
  • • Oči – fotofobie, rozmazané vidění, záněty spojivek – nedostatek vit.A, B2
  • • Nehty – „spooning“ – nedostatek železa
  • • Příčné linie – nedostatek proteinu
  • • Kůže – modřiny, purpura – Vit. K, vit. C, kys. listová
  • • Štítná žláza – v horských oblastech, nedostatek jódu
  • • Kosti – nedostatek vit.D – křivice, nedostatek vit. C – skorbut (kurděje)
 7. charakterizuj Antropometrické metody
  • • Identifikují jak podvýživu, tak nadbytečný příjem energie
  • • Aspekce (somatoskopie)
  • • Základní měření – tělesná hmotnost a výška postavy
  • • Jednoduché indexy – BMI, Rohrer, index hmotnosti na cm2

  • Další antropometrické míry
  • • Obvod paže
  • • Tloušťky kožních řas
  • • Rozložení tělesného tuku – Indexy centrality (např. WHR)
  • „Gynoidní a androidní“ typ
  • • Androidní typ mnohem více rizikový pro rozvoj CVD

  • Image Upload 2
 8. jak určit z indexů obezitu?
  • BMI – vysoké hodnoty (nad 30 – obezita) jsou spojovány s vysokým rizikem diabetes typu II a kardiovaskulárních onemocnění
  • Obvod pasu samostatně – bylo zjištěno že diskriminuje obezitu, na dvou úrovních
  • Image Upload 3

  • 1. Úroveň je nejvyšší akceptovatelnou hodnotou pro dospělého a další přibírání už je rizikové
  • 2. Úroveň značí obezitu, vyžaduje snižování váhy; riziko diabetes mellitus II a kardiovaskulárních komplikací

  • WHR
  • Interpretace – jako vysoce rizikové se považují hodnoty u žen nad 0,80 a u mužů nad 0,95. Indikují obezitu s tukem rozloženým v horní části těla (centrální, androidní typ) s vysokým rizikem kardiovaskulárních onemocnění a diabetu
 9. Výhody a nevýhody antropometrického šetření
  • • Objektivní, citlivé
  • • Mnoho měřitelných proměnných vypovídá o výživovém stavu
  • • Lehce srovnatelné numerické údaje
  • • Reprodukovatelný výzkum
  • ALE
  • • Chyby měření mezi pokusy a mezi badateli
  • • Některé indexy mají nízkou výpovědní hodnotu
  • • Problémy v mezinárodním srovnávání
  • • Stanovené statistické hodnoty pro „normální“ stav a stav „normě“ se vymykající
 10. Způsoby Hodnocení stravování
  • • 24 hodinový recall
  • • Dotazník na četnost jídel
  • • Stravovací návyky od mládí
  • • Jídelní deník
  • • Záznam konzumovaných dávek jídla

  • Kvalitativní – za použití tzv. nutriční pyramidy
  • Určí se počet dávek jídla z každé skupiny a srovná se s doporučenými hodnotami
  • Kvantitativní metoda – spočítá se energie a
  • specifické nutrienty přijaté v jídelních dávkách, srovná se s doporučenými hodnotami
 11. Laboratorní metody
  • Hemoglobin – důležitý výživový test –zjištění anemií, vypovídá o množství proteinu a stopových prvků
  • Vyšetření stolice – paraziti
  • Moč – albumin, cukry a krev
  • Specifické testy – krevní testy na jednotlivé nutrienty, detekce abnormálních hodnot metabolitů v moči, mikronutrienty ve vlasech a nehtech
 12. Několik poznámek k hodnocení výživového stavu
  • Primárním rizikem v našich podmínkách je obezita
  • • Podvýživa ne z nedostatku, spíše malabsorpční
  • • Psychologické poruchy v příjmu potravy- Mentální anorexie, bulimie
  • • Přejídání a obezita jako odpověď na problémy v emoční sféře
  • • Nadměrný příjem rafinovaného cukru
 13. jak stanovíme Složení těla?
  • Řada metodických a modelových přístupů- Aproximace
  • • Jedná se z velké většiny o výpočet pomocí
  • rovnic získaných na základě měřených dat
  • • Výsledky získané jednotlivými metodami se často (i výrazně) liší, vybrat si podle  zkoumaného souboru a referenčního modelu
 14. Metody hodnocení složení těla
  • • Přímé a nepřímé
  • • Jediná přímá a naprosto přesná – pitva, postmortem
  • • Ostatní kalkulují více či méně přesně
  • Atomární model, molekulární… celotělový model
  • • Hodnocení na více úrovních – dvou, tří, čtyřkomponentový model
  • Dvoukomponentový model - % tělesného tuku a tukuprosté složky
  • Tříkomponentový model - % tělesného tuku, svalstva, kostí (zjednodušeně)
  • • Antropometrické metody
  • • Fyzikální a biochemické metody- např. hydrodensitometrie (podvodní vážení), bioimpedanční měření, DEXA, MRI
 15. popiš Antropometrickou metodu podle Matiegky
  • % podíl kostry
  • o1 = šířka epikondylu humeru,
  • o2 = šířka zápěstí,
  • o3 = šířka dolní epifýzy femuru,
  • o4 = šířka kotníku,
  • L = tělesná výška

  • % podíl svalstva
  • r1 = poloměr obvodu paže relax.,
  • r2 = poloměr největšího obvodu předloktí,
  • r3 = poloměr středního obvodu stehna,
  • r4 = poloměr maximálního obvodu lýtka,
  • L = tělesná výška;
  • od obvodů byla odečtena tloušťka kůže a podkožního vaziva.

  • % zastoupení tuku
  • d1 = tloušťka kožní řasy nad bicepsem,
  • d2 = tloušťka kožní řasy na volární straně předloktí,
  • d3 = tloušťka kožní řasy na stehně nad čtyřhlavým svalem,
  • d4 = tloušťka kožní řasy na lýtku,
  • d5 = tloušťka kožní řasy na hrudníku II,
  • d6 = tloušťka kožní řasy na břiše,
  • S = povrch těla
  • (BSA = (W 0.425 x H 0.725) x 0.007184)
 16. Odhad % tuku - metody?
  • Antropometrická metoda – kaliperaceregresní rovnice na základě součtu různého počtu a lokalizace kožních řas
  • Hydrostatické vážení – vážení pod vodou
  • Denzitometrie
  • DEXA
  • Bioimpedance – vodivosti jednotlivých tělesných složek; tukuprostá tkáň obsahuje vysoké procento vody – dobrý vodič, tuk -izolátor
  • MRI

  • Image Upload 4
 17. Hodnocení tělesné zdatnosti
  • Velké množství metod
  • Většina je založena na hodnocení adaptace kardiovaskulárního systému na zátěž
  • Klidová hodnota – zátěž – návrat ke klidové hodnotě
  • Vytrvalostní charakteristika
  • Často ve spojení s dalšími funkčními testy (spirometrie ad.)
 18. co je to  Ruffierova zkouška?
  • Jedním z jednoduchých testů tělesné zdatnosti je Ruffierova zkouška, založená na měření tepové frekvence před a po zatížení.
  • POSTUP:
  • - nejprve vsedě změřte na zápěstí počet tepů TF1 za 15 sekund
  • - proveďte 30 dřepů v pravidelném tempu 1 dřep za sekundu
  • - ihned po výkonu usedněte a změřte počet tepů TF2 za 15 sekund
  • - v klidu seďte a uklidňujte se po dobu 1 minuty
  • - pak změřte počet tepů TF3 za 15 sekund

  • Hodnoty dosadíme do vzorce tzv. Ruffierova indexu (RI):
  • RI = [(TF1 + TF2 + TF3) x 4 - 200]/10

  Výsledek značí počet bodů, kterých jsme dosáhli.

  Image Upload 5
Author
iren
ID
347084
Card Set
10 Metody pro hodnocení složení lidského těla
Description
cuta
Updated