09 Hodnocení somatotypu

 1. při Aspekčním hodnocení tělesného typu si všímáme:
  • somatoskopie: Tělesný typ – astenický, atletický, pyknický
  • • Držení těla
  • • Tvar hrudníku
  • • Obrys břicha z profilu
  • • Dolní končetiny
  • Image Upload 1
 2. jaké znáš indexy pro Stanovení typu tělesné stavby?
  • Indexy popisující tělesný rozvoj - velké množství
  • • BMI – body mass index
  • • Rohrerův index – index tělesné plnosti
  • • WHR

  Image Upload 2
 3. charakterizuj BMI
  • Nejrozšířenější a nejlépe pochopitelný index
  • Tělesná hmotnost/tělesná výška v metrech na druhou
  • • Nejběžněji užívaný ukazatel nadváhy a
  • obezity
  • Nadváha – hodnoty přesahující 25
  • Obezita – hodnoty nad 30
  • Neříká nic o rozložení hmotnosti
  • • Nevhodný pro děti do 3 let
  • • Nevhodná kategorizace pro děti, pubertu
  • • Nevhodné pro objemově rozvinuté sportovce – kulturista, vzpěrač
  • • Vhodnost užití WHR – poměr pas – boky

  Image Upload 3
 4. charakterizuj WHR
  WHR = obvod pasu (cm) / obvod boků (cm)

  Image Upload 4
 5. charakterizuj Rohrerův index
  • Index tělesné plnosti, ponderální index
  • RI = m / v3 * 100
  • • Vhodnější pro období dětství, puberty
  • • Nutnost doplnit WHR
 6. popiš Indexy tělesných segmentů
  • V antropologické praxi je známo, žeabsolutní rozměry (např. délka končetiny) dostatečně nevypovídají o skutečnosti, proto volíme raději rozměry relativní, které dávají jeden absolutní rozměr do vztahu s druhým.
  • Volba relativních rozměrů je v podstatě jedinou možností, jak můžeme kvalifikovaně určit rozměr určité části těla a mohli o něm prohlásit, že je takový či onaký. O těchto ukazatelích také hovoříme o indexech tělesných segmentů. Tyto ukazatele jsou charakteristické tím, že v čitateli stojí absolutní rozměr a ve jmenovateli tělesná výška, což znamená, že se zde zjišťuje, kolik procent výšky je délka (či šířka) daného tělesného segmentu.
 7. jak vypočteme Délku trupu?
  • vypočteme jako poměr výšky v sedě s tělesnou výškou, vynásobeno 100.
  • Kategorie jsou rozdílné pro muže a ženy:
  • Image Upload 5
 8. jak zjistíme Relativní délku horních končetin ?
  • Relativní délku horních končetin zjistíme, když vydělíme výšku nadpažku od podložky zmenšenou o výšku konce prostředníčku (znovu od podložky) celkovou tělesnou výškou a vynásobíme 100.
  • Jedná se tedy o poměr absolutní délky horní končetiny a celkový výšky probanda. Kategorizujeme opět podle pohlaví:

  Image Upload 6
 9. jak zjistíme Relativní délku dolních končetin ?
  Relativní délku dolních končetin spočítáme tak, že vydělíme výšku velkého chocholíku od podložky výškou a vynásobíme 100, abychom získali procentní podíl. Platí zde stejná pravidla jako u zjišťování relativní délky horních končetin.

  Image Upload 7
 10. výpočet Relativní šířky ramen
  • index biakromiální šířky
  • podíl biakromiální šířky (šířky ramen) a výšky znásobené 100
  • Image Upload 8
 11. Relativní šířka pánve - výpočet
  • index bikristální šířky k výšce těla 
  • je stanovena podobně jako šířka ramen jako poměr absolutní šířky pánve k výšce vynásobené 100.
  • Image Upload 9
 12. Index obvodu hrudníku k výšce těla - výpočet
  • poměrem obvodu hrudníku v normální poloze a tělesné výšky, vynásobeno 100. Kategorie jsou stejné pro muže i ženy
  • Image Upload 10
 13. popiš historický vývoj somatotypu
  • Hippokrates – habitus phthisicus, habitus apoplecticus
  • Hallé – abdominální, torakální, muskulární a kraniální typ
  • Viola – 18 typů
  • Kretschmer – somatoskopické určení, rozdělení do tří typů astenický, atletický, pyknický
  • Sheldon – revoluční koncept, na základě empirických dat, tři kategorie tělesných vlastností, složek – endomorfní, mezomorfní, ektomorfní
  • Kritika – prosazoval genetickou danost a neměnnost somatotypu
  • Sheldonův trojúhelník

  Image Upload 11

  Image Upload 12

  • Image Upload 13
 14. definuj Heath-Carter somatotyp
  • Modifikovaný sheldonův typ – univerzálně používaný 
  • Kombinace tří komponent dá výsledné číslo, vynese se do grafického zobrazení
  • • Výhoda – široká variabilita, přesné popsání tělesného typu jedince, umožňuje i hodnoty vyšší než 7, širší variabilita
  • Dalekosáhlé využití – sport, predikční a růstová antropologie, klinická antropologie…

  • Heath-Carter somatotyp
  • První komponentaendomorfie – se vztahuje k relativní tloušťce jednotlivých osob. Její číselná hodnota má informovat o množství podkožního tuku. Je určována na základě součtu tloušťky tří kožních řas- 
  • -nad tricepsem,  
  • -pod lopatkou (subskapulární)
  • -nad trnem pánevním (suprailiakální) 

  • Druhá komponentamezomorfie – se vztahuje k relativnímu rozvoji svalstva a kostry ve vztahu k tělesné výšce. Je určována na základě nomogramu těchto rozměrů
  • - obvodu paže kontrahované zmenšené o tloušťku kožní řasy nad tricepsem,
  • - maximálního obvodu lýtka zmenšeného o kožní řasu na lýtku,
  • - šířky distální epifýzy femuru,
  • - šířky distální epifýzy humeru  
  • - tělesné výšky 

  Třetí komponentaektomorfie – se vztahuje k relativní délce částí těla. Je určena na základě hodnoty ponderálního indexu tělesné výšky v centimetrech k třetí odmocnině hmotnosti v kilogramech.
 15. jaké znáš typy somatotypů?
  • Různé somatotypy mají různé morfologické předpoklady k pohybové činnosti, rozdílně reagují na fyzickou zátěž, výsledek zátěže se projevuje jinak
  • Přesnost a srovnatelnost – oproti somatoskopickému hodnocení
  • Na základě přesných empirických dat
  • Image Upload 14
Author
iren
ID
347082
Card Set
09 Hodnocení somatotypu
Description
cuta
Updated