11 Rakovina

 1. Rakovina - úvod (jen si přečti:)
  • název rakovina („cancer“) odvozen od latinského slova označujícího kraba (řecky: karkinos = krab, onkos = náklad, břemeno)
  • choroba způsobená maligním nádorem
  • nádor („tumor“) - neoplazie, novotvar -patologický útvar vytvořený v tkáni mnohobuněčného organismu, jehož růst se vymkl kontrole
  • postihuje rostliny, živočichy, člověka (není to nemoc moderní doby)

  • milníky
  • nejstarší zmínky: starý Egypt, 3000 – 1500 let před naším letopočtem (papyrus, popis nádoru prsu)
  • Hippokrates: staré Řecko, 400 před naším letopočtem (zavedení termínu karkinos)
  • Dr. Percivall Pott: Anglie, 1775 (vyšší výskyt rakoviny u kominíků, karcinogenní látka v sazích identifikována o sto let později)
  • Wilhelm Röntgen, Německo, 1895 (objev paprsků, které se začaly používat pro radioterapii rakoviny
  • Sidney Farber - 40. a 50. léta 20. století začátek chemoterapie rakoviny

  • Hippokrates (400 př.n.l.) – aplikoval poznatky o mechanice tekutin na lidské tělo a jeho nemoci - 4 hlavní tekutiny: krev, černá žluč, žlutá žluč a hlen
  • Galén (160 n.l.)
  • záněty: horký a bolestivý otok = nadbytek krve
  • chladné a vlhké vředy, puchýře, katary = nadbytek hlenu  
  • žloutenka = nadbytek žluté žluče
  • rakovina a deprese = nadbytek černé žluče
  • univerzální lék – pouštění žilou
  • Vesalius (16. století) – studiem anatomie vyvrátil domněnku o existenci černé žluče

  • základní charakteristika
  • na buněčné úrovni genetická nemoc (důsledek mutací, které se přenášejí do dceřiných buněk)
  • fenotyp nádorových buněk je dědičný (přenáší se do dalších buněčných generací)
  • projevuje se změnou růstových a diferenciačních vlastností buněk a změnou jejich životaschopnosti
  • začíná na úrovni jediné buňky

  • Proč jsou rakovinné buňky nebezpečné?
  • reprodukují se bez ohledu na potřeby organismu (nereagují na běžné buněčné signály)
  • kolonizují tělní oblasti, které jsou vyhrazeny jiným buněčným typům
  • narušují funkci postižených orgánů
  • vyčerpávají organismus
  • imunitní systém je obtížně odlišuje od buněk zdravých
  • nádor je tvořen heterogenní a průběžně se dále vyvíjející populací buněk, které vykazují různou (a proměnlivou) citlivost k léčivům
 2. charakterizuj Nádorové kmenové buňky
  • malá populace buněk uvnitř nádoru nesoucí znaky „kmenovosti“ – schopnost diferenciace do různých buněčných variant, které jsou v nádoru přítomny, nízká proliferačníschopnost (běžné terapie jsou zaměřeny na rychle rostoucí buňky)
  • často zodpovídají za znovuobjevení nádoru po léčbě
  • zodpovídají za indukci nádoru po přenosu do zdravého organismu
  • Image Upload 1
 3. Je rakovina dědičná nemoc?
  • predispozice k tvorbě nádorů lze dědit: u vzácných familiálních rakovinných syndromů jsou zaznamenány zděděné zárodečné mutace
  • běžné jsou nádory odvozené ze somatických buněk, ve kterých došlo k nežádoucí kombinaci nádorotvorných mutací
  • zvýšená frekvence mutací/genomová nestabilita zvyšují riziko rakoviny

  • Vývoj rakoviny: postupné hromadění genetických změn
  • většina nádorů se objevuje v pokročilejším věku

  Image Upload 2

  Image Upload 3
 4. jaký je rozdíl mezi benigními a maligními nádory?
  • Nádory benigní (nezhoubné)
  • pomalý růst
  • podobnost s původní tkání (dobrá organizace buněk, vysoký stupeň diferenciace)
  • ohraničenost, beze změny lokalizace
  • většinou neohrožují život

  • Nádory maligní (zhoubné)
  • vysoká proliferace (velká jádra, jadérka - tvorba ribozomů, polyzomy - tvorba proteinů potřebných pro buněčné dělení)
  • změny v morfologii, velikosti a tvaru buněk
  • nižší stupeň diferenciace
  • metastázují

  Image Upload 4

  Image Upload 5

  Image Upload 6

  Image Upload 7
 5. I benigní nádory mohou být smrtelné! uveď příklad
  • nadprodukce důležitých biologicky aktivních molekul (např. hormonů)
  • Příklad: nádor žlaznatých buněk -Langerhansovy ostrůvky - přílišná sekrece inzulinu - hypoglykemie - smrt
  • poloha nádoru narušuje nějakou životní funkci
  • Příklad: mozkové výstelka - narušení funkce vitálních center mozku - smrt
 6. jak jsou nádory pojmenovány? (Klasifikace
  a nomenklatura nádorů)
  • název odráží původní tkáň, kde nádor vznikl
  • přípona určuje, zda se jedná o nádor benigní nebo maligní
  • -om (benigní)
  • -karcinom (maligní epiteliální tkáň)
  • -sarkom (maligní konektivní tkáň nebo sval)

  Typizace nádorů - příklady

  Image Upload 8
 7. Většina lidských nádorů je odvozena z jaké tkáně?
  • z epitelů
  • epitely jsou povlaky buněk, které vystýlají tělní dutiny a pokrývají tělní povrch
  • nádory epiteliálních buněk (karcinomy) tvoří největší skupinu lidských nádorů (více než 80% úmrtí na rakovinná onemocnění v západním světě)
  • zahrnují nádory ústní dutiny, jícnu, žaludku, malého a velkého střeva, konečníku, kůže, prsu, slinivky, plic, jater, vaječníku, žlučníku a močového měchýře
 8. Indukce sarkomů u kuřat - o co šlo?
  • Peyton Rous – Nobelova cena 1966
  • důkaz účasti virů u některých typů rakoviny

  • Image Upload 9
  • Image Upload 10
 9. RSV je retrovirus odvozený od viru ...
  ptačí leukózy ALV

  Image Upload 11

  Image Upload 12
 10. Akutně transformující retroviry transdukují ...
  • onkogeny
  • ALE: Akutně transformující retroviry běžně neinfikují člověka

  Image Upload 13
 11. co víš o genu src?
  • = Akutně transformující retrovir
  • virus Rousova sarkomu (RSV) obsahuje gen (src), který se uplatňuje při vzniku rakoviny, ale nezajišťuje žádnou virovou funkci
  • normální buňky obsahují příbuzný gen, který kóduje tyrosin kinázu Src
  • normální gen (c-src) je protoonkogen, virový gen (v-src) je onkogen, kódující konstitutivně aktivní mutantní formu tyrosin kinázy
 12. jaký podíl na rakovině mají Pomalu transformující retroviry?
  • netransdukují onkogeny
  • ALE
  • integrují se do blízkosti buněčného protoonkogenu a podřídí jeho expresi svému promotoru: tím jej aktivují na onkogen

  Image Upload 14
 13. DNA-nádorové viry také obsahují onkogeny, ale ty se uplatňují jako přirozené regulátory virové replikace, tz. že ...
  nemají buněčné protějšky

  “rané” virové proteiny fungují jako onkoproteiny nebo inhibitory nádorových supresorů
 14. uveď příklad DNA nádorových virů
  • SV40, Adeno, Papiloma
  • rostou v klidových buňkách
  • používají hostitelský aparát pro replikaci vlastní DNA
  • stimulují přechod hostitelské buňky do S fáze
 15. Postupnost kancerogeneze spočívá v ...
  • hromadění mutací
  • Nádor vzniká postupnou přeměnou zdravých buněk
  • Mezi zcela normálním a vysoce maligním fenotypem je široké spektrum přechodných stádií. To signalizuje, že vývoj nádoru je složitý a vícestupňový proces.

  Image Upload 15
 16. Podmínkou přeměny zdravé buňky na nádorovou je kombinace následujících mutací v jedné buňce:
  • mutace umožňující přežití a růst bez ohledu na vnější a vnitřní signály řídící růst, diferenciaci a apoptózu
  • mutace umožňující únik z rodné tkáně
  • mutace umožňující přežití a proliferaci v cizích tkáních
  • mutace stimulující genetickou nestabilitu ("but not too much"!)

  Image Upload 16
 17. Které typy genů jsou při kancerogenezi mutovány?
  • (A) protoonkogeny
  • (B) nádorové supresory
 18. co dělají protoonkogeny?
  • pozitivně ovlivňují buněčný cyklus (urychlují jej)
  • kancerogenní jsou mutace způsobující hyperaktivitu jejich produktů („gain-of-function mutation“)
  • dominantní charakter mutací

  • Image Upload 17
  • Image Upload 18
 19. co dělají  nádorové supresory?
  • negativně ovlivňují buněčný cyklus (zpomalují jej)
  • v případě poškození DNA umožňují její opravu
  • kancerogenní jsou mutace eliminující jejich funkci („loss-of-function mutation“)
  • recesivní charakter mutací

  Image Upload 19


  Image Upload 20


  Většina nádorových supresorů funguje jako negativní regulátory buněčného cyklu

  Image Upload 21


  Image Upload 22
 20. Selhání kontroly buněčného dělení
  souvisí s poruchou ...
  signalizace

  Image Upload 23
 21. jaký je vztah mezi Protoonkogeny a onkogeny?
  • protoonkogeny - přirozená součást genomu, plní fyziologické funkce, obvykle spojené s růstem a proliferací
  • mutací nebo aktivací virem se protoonkogeny mění na transformující onkogeny

  • Image Upload 24
  • Image Upload 25
 22. jaký je význam onkogenů?
  • onkogeny kódují onkoproteiny
  • onkoproteiny se zapojují do mitogenních signálních drah a signalizací spojených s diferenciací nebo apoptózou
  • na úrovni buňky se chovají dominantně, porucha v jedné kopii již vyvolává účinek (účinek jednoho onkogenu ale k vyvolání nádoru většinou nestačí)
  • až na malé výjimky (např. onkogen ret) onkogeny nejsou dědičné (z rodičů na potomstvo)
 23. vyjmenuj Funkce onkoproteinů
  • růstové faktory
  • receptory pro růstové faktory
  • nitrobuněčné přenašeče
  • transkripční faktory
  • regulátory apoptózy
  • proteiny řídící buněčný cyklus
  • proteiny zapojené do oprav DNA

  Image Upload 26
 24. Onkoproteiny mohou být kódovány viry, uveď příklady
  • glykoprotein gp55 retroviru SFFV („spleen focus-forming virus“) indukuje erytroleukémii u myší
  • gp55 je transmembránový protein schopný vyvolat dimerizaci a aktivaci receptoru EPO za nepřítomnosti jeho přirozeného ligandu
  • vznik nadměrného množství erytrocytů

  Image Upload 27
 25. Jak aktivující mutace receptorových kináz napomáhají karcinogenezi?
  • aktivující mutace nebo silná exprese receptorů pro růstové faktory mohou vyvolat transformaci buňky
  • specifická bodová mutace mění normální receptor Her2 na onkoprotein Neu, který vytváří dimery a vykazuje kinázovou aktivitu i za nepřítomnosti ligandu
  • delece domény pro vazbu ligandu receptoru pro EGF způsobuje vznik konstitutivně aktivní dimerizující formy (ErbB)
  • v obou případech ztráta kontroly aktivity receptoru

  Image Upload 28
 26. Onkogeny často kódují konstitutivně aktivní proteiny zapojené do signalizací, např. kinázová aktivita c-Src je inhibována ...
  • fosforylací Tyr 527
  • tyrosin 527 často chybí u onkoproteinů Src, které vykazují konstitutivní aktivitu (tj. nemusí být aktivovány fosfatázou)
  • např. v-Src RSV postrádá 18 C-koncových AA, včetně Tyr 527

  Image Upload 29

  Image Upload 30
 27. uveď konkrétní příklady Funkce nádorových supresorů:
  1. negativní regulátory buněčného cyklu
  2. negativní regulátory prorůstových buněčných signalizací
  3.pozitivní regulátory mezibuněčné adheze
  4. složky aparátu rozeznávajícího poškození DNA a reparačního aparátu
  • 1. Rb, p16
  • 2. WT-1 inhibuje EGR-1; NF-1 inhibuje RAS
  • 3. APC, DCC
  • 4. p53, MSH2, MLH1

  • Mutace nádorových supresorů jsou u nádorů velmi časté
  • postihují i sporadické (nedědičné) formy nádorů
  • příklady mutací nádorových supresorů u nádorů tlustého střeva:
  • mutace p53 nalezeny v 70% sporadických nádorů tlustého střeva
  • mutace APC nalezeny v 70% sporadických nádorů tlustého střeva
  • mutace MSH2 nalezeny v 15% sporadických nádorů tlustého střeva
 28. jakými způsoby dochází kinaktivaci nádorových supresorů?
  • mutace
  • metylace DNA
  • zablokování genové exprese

  • Image Upload 31
  • Image Upload 32
 29. popiš Postupou přeměnu zdravé střevní buňky
  na nádorovou
  • ztráta nádorového supresoru APC s následkem stabilizace β-kateninu a ovlivnění mezibuněčné adheze- vzniká malý výrůstek - polyp
  • stimulující mutace ras- benigní adenom
  • oslabující mutace nádorových supresorů DCC a p53; DCC se účastní regulace mezibuněčných kontaktů; p53 je součástí kontrolního bodu monitorujícího stupeň poškození DNA v buněčném cyklu- “late”
  • adenom a karcinom

  • Image Upload 33
 30. který supresor způsobuje retinoblastom?
  • Nádorový supresor Rb
  • dědičná (familiální) forma: predispozice k rakovině (nádor retinoblastom, zhoubný nádor sítnice, je častý v dětském věku)
  • sporadická forma: postupná inaktivace obou alel Rb

  Image Upload 34
 31. co to je teorie dvou zásahů a kdo ji vymyslel?
  • Alfred Knudson
  • model vzniku rakoviny u osob se zděděnou predispozicí a osob bez dědičné zátěže

  Image Upload 35


  • Mechanismy ztráty heterozygotnosti
  • Image Upload 36

 32. co je to a jak vzniká CML?
  • translokace t(9; 22) vedoucí ke vzniku onkogenu bcr-abl je spojena s chronickou myeloidní leukémií (CML)
  • markerem je přítomnost “Filadelfského” chromozomu


  • Image Upload 37
  • Image Upload 38
 33. Příčinou CML je selhání ...
  Lékem je ...
  • regulace c-Abl
  • c-Abl je tyrozin kináza - napomáhá transkripci genů zapojených do buněčného cyklu
  • Proteinová chiméra Bcr-Abl má vysokou konstitutivní tyrozin kinázovou aktivitu

  • Úspěch protinádorové terapie: Gleevec/Imatinib -inhibuje aktivitu chimérické kinázy blokováním jejího aktivního místa
  • vysoce specifická a netoxická terapie CML
  • Image Upload 39
 34. charakterizuj Vlastnosti nádorových buněk (stačí si přečíst:)
  • klonální původ – nádory jsou obvykle odvozeny od jediné deregulované neoplastické buňky
  • neregulovaný růst – nádorové buňky nereagují na normální regulační mechanismy ovlivňující růst, ale neomezeně proliferují
  • změněná tkáňově specifická afinita –nádorové buňky prorůstají za hranice původní tkáně – metastázy
  • změněné biochemické vlastnosti, které zvyšují růstový potenciál:
  • - zvýšená glykolytická aktivita umožňující růst i za snížených koncentrací kyslíku
  • - sekrece hydrolytických enzymů umožňujících degradaci bazálních membrán a dalších struktur mimobuněčné matrix
  • - tvorba angiogenních faktorů
  • pozměněný cytoskelet – chybná organizace cytoskeletu a změněná buněčná morfologie
  • chromozomové abnormality – změny v počtu chromozomů, časté delece, translokace a genové duplikace
  • neomezený růst v tkáňové kultuře - nádorové buňky jsou obvykle nesmrtelné a mohou být neomezeně kultivovány in vitro

  • From Hanahan and Weinberg (2000) Cell 100:57
  • Image Upload 40

  From Hanahan and Weinberg (2011) Cell 144: 645

  Image Upload 41

  • Neadekvátní chování nádorových buněk nevzniká de novo, ale souvisí s vyjádřením jinak normálních vlastností buněk v nesprávném místě a čase.
  • Frost and Levin (1992):
  • „There is nothing that a metastatic cell can do that is not a routine task for normal cells“.

  Mobilita je vlastností mnoha normálních buněk - např. granulocytů, lymfocytů, monocytů a makrofágů, myogenních kmenových buněk somitů, primordiálních zárodečných buněk

  • Agresivní chování nádorových buněk vůči okolním tkáním má rovněž fyziologickou obdobu- např. proces oplodnění 
  • probíhá mimo dělohu
  • vyvíjející se embryo se dostává do dělohy až v okamžiku, kdy je schopné implantace děložní výstelky
  • implantaci embrya zajišťují agresivní trofoblastové buňky, které mají schopnost rozložit děložní výstelku, včetně matrix konektivní tkáně a mateřských krevních
  • kapilár (účast proteáz)
  • obdobnou vlastnost mají buňky nádorové
  • Image Upload 42 35. Rakovina: Nezávislost na růstových faktorech - mechanismy?
  • 1. Změna signálních drah
  • 2. Změna transmembránových přenašečů signálu
  • 3. Změna charakteru růstových faktorů nebo způsobu jejich tvorby

  • zdravé buňky nemohou proliferovat bez růstových signálů
  • mnohé onkogeny v buňkách stimulují signální dráhy, které jsou ve zdravých buňkách aktivní pouze za přítomnosti růstových faktorů
  • snížená závislost na růstových faktorech je zřejmá u nádorových buněk pěstovaných in vitro

  Image Upload 43
 36. jaký rozdíl mezi heterotypickou a autokrinní signalizací?
  • Změna charakteru růstových faktorů nebo způsobu jejich tvorby
  • zdravé buňky obvykle produkují růstové faktory pro jiné buňky (heterotypická signalizace)
  • nádorové buňky získávají schopnost syntetizovat růstové faktory, na které jsou citlivé (autokrinní stimulace)
  • např. PDGF - produkován glioblastomy
  • Image Upload 44
 37. jakým způsobem dochází při rakovině ke změně transmembránových přenašečů signálu?
  • zvýšená exprese genů kódujících povrchové receptory pro růstové faktory- zvýšení citlivosti buňky k běžným koncentracím růstových faktorů (např. exprese EGF receptoru je zvýšena u nádorů žaludku,
  • mozku a prsu)
  • změna struktury receptoru- konstitutivní aktivita
 38. Ve změně signálních drah u rakoviny má hlavní úlohu ...
  • kaskáda Ras-MAPK
  • proteiny Ras jsou pozměněny u 25% lidských nádorů
  • je pravděpodobné, že růstové signální dráhy jsou deregulovány u všech lidských nádorů
  • Image Upload 45
 39. vysvětli princip  necitlivosti na protirůstové signály u rakoviny
  • Zdravá tkáň
  • existence protirůstových signálů v podobě rozpustných faktorů a inhibitorů imobilizovaných v matrix a na povrchu buněk
  • na protirůstové signály buňka (např. TGF β) reaguje stejně jako na růstové faktory (prostřednictvím receptorů a nitrobuněčných signálních kaskád)

  • Nádorová buňka může ztratit citlivost na TGFβ:
  • snížením exprese receptorů
  • mutací v genu kódujícím receptor
  • mutací v genu kódujícím některý z dalších nitrobuněčných přenašečů (proteiny SMAD)

  Image Upload 46
 40. charakterizuj  Metastázy
  • přechod nádorových buněk z primárního
  • nádoru do nové tělní lokalizace, ve které je dostatek prostoru a výživy
  • umožněno změnami dvou typů proteinů 
  • - proteinů, které zajišťují upevnění buněk k okolním buňkám (CAM) a matrix (integriny)
  • - mimobuněčných proteáz (zvýšená exprese genů kódujících proteázy, snížená exprese genů kódující inhibitory proteáz)

  Image Upload 47

  Image Upload 48

  • Lokalizaci buněk ve tkáních určují adhezivní molekuly a receptory
  • Image Upload 49

  • Metastázová kaskáda:
  • rozrušení bazální membrány
  • oddělení buněk
  • pohyb buněk
  • invaze
  • penetrace vaskulárního systému
  • cirkulace rakovinných buněk
  • opuštění krevního řečiště

  • Image Upload 50
  • tvorba metastáz
 41. co dělají nádorové buňky s bazální membránou?
  • bazální membrána je tenká vrstva mimobuněčné matrix
  • odděluje epiteliální buňky od prokrvených konektivních tkání
  • bazální membrána musí být rozrušena, aby nádorové buňky získaly přístup ke krevnímu toku
  • rozklad membrány zajišťují enzymy (proteázy)
  • katepsin B je proteolytický enzym rozkládající složky bazální membrány- jeho hladina stoupá v krvi pacientů s nádory gastrointestinálního traktu a především u metastázujících nádorů plic a jater (marker metastázování)
 42. jak od sebe nádorové buňky oddělí buňky?
  • nádorové buňky mají sníženou vzájemnou přilnavost
  • důsledek redukce exprese genů pro adhezivní povrchové molekuly (kadheriny, kateniny)
  • normální buňky téhož typu se od sebe v tkáni neoddělují
  • transfekce invazivních buněk cDNA kódující kadherin E snižuje jejich invazivitu

  • Image Upload 51
 43. jakou pohyblivost mají nádorové buňky?
  • nádorové buňky mají zvýšenou pohyblivost
  • existují enzymy, jejichž přítomnost koreluje s pohyblivostí a metastatickým potenciálem buněk (např. glyceraldehyd-3-fosfát dehydrogenáza)
  • cytokin AMF („ autocrine motility factor“) stimuluje pohyb buněk 
  • - produkován nádorovými liniemi
  • - indukuje tvorbu pseudopódií

  Image Upload 52
 44. definuj invazi buněk
  • průnik buněk konektivní tkání ke kapilárám
  • obdoba překonání bazální membrány
  • syntéza kolagenázy I a dalších rozkladných enzymů

  Image Upload 53

  • Penetrace vaskulárního systému
  • nádorové buňky se šíří krevními nebo lymfatickými kapilárami
  • tlusté stěny kapilár se překonávají obtížně, zřejmě využívány drobné strukturní poruchy v nově tvořených kapilárách
  • drobnými mezerami se buňky dostávají do kapiláry (diapedeza)
 45. co to je angiogeneze a které faktory ji ovlivňují? Jak ji mění nádorové buňky?
  • angiogeneze = růst nových krevních vlásečnic
  • život všech buněk je závislý na přísunu živin a kyslíku
  • tvorba kapilár závisí na rovnováze mezi induktory angiogeneze (např. FGF, VEGF) a inhibitory angiogeneze (např. trombospondin-1)
  • růst nádoru je omezen stupněm prokrvení; za nepřítomnosti živin a kyslíku nádor nemůže dosáhnout větší velikosti než průměru 1 mm(nekróza buněk ve středu kolonie nádorových buněk)
  • nádorové buňky ve zvýšené míře tvoří induktory angiogeneze a méně inhibitorů angiogeneze

  • nádorové buňky produkují angiogenní faktory
  • Image Upload 54

 46. Při růstu cév se uplatňují 2 mechanismy:
  • angiogeneze – růst nových cév ze starých
  • vaskulogeneze – tvorba cév „z ničeho“ – tj. sestavením a diferenciací endoteliálních prekurzorů u embrya
  • kyslík ve tkáních difunduje do vzdálenosti 100 mikronů (0,1 mm)

  Image Upload 55


  • Normální vaskulatura (vpravo) je velmi uspořádaná ve srovnání s vaskulaturou nádoru (vlevo)
  • Časté jsou ohyby, nepravidelnosti, rozdíly ve velikosti

  Image Upload 56
 47. proč ovlivňovat angiogenezi u nádorů?
  • angiogeneze je výsledkem dynamické rovnováhy mezi pro- a antiangiogenními faktory; pro terapii je vhodné odstranit proangiogenní faktory a přidat antiangiogenní
  • cévy v nádorech jsou podobné běžným cévám, ale mají nižší stupeň organizace, mění se jejich průměr, mají heterogenní vzhled
  • u různých nádorů vypadají cévy různě, protože vznikly působením různých kombinací pro- a antiangiogenních faktorů

  • Látky s anti-angiogenním účinkem: potenciální léčiva
  • - protilátky proti pozitivním regulátorům -VEGF or FGF-2 nebo jejich receptorům (zatím nejúspěšnější)
  • - inhibitory matrixových metaloproteináz
  • Angiostatin: vnitřní doména plasminogenu, 38 kDa, přímo snižuje proliferaci endoteliálních buněk, zvyšuje apoptózu
  • Endostatin: C-koncový peptidový fragment kolagenu 18 , 20kDa, neovlivňuje proliferaci, ale zvyšuje apoptózu a tím snižuje počet krevních cév vyživujících nádory
 48. jakým způsobem získávají nádorové buňky neomezený replikační potenciál?
  • buňky pěstované v kultuře procházejí omezeným počtem dělení, pak se dělit přestávají, stárnou a odumírají
  • inaktivací proteinů Rb a p53 buňky získávají schopnost dělení po další generace až do nástupu „krize“
  • buňky ve stadiu „krize“ jsou charakterizovány častými změnami karyotypu (vznik fúzních chromozomů) a masivně odumírají
  • vzácně dojde k vzniku nesmrtelné buňky (frekvence 1:107)
  • většinu nádorových buněk lze úspěšně pěstovat in vitro
 49. zopakuj si telomery:)
  • zajišťují počítání dělení buněk
  • konce chromozomů složené z několika tisíců opakování krátké nukleotidové sekvence
  • během každého buněčného cyklu dochází ke ztrátě 50-100 pb z konce každého chromozomu
  • postupná eroze telomer vede ke ztrátě schopnosti chránit konce chromozomové DNA před chromozomovými fúzemi, které ve zdravém těle nejsou tolerovány a vedou k smrti buňky
  • udržování telomer je běžné u všech typů maligních buněk (následek vysoké exprese telomerázy)
  • zvýšení exprese telomerázy v buňkách in vitro prodlužuje počet pasáží, kterými buňka může projít
 50. jakým způsobem mohou nádoroé buňky uniknout apoptóze?
  • rakovinné buňky se neřídí regulačními signály pro buněčnou smrt
  • zdravé buňky mohou žít jen za přítomnosti růstových faktorů, jinak odumírají apoptózou x nádorové buňky přežívají i bez růstových faktorů
  • zdravé buňky s poškozenou DNA odumírají apoptózou x nádorové buňky nikoliv
  • rezistence k apoptóze je jedním z důvodů zvýšené životaschopnosti nádorových buněk
 51. popiš Stádia vývoje nádoru dle patologů: „grading / staging“
  • GRADE vyjadřuje stupeň diferenciace nádorových buněk, míru jejich cytologické odlišnosti od buněk zdravých a frekvenci mitotických buněk uvnitř nádoru
  • nízký „grade“ charakterizuje dobře diferencované nádory s minimálním počtem cytologických abnormalit a nízkou frekvencí mitotických buněk
  • vysoký „grade“ signalizuje, že nádory jsou složeny z málo diferencovaných buněk se zřetelnými cytologickými změnami a vysokou frekvencí mitóz
  • STAGE vyjadřuje velikost nádoru, rozsah jeho přechodu do okolní tkáně, rozšíření do lymfatických uzlin a přítomnost nebo nepřítomnost kostních metastáz
  • Podle amerického systému AJC se rozlišuje T stage udávající velikost nádoru a stupeň penetrace do okolní tkáně, N stage udávající přítomnost nádoru v uzlinách a M stage udávající existenci metastáz v kostech.
  • GRADE THE TUMOR!
  • STAGE THE PATIENT!
Author
iren
ID
347075
Card Set
11 Rakovina
Description
molekularni biologie
Updated