09b Buněčná smrt, drahy

 1. jmenuj Signální dráhy apoptózy
  • receptorová (vnější) se aktivuje vazbou ligandů smrti na příslušné membránové receptory
  • mitochondriální (vnitřní) se aktivuje změnou permeability vnější mitochondriální membrány
  • Image Upload 1
 2. hlavním elementem Vnitřní (mitochondriální) dráhy jsou...
  mitochondrie a cytochrom c obsažený v prostoru mezi vnější a vnitřní membránou

  Image Upload 2
 3. kritickou událostí mitochondriální dráhy je...
  • translokace cytochromu c do cytozolu
  • Image Upload 3
 4. Cytochrom c je běžně přítomen v prostoru mezi ... a jeho hlavní funkcí je ...
  • běžně přítomen v prostoru mezi vnitřní a vnější membránou mitochondrie 
  • podíl na transportu elektronů při oxidativní fosforylaci
 5. cytochrom c permeabilizovanou vnější mit. membránou difunduje z mezimembránového prostoru do cytozolu, kde se váže na ...
  Apaf-1 („apoptotic protease activating factor“)
 6. popiš proces, kterým vzniká apoptozom
  • 1. cytochrom c permeabilizovanou vnější mit. membránou difunduje z mezimembránového prostoru do cytozolu
  • 2. váže se na Apaf-1 („apoptotic protease
  • activating factor“)
  • 3. Apaf-1 mění konformaci-umožnění vazby dATP
  • 4. vazbou dATP se konformace Apaf-1 dále
  • mění - obnažení oligomerizační domény
  • 5. 7 molekul Apaf-1 se spojuje-vzniká apoptozom

  Image Upload 4
 7. apoptozom váže který enzym?
  apoptozom váže iniciační prokaspázu 9
 8. jak dochází k aktivaci  prokaspázy 9 a následné apoptóze?
  • apoptozom váže iniciační prokaspázu 9
  • molekuly prokaspázy 9 se v apoptozomu dostávají do těsné blízkosti, což vede k jejich aktivaci
  • kaspáza 9 aktivuje exekuční kaspázy 3 a 7
  • Image Upload 5
 9. popiš sled událostí, které vedou k apoptóze buňky prostřednictvím apoptozomu
  • cytochrom c uvolněný z mitochondrií do cytozolu se váže na Apaf-1
  • Apaf-1/cytochrom c díky dATP mění konformaci a oligomerizuje („apoptozom“)
  • apoptozom váže a aktivuje prokaspázu 9
  • aktivovaná kaspáza 9 aktivuje další kaspázy zodpovídající za apoptotickou smrt buňky (kaspázy 3 nebo 7)

  • Image Upload 6
  • aktivace kaspáz
 10. Co rozhoduje o uvolnění cytochromu c?
  • proteiny rodiny Bcl-2
  • poměr anti-apoptotických („pro-survival“) a pro-apoptotických vzájemně heterodimerizujících proteinů rozhoduje o propustnosti mitochondriální membrány pro cytochrom c

  Image Upload 7
 11. jaké typy dimerů tvoří Proteiny Bcl-2?
  • prostřednictvím domény BH homodimerizují nebo heterodimerizují
  • homodimery Bax indukují apoptózu
  • Bcl-2 tvoří s proteinem Bax heterodimery, čímž jeho proapoptotickou aktivitu inhibují
  • poměry faktorů „pro-death“ a „pro-survival“ rodiny Bcl-2 rozhodují o smrti buněk

  Image Upload 8
 12. charakterizuj vliv pro- a anti-apoptických signálů na rodinu Bcl-2
  • pro-apoptotické signály způsobují depolarizaci vnější mitochondriální membrány a sestavení takových dimerů z proteinů rodiny Bcl-2, které usnadňují přenos cytochromu c membránou do cytozolu, kde se spojuje s dalšími proteiny a spouští kaskádu reakcí vedoucí k apoptóze
  • anti-apoptotické signály vedou k sestavování takových komplexů rodiny Bcl-2, které uvolnění cytochromu c mimo mitochondrie neumožňují
  • Image Upload 9
 13. Vnější (receptorová) dráha je aktivována ...
  aktivovaná vnějšími („death“) ligandy
 14. na jakém principu funguje Vnější (receptorová) dráha?
  • aktivovaná vnějšími („death“) ligandy
  • registrace ligandů povrchovými receptory Fas a TRAIL (rodin receptorů TNF)
  • receptory po aktivaci tvoří trimery
  • dva nebo tři trimery se prostřednictvím ligandů propojují
  • nitrobuněčné domény těchto receptorů se tím aktivují – jsou schopny interakce s dalšími proteiny – např. adaptérovým proteinem FADD
  • FADD je následně schopen interakce s monomery prokaspázy 8 a stimulace jejich dimerizace
  • dimeriace aktivuje kaspázu 8, která tak může aktivovat exekuční kaspázy

  Image Upload 10
 15. jak se jmenují receptory vnější dráhy?
  Fas a TRAIL (rodin receptorů TNF)
 16. co je to protein FADD?
  adaptérový protein, který intereaguje s nitrobuněčnými doménami receptorů Fas a TRAIL (rodin receptorů TNF) a následně je schopen interakce s monomery prokaspázy 8 a stimulace jejich dimerizace
 17. definuj Receptory smrti
  • transmembránové proteiny schopné vyvolat apoptózu
  • napojují se na vnitřní kaspázovou signalizaci

  Image Upload 11
 18. jak se na apoptóze podílí  p53?
  • poškození DNA, nedostatek růstových faktorů a další stresové podněty mohou indukovat apoptózu pomocí proteinu p53
  • p53
  • aktivuje expresi bax, který kóduje pro-apoptotický protein uvolňující cytochrom c z mitochondrií (aktivace kaspáz)
  • posiluje expresi receptoru Fas
  • blokuje anti-apoptotickou dráhu řízenou IGF (Insulin-like growth factor)

  Image Upload 12
 19. jakou roli mají perforin a granzym B?
  • oba proteiny uvolňovány cytotoxickými T-buňkami
  • Perforin:
  • tvorba transmembránových pórů pro zajištění průniku granzymu do buňky
  • Granzym B:
  • - štěpení efektorových prokaspáz (kaspáza 3)
  • - štěpení inhibitoru ICAD

  Image Upload 13

  Image Upload 14
 20. jmenuj Metody detekce apoptózy jsou založeny na pozorování změn v jakých strukturách?
  • Změny v plazmatické membráně
  • Změny v mitochondriální membráně
  • Změny v cytoplazmě
  • Změny jádře
 21. Metody detekce apoptózy: Změny v plazmatické membráně
  • 1. translokace fosfatidylserinu z vnitřní do vnější vrstvy – znak rané apoptózy
  • 2. detekce proteinem Annexin V, který se k fosfatidylserinu váže
  • 3. označení Annexinu V fluoreskující značkou - detekce fluorescenční mikroskopií nebo průtokovou cytometrií
  • nekrotické buňky mohou poskytovat falešnou pozitivitu díky poškození membrán - lze eliminovat současným barvením DNA (např. propidium jodidem – „double-staining“)

  Image Upload 15

  Image Upload 16
 22. Metody detekce apoptózy: Změny v mitochondriální membráně
  • snížený membránový potenciál – znak rané apoptózy
  • lze detekovat sondou TMRE (tetrametylrodamin, etyl ester), což je barvivo, které proniká do buněk a váže se na mitochondrie
  • u mitochondrií v apoptotických buňkách se sníženým membránovým potenciálem je vazebná schopnost TMRE snížena
  • obvyklá detekce – průtokovou cytometrií
  • lze stanovit i uvolněné mitochondriální proteiny (např. cytochrom c)

  • FCCP indukuje permeabilizaci mitochondriální membrány
  • Image Upload 17
 23. Metody detekce apoptózy: Změny v cytoplazmě
  • aktivace kaspáz
  • detekce pomocí specifických kaspázových substrátů, např. PARP nebo cytokeratin
  • detekce pomocí protilátek zaměřených na epitopy, které se obnažují po štěpení kaspázami nebo přímo degradaci substrátů – např. westernovým přenosem nebo průtokovou cytometrií

  Image Upload 18

  Image Upload 19
 24. Metody detekce apoptózy: Změny jádře
  • kondenzace chromatinu
  • fragmentaci DNA (dvouřetězcové zlomy mezi nukleozomy) lze detekovat gelovou elektroforézou nebo technikou TUNEL
  • TUNEL (terminal deoxy-nucleotidyltransferase dUTP nick end labelling) assay
  • zlomy DNA jsou označeny enzymem TdT, které se pak stanovují protilátkami (imunohistochemicky nebo průtokovou cytometrií)

  Image Upload 20

  Image Upload 21
 25. co dokáže Průtoková cytometrie?
  • rozlišit živé buňky od mrtvých
  • zhodnotit míru emitované fluorescence každou jednotlivou buňkou
  • frakcionovat buňky podle určitých vlastností, které korelují s mírou fluorescence
  • vyhodnotit více než 100 buněk za 1 minutu

  • Účel: Studium vlastností individuálních buněk v buněčné populaci
  • míra přítomnosti určitých antigenů (např. sledování diferenciace buněk)
  • míra přítomnosti DNA (např. sledování buněčného cyklu, apoptózy)
  • velikost buněk, přítomnost granulí v cytoplazmě (určení buněčných typů ve směsích buněk)
  • možno využít k frakcionaci buněk dle určitých vlastností (FACS - Fluorescence-Activated Cell Sorter)
 26. na jakém principu funguje Průtoková cytometrie? jaký je předpoklad pro funkčnost této metody?
  • Princip: Počítačové zpracování míry emitované fluorescence jednotlivých buněk
  • Předpoklad: Míra fluorescence odpovídá sledovanému parametru (antigen, DNA…)
 27. objasni pojmy Flow cytometry + Flow sorting
  • Flow cytometry“ - měření určité vlastnosti buněk v průběhu jejich toku přístrojem
  • Flow sorting“ (Fluorescence-activated cell sorting FACS) oddělování buněk podle jejich vlastností zjištěných v průběhu průtokové cytometrie
 28. popiš postup Průtokové cytometrie
  • 1. koncentrovaná suspenze buněk je opatřena fluorescenční značkou specifickou pro cílovou molekulu (pro DNA - propidium jodid, pro protein - fluoreskující protilátka)
  • 2. buněčná suspenze je rozdělena na malé kapičky (každá z nich obsahuje jednu buňku)
  • 3. jednotlivé kapičky jsou ozářeny laserovým paprskem - dojde k excitaci fluorescenční značky a emisi fluorescence
  • 4. měření míry fluorescence pro každou buňku (určuje míru přítomnosti cílové molekuly)
  • 5. měření míry rozptylu světla pro každou buňku (určuje míru granulace cytoplazmy, velikost a tvar buňky)

  Image Upload 22
 29. jaký je princip Frakcionace buněk - FACS?
  • Princip:
  • podle míry fluorescence je každé kapičce s jednotlivou buňkou udělen proporcionální elektrický náboj
  • kapičky procházejí prostorem mezi dvěma elektrodami a dochází k jejich frakcionaci podle náboje

  Image Upload 23


  Image Upload 24
 30. jaké výhody přináší Frakcionace buněk - FACS?
  • buňky nejsou průtokovou cytometrií poškozeny - udržují si životaschopnost
  • buňky nejsou kontaminovány - lze je dále kultivovat
 31. popiš Využití průtokové cytometrie pro analýzu buněčného cyklu
  • Princip:
  • měření obsahu DNA v jednotlivých buňkách, který se v průběhu cyklu periodicky mění
  • Postup:
  • obarvení DNA fluorescenčním barvivem - propidium jodidem
  • měření míry fluorescence emitované jednotlivými buňkami
  • počítačové zpracování dat a grafické vyhodnocení

  Image Upload 25
 32. popiš Využití průtokové cytometrie pro analýzu fragmentace DNA
  • Princip:
  • buňky se ošetří 70% etanolem a poškozenou membránou uniká fragmentovaná DNA
  • fragmentovaná DNA po obarvení propidium jodidem fluoreskuje v oblasti subG1)

  Image Upload 26
Author
iren
ID
347048
Card Set
09b Buněčná smrt, drahy
Description
molekularni biologie
Updated