08b Buněčný cyklus a cílený rozklad proteinů - cykliny ad.

 1. co to jsou cykliny a CDK?
  • Cykliny jsou skupinou proteinů, které hrají významnou roli v regulaci buněčného cyklu. Představují regulační podjednotky cyklin-dependentních kináz, enzymů zodpovědných za spouštění procesů probíhajících v jednotlivých fázích cyklu, jako například 
  • replikace DNA v S fázi, 
  • kondenzace chromozomů v profázi mitózy,
  • rozpuštění jaderné membrány v  prometafázi 
  • nebo oddělení+rozchod chromatid v anafázi.
 2. jaká je koncentrace cyklinů a CDK v průběhu bun. cyklu?
  • koncentrace cyklinů kolísá v průběhu cyklu
  • koncentrace CDK je stabilnější, ale jejich aktivita je bez cyklinu nulová
  • cykliny spolurozhodují o výběru substrátu pro fosforylaci kinázou CDK
  • Image Upload 1
 3. vyjmenuj fáze buněčného cyklu a stručně je charakterizuj
  Image Upload 2

  • Buněčný cyklus je cyklus,kterým prochází eukaryotická buňka od svého vzniku po další dělení. Tedy od dělení po dělení buňky. Doba trvání cyklu se nazývá generační doba.
  • Buněčný cyklus se skládá z několika fází přípravných (souborně nazývaných jako interfáze – období od konce jedné mitózy po začátek druhé) a vlastního buněčného dělení (nejčastěji mitózy).
  • Buněčný cyklus lze rozdělit na 4 základní fáze podle "přípravných" procesů v buňce, které mají vztah k rozdělení buňky. Časy zde uvedené jsou pouze orientační a liší se druh od druhu a buňka od buňky:
  • G1 (growth) fáze (cca 50 % cyklu) – zdvojení buněčné hmoty, buňka roste, tvoří se RNA a proteiny, připravuje se zásoba nukleotidů a enzymů pro replikaci DNA. Hlavní kontrolní uzel
  • S (synthesis) fáze (cca 30 % cyklu) – DNA se replikuje na dvojnásobné množství, každý chromosom je na konci této fáze zdvojený, buňka je de facto tetraploidní
  • G2 fáze (cca 15 % cyklu) – zdvojování organel, tvorba struktur potřebných pro dělení buňky – mitotické vřeténko
  • M (mitosis) fáze (cca 5 % cyklu) – dělení jádra (karyokineze), dělení buňky (cytokineze), výsledkem jsou dvě buňky o stejném počtu chromozómů (ekvační dělení)

  Každá "přípravná" fáze je zakončena kontrolním uzlem, který má za úkol ověřit, je-li buňka připravena na přechod do další fáze. Nejvýznamnějším ze všech je kontrolní uzel v G1 fázi, který může za určitých okolností uvést buňku do tzv. G0 fáze, ve které se buňka nepřipravuje na dělení. V G0 fázi mohou buňky vydržet i desítky let (nervová či svalová buňka obratlovců)
 4. Jaké typy cyklinů jsou spjaty s kterými fázemi bun. cyklu?
  • Cyklin fáze G1: cyklin D
  • Cyklin fáze G1/S: cyklin E
  • Cyklin fáze S/G2: cyklin A
  • Cyklin fáze M: cyklin B

  Image Upload 3

  Image Upload 4
 5. jaké  jsou Tři funkční stavy Cdk?
  • A) inaktivní - bez cyklinu, aktivní místo Cdk je blokováno částí proteinu zvanou T-smyčka
  • B) částečně aktivní - po navázání cyklinu opouští T-smyčka aktivní místo Cdk a částečně jej tak aktivuje
  • C) plně aktivní - fosforylace treoninu T smyčky Cdk kinázou CAK (Cdk-activating kinase): konformační změna, zvýšení afinity pro příslušné substráty

  Image Upload 5
 6. co je Fosforylace?
  Fosforylace je adice fosfátových skupin (PO3−4 ) na proteiny nebo jiné organické molekuly. Může měnit strukturu proteinů v enzymech a tím i jejich funkci a činnost
 7. aktivitu Cdk určuje primárně...
  vazba cyklinů
 8. vyjmenuj pomocné mechanismy přispívající k jemné regulaci aktivity Cdk
  • - fosforylace dvojice AK v blízkosti aktivního místa kinázou Wee1 inhibuje aktivitu komplexu cyklin/Cdk
  • Kináza Wee1 – inhibuje komplexy cyklin Cdk
  • - defosforylace těchto AK fosfatázou Cdc25 zvyšuje aktivitu komplexu cyklin/Cdk
  • Fosfatáza Cdc25 – aktivuje komplexy cyklin-Cdk
  • - další aktivační fosfát přidává CAK na T smyčku

  Image Upload 6
 9. proteiny CKI:význam?
  • Regulace aktivity Cdk 
  • vážou se na komplexy cyklin/Cdk a inhibují je v důsledku změny konformace aktivního místa Cdk
  • Image Upload 7
 10. vyjmenuj členy rodiny Cip/Kip
  tři členové u savců: p21Cip1, p27Kip1,p57Kip2


  • Image Upload 8
 11. co dělá p21Cip1?
  p21 se indukuje při poškození DNA pomocí proteinu p53, pozastavuje cyklus ve fázích G1 a G2
 12. vyjmenuj členy rodiny INK4
  • p16INK4A
  • p15INK4B
  • p18INK4C
  • p19INK4D
 13. jaký význam má  rodina INK4?
  • inhibice tvorby komplexů cyklinů D a CDK4/CDK6 a inaktivace již vytvořených komplexů
  • zastavení buněčného cyklu ve fázi G1 (před bodem restrikce)
  • Image Upload 9
 14. jaké znáš inhibitory Cdk?
  • rodina INK4
  • rodina Cip/Kip
 15. jaká je fce Kontrolních bodů cyklu?
  • molekulární brzdy
  • A. Kontrolují 
  •    1. iniciaci fáze S
  •    2. iniciaci mitózy
  •    3. rozdělení dceřiných chromozomů v anafázi
  •    4. začátek telofáze a cytokineze
  •    5. celistvost DNA
  • B. zajišťují, aby hlavní události cyklu probíhaly v pevně daném pořadí
  • C. sensory sledují klíčové děje cyklu a poskytují řídícímu systému zpětnou vazbu
  • D. je-li zaznamenána chyba, řídící systém prodlouží danou fázi, aby chyba mohla být opravena
  • E. zajišťují extrémní přesnost buněčného dělení (příjem správného počtu řádně replikovaných chromozomů dceřinou buňkou)
  • Image Upload 10

  Image Upload 11
 16. kontrolní body kontrolují aktivity kterých látek?
  kontrolují aktivity komplexů cyklin-CDK a ubikvitinligáz SCF a APC/C
 17. jaká mechanismy používají kontrolní body ke kontrole aktivit komplexů cyklin-CDK a ubikvitinligáz SCF a APC/C?
  • regulace syntézy a degradace cyklinů
  • fosforylace CDK v inhibičních a aktivačních místech
  • regulace syntézy a stability inhibitorů CDK

  Image Upload 12
 18. Buněčný cyklus reaguje na signály z vnějšího i vnitřního prostředí, uveď příklady takových signálů
  • Vnější podněty:
  •    signální molekuly
  •    živiny a růstové faktory
  • Vnitřní podněty:
  •    stupeň dokončení předchozích fází
  •    poškození DNA

  Na základě těchto podnětů může být buněčný cyklus pozastaven.

  • Image Upload 13
 19. jaký znáš Důkaz existence regulátorů cyklu?
  • fúze savčích buněk
  • (Johnson a Rao, 1970)
 20. vysvětli princip  fúze savčích buněk
  • spojení buněk v různých fázích cyklu: G1+S
  • sledován průběh replikace DNA inkorporací značeného tymidinu
  • značka se objevila v DNA buňky fáze G1 i S: buňka ve fázi G1 zahájila replikaci okamžitě po fúzi
  • Závěr: v S-fázové buňce existuje faktor, který indukuje replikaci v jádře ve fázi G1

  Image Upload 14

  spojení buněk v různých fázích cyklu: G1, G2 nebo S + M

  Image Upload 15

  Závěr: v M-fázové buňce existuje faktor, který indukuje mitózu

  Image Upload 16
 21. popiš Výhody kvasinkového modelu
  • dostupnost údajů o sekvenci genomu
  • haploidní status - usnadnění genetických analýz
  • snadná kultivace, vysoká rychlost cyklu
  • snadné vizuální vyhodnocení fáze buněčného cyklu mikroskopickou analýzou morfologie buněk
 22. popiš vizuální vyhodnocení fáze buněčného cyklu mikroskopickou analýzou morfologie buněk u kvasinek
  • u pučících kvasinek (Saccharomyces cerevisiae)
  • nepřítomnost pupene – značí fázi G1, přítomnost pupene menšího než u rodičovské buňky – značí fázi S,
  • přítomnost pupene podobné velikosti jako u rodičovské buňky – značí fázi G2
  • - u štěpících se kvasinek (Schizosaccharomyces pombe) lze na fázi
  • cyklu usuzovat z délky buněk
 23. co je to dominový efekt?Vysvětli na příkladu buněčného cyklu kvasinek a cdc genů
  nová fáze cyklu může nastat až po dokončení fáze předchozí – dominový efekt

  • mutace v genech nutných pro průchod danou fází cyklu (cdc) se projeví synchronizací celé populace kvasinkových buněk – jejich cyklus se zastaví ve stejné fázi
  • Geny cdc jsou esenciální, proto kvasinky defektní v cdc nejsou životaschopné – připraveny podmínečně letální mutanti

  Image Upload 17

  Image Upload 18
Author
iren
ID
347018
Card Set
08b Buněčný cyklus a cílený rozklad proteinů - cykliny ad.
Description
molekularni biologie
Updated