05b TRANSLACE faze

 1. které děje tvoří obecně iniciaci translace?
  všechny děje, které zajišťují sestavení ribozomu a připojení iniciační tRNA na mRNA
 2. které molekuly se zapojují do iniciace translace u prokaryot?
  • 1. ribozom 
  • 2. iniciátorová tRNA 
  • 3. mRNA 
  • 4. tři rozpustné iniciační faktory IF-1, IF-2, IF-3 
  • 5. jedna molekula GTP
 3. při Iniciaci translace u prokaryot dochází k tvorbě 2 komplexů:
  • 1. malá podjednotka se váže na mRNA + IF-3: (interakce Shineovy-Dalgarnovy sekvence s 16S rRNA)
  • 2. iniciační metionyl-tRNAfMet + IF-2: nese antikodón k iniciačnímu kodónu AUG a metionin, jehož aminoskupina je blokována formylovou skupinou
  • oba komplexy se spojují, připojují se IF-1 a GTP: vzniká 30S iniciační komplex

  Image Upload 1
 4. jak dojde ke vzniku 30s iniciačního komplexu?
  oba komplexy (malá podjednotka se váže na mRNA + IF-3iniciační metionyl-tRNAfMet + IF-2) se spojují, připojují se IF-1 a GTP: vzniká 30S iniciační komplex
 5. jen si přečti:) JEDNOTLIVÉ KROKY Iniciace translace u prokaryot
  • 1. Tvorba 2 komplexů: 
  • malá podjednotka se váže na mRNA + IF-3 (interakce Shineovy-Dalgarnovy sekvence s 16S rRNA)
  • iniciační metionyl-tRNAfMet + IF-2 nese antikodón k iniciačnímu kodónu AUG a metionin, jehož aminoskupina je blokována formylovou skupinou
  • 2. oba komplexy se spojují, připojují se IF-1 a GTP: vzniká 30S iniciační komplex
  • 3. po uvolnění IF-3 se k iniciačnímu komplexu připojuje velká podjednotka
  • 4. vzniká ribozom 70S s metionyl-tRNAfMet připojenou přímo do místa P
  • 5. štěpí se GTP a uvolňují IF
  • Image Upload 2

  Image Upload 3
 6. charakterizuj Elongaci translace u prokaryot
  • Elongace zahrnuje všechny reakce od dokončení první peptidové vazby po přidání poslední aminokyseliny; ribozom se pohybuje po mRNA a každý kodón využije k translaci
  • Image Upload 4
 7. charakterizuj terminaci translace u prokaryot
  Terminace zajišťuje rozeznání terminačního kodónu ribozomem a uvolňovacím faktorem, odštěpení dokončeného polypeptidu od poslední peptidyl-tRNA a disociaci ribozomu z mRNA

   Image Upload 5
 8. co je Shineova-Dalgarnova sekvence?
  = vazebné místo pro ribozomy na prokaryotické mRNA, definuje začátek translace
 9. kde se nachází Shineova-Dalgarnova sekvence ?
  umístěna 7 nukleotidů proti směru translace od iniciačního kodonu AUG
 10. Shineova-Dalgarnova sekvence je komplementární k jaké sekvenci?
  • je komplementární sekvenci 3´-konce 16S rRNA
  • párování bází mezi SD sekvencí a 16S rRNA je podmínkou translace u prokaryot

  Image Upload 6
 11. Která fáze je terčem antibiotik?
  replikace-transkripce-translace
  translace

  Image Upload 7
 12. iniciace translace u eukaryot je složitější protože je do ní zapojeno několik rozpustných...
  iniciačních faktorů
 13. Iniciace translace u eukaryot začíná...
  neformylovaným iniciačním metioninem
 14. iniciační aminoacyl-tRNA (tRNAiMet) je jiná než tRNA používaná pro vnitřní metioninové kodóny; iniciační komplex se tvoří na ...
  5’-konci mRNA modifikované čepičkou (ne v oblasti Shine-Dalgarno/AUG)
 15. jaký protein se váže na čepičku?
  protein CBP (cap-binding protein) se váže na čepičku na 5´-konci mRNA
 16. jaká je fce CBP?
  po dokončení syntézy a sestřihu mRNA se CBP podílí na translokaci do cytoplazmy
 17. jednotlivé kroky při iniciaci translace eukaryot - jen se podívej:)
  • začíná neformylovaným iniciačním metioninem
  • iniciační aminoacyl-tRNA (tRNAiMet) je jiná než tRNA používaná pro vnitřní metioninové kodóny
  • iniciační komplex se tvoří na 5’-konci mRNA modifikované čepičkou (ne v oblasti Shine-Dalgarno/AUG)

  Image Upload 8
 18. popiš Iniciaci translace u eukaryot: skenovací model  navržen Marilyn Kozakovou (přečti si:)
  • 1. zde je CBP nahrazen iniciačními faktory
  • 2. vazba malé podjednotky 40S ribozomu s metionyl-tRNAiMet k 5´konci mRNA s čepičkou
  • 3. komplex se pohybuje ve směru 5´- 3´po mRNA a hledá iniciační kodón AUG
  • 4. v místě AUG: iniciační faktory se odpoutají, připojuje se velká podjednotka 60S
  • 5. metionyl-tRNAiMet je připojena přímo do místa P
  • 6. vzniká iniciační komplex

  Image Upload 9
 19. Iniciace translace u eukaryot- skenovací model  navržen Marilyn Kozakovou: vazba malé podjednotky 40S ribozomu s
  s metionyl-tRNAiMet k 5´konci mRNA s čepičkou
 20. Iniciace translace u eukaryot- skenovací model  navržen Marilyn Kozakovou: v místě AUG: iniciační faktory se odpoutají, připojuje se...
  velká podjednotka 60S
 21. Iniciace translace u eukaryot- skenovací model  navržen Marilyn Kozakovou: metionyl-tRNAiMet je připojena přímo do místa
  do místa P
 22. v čem spočívá Elongace translace  u eukaryot?
  • postupné připojování aminokyselin k rostoucímu polypeptidu 
  • probíhá obdobně jako u prokaryot
 23. jaký je sled událostí při elongaci translace u eukaryot?
  • 1. vazba aminoacyl-tRNA do místa A ribozomu
  • 2. přenos syntetizovaného peptidu z tRNA v místě P na tRNA v místě A vytvořením nové peptidové vazby
  • 3. posun ribozomu po mRNA, vedoucí k umístění dalšího kodónu do místa A
  • 4. současný posun tRNA nesoucí vznikající polypeptid z místa A do místa P
  • 5. přesun "prázdné" tRNA z místa P do místa E
  • 6. aminoacyl-tRNA se váže k místu A
  • antikodón aminoacyl-tRNA se musí párovat s kodónem mRNA v místě A
  • nutná přítomnost elongačního faktoru EF-Tu a GTP
  • po hydrolýze GTP na GDP se EF-Tu uvolňuje
  • 7. tvorba peptidové vazby mezi NH2-skupinou aminoacyltRNA v místě A a COOH skupinou rostoucího polypeptidového řetězce připojeného k tRNA v místě P
  • 8. řetězec se tím připojí k tRNA v místě A
  • katalyzováno peptidyltransferázovou akti-vitou velké podjednotky (současná hydrolýza GTP)
  • 9. Ribozom se po mRNA posune o jeden kodón směrem k 3´-konci:
  • ↣ peptidyl-tRNA se přesunuje z místa A do místa P
  • ↣ prázdná tRNA se přesunuje z místa P do místa E  
  • nutná přítomnost EF-G a energie hydrolýzy GTP
  • místo A je prázdné a připraveno pro příjem další aminoacyl-tRNA

  Image Upload 10

  Image Upload 11

  Image Upload 12

  Image Upload 13
 24. kdy nastává Terminace translace ?
  • 1. nastává v okamžiku, kdy do místa A vstoupí terminační kodón (stop kodón): UAA, UAG nebo UGA
  • 2. zároveň se do místa A váže uvolňovací faktor
  • 3. ke karboxylovému konci vzniklého polypeptidu se naváže molekula vody, což vede k terminaci
 25. charakterizuj uvolňovací faktory
  • ↣ stop kodóny jsou rozeznány uvolňovacími faktory (RF
  • ↣ k terminačnímu kodonu v místě A se váže RF 
  • ↣ RF mění aktivitu peptidyltransferázy: přidává molekulu vody k C-konci 
  • uvolnění polypeptidu z tRNA v místě P, translokace prázdné tRNA do místa E
  • ↣ uvolnění mRNA z ribozomu disociace podjednotek ribozomu

  • Image Upload 14
  • Image Upload 15
 26. GENETICKÝ KÓD určuje
  • určuje typ aminokyseliny, iniciaci a terminaci translace
  • = tripletový nepřekrývající charakter
 27. vyjmenuj Vlastnosti genetického kódu
  • 1. složen z tripletů nukleotidů
  • 2. triplety se nepřekrývají
  • 3. neobsahuje interpunkční znaménka
  • 4. je degenerovaný
  • 5. obsahuje kodóny pro začátek a konec translace
  • 6. je téměř univerzální
 28. kdy a kým byl rozluštěn genetický kód?
  Pomocí bezbuněčného systému odvozeného z E. coli prováděli translaci s využitím přirozených a syntetických mRNA o definovaných sekvencích a následně určili sekvence vytvořených peptidů

  Image Upload 16
 29. genetický kód je tripletový, které mutace mění jeho čtecí rámec a která jej navrátí?
  Inzerce/delece jednoho/dvou páru bází mění čtecí rámec

  Image Upload 17

  • Supresorová mutace obnovuje původní čtecí rámec
  • Image Upload 18
 30. Inserce/delece 3 párů bází čtecí rámec ne/mění?
  nemění

  Image Upload 19
 31. některé mutace v genech pro tRNA mění strukturu antikodónů a proto vedou k chybné interpretaci kodónů v mRNA
  tyto mutace byly původně nalezeny jako ..., které potlačovaly účinek jiných mutací
  supresorové mutace

  příklad: mutace tRNA, které suprimují mutace amber způsobující terminaci řetězce v UAG

  Image Upload 20


  Image Upload 21

  Image Upload 22
 32. některé supresorové mutace mění antikodóny tRNA tak, že mutantní tRNA reagují na terminační kodóny; na místo terminace translace tak dochází k...
  začleňování aminokyselin do polypeptidů
 33. vyjmenuj Iniciační a terminační kodony:
  • - iniciační: AUG
  • - terminační: UAA, UAG, UGA
  • téměř univerzální (výjimky- mitochondrie a někteří prvoci)
  • Image Upload 23
 34. čím je určena každá z 20AK v proteinech?
  je určena jedním nebo několika nukleotidovými triplety v mRNA
 35. kód je nepřekrývající (každý nukleotid patří k jedinému kodónu), degenerovaný, tz. že ...
  • většina AK je určena 2-4 kodóny
  • Image Upload 24
Author
iren
ID
346920
Card Set
05b TRANSLACE faze
Description
molekularni biologie
Updated