1. PERVASIVE[pә'veisiv] a 
  проникващ, широкоразпространен
 2. CATCALL['kaetk3:l]
  . свирене, свиркаве, освиркване, дюдюкане (в театър и пр)

  2. свирка, пищялка
 3. FORFEIT['fa:fit]
  • 1. глоба, залог, конфискувана вещ
  • his life was the ..... of his crime тойплати с живота си за престъплението си

  2. неустойка, просрочка

  3. конфискация, лишаване от права

  • 4. рl игра, при която се залагат различиипредмети1. загубвам поради конфискация
  • his land was ....ed to ... земите му бяхаконфискувани от

  • 2. лишавам се от, загубвам, отказвам се от
  • to FORFEIT one's honour/word загубвамчестта си, не устоявам на думата си
  • to FORFEIT one's life пожертвувам живота си
 4. Tempting to usher
  Възвестявам
 5. SUCCINCT
  [sәk'siŋkt]
  1. a сбит, стегнат, кратък и ясен(за стил)

  2. препасан, плътно прилягащ (за дреха)
 6. FLAWED[fla:d] a
   дефектен, напукан (за дървенматериал)
 7. CAUTIONARY
  предупредителен
 8. REEL[ri:l]
  макара, масур2. тех. макара, бобина, скрипец4. рамка за сушене на дрехи

  • 2. залитам, политам, люлея се, олюлявамсе, клатушкам се, люшкам се
  • the street .....ed before his eyes улицата сезалюля пред очите му
  • the state was .....ing to its foundations държавата беше разклатена до основи/беше готова да рухне

  • 3. to REEL back политам назад (при удар)n залитане, политане, клатушкане, олюляване
  • without a REEL or stagger без всякакво
 9. STEM[stem]
  1. стебло, стрък, ствол 2. дръжка (на плод, цвете, лист)

  3. столче (на винена чаша)

  4. дръжка (на лула)

  5. ос с винт за навиване на джобенчасовник

  6. грам. основа (на дума)

  7. родова линия, произход, потекло

  8. муз. вертикална чертичка (на нота)

  • 9. мор. нос (на кораб)
  • from STEM to stern по цялото протежениена кораба1. заприщвам, преграждам, заграждам, спирам, възпирам, задържам

  • 2. движа се/напредвам срещу вятъра/течението, съпротивлявам се на
  • to STEM the tide/current/flood/torrent of задържам, препречвам пътя на, противодействувам на
 10. CADENCE['keidәns] 
  ритъм, такт

  2. понижаванe на гласа, модулация, интонация

  3. муз. заключителни акорди
 11. OPT[apt] v
  • избирам, установявам се на (for)
  • to OPT out (of) решавам да не участвувам(в)
 12. HASTILY
  бързо, прибързано, необмислено
 13. Broom
  Метла
 14. VANGUARD
  ['vӕnga:d] n
  воен. авангард, прен. преден/челен отряд
 15. CONVENE[kәn'vi:n] 
  1. свиквам (събрание и пр.), повиквам (в съд)

  2. събираме се
 16. LUCRATIVE['lu:krәtiv] a
  доходен, рентабилен, изгоден
 17. BEACH-HEAD
  ['bi:tshhed] n
  воен. брегови плацдарм/предмостие при десант
 18. SIEGE[si:dӡ]
  • . воен. обсада
  • state of SIEGE обсадно положение
  • to lay SIEGE to обсаждам (град и пр.), прен. преследвам, не оставям на мира
  • to raise a SIEGE вдигам обсада

  2. ост. трон, ранг, положение

  3. ам. продължително боледуване/напрежение
 19. RIPPLE[ripl]
   разчесвам (лен)1. вълничка, леко вълнение, накъдряне (наводна и пр. повърхност.), леки вълни (накоса)

  • 2. ромон
  • RIPPLE of laughter лек/звънлив/сребристсмях
  • RIPPLE of applause откъслечниаплодисменти

  3. ам. малък бързей

  4. вълнообразна ивица (на пясък и пр.) (иRIPPLE mark)1. вълнувам (се) леко, накъдрям (се)

  2. ромоля

  3. лея се звънливо (за смях и пр.)

  4. падам на меки гънки/вълни
 20. GOAD[goud]
  остен

  2. подтик, стимул1. v мушкам/ръгам/карам с остен

  • 2. подтиквам, възбуждам, стимулирам (и сon), предизвиквам
  • to GOAD someone into doing something предизвиквам/тласкам някого да направинещо
  • to GOAD someone into (a) fury вбесявам/разярявам някого
 21. COMPASS['k^mpәs]
  • . компас
  • COMPASS bearing посока по компаса

  • 2. окръжност, ост. заобикалка
  • to fetch/go a COMPASS (about) заобикалям, обхождам

  • 3. граници, обхват, предел (и прен.), обем, размер
  • within the COMPASS of в границите/обсегана

  4. муз. регистър, диапазон

  5. pl (a pair of) COMPASSes пергел

  • 6. attr компасен, полукръгъл, извит
  • COMPASS window арх. заоблен еркеренпрозорец1. (за) обикалям, обхождам, обкръжавам, ограждам

  2. постигам, осъществявам, успявам

  3. замислям, кроя (нещо лошо), сплетнича, интригантствувам

  4. схващам, разбирам
 22. COMPLACENT[kәm'pleisnt] 1
  самодоволен

  2. незаинтересован, безучастен
 23. DAUNT
  [da:nt] 
  . всявам страх у, сплашвам, уплашвам

  • 2. обезкуражавам, обезсърчавам, възпирам
  • nothing DAUNTed без страх, смел
 24. PREVALENT
  ['prevәlәnt] a 
  преобладаващ, широкоразпространен, често срещан/употребяван
 25. COMPULSIVE
  [kәm'p^lsiv] 
  1. принудителен, силен, внушителен

  • 2. псих. натрапчив
  • COMPULSIVE eater/liar човек, който неможе да се въздържа от ядене/не може дане лъже
Author
fa31
ID
346134
Card Set
Description
Updated