03 Replikace DNA

 1. každá buňka potřebuje svou úplnou sadu genů: rodičovská buňka musí svůj genom před dělením...
  jaký je v tomto ohledu rozdíl mezi jedno a vícebun.organismy?
  • duplikovat
  • geny jsou umístěny v DNA chromozomů- každý chromozom je třeba přesně zkopírovat a kopie rozdělit do dceřiných buněk
  • jednobuněčné organismy: buněčné dělení = reprodukce
  • buněčné dělení = vznik nových buněk bez přímého spojení s rozmnožováním organismu
  • mnohobuněčné organismy: reprodukce = vznik nových organismů,
 2. stručně popiš princip Replikace DNA
  • mechanismus duplikace DNA před buněčným dělením
  • Princip:
  • 1) vlákna v duplexech DNA jsou komplementární- po oddělení může každé z nich sloužit jako předloha - templát pro syntézu vlákna nového
  • 2) nová vlákna vznikají postupným začleňováním nukleotidů na základě pravidel o párování bází
  • 3) na konci replikace je každé vlákno templátu  spárováno s nově syntetizovaným vláknem
  • 4) replikace DNA je katalyzována enzymy

  Image Upload 1
 3. jaký je časový vztah replikace DNA k dělení buňky?
  • proces musí proběhnout jen jednou v průběhu buněčného cyklu
  • Dva hlavní principy: 
  • o následném buněčném dělení se rozhoduje v okamžiku iniciace replikace
  • buněčné dělení nemůže nastat dokud není replikace dokončena
 4. jaké jsou 3 Základní rysy replikace DNA?
  • 1) DNA se replikuje semikonzervativně
  • 2) iniciace replikace DNA nastává ve specifických místech - počátcích replikace ("origins")
  • 3) z místa počátku replikace DNA probíhá oběma směry
 5. co znamená že Replikace DNA je semikonzervativní ?
  • každé vlákno rodičovské šroubovice zůstává zachováno
  • oba řetězce původní dvoušroubovice fungují jako templáty
  • výsledkem je dvoušroubovice obsahující jeden původní a jeden nově syntetizovaný řetězec
  • původní řetězce zůstávají intaktní po mnoho generací

  Image Upload 2

  Image Upload 3
 6. vyjmenuj historické Modely replikace DNA
  • Semikonzervativní: každé vlákno rodičovské dvoušroubovice se zachovává a uplatňuje se jako templát
  • Konzervativní: rodičovská dvoušroubovice se zachovává a řídí syntézu nové dvoušroubovice
  • Disperzní: segmenty každého rodičovského vlákna se zachovávají a řídí syntézu segmentů nových komplementárních vláken, které se následně spojují

  Image Upload 4
 7. kdo prokázal, že platí semikonzervativní model navržený Watsonem a Crickem ?
  • Matthew Meselson a Franklin Stahl (1958)
  • důkaz byl založen na studiu hustoty DNA po označení těžkým dusíkem 15 N

  • Důkaz semikonzervativního modelu replikace
  • Image Upload 5

  Image Upload 6

  • Image Upload 7
  • Image Upload 8
 8. kde začíná Replikace DNA?
  • v počátku replikace - "origin"
  • specifická nukleotidová sekvence (ori)
 9. co je to replikon?
  • úsek DNA, jehož replikaci zajišťuje vždy jeden počátek - ori
  • u bakterií a virů je obvykle 1 počátek na chromozom (prokaryotické chromozomy obsahují jediný replikon) 
  • u velkých chromozomů eukaryot je mnoho počátků replikace (mnoho replikonů)
 10. co je Replikační bublina a vidlice?
  • po rozvolnění DNA v místě ori působením helikáz se templátové řetězce oddělují a vzniká replikační bublina
  • od tohoto místa replikace probíhá v obou směrech a vzniká struktura tvaru "Y" zvaná replikační vidlice


  Image Upload 9

  Image Upload 10
 11. jak je velký genom e.coli?
  velikost 245 pb
 12. co je to replizom?
  • rozvolněná DNA a proteinový aparát v replikační vidlici
  • Image Upload 11
 13. popiš Počátek replikace E. coli (oriC)
  • přítomen v genomu 1x
  • obsahuje 2 typy opakujících se sekvencí:
  • - sekvenci 13 pb (opakovaná 3x, bohatá na AT, místo rozvolnění)
  • - sekvenci 9 pb (opakovaná 4x, místo vazby proteinů, které jsou nezbytné pro tvorbu replikační bubliny)
  • Image Upload 12
 14. funkční složky počátků replikace vyšších eukaryot dosud nejsou přesně známy velikost místa ori u vyšších eukaryot dosahuje až jakého počtu bází?
  několika tisíc pb
 15. popiš Počátky replikace u kvasinek
  • v genomu v mnoha kopiích
  • u kvasinek označované ARS (autonomně se replikující segmenty)
  • - délka cca 50 pb
  • - obsahují stěžejní sekvenci bohatou na AT o velikosti 11 pb
  • AT je snadnější denaturovat,ptž jsou spojeny jedn dvěma vodíkovými můstky
 16. kdy,kde a jak dochází k tvorbě RNA-primeru?
  • po rozvinutí DNA v místě ori DNA-helikázou syntetizuje speciální RNA-polymeráza (primáza) krátké RNA-primery – komplementární k odděleným templátům
  • RNA-primery se prodlužují DNA-polymerázou
 17. pnutí v utahované šroubovici během replikace se uvolňuje ...
  DNA-topoizomerázou
 18. podmínkou replikace je dostupnost....
  nespárovaných nukleotidů v řetězci DNA
 19. pomocí kterých replikačních proteinů dochází k otvírání dvojšroubovice?
  • dvoušroubovice je stabilní (pro denaturaci je potřeba teplota blízká teplotě varu)
  • otevírání dvoušroubovice napomáhají 2 typy replikačních proteinů
  • - DNA-helikázy: rozpétá vlákno 
  • - proteiny vážoucí jednořetězcovou DNA (SSB): zamezují opětovnému secvaknutí řetězců k sobě, "cuckování" 
  • - DNA-topoizomerázy: uvolňují pnutí (viz analogie s rozplétáním provázku
  • Image Upload 13

  • + pro tvorbu RNA primerů nutné RNA-polymerázy
  • +DNA-primázová aktivita syntetizuje RNA-primery
 20. popiš molekuli a fci DNA-helikáz
  • enzymy tvořící šestipodjednotkové válce, které obklopují jednořetězcovou DNA
  • vážou a hydrolyzují ATP a díky tomu se po jednořetězcové DNA pohybují
  • když narazí na oblast dvouřetězcové DNA, pokračují ve svém pohybu, přičemž odtlačují řetězce dvoušroubovice od sebe, báze tak ztrácí své partnery
  • Image Upload 14

  Image Upload 15

  Image Upload 16

  hydrolýza: rozkladná rce, při které se spotřebovává voda
 21. charakterizuj SSB proteiny
  • Proteiny vážoucí jednořetězcovou DNA
  • pevně se vážou na jednořetězcové úseky DNA vzniklé působením helikáz, aniž by blokovaly báze, které tak zůstávají k dispozici pro párování
  • stabilizují vzniklé jednořetězce
  • brání náhodnému intramolekulárnímu párování (tvorbě vlásenek), které by komplikovaly replikaci DNA
  • na DNA se vážou kooperativním způsobem (vazba 1 monomeru stimuluje vazbu druhého)

  Image Upload 17
 22. fce DNA-topoizomerázy, jaké dva typy znáš?
  • katalyzují tvorbu přechodných zářezů v DNA buď v jednom (topoizomeráza I) nebo obou vláknech (topoizomeráza II = DNA-gyráza)
  • Image Upload 18
  • Image Upload 19

  • DNA se před replikační vidličkou otáčí díky rozvíjení šroubovice
  • bez přerušení vláken DNA-topoizomerázami by rozvíjení DNA vedlo k tvorbě pozitivních nadšroubovicových závitů
  • Image Upload 20

  Image Upload 21
 23. jak funguje DNA-topoizomeráza I
  • katalyzuje přechodné zářezy v jednom vlákně DNA: 
  • 1. kovalentní připojení enzymu k jednomu z fosfátů v DNA - dojde k přerušení fosfodiesterové vazby ⇒
  • 2. DNA se může otočit kolem své osy 
  • 3. obnovení dvoušroubovice (opětovným vytvořením fosfodiesterové vazby)

  odstraňuje nadšroubovicové vinutí (superspirilizace) z DNA

  Image Upload 22

  Image Upload 23
 24. pro rozvinutí vláken v templátu v E.coli se musí šroubovice DNA před replikační vidlicí otáčet rychlostí...
  3000rpm
 25. jak funguje DNA-topoizomeráza II (DNA-gyráza) ?
  • katalyzuje přechodné zářezy v obou vláknech
  • Image Upload 24
 26. jaký je rozdíl mezi DNA a RNA polymerázami?
  • Iniciace replikace: RNA-primery
  • DNA-polymerázy
  • ⇾nesyntetizují DNA de novo 
  • pouze prodlužují již existující řetězec se správně spárovaným nukleotidem disponujícím volnou 3´-OH skupinou
  • nemohou tvořit DNA "z ničeho", ale potřebují primer, který prodlužují
  • ⇾jsou velmi přesné 

  • RNA-polymerázy
  • méně přesné, chyby jsou více tolerovány 
  • nedisponují exonukleázovou korektorskou funkcí
  • mohou začít tvorbu nových polynukleotidových řetězců bez primeru 
  • jako primery při replikaci DNA proto slouží krátké úseky RNA
  • Image Upload 25
 27. jakou reakci přesně katalyzují DNA-polymerázy?
  • zajišťují vazbu deoxyribonukleotidu definovaného templátem k 3´-OH skupině primerového řetězce
  • katalyzují tvorbu kovalentních (fosfodiesterových) vazeb mezi nukleotidy
 28. jaké jsou Substrátové požadavky pro replikaci DNA katalyzované DNA-polymerázou?
  • 1. primerové vlákno s volnou 3'-OH skupinou
  • 2. templátové vlákno DNA určující sekvenci nového vlákna
  • 3. volné dNTP (dATP, dTTP, dGTP, dCTP)
  • 4. Mg2+
  • Image Upload 26
 29. polymerace nově tvořeného řetězce probíhá jen ve směru ...
  • 5´- 3´
  • ⇒vedoucí řetězec je 3´- 5´

  • dna polymeráza
  • Image Upload 27
 30. potřebná energie pro replikaci je zajištěna...
  uvolněním pyrofosfátu z dNTP
 31. DNA-polymeráza I: kdo ji objevil, kde je a popiš na jakém principu funguje
  • První DNA-polymeráza, kterou se podařilo izolovat (Arthur Kornberg, 1957; Nobelova cena 1959)
  • Zdroj: E. coli
  • Mechanismus působení:
  • kovalentní prodlužování řetězce DNA/RNA (primeru) ve směru 5´→ 3´
  • po odštěpení pyrofosfátu dojde k vytvoření kovalentní vazby mezi posledním nukleotidem primeru a přicházejícím dNTP

  • DNA-polymeráza I má dvě nukleázové aktivity: 
  • 5´→ 3´ exonukleázovou aktivitu: štěpí DNA od 5´-konců (ve formě krátkých oligonukleotidů)
  • 3´→ 5´exonukleázovou aktivitu: odštěpuje mononukleotidy od 3´-konců DNA

  Image Upload 28
 32. jaký je rozdíl mezi exo a endonukleázou?
  • Nukleáza je enzym, který degraduje nukleové kyseliny: 
  • exonukleáza štěpí nukleové kyseliny od konců
  • endonukleáza štěpí DNA uvnitř molekuly
 33. jakou fci má Exonukleázová aktivita 5´- 3´ DNA-polymerázy ?
  • zajišťuje odstraňování RNA-primerů
  • Image Upload 29
 34. jakou fci má Exonukleázová aktivita 3´- 5´ DNA-polymerázy?
  zajišťuje korektorskou funkci DNA-polymerázy na nově syntetizovaném vlákně (čili ještě předtím, než se chyba zafixuje)

  Image Upload 30
 35. vyjmenuj nukleázové aktivity DNA polymeráz:
  • 1. Exonukleázová aktivita 5´- 3´ DNA-polymerázy
  • 2. Exonukleázová aktivita 3´- 5´ DNA-polymerázy
  • 3. Polymerázová aktivita 5´-3´ DNA-polymerázy

  Image Upload 31
 36. Přehled DNA-polymeráz u E. coli
  • 5 DNA-polymeráz
  • replikaci DNA zajišťují DNA-polymeráza I (odstraňuje RNA primery, podíl na reparaci DNA) a DNA-polymeráza III (vlastní replikáza)
  • na reparaci DNA se podílejí DNA-polymerázy I, II, IV a V
  • rychlost replikace: cca 30 000 nukleotidů za minutu
 37. Přehled DNA-polymeráz u eukaryot
  • 15 DNA-polymeráz
  • replikaci jaderné DNA zajišťují DNA-polymerázy α, δ, ε
  • replikaci mitochondriální DNA zajišťuje DNA-polymeráza γ
  • reparaci DNA zajišťují DNA-polymerázy β, ε, κ, ζ, µ, a η
  • rychlost replikace: cca 3 000 nukleotidů za minutu

  všechny tyto enzymy syntetizují DNA ve směru 5'- 3' (prodlužují 3´-konce) a požadují volnou 3'-OH skupinu na konci primeru
 38. popiš DNA-polymerázu III
  • je pravou replikázou DNA u E. coli
  • vícepodjednotkový enzym
  • minimální jádro s enzymovou aktivitou in vitro obsahuje podjednotky α, ε, θ
  • podjednotka τ zajišťuje dimerizaci katalytického jádra
  • podjednotka β tvoří dimer, který brání předčasnému uvolnění DNA-polymerázy z templátu

  Image Upload 32
 39. vysvětli význam Korektorské funkce
  • =kontrola přesnosti replikace
  • přesnost kopírování je překvapivě vysoká: pouze 1 chyba na 10 9 kopírovaných nukleotidů
  • pokud by DNA-polymeráza neměla korektorskou funkci, byly by do nových řetězců DNA často včleňovány chybné nukleotidy a docházelo by k hromadění mutací
  • korektorská funkce spočívá v kontrole konce právě syntetizovaného vlákna DNA, hledání chyb a jejich opravě


  Image Upload 33

  • Korektorská funkce DNA-polymerázy
  • na 3´-konci primerového vlákna se objevuje chybný (nepárující se) nukleotid
  • replikace se pozastaví
  • exonukleázovou aktivitou 3´- 5´DNA-polymerázy se chybný nukleotid z řetězce uvolní
  • DNA-polymeráza obnoví replikaci

  Image Upload 34
 40. Jak může DNA růst ve směru 3´- 5´?
  • syntetizuje se ve směru 5´- 3´přerušovaně: nejprve se tvoří krátké tzv. Okazakiho fragmenty (dlouhé 1000-2000 nukleotidů u prokaryot, 100-200 nukleotidů u eukaryot)
  • Okazakiho fragmenty se následně spojí do jednoho řetězce
  • proto se rozlišuje vedoucí řetězec syntetizovaný průběžně a opožďující se řetězec, syntetizovaný přerušovaně
  • Image Upload 35


  Image Upload 36
 41. co víš o objevení okazakiho fragmentů?
  • Objevitelé: Reiji Okazaki (1930-1975) a jeho manželka Tsuneko Okazaki (*1933)
  • Nagoya University, Japonsko
  • Reiji zemřel předčasně na leukémii na následek těžkého ozáření po bombardování Hiroshimi
  • Tsuneko – první žena – profesorka v Nagoya University
 42. jak probíhá Syntéza RNA-primerů při replikaci DNA?
  • syntézu RNA-primerů zajišťuje komplex DNA-primázy a DNA-helikázy (tzv. primozom)
  • primozom se pohybuje po molekule DNA poháněn energií ATP
  • 1. DNA-helikázová aktivita uvolňuje jednořetězce rodičovské dvoušroubovice
  • 2. DNA-primázová aktivita syntetizuje RNA-primery
  • DNA-primáza (DNA-dependentní RNA-polymeráza) dokáže spojit dva ribonukleozidtrifosfáty na templátu DNA a dinukleotid prodloužit do krátkého polyribonukleotidu (10-60 nukleotidů u prokaryot, cca 10 nukleotidů u eukaryot) ve směru 5´-3´a vytvořit tak substrát pro DNA-polymerázu

  Image Upload 37
 43. kolik RNA-primerů je třeba při replikaci DNA?
  • Vedoucí řetězec: 
  • postačuje jeden RNA-primer ⇾ replikace DNA probíhá bez přerušení 

  • Opožďující se vlákno: 
  • po dokončení syntézy každého Okazakiho fragmentu se syntetizuje další RNA-primer

  Image Upload 38
 44. jak dojde ke Spojení Okazakiho fragmentů?
  • DNA-polymeráza prodlužuje RNA-primer a tvoří nové vlákno DNA
  • syntéza Okazakiho fragmentu na opožďujícím se řetězci DNA skončí, jakmile DNA-polymeráza narazí na RNA- primer předchozího fragmentu
  • při vytvoření celistvé struktury DNA na templátu opožďujícího se řetězce se uplatňují opravné mechanismy: RNA- primery odstraní a nahradí je DNA
  • kovalentní spojení 3´-konce jednoho fragmentu DNA s 5´-koncem jiného zajistí DNA-ligáza
  • Image Upload 39
 45. jak dojde k Odstranění RNA-primerů?
  • RNA-primery jsou odstraněny 5´-3´-exonukleázovou a nahrazeny polymerační aktivitou DNA-polymerázy I
  • 3´-OH konec jednoho Okazakiho fragmentu se spojí s 5´P koncem sousedního Okazakiho fragmentu DNA- ligázou

  Image Upload 40
 46. Funkce DNA-ligázy
  • DNA-ligáza opravuje "zářezy" v cukrfosfátové kostře DNA, tj. porušené fosfodiesterové vazby
  • DNA-ligáza se aktivuje vazbou s ATP a přechodně se připojí k volnému 5´P v místě zářezu (P-P se uvolňuje)
  • uvolněním AMP se obnoví kovalentní vazba v řetězci
  • Image Upload 41
  • Image Upload 42
 47. shrň průběh replikace DNA v E. coli
  • 1. DNA-topoizomerázy vytvářejí v DNA přechodné zářezy, aby se DNA nesmotávala
  • 2. proteiny vážoucí jednořetězce (SSB) pokrývají rozvinutou DNA
  • 3. RNA-primery jsou nahrazovány DNA působením DNA-polymerázy I
  • 4. jednořetězcové zářezy jsou odstraňovány DNA-ligázou
  • Image Upload 43
 48. kdo objevil DNA polymerázy I a III?
  Image Upload 44
 49. jak funguje Replikace DNA otáčející se kružnicí?
  • používaná viry pro duplikaci svých genomů
  • bakteriemi pro přenos DNA z donora do recipienta
  • Princip  
  • mechanismus replikace kružnicových molekulu DNA - jedno rodičovské vlákno zůstává intaktní a otáčí se a zároveň slouží jako templát pro syntézu nového komplementárního vlákna

  • iniciace:
  • 1. sekvenčně specifická endonukleáza štěpí jedno vlákno DNA v místě ori
  • 2. neporušené templátové vlákno se otáčí kolem své osy a zároveň vytěsňuje 5´-konec druhého vlákna
  • 3. kovalentní prodlužování nastává od 3´-OH konce naštěpeného vlákna (není třeba RNA primer)
  • replikace DNA je úplná při otáčce templátu o 360 o

  terminace nastává ve specifických místech Ter, kde se zastavuje pohyb helikázy

  Image Upload 45
 50. při Replikaci DNA otáčející se kružnicí mohou vznikat DNA dvou typů:
  • - jednořetězcová kružnicová (po štěpení lineární DNA v oblasti ori a následné cirkularizaci)
  • - dvouřetězcová kružnicová (ssDNA se použije pro syntézu dsDNA přes Okazakiho fragmenty, naštěpí se na jednotkovou délku a cirkularizuje se)
 51. v čem se liší Replikace eukaryotických chromozomů od prokaryot?
  • základní principy platné stejně jako u prokaryot
  • Odlišnosti od prokaryot: 
  • 1. přítomnost mnoha počátků replikace (ori) - řádově 10 000
  • 2. syntéza DNA probíhá jen v určité fázi buněčného cyklu (S-fázi)
  • 3. RNA-primery a Okazakiho fragmenty jsou kratší
  • 4. více typů DNA –polymeráz
 52. popiš Složky eukaryotického replizomu
  • 1. rozvíjení šroubovice vyžaduje aktivitu DNA-helikázy a DNAtopoizomerázy
  • 2. PCNA zvyšuje procesivitu enzymu (=svorka, zv. svírací protein, upevnuje DNA polymerázu k řetězci) 
  • 3. rozvinuté řetězce se obklopují proteinem vážoucím jednořetězce - replikačním proteinem A (SSB)
  • 4. replikace se účastní 3 různé DNA-polymerázy: Pol α, Pol δ a Pol ε

  Image Upload 46
 53. Korektorská funkce eukaryotických DNA-polymeráz
  • DNA polymerázy δ a ε mají vysokou procesivitu, jsou vhodné pro syntézu dlouhých vláken; mají 3´ -5´exonukleázovou aktivitu pro korektorskou funkci, ale nemají 5´-3´ exonukleázovou aktivitu pro odstranění RNA primerů
  • primery syntetizuje DNA-primáza a prodlužuje je
  • Pol α Pol α udržuje stabilní komplex s DNA-primázou, napojuje na primery krátké řetězce DNA (cca 30 bp) při syntéze Okazakiho fragmentů 
  • RNA-primery odstraňují samostatné enzymy: ribonukleázy H1 a FEN1
  • mezery po primerech zaplňuje Pol δ
  • další prodlužování zajišťuje Pol δ
  • zářezy odstraňuje DNA-ligáza
 54. Duplikace nukleozomů v replikačních vidlicích
  • EM: nukleozomy si udržují svou strukturu i vzájemnou vzdálenost na obou stranách replikační vidlice
  • nukleozomy se rozkládají a zase rychle skládají, aby umožnily duplikaci DNA
  • histony se syntetizují preferenčně během S-fáze
  • Image Upload 47
 55. popiš Účast specifických proteinů na Rozkladu a sestavení nukleozomů během replikace DNA
  • Nap-1 (nucleosome assembly factor 1): zajišťuje přenos histonů z místa jejich syntézy v cytoplazmě do jádra
  • CAF-1 (chromatin assembly factor 1): zajišťuje přenos histonů do správných míst na chromozomech, kde mají vytvořit nukleozomy, váže se na PCNA

  Image Upload 48
 56. který enzym replikuje konce chromozomů /telomery?
  • DNA-polymerázy nedokážou replikovat poslední segment opožďujícího se vlákna DNA lineárního chromozomu
  • přidání koncových úseků (telomer) zajišťuje speciální mechanizmus, který je založen na aktivitě enzymu telomerázy

  Image Upload 49
 57. jaká je fce Telomeráz?
  • zabraňuje zkracování konců chromozomů během každého replikačního cyklu
  • disponuje aktivitou zpětné transkriptázy (TERT)
  • obsahuje RNA, která slouží jako templát pro zpětnou transkripci
  • váže se na 3´-přečnívající konec a prodlužuje jej přidáním několika telomerových sekvencí

  Image Upload 50
 58. jaký je vztah mezi délkou telomer a stárnutím?
  • většina somatických buněk nemá telomerázovou aktivitu (na rozdíl od buněk kmenových nebo nádorových) - telomery se postupně zkracují
  • lidské somatické buňky pěstované v kultuře projdou jen omezeným počtem dělení (50 - 70 generací) - pak nastane stárnutí a smrt
  • koreluje délka telomer a počet buněčných dělení, které předcházejí stárnutí a smrti
  • vzácně se stane, že somatické buňky začnou v kultuře neomezeně proliferovat (= růst a dělit se): na rozdíl od svých předchůdců mají telomerázovou aktivitu
  • obdobně se chovají nádorové buňky
 59. co je to progerie?
  • dědičná onemocnění typická předčasným stárnutím (např. Hutchinson-Gilfordův syndrom, Wernerův syndrom )
  • příznaky - předčasná plešatost, vrásčitost, apod.) se objevují krátce po narození
  • smrt nastává před 20. rokem věku (HGS) nebo před 40. rokem věku (WS)
  • v obou případech jsou v somatických buňkách zkráceny telomery a tyto buňky mají v kultuře sníženou proliferační schopnost
 60. které enzymy katalyzují syntézu DNA?
  Image Upload 51
  • DNA-polymerázy
  • všechny DNA-polymerázy požadují primerové vlákno (které se prodlužuje) a templátové vlákno (které se kopíruje)
  • všechny DNA-polymerázy striktně požadují volnou 3'-OH skupinu na primerovém vlákně a syntéza veškeré DNA probíhá výhradně ve směru 5' → 3'
 61. které aktivity DNA- polymeráz mají korektorskou funkci?
  • 3' → 5' exonukleázové aktivity DNA- polymeráz
  • kontrolují vznikající vlákna a odstraňují chybně spárované nukleotidy na 3' -koncích primerových vláken 
 62. replikaci konců lineární DNA zajišťuje ...
  telomeráza
Author
iren
ID
345866
Card Set
03 Replikace DNA
Description
molekularni biologie
Updated