01 izolace NK

 1. jaké jsou požadavky na izolaci nukleových kyselin?
  • V nativním stavu z přirozeného materiálu
  • – v dostatečném množství  (lze si pomoci amplifikací)
  • – požadované čistotě.
  • Nukleové kyseliny je třeba zbavit všech látek, které se po lyzi buněk nebo virových částic stávají součástí hrubých lyzátů a jejichž přítomnost by bránila účinnému a specifickému působení enzymů používaných k jejich analýze a úpravám
  • – přečišťovací enzymy
 2. vychozím materiálem pro izolaci NK mohou být:
  • – Jednotlivé buňky (např. prokaryotických organizmů nebo kvasinek)
  •           Genomová
  •           Plazmidová
  • – Tkáně a orgány eukaryot, které jsou nejdříve homogenizovány
  • – Virové částice purifikované centrifugačními technikami
  • – NK v elektroforetických gelech
  • – Produkty PCR reakcí
 3. Jaké metodické principy lze využít při izolace NK?
  • Rozrušení buněčných stěn nebo virových nukleokapsidů působením = LYZE
  • Enzymů (lysozym a celulázy)
  • Detergentů (dodecylsulfát sodný)
  • - mechanicky (lyzační matrice, FastPrep)
  • Enzymatické kroky pro odstranění kontaminant = PROČIŠTĚNÍ
  • – Proteináza K nebo pronáza E
  • – RNáza nebo DNáza (výsledkem krátké fragmenty)
  • Kroky využívající různou rozpustnost
  • – Fenolová extrakce
  • – Adsorpce na pevný podklad
  • Centrifugace
  • Precipitace
 4. k čemu slouží FastPrep Kity?
  • Izolace z neznámých a těžcezpracovatelných vzorků
  • –tkáně
  • – rostlinný materiál
  • – gram + bakterie
  • – sediment
  • – kosti
 5. jaké dva typy metod rozlišujeme při izolaci nukleových kyselin?
  • 1.Metody využívající rozdílné rozpustnosti
  • Zahrnují fenolové extrakce a etanolové nebo izopropanolové precipitace (srážení)
  • Obecně rozšířené, široké aplikace
  • Vhodné pro vysokomolekulární genomové NK
  • 2. Metody adsorpční
  • DNA se váže na křemičité sklo v přítomnosti chaotropní látky
  • Vhodné zejména pro rychlou purifikaci plazmidů a malých fragmentů
 6. charakterizuj fenol
  • =organické rozpouštědlo používané k oddělení proteinů od NK
  • sám o sobě kyselý, poškodil by DNA - musí se smíchat s pufrem, aby se dosáhlo požadovaného pH
  • nemísí se s vodou, má vysokou hustotu - sedá ke dnu
 7. na jakém principu fenol oddělí proteiny od NK?
  Proteiny jsou hydrofobní a zůstávají v organické fázi, zatímco NK jsou vysoce nabité a přecházejí do vodné fáze
 8. proč se do roztoku sloužícího k oddělení NK a proteinů při typické fenolové extrakci přidává chloroform?
  Chloroform denaturuje proteiny, rozpouští tuky a napomáhá oddělení jednotlivých fází získaných v následujícím kroku
 9. při typické fenolové extrakce promícháme které substance?
  Promíchání lyzátu buněk s roztokem fenolu, případně se směsí fenolu a chloroformu
 10. vyjmenuj metody využívající rozdílné rozpustnosti
  • fenolová extrakce
  • izolace plazmidové DNA
  • izolace RNA
 11. vyjmenuj jednotlivé kroky fenolové extrakce
  • promíchání lyzátu buněk s roztokem
  • centrifugace
  • vysrážení NK etanolem, příp.izopropanolem
  • shromáždění precipitátu NK a rozpuštění sedimentu
 12. čím jsou tvořeny vrstvy získané centrifugací během fenolové extrakce?
  Centrifugace, při níž dojde k oddělení spodní organické fáze, tvořené fenolem (případně směsí fenolu a chloroformu), mezifáze, tvořené denaturovanými proteiny a zbytky buněk, a horní vodné fáze, v níž jsou rozpuštěny nukleové kyseliny.
 13. Jaké látky napomáhají vysrážení NK po fázi centrifugace?
  • Vysrážení nukleových kyselin etanolem, případně izopropanolem.
  • Účinnému vysrážení nukleových kyselin přítomných v nízkých koncentracích se napomáhá snížením teploty a přídavkem solí.
 14. vyjmenuj Základní složky roztoků zvyšujících stabilitu NK
  • NaCl – iontová síla
  • Tris hydrochlorid (TE)– pufrovací činidlo
  • EDTA (chelaton3)– chelatační činidlo (ochrana před působením nukleáz) - stabilita pH
 15. kde najdeme plazmidovou DNA?jak vypadá?
  • Výskyt u bakterií
  • Topologie molekuly
  • – Dvouřetězcová DNA
  • – Kružnicový tvar
  • – Malá velikost
  • – Více kopií v buňce
 16. popiš princip izolace plazmidové DNA
  • plazmid se snadno naštěpí, vložíme tam gen a sledujeme jeho expresi
  • na zač.stejný postup jako v případě celé DNA, ale jeden krok navíc-přidání pufru s NaOH(fce=zvýšení pH)
  • metody založené na denaturaci a renaturaci:
  • -alkalická lyze
  • způsobí že dojde k denaturaci = rozpad struktury vlivem vyššího pH - zisk jednotl.řetězců
  • -lyze varem
  • k renaturaci se používá např. k.octová, octan draselný - přidává se po alk.lyzy - vysrážení proteinů, kt. s sebou strhnou většinu DNA
 17. popiš jednotlivé kroky Alkalické lyze pro izolaci plazmidové DNA
  • Kultivace buněk v přítomnosti antibiotika
  • Šetrné odstranění buněčné stěny (lysozym)
  • Přídavek roztoku s NaOH
  • Denaturace bakteriálního chromozomu
  • ČÁSTEČNÁ DENATURACE PLAZMIDU
  • Přídavek neutralizačního roztoku
  • Vysrážení chromozomální DNA s proteiny
  • RENATURACE PLAZMIDOVÉ DNA
  • Odstranění bakteriální DNA centrifugací
  • Purifikace plazmidové DNA
 18. Izolace RNA fenolovou extrakcí je podobná izolaci DNA s následujícími rozdíly:
  • – Inhibitory RNáz, sterilní boxy, DEPC-H2O, rukavice! třeba pracovat pečlivěji
  • – Extrakce v guanidinových solích
  • – Extrakce Trizolem
  • – Fenolové extrakce při pH 5-6
  • – Odstranění DNA DNázami bez RNáz
  • – Selektivní srážení RNA pomocí LiCl
  • – Afinitní chromatografie na olido-dT kolonách pro izolaci mRNA
 19. na jakém principu fungují adsorpční metody?
  • =alternativa k org.extrakcím
  • Využívají schopnost NK adsorbovat se na povrchy z oxidu křemičitého (kolonky do centrifugačních mikrozkumavek) v přítomnosti chaotropní soli

  Promývání pro odstranění proteinů a dalších kontaminant

  Eluce DNA pufrem s nízkou koncentrací solí nebo H2O

  Rychlá metoda, vysoký výtěžek (malé fragmenty), vysoká čistota

  • Image Upload 1
 20. jaké znáš chaotropní soli?
  • – guanidin thiokyanát
  • – guanidin hydrochlorid
  • – jodid sodný (NaI)
 21. síla vazby mezi NK a chaotropní soli závisí na:
  • – Typu nukleové kyseliny (DNA nebo RNA)
  • – Iontové síle
  • – pH roztoku

  Image Upload 2
 22. jak se izoluje mRNA?
  • mRNA tvoří pouze malý podíl z celkové RNA, proto je její izolace obtížná
  • Pro izolaci se využívají
  • – Tradiční metody, kdy se nejprve izoluje celková RNA, která je následně separovaná na mRNA, rRNA a tRNA
  • Metody využívající afinitu poly(A) konce u mRNA a biotinem značené oligo(dT) sondy
  • Sonda se v lyzátu selektivně váže na mRNA, aniž by interagovala s DNA nebo jinými RNA
  • Hybridní molekuly biotinylované dT-A mRNA jsou imobilizovány na pevném podkladu pokrytém streptavidinem

  • Image Upload 3
  • Streptavidinem pokryté mikrozkumavky

  Image Upload 4

  • Streptavidinem pokryté magnetické částice
 23. k analýze a kvantifikaci NK slouží...
  SPEKTROFOTOMETRICKÁ METODA
 24. jaký je princip SPEKTROFOTOMETRICKÉ METODy?
  • – Vhodná metoda pro měření vzorků, které jsou :
  • o Dostatečné koncentraci
  • Dostatečně čisté bez významného množství kontaminant.

  • – Nukleové kyseliny absorbují UV záření s maximem absorbance v oblasti vlnové délky okolo 260 nm.
  • Image Upload 5
Author
iren
ID
345591
Card Set
01 izolace NK
Description
molekularni biologie
Updated