1. jaké jsou rozměry jater a kde jsou uloženy?
  největší žlázou, váží asi 1500g a jejich příčná délka se pohybuje kolem 25cm. Jsou uložena pod klenbou brániční v P části peritoneální dut.
 2. jaké plochy používáme při popisu jater?
  Jejich kran.plocha (facies diaphragmatica) je konvexní a směřuje k bránici. Dolní plocha jater (facies visceralis hepatis) naléhá shora na okolní břišní orgány. Obě plochy do sebe navzájem přecházejí. Vzadu je přechod plynulý, zatímco vpředu vytváří ostrou hranu (margo inferior)
 3. Na facies visceralis hepatis se nacházejí zřetelné rýhy tvaru
  "H"
 4. Levý sag. zářez rozděluje játra na 2laloky - které?
  lobus sinister et dexter.
 5. jaká rýha tvoří přední část L sagitalního zářezu? Který útvar v ní leží?
  Přední část tohoto zářezu tvoří fissura ligamenti teretis a leží v ní lig. teres hepatis (vazivově přeměněná vena umbilicalis).
 6. jaká rýha tvoří zadní část L sagitalního zářezu? Který útvar v ní leží?
  Zadní část rýhy obsahuje lig. venosum (zbytek ductus venosus).
 7. Pravý sag. zářez je tvořen dvěmi samostatnými jámami. popiš je.
  Přední fossa vesicae biliaris je poměrně široká a je v ní uložen žlučník.

  Zadní jáma fossa venae cavae inferioris obsahuje dolní dutou žílu, do níž se v tomto místě otevírají 3venae hepaticae.
 8. Příčné raménko písmena „H“ vytváří útvar...
  brána jaterní– porta hepatis, kudy do jater vstupují cévy+nervy
 9. popiš cévy a nervy vstupující do porta hepatis
  • (arteria hepatica propria,
  • vena portae,
  • plexus hepaticus)
 10. jaké útvary vystupují z porta hepatis?
  • vystupují žluč.cesty
  • (ductus hepaticus dexter et sinister).
 11. jaké další laloky, krom lobus dexter a sinister, na játrech popisujeme? V jakém vztahu jsou k porta hepatis?
  sag. rýhy vymezují na visc. ploše jater lobus quadratus (před porta hepatis) a lobus caudatus (za porta hepatis), kt. je spojen s P jaterním lalokem prostř. processus caudatus.
 12. otisky kterých orgánů najdeme na P laloku viscerální plochy jater?
  • colon transversum,
  • P ledviny,
  • nadledviny
  • a duodena.
 13. otisky kterých orgánů najdeme na L laloku viscerální plochy jater?
  rozsáhlý otisk žaludku a jícnu
 14. Játra se nacházejí v peritoneální dut. a jsou téměř v celém rozsahu pokryta serózou v podobě peritoneum viscerale.
  K játrům přistupuje několik peritoneálních řas. Patří k nim (+popiš jejich průběh):
  • lig.falciforme hepatis, kt. přichází od pupku k diafragmatické ploše jater.
  • směrem se tento vaz rozestupuje do stran a pokračuje k bránici j. lig. triangulare sinistrum et dextrum.
  • Dalším peritoneálním závěsem je omentum minus, přichází k porta hepatis od žaludku a pars superior duodeni.
 15. Hl. součástí jater je žláz. jaterní parenchym, jehož zákl. morfologickou jednotkou je...
  jaterní lalůček (lobulus venae centralis). Jaterní lalůček má zpravidla tvar šestibokého hranolu, jeho povrch je kryt tenkou vaz.vrstvou.
 16. Doplň: Středem jat. lalůčku prochází ..., kolem níž jsou rozloženy ... uspořádané do radiálně orientovaných jat. trámců.
  • vena centralis
  • hepatocyty
 17. popiš průběh a fci canaliculi biliferi
  Žlučové kanálky (canaliculi biliferi) začínají ve štěrbinách mezi hepatocyty a odvádějí vznikající žluč na periferii jat. lalůčku do žluč.vývodů v portobiliárních prostorách
 18. popiš funkční oběh jater
  • Funkční oběh představuje vrátnicová žíla (vena portae), kt. přivádí do jater krev z nepárových orgánů břišní dutiny. Její větve se postupně dostávají k jednotl. jat. lalůčkům a otevírají se do sinusoid mezi jat. trámci. K jaterním buňkám se tak dostávají látky vstřebané do KO (potřebné i toxické látky) a mohou jimi být zpracovávány.
  • Krev ze sinusoid se sbírá do v. centralis. Venae centrales jednotl. lalůčků se postupně spojují do venae hepaticae, kt. ústí do vena cava inf.
 19. popiš nutritivní oběh jater
  Nutritivní oběh zajišťuje arteria hepatica propria, která vyživuje zejm. stěny žlučových cest a končí v sinusoidách jaterních lalůčků.
 20. charakterizuj žluč
  • Žluč (bilis, fel) je tekutina zlatožluté barvy, kt. vzniká v jat. buňkách. Obsahuje asi 95%vody, soli žluč.kyselin, žluč. hematogenní pigmenty, cholesterol ad.
  • Z jater je žluč odváděna intra a extrahepatálními a žluč. cestami.
 21. popiš Intrahepatální žlučové cesty
  • začínají žluč.kapilárami (canaliculi biliferi) mezi buňkami jat. trámců. Žluč. kanálky se postupně spojují do větších žlučovodů a probíhají nejprve uvnitř jat.lalůčků, poté mezi nimi v portobiliárních prostorách. Dalším spojením vznikají segmentární žlučovody,kt. postupně vytvoří vývody jat. laloků – ductus hepaticus dexter et sinister.
  • V porta hepatis opouštějí tyto dva vývody jaterní parenchym.
 22. Extrahepatální žlučové cesty začínají výstupem lalokových žluč. vývodů z jater. Ductus hepaticus dexter a sinister se pod porta hepatis spojují a utvoří...
  ductus hepaticus communis
 23. ductus hepaticus communis po spojení s vývodem žlučníku (ductus cysticus) pokračuje jako ...
  ductus choledochus
 24. popiš průběh ductus choledochus
  • Ductus choledochus je největším žluč. vývodem, je dlouhý asi5cm.
  • Probíhá nejprve v lig. hepatoduodenale vpravo od arteria hepatica propria a před vena portae. Kaudálněji se klade mezi duodenum a hlavu pankreatu a spojuje se s ductus pancreaticus major.
 25. popiš ústí ductus choledochus a ductus pancreaticus major
  Oba vývody se společně otevírají v sestupné části dvanáctníku na papilla duodeni major. Jejich vyústění je v klidové fázi uzavřeno svěračem.
 26. charakterizuj žlučník-jaké útvary na něm rozlišujem?
  • Vak o objemu asi 50ml a délky přibližně 10cm.
  • Jeho slepě uzavřená část se nazývá fundus, střední oddíl zaujímá tělo (corpus), kt. se směrem k porta hepatis nálevkovitě zužuje v infundibulum a přechází v krček (collum).
 27. jak se jmenuje vývod žlučníku a odkud odstupuje?
  Na krček žlučníku navazuje 2-5 cm dlouhý ductus cysticus. Uvnitř vývodu probíhá řasa plica spiralis.
 28. kde je žlučník uložen?
  Žlučník je uložen ve fossa vesicae biliaris na visc. ploše jater a je k ní připojen vrstvou řídkého vaziva. Fundus žlučníku se dotýká přední stěny břišní v místě průsečíku P medioklavikulární čáry s arcus costarum (chrupavka pravého 9. žebra)
 29. jaký je vztah mezi žlučníkem a žlučí?
  Ve žlučníku se postupně hromadí žluč, zahušťuje se vstřebáváním vody a získává charakter nasyceného roztoku. Při příchodu tráveniny do duodena je žluč ze žlučníku reflexně vyprazdňována. V duodenu se podílí na emulgaci tukových složek tráveniny a tím usnadňuje činnost lipáz.
Author
iren
ID
345586
Card Set
Description
Updated