1. šířla, délka, dělení tenkého střeva
  • 5-7m; 2-4cm
  • duodenum+jejunum+ileum
 2. v dutině břišní je tenké střevo složeno v .... a je zavěšeno na peritoneální duplikatuře ...
  doplň
  • střevní kličky (ansae intestinales)
  • mesenterium
 3. kde leží duodenum a jak je dlouhé?
  • 25-30cm
  • tvar podkovy s konvexitou obrácenou doprava
  • uložen ve výši obratlů L1-3,při zadní stěně dutiny břišní
 4. jak členíme duodenum?
  pars superior, descendens, horizontalis, ascendens
 5. charakterizuj pars superior duodena
  navazuje na pylorus ve výši L1 na P straně páteře a směřuje k viscerální ploše jater, kde přechází ohbím - flexura duodeni sup. do sestupné části
 6. charakterizuj pars descendens duodeni
  • probíhá kaud.podél P okraje bederní  páteře
  • na zadní stěně otvory:
  • PAPILLA DUODENI MAJOR
  • P.D. MINOR -asi o 2cm kraniálněji
  • ve výši L3 přechází ohbím - flexura duodeni inf, do příčné části
 7. kde přesně a které žlázy ústí do dudena?
  • pars descendens, zadní stěna
  • papilla duodeni major: ductus choledochus+ductus pancreaticus major
  • pap.d. minor: ductus pancreaticus minor
 8. charakterizuj pars horizontalis duodeni
  probíhá před tělem L3 a ohbím flexura duodeni inf, pokračuje ve vzestupnou část
 9. charakterizuj pars ascendens duodeni
  vystupuje do výše L2 a přechází ohbím flexura duodenojejunalis do lačníku
 10. popiš sliznici duodena
  četné příčné řasy - plicae circulares, jejich povrch kryt drobnými klky - vili intestinales
 11. popiš hladkou svalovinu duodena
  vnitřní cirkulární + zevní longitudinální vrstva
 12. popiš zevní vazivovou vrstvu duodena
  • pars superior - obalená v celém rozsahu visc.peritoneem a je zavěšena na lig.hepatoduodenale - INTRAPERITONEÁLNÍ ULOŽENÍ
  • ostatní části duodena pokrývá pobřišnice pouze na přední stěně, zbytek obklopuje adventie - SEKUNDÁRNĚ RETROPERITONEÁLNÍ POLOHA
 13. Nejdelší úsek tráv.trubice,kt.je složen ve střevní kličky a zavěšen na mesenteriu
  jejunoileum
 14. popiš úpon mesenteria
  na zadní straně peritoneální dutiny, jde od flexura duodenojejunalis (uložené vlevo ve výši L2) šikmo přes celou dut.břišní do P jámy kyčelní
 15. ve které části dutiny břišní jsou převážně uloženy kličky lačníku?
  v levé horní partii (3/5 celkové délky)
 16. ve které části dutiny břišní jsou převážně uloženy kličky kyčelníku?
  pravá doní část peritoneální dutiny (3/5 celkové délky)
 17. do jakého orgánu ústí kyčelník a prostř. jakého otvoru?
  v P jámě kyčelní ústí ileum do slepého střeva - ostium ileocaecalis (opatřeno chlopní)
 18. vyjmenuj zákl rozdíly ve stavbě jejunoilea
  • 1.plicae circulares + vili intestinales
  • J: četnější, hustší, početnější 
  • I: postupně se snižují a jejich počet klesá, tkž před ústím do slepého střeva je sliznice ilea téměř hladká
  • 2.uspořádání tepenných arkád (=obloukovité spojky mezi větvemi vyživujicích tepen)
  • J: 1-2 řády x I: 2-3
  • 3.lymf.tkáň
  • J: izolované uzlíky - folliculi lymphatici solitarii
  • I: přibývá jí, shlukuje se do větších skupin - folliculi lyphatici aggregati
Author
iren
ID
345584
Card Set
Description
Updated