1. ohrničení dutiny ústní:
  • kraniálně: patro
  • kaudálně: diaphragma oris
  • anterolaterálně: tváře + rty
  • ventrálně: zubní oblouky+dásně
  • dorzálně:isthmus faucium
 2. čím je tvořen strop dutiny ústní a od jaké další struktury tuto dutinu odděluje
  • patro/palatum
  • odděluji ji od dut.nosní, horizontálně orientovaná přepážka
  • přední část: kostěnný podklad-palatum durum
  • zadní část: palatum molle (měkké tkáně)
 3. které útvary tvoří tvrdé patro
  v předozadním směru: proc.palatini maxillarum + laminae horizontales obou patrových kostí
 4. v jaké poloze je umístěno měkké patro?
  v klidu skloněno kaudálně, spočívá téměř ve frontální rovině x při polknutí se dostává do horizontální roviny a uzavírá nosohltan
 5. co je uvula palatina?
  patrový čípek, vybíhající ve střední čáře z volného zadního okraje měkkého patra
 6. popiš řasy odstupující od měkkého patra
  • od měkkého patra odstupují laterokaudálně dvě párové obloukovité slizniční řasy
  • přední: arcus palatoglossus, jde ke kořenu jazyka
  • zadní: arcus palatopharyngeus, sestupuje k boční stěně hltanu
 7. kde je uložena tonsilla palatina?
  v dutině ústní, v trojúhelníkové prohlubni, kterou ohraničují časy arcus palato/glossus+pharyngeus
 8. popiš ohraničení isthmus faucium
  • kraniálně: palatum molle
  • kaudálně. kořen jazyka
  • laterálně: slizniční obloukovité řasy s patrovou mandlí
 9. co je podkladem měkkého patra?
  vazivová ploténka - aponeurosis palatina + příčně pruhovaná svalovina
 10. vyjmenuj svaly měkkého patra:
  • m.tensor veli palatini
  • m.levator veli palatini
  • m.palatoglossus
  • m.palatopharyngeus
  • m.uvulae
 11. popiš průběh a fci m.tensor veli palatini
  • začíná na infratemporální ploše velkých křídel kosti klínové
  • šlacha obtáčí hamulus pterygoideus
  • upíná se do aponeurosis palatina
  • fce. zvedá ěkké patro po spojnici obo hamulů
 12. popiš průběh m.levator veli palatini
  od dolní plochy skalní k., upíná se do měkkého patra
 13. popiš průběh m.palatoglossus
  odstupuje od aponeurosis palatina, probíha ve stejnojm.slizniční řase, vyzařuje do svaloviny kořene jazyka
 14. popiš průběh m.palatopharyngeus
  od aponeurosis palatina, lamina medialis proc.pterygoidei, probíhá ve stejnojm.slizniční řase, zakončuje se ve stěně hltanu
 15. které svaly se svou kontrakcí podílejí na zúžení isthmus faucium?
  m. palatoglossus+pharyngeus
 16. popiš fci a průběh m.uvulae
  • od spina nasalis post. k volnému okraji patra
  • uloženpodélně v čípku, kt.svou kontrakcí zkracuje
 17. které svaly měkkého patra začínají částečně také od sluchové trubice?
  m.tensor+levator veli palatini, m.palatopharyngeus
 18. jak jsou svaly patra inervovány?
  z plexus pharyngeus (nIX+X), s výjimkou m.tensor v.palatini, kt.je inervován stejnojm.nervem z n.mandibularis (větev V.n.)
 19. charakterizuj diaphragma oris + vyjmenuj svaly které ji tvoří
  • podobu pohyblivě horizontální ploténky, její základem je skupina nadjazylkových svalů:
  • mm.mylohyoidei, k nim se zespodu přikládají bříška mm.digastrici a shora mm.geniohyoidei
 20. jakou žlázu najdeme pod sliznicí dut.ústní na diaphragma oris?
  párovou glandula sublingualis
 21. na jaké úseky jazyk členíme?
  • zadní třetina přivrácená k hltanu = radix linguae
  • přední tvě třetiny = corpus
  • zúžení směrem dopředu= apex
 22. jaké plochy na jazyku popisujeme?
  • horní: dorsum linguae
  • dolní: facies inf.linguae
  • obě plochy se stýkají v margo linguae
 23. jaké rýhy se nacházejí na hřbetu jazyka?
  • sulcus medianus linguae: podélná brázda ve střední rovině
  • sulcus terminalis: na rozhranní mezi kořenem a tělem, tvar písmene V
 24. co to je a kde se nachází foramen caecum linguae
  • v hrotu sulcus terminalis
  • prohlubeň, kudy za embryonálního vývoje sestupoval základ štítné žlázy
 25. co je frenulum linguae?
  sagitálně orientovaná slizniční řasa spojující ve střední rovině jazyk se spodinou dutiny ústní
 26. co a kde je caruncula sublingualis?
  malý hrbolek po obou stranách frenulum linguae; je na něm společné vyústění podčelistní žlázy a velkého vývodu žlázy podjazykové
 27. epitel jazyka vybíhá v celou řadu drobných výběžků - papillae linguales, které dělíme na:
  • 1)nitkovité/filiformes
  • 2)houbovité/fungiformes
  • 3)listovité/foliate
  • 4)hrazené/vallate
 28. které papily neobsahují chuťové pohárky? jsou rovnoměrně rozseté na hřbetu jazyka a jsou nejpočetnější
  nitkovité
 29. které papily se nacházejí na okraji jazyka, zejm.v jeho dorz.partii?
  listovité
 30. charakterizuj hrazené papily
  • největší
  • v počtu 7-12 před sulcus terminalis
  • krom chuť.pohárků obsahují také ebnerovy žlázky
 31. co je tonsilla lingualis?
  • četné lymfatické uzlíky prostupující sliznici na kořenu jazyka
  • součástí waldayerova lymfoepiteliálního okruhu
 32. vyjmenuj a charakterizuj extraglossální svaly
  • m.genioglossus
  • m.hyoglossus
  • m.styloglossus
  • m.palatoglossus

  zaínají v okolí jazyka, vnikají do něj, a připevňují se do aponeurosis linguae
 33. vyjmenuj a charakterizuj intraglossální svaly
  • začínají i končí v jazyku
  • jejich snopce jsou uspořádány ve třech na sebe kolmých rovinách
  • m.longitudinalis sup.+inf.
  • m.transversus linguae
  • m.verticalis linguae
 34. popiš inervaci svalů jazyka
  n.XII, s výjimkou m.palatoglossum kt.je inervován z plexus pharyngeus
Author
iren
ID
345580
Card Set
Description
Updated