1. Jaká je délka páteře?
  M: 70cm, Z: 60cm
 2. Z kolika a jakých obratlů se skládá páteř?
  • Za vývoje z 33-34 obratlových základů:
  • 7Ce + 12Th + 5L + 5S + 4-5Co

  U dospělých pouze 24volných obratlů, křížové a kostrční obratle navzájem srůstají a tvoří os sacrum+coccygis
 3. Proč je páteř dvojesovitě zakřivena?
  Zakřivení zvyšuje nejen pružnost celého kostěnného sloupce,ale i celkovou pevnost páteře
 4. Čím je způsobena krční lordóza?
  Tahem šíjového svalstva (zvedání hlavičky)
 5. Mezi které obratle spadá vrchol krční lordózy?
  Mezi C4-5
 6. V jakém rozsahu je prohnuta krční páteř dopředu?
  Od apex dentis k Th2
 7. Vyjmenuj curvaturae secundariae
  Lordosis cercicalis+lumbalis
 8. Vyjmenuj curvaturae primariae
  Kyphosis thoracica+sacralis
 9. Krční páteř je prohnuta jakým směrem?
  Dopředu
 10. Kterým směrem je konvexní hrudní část páteře?
  Dorzálně
 11. V rozsahu jaých obratlů je hrudní kyfóza nejvýraznější?
  Th6-7
 12. Kterým směrem je konvexní bederní část páteře?
  Ventrálně
 13. V jakém rozsahu rozeznáváme bederní lordózu?
  Th12-L5
 14. Mezi které obratle spadá vrchol bederní lordózy?
  L3-4
 15. Kterým směrem je konkávní křížová kost?
  Venrokaudálně?
 16. Jak se nazývá prohnutí páteře směrem dopředu, neboli kdy je páteř konvexní ventrálním směrem?
  Lordóza: krční+bederní
 17. Jak označujeme prohnutí páteře dozadu, neboli kdy je páteř konvexní dorzálním směrem?
  Kyfóza: hrodní+křížové kosti
 18. Ve kterém měsíci se konstituují sekundární zakřivení?
  • Krční l.-plně se vyvíjí od 2.měsíce (při zvedání hlavičky)
  • Bederní l.-při vzpřímení postavy s poč.chůze (1rok)
 19. Jak je to se šířkou páteře?:)
  Kaudálním směrem se postupně zvětšuje, největší rozšíření se nachází v oblasti basis ossis sacri,pak se opět zužuje kaud.směrem k apex ossis sacri a os coccygis
 20. Jaké druhy spojů lze na páteři pozorovat?Uveď i příklady
  • Syndesmózy: krátké+dlouhé vazy páteře
  • Synchondrózy: disci intervertebrales
  • Synostózy: křížová+kostrční kost
  • Diartrózy: intervertebrální klouby
 21. Spojení na páteři rozlišujeme (ve vztahu k obratlům) na dvě skupiny, jaké?
  • 1)SPOJENÍ MEZI OBRATLY
  • A) mezi obratlovými těly
  • B) mezi obr.oblouky
  • C) mezi obr.výběžky
  • 2)SPOLEČNÉ SPOJE NA PÁTEŘI
  • A)lig.longitudinale anterius
  • B)lig.longitudinale posterius
 22. Popiš spojení mezi obrtl.těly (styčné plošky)
  Mezi FACIES TERMINALIS SUPERIOR + INFERIOR dvou sousedních obratlů se vkládají chrupavčité meziobratl.ploténky DISCI INTERVERTEBRALES
 23. Kolik je disci intervertebrales a kolik% délky páteře celkem zabírají?
  23, tvoří 20-25%délky páteře
 24. Popiš tavbu discus intervertebralis
  Prstencový okraj disků je tvořen vazivovou chrupavkou ANULUS FIBROSUS,zatímco střed tvoří rosolovitý,málo stlačitelný NUCLEUS PULPOSUS,kt.působí jako kulové ložisko
 25. Jak je to s výškou disci intervertebrales?
  • Ve stáří se jejich výška snižuje
  • Kolísá také během dne - večer může být tělesná výška člověka až o 3cm nižší než ráno
 26. Jak jsou uskutečněna spojení mezi oblouky obratlů?
  Prostř. LIGG.FLAVA (žluté vazy): elastické, umožňují a zároveň limitují vzájemné oddálení oblouků obratlů při flexi páteře
 27. Popiš druhy spojů mezi obr.výběžky
  • 1) articulationes intervertebrales (sousední proc.articulares)
  • 2) ligg.interspinalia (proc.spinosi)
  • 3) ligg.intertransversalia (proc.transversi)
  • 4) lig.supraspinale - lig.nuchae (proc.spinosi krční páteře)
 28. Popiš articulationes intervertebrales
  • Ploché meziobratlové klouby, u nichž se stýkají dva sousední proc.articulares
  • Každý kloub má samostatné kloubní pouzdro

  • ARTICULATIONES ZYGAPOPHYSIALES
  • typ: jednoduché párové (22párů, C2-S1)
  • Styčné plochy: proc.articularis sup. + inf.sousedních obratlů
  • Ve všech směrech omezený rozsah pohybu
 29. Kde najdeme ligg.interspinalia?
  Spojují sousední proc.spinosi, krátké vazy
 30. Kde najdeme ligg.intertransversaria?
  Spojují sousední transversální výběžky
 31. Kde najdeme lig.supraspinale?
  • Klade se na obratlové trny Ce oblasti
  • V podobě sagitálně postaveného lig.nuchae se prodlužuje až na crista occipitalis externa týlní kosti
 32. Jaké společné spoje na páteři rozlišujeme?
  Lig.longitudinale anterius+posterius
 33. Kde najdeme lig.anterius posterius a jaká je jeho fce?
  • Táhne se po přední straně obr.těl od atlasu po křížovou kost
  • Stabilizuje páteř
 34. Kde najdeme lig.longitudinale posterius a jaká je jeho fce?
  • Probíhá v pát kanále po zadní straně obr.těl
  • Brání vyhřeznutí meziobratl.plotének
 35. Jaký vaz spojuje crnua sacralia a cornua coccygea a uzavírá tak hiatus canalis sacralis?
  Lig.sacrococcygeum dorsale/posterius superficiale
 36. Jak jsou lig.longitudinale ant.+post. Kaudálně zakončeny?
  • Oba dlouhé vazy pokračují v podobě krátkých vazů od křížové na kostrční kost
  • ANT: kaudálně pokračuje j.lig.sacrococcygeum anterius
  • POST: lig.sacrococcygeum posterius profundum
 37. Jak vzniká canalis vertebralis?
  Jednotlivá foramina vertebralia se seřadí nad sebe
 38. Jak vznikají foramina intervertebralia?
  Vzájemným přiložením incisurae vertebrales sousedních obratlů
 39. Jak je canalis vertebralis zakončen kaudálním i kraniálním směrem?
  • Kraniálně komunikuje canalis vertebralis přes foramen magnum se zadní jámou lební
  • Kaudálně se otvírá v hiatus sacralis
 40. Popiš obecně tvar páteře
  Páteř je dvakrát dvojesovitě prohnutá s krční a bederní lordózou (prohnutí páteře konvexivitou dopředu) a hrudní křížovou kyfózou (prohnutí páteře konvexivitou dozadu). Přechody jsou plynulé s výjimkou rozhraní bederní a křížové části páteře, kde je v místě předhoří (promontorium) náhlý zlom. Prohnutí umožňuje páteři pérovací pohyby
 41. Popiš patologické tvary páteře
  • Plochá záda - slabé a ochabnuté svalstvo
  • Prohnutá záda - dobře vyvinuté svalstvu
  • Skolióza - bočitost páteře: ve frontální rovině; např.dextroskolióza - u praváků se setkáváme s fyziologicky mírným vybočením doprava
 42. Vyjmenuj pohyby páteře
  • 1)anteflexe/retroflexe
  • 2)lateroflexe
  • 3)torze
  • 4)pérovací pohyby
 43. Popiš rozsah anteflexe/retroflexe v jednotlivých oddílech páteře
  • Ce: 50st.ventrálně; 70st.dorzálně
  • Th: minimální - fixace žebry
  • L: 25st.ventrálně; 90st.dorzálně
 44. Popiš rozsah lateroflexe u jednotl.oddílů páteře
  • Ce: 45st
  • Th: min.,fixace žebry
  • L: 35st
 45. Popiš rozsah torze u jednotl.oddílů páteře
  • Ce: 70st (z toho 30st.v atlantoaxiálních kloubech)
  • Th: 30st.
  • L: 10st.
 46. Jaká je funkce pérovacích pohybů?
  Mění zakřivení páteře
Author
iren
ID
345573
Card Set
Description
Updated